Skip til hoved indholdet

EU-projektet ProCirc - Kom let i gang med bæredygtige indkøb

[For English version, please scroll down]

Kolding Kommune og ni andre partnerlande i EU-projektet ProCirc er i gang med at udvikle en model, der skal gøre det let for både offentlige og private indkøbere at komme i gang med og udvikle bæredygtige indkøb. Redux – Affald og Genbrug hjælper gerne allerede nu lokale virksomheder med at komme i gang med bæredygtige indkøb. 

 

Hent din guide til grønne indkøb her / Download Guide to Basic Circular Procurement

 

Modellen til bæredygtige indkøb, der er ved at blive udviklet i EU-projektet ProCirc, bliver bygget på erfaringer fra over 30 projekter. Modellen er med til at afdække de praktiske behov, risici og opmærksomhedspunkter, der opstår i hver af indkøbets syv faser:

 1. Skab en supportbase i din organisation
 2. Opstilling af krav
 3. Markedsdialog
 4. Specifikation og design af udbud
 5. Evaluering af tilbuddene
 6. Kontraktstyring
 7. Evaluering

Målet er at levere handlingsorienteret og praktisk vejledning blandt andet ved at anbefale værktøjer, der kan bruge i specifikke brancher eller på tværs af disse.

Modellen er stadig under udvikling, men her og nu kan du gøre brug af  'Guide til grønne indkøb'.

Guiden  hjælper dig med at stille skarpt på det, der er vigtigt i et bæredygtige indkøb og opstille de rigtige krav og kriterier i dit udbud eller projekt.

Du kan hente 'Guide til grønne indkøb' herunder og bruge den til dit næste indkøb eller dialogmøde.

 


Det fireårige ProCirc-projekt løber frem til udgangen af 2023.

Projektets fulde titel er “Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power, alliance- and capacity building”.

Besøg projektets hjemmeside. 

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du hjælp til at komme i gang med cirkulære indkøb, er du velkommen til at kontakte Redux – Affald og Genbrug på erhvervsaffald@kolding.dk. 

 

 

 

 


The EU project Procirc: Sustainable Purchasing and Tendering

 

Kolding Municipality and nine other partner countries in the EU project ProCirc are in the process of developing a model that will make it easy for both public and private purchasers to get started and develop sustainable procurement. Redux - Waste and Recycling is happy to help local companies by sharing our experiences with sustainable purchasing and tendering. 

 

The model for sustainable procurement, which is being developed in the EU project ProCirc, is built on experience from over 30 projects.

The model helps to identify the practical needs, risks and points of attention that arise in each of the seven phases of procurement:

 1. Create a support base in your organization
 2. Setting requirements
 3. Market dialogue
 4. Specification and design of tender
 5. Evaluation of the offers
 6. Contract management
 7. Evaluation

The goal is to provide action-oriented and practical guidance, among other things, by recommending tools that can be used both in specific industries or in general.

The model is still under development, but the spin-off tool 'Guide to Circular Procurement Criteria' is already available for use.

The guide helps you focus on what is important in a sustainable procurement and set the right requirements and criteria for your tender or project.

You can download the 'Guide to Circular Procurement Criteria' below this text and use it for your next purchase or dialogue meeting.

 


The four-year ProCirc project runs until the end of 2023. The full title of the project is "Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power, alliance and capacity building".

Visit the project's website.

Contact

If you have questions or want help getting started with circular purchases, you are welcome to contact Redux - Waste and Recycling at erhvervsaffald@kolding.dk

 

 

 

 

 


Guide til grønne indkøb / Guide to Basic Circular Procurement

 

Illustration af Guide til grønne indkøb der kan downloades på siden

Guiden giver dig en simpel checkliste, der dækker syv perspektiver på bæredygtige indkøb.

Målet med guiden er at inspirere til at få opstillet de rigtige krav og kriterier i dit næste indkøb.

Ikke alle punkter vil være relevante for alle indkøb. 

 

Download guiden

A3-størrelse: Hent guiden i fire forskellige formater
A4-størrelse: Hent guiden i fire forskellige formater

 

Sådan bruger du guiden

1. Start i venstre kolonne og overvej hvert enkelt punkt før du går videre til næste kolonne.
2. Sæt flueben ved hvert punkt der er undersøgt og udført.
3. Sæt knivskarpe kriterier for jeres næste indkøb, så det bliver bedre for både miljø, økonomi og jeres brugere.

Mere information om ProCirc

’Offentlige indkøb’ betyder, at en offentlig myndighed indkøber varer, tjenesteydelser eller får udført anlægsopgaver af en privat virksomhed. I EU udgør medlemslandenes offentlige indkøb 16 % af EU’s bruttonationalprodukt. Alene i Danmarks offentlige forvaltning bliver der årligt købt ydelser for ca. 300 mia. kroner hos det private

Kolding Kommunes deltagelse i projektet fokuserer på området for affald og genbrug, og projektet er derfor forankret hos Redux, der er kommunens afdeling for affald og genbrug.

Til at begynde med vil Redux sætte fokus på investeringer i driftsmaskiner, men projektet kan i princippet omfatte både små og store indkøb: fra indkøb af skraldebiler, containere og arbejdstøj til køkkenservice og kontorartikler.

Desuden vil der blive arbejdet med udbud af udvalgte typer af indsamlet affald fra genbrugspladser og miljøstationer, således at der sikres den mest bæredygtige afsætning af ressourcerne. 

 

EU’s program for nordsøregionen, Interreg North Sea Region, støtter projektets samlede indsats med godt 300 mio. kroner. Kolding Kommune får 937.000 kroner til sin del af projektet. Nordsøregionen dækker over landene Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Belgien, Holland og Storbritannien.

Projektet tæller foruden Kolding Kommune også to andre danske partnere, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og cleantech-klyngen CLEAN. Desuden deltager otte partnere fra Belgien, England, Holland, Norge, Skotland og Sverige.

30. september 2020: Fra affald til forretning (CLEAN CLUSTER)

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00