Skip til hoved indholdet

Jobafklaringsforløb

Hvis dine sygedagpenge efter fem måneder ikke kan forlænges efter de gældende forlængelsesregler (se nedenfor), vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb.

I et jobafklaringsforløb bliver der kigget på alle kommunens tilbud og aktiviteter på tværs af forvaltninger og afdelinger - og sammensat aktiviteter, der udvikler din arbejdsevne, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen.

 1. Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked

 2. Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger

 3. Du er i gang med eller venter på lægebehandling, og der er sikker lægelig forventning om, at du kan være fuldt arbejdsdygtig inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet. Der ses bort fra den periode, hvor du venter på behandling på et offentligt sygehus

 4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension

 5. Du har en livstruende alvorlig sygdom, som kan dokumenteres af en læge

 6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade

 7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension

I et jobafklaringsforløb, modtager du ressourceforløbsydelse. Find aktuelle satser på borger.dk

Senest 4 uger efter et tilbud om jobafklaringsforløb, skal du mødes med kommunens rehabiliteringsteam. Teamet kommer fra kommunens forskellige afdelinger og byder ind med hver deres faglige viden og forslag til indsatser, der kan få dig tilbage i arbejde. Før mødet skal du sammen med din sagsbehandler beskrive alt det, du kan i forhold til job og uddannelse, og hvad du eventuelt mangler, herunder:

 • Hvilke erfaringer, ressourcer og ønsker, du har i forhold til job og uddannelse

 • Hvilke arbejdsmæssige udfordringer, du har i forhold til job eller uddannelse

 • Hvilke personlige ressourcer du har, og hvilket netværk du kan trække på

 • Hvordan din helbredsmæssige- og hidtidige forsørgelsessituation ser ud

 • Hvilke erfaringer, der er med den indsats, du evt. har modtaget indtil nu

Rehabiliteringsteamet vil tale med dig om dine udfordringer, muligheder og mål. Herefter vil teamet komme med sine forslag til, hvad du skal gøre, og hvilke aktiviteter der skal sættes i gang. Din koordinerende sagsbehandler hjælper dig med at planlægge og gennemføre jobafklaringsforløbet og sikrer hele tiden, at du udvikler din arbejdsevne frem mod at komme tilbage i arbejde. Du skal som minimum tale med din koordinerende sagsbehandler seks gange om året.

Jobafklaringsforløb varer som udgangspunkt så kort tid som muligt og kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen. Forløbet kan blandt andet bestå af:

 • Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud eller værkstedsaktiviteter i kommunale projekter

 • Hjælp til at skabe overblik og struktur i dagligdagen, opretholde netværk og styre egen økonomi og boligforhold (fx via mentorstøtte)

 • Personlig støtte ved opstart på uddannelse og arbejdsplads eller som opbakning til
  socialpædagogiske tilbud (fx via mentorstøtte)

 • Ledsagerordning ved nedsat funktionsevne

 • Personlig udvikling, mindfulness, stresshåndtering og afspændingsterapi

 • Alkohol- og stofmisbrugsbehandling
 • Coaching i livsstil (motion, kost og
  rygeafvænning)

 • Fysisk træning for KOL-, kræft- og hjertepatienter

 • Lær-at-tackle kurser - fx håndtering af smerter i forbindelse med arbejde

 • IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og ordblindeundervisning og individuel praktik og uddannelsesvejledning

Kontakt jobcentret, hvis du vil vide mere om fem måneders revurdering og jobafklaringsforløb.