Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Økonomisk tilskud til børnepasning

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes økonomisk fripladstilskud. 

Den skattepligtige indkomst indgår i husstandsindkomsten. 

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2020):

  • op til 181.500 kr. - fuld friplads
  • 181.501 kr. til 563.799 kr. - delvis friplads 
  • 563.800 kr. og derover - fuld forældrebetaling

Når du/I søger om økonomisk fripladstilskud, skal der tages udgangspunkt i den månedlige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal herefter omregnes til en årsindkomst (ganges med 12) for at finde familiens fripladstilskudsprocent på fripladsskalaen. 

Når kommunen skal beregne og senere genberegne dit økonomiske fripladstilskud for den konkrete måned, tager kommunen derfor udgangspunkt i husstandens månedlige indkomst. Til brug for genberegning af det månedlige fripladstilskud trækkes oplysningerne om den månedlige indkomst fra Skattestyrelsens såkaldte indkomstregister. 

Det er således ikke indkomsten set over et helt år, der er afgørende for fripladstilskuddet i den enkelte måned. 

Indtægtsgrænserne forhøjes med: 

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 63.506 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger (2020). 

Læs mere om reglerne på Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside og de den gældende fripladsskala 

Kommunen genberegner løbende det økonomiske fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst har ændre sig ud over en vis grænse. Det sker via oplysninger fra Skattestyrelsens indkomstregister, så for lidt eller for meget tildelt fripladstilskud bliver trukket fra eller lagt til den efterfølgende opkrævning af forældrebetaling for dagtilbudspladsen. 

Omberegning

Forældre skal til brug for omberegningen oplyse kommunen om alle forhold, som har betydning for størrelsen af det økonomiske fripladstilskud. Forældrene har dog ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, medminde det er oplysninger om: 

  • Indkomst fra selvstændig virksomhed 
  • oplysninger om indkomster, som ikke er skattepligtige her i landet

Forældres oplysningspligt

Forældrene har pligt til at oplyse kommunen i forhold til ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre ændringer, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud. 

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få et ekstra tilskud, så din betaling for dagtilbudspladsen nedsættes. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. 

Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud, og det er derfor kommunen, er vurderer, om du er berettiget til tilskuddet. 

Kommunen kan også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnet optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilbud. Det er kommunen, der vurderer, om der er grundlag for at give et socialpædagogisk fripladstilskud. 

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt behandlingsmæssigt tilskud, socialpædagogisk tilskud eller søskendetilskud. 

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen. 

Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende: 

  • Hvis du/I har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO. 
  • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens §80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.  Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud. 

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse. 

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det. 

Ønsker du plads i en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, skal du henvende dig direkte til institutionen. Kommunen kan ikke anvise børn til pladser i en privatinstitution, og privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingen. 

Kommunen giver et økonomisk tilskud til godkendte privatinstitutioner. Du har dog først krav på tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i din egen kommune. 

Tilskuddet fra kommunen består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud, som kommunen udbetaler direkte til privatinstitutionen. 

Tilskud og egenbetaling til dagtilbud 

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for, at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. 

Kommunen kan dog besluttet, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.