Skip til hoved indholdet

Ressourcepædagoger

Ressourcepædagogen er en ekstra hjælp i institutionen.

Formålet med ressourcepædagoger er, at der skal ske en forbedret, anderledes og hurtigere indsats for familier og børn med særlige behov.
For at opfylde dette formål har Kolding Byråd bevilget penge til ressourcepædagoger, som kan være sparringspartnere og en ekstra ressour-ce for personalet i de mest belastede institutioner.

Ressourcepædagogen er en ansat i institutionen, som frikøbes til at løse denne særlige opgave. Målet er endvidere, at der skal ske en lokal ansvarliggørelse og en intern læring i institutionen samt en bedre udnyttelse af det eksisterende system.

Der er allerede i dag en række eksisterende tilbud til denne målgruppe:
Støttepædagoger, puljetimer, pædagogiske rådgivere, forældreuddannelsen "De utrolige år", Familie- og handicaprådgivning og PPR.
Formålet med denne pulje er ikke at øge antallet af støttepædagoger eller puljetimer eller give ressourcer til, at flere voksne er sammen med børnene, men tilføre institutionerne metoder til at iværksætte en tidligere indsats i forhold til børn med særlige behov og dermed forebygge senere større indsats.

Succeskriterier:
For at målet med indførelsen af ressourcepædagoger skal være nået, skal følgende succeskriterier opfyldes:

  • Børn og forældre oplever en forandring
  • Medarbejderne bliver fagligt opkvalificerede til at løse opgaven vedrørende børn med særlige behov
  • Der reageres hurtigere på problemerne
  • Medarbejderne får et bedre overblik over, hvilke handlemuligheder der er i det eksiste-rende system
  • Større inklusion i institutionerne