Skip til hoved indholdet

Private pasningsordninger - henvendt til den private pasningsordning

Som privat pasningsordning kan du modtage børn fra 0 år og frem til skolestart. Du kan passe op til 5 børn i eget hjem. Der kan dog gives tilladelse til pasning af op til 10 børn i en privat pasningsordning, hvis pasningen varetages af to godkendte børnepassere og de fysiske rammer godkendes. Godkendelse sker efter gældende lovgivning og godkendelseskriterier.

Du kan læse mere om godkendelseskriterierne for private pasningsordninger i vores håndbog for private pasningsordninger og i vores sikkerheds- og kvalitetssikring

Den private pasningsordning godkendes af Kolding Kommunes dagplejekonsulenter.

Vær opmærksom på, at godkendelsesprocessen tidsmæssigt kan variere. Du kan tidligst ansøge om godkendelse 6 måneder før opstart.

I Kolding Kommune godkendes private pasningsordninger efter samme retningslinjer og kriterier som kommunale dagplejere jf. dagtilbudslovens § 21, stk. 2 og 3. Kolding Kommune vil foretage en individuel helhedsvurdering af den enkelte private pasningsordning – både i forhold til de fysiske rammer, og i forhold til børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer.

De fysiske rammer:

Ved godkendelsen vurderer Kolding Kommune de fysiske rammer således at boligens indretning og størrelse samt udendørsarealer er forsvarlige i forhold til børnenes sundhed, sikkerhed og udvikling. Godkendelse foretages på baggrund af et indledende boligbesøg samt en endelig boliggodkendelse inden opstart.

Børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer:

Kolding Kommune vurderer tillige om børnepasseren kan godkendes. Ved godkendelsen vil der blive foretaget en individuel vurdering af den enkelte børnepassers faglige og personlige kvalifikationer. Denne vurdering foretage på baggrund af en samtale. I vurderingen indgår blandt andet oplysninger om børnepasserens erfaring med og egnethed i forhold til samvær med børn. Derudover stiller Kolding Kommune krav om at børnepasseren skal være fyldt 18 år og have børne- og straffeattester uden forhold der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis.

Afgørelse om godkendelse:

Der gives en foreløbig godkendelse efter første boligtjek og samtale samt indhentelse af børne – og straffeattester. Herefter kan den private pasningsordning indlede kontakten med borgere. Den endelige godkendelse modtager den private pasningsordning efter sidste boliggodkendelse såfremt boligen er i orden - og først her kan den private pasningsordning startes op.

Tilladelsen kan inddrages, hvis der viser sig forhold i din private pasningsordning, der ikke er forsvarlige og forenelige med dagtilbudslovens § 78 og 79.

Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk, og pasningen skal tilrettelægges så børnene sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for - og oplevelse med demokrati.

Den private pasningsordning skal, som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med - og integration i det danske samfund.

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, og skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

OBS: Ændring af Dagtilbudsloven;

Den 21. december 2021 vedtog Folketinget en ændring af Dagtilbudsloven, hvor loven om styrket kommunalt tilsyn blev vedtaget, §§ 5, 5a og 5b. Loven trådte i kraft 1. januar 2022, med implementering pr. 1.maj 2022 i kommunerne.

Den nye ramme for pædagogisk tilsyn blev godkendt politisk i Kolding kommune 6 april 2022. Af rammen fremgår det at år 2022 vil være et implementerings år og i år 2023 vil den nye tilsynsramme iværksættes.

Læs mere om rammen for det pædagogiske tilsyn her.

Tilsyn

Kolding kommune fører tilsyn med private pasningsordninger efter gældende lovgivning. Tilsyn føres 4 gange årligt, tre anmeldte og et uanmeldt besøg. Der gennemføres derudover også en sikkerhedsvurdering hvert år. Tilsyn samt sikkerhedsvurdering føres af Kolding Kommunes dagplejekonsulenter.

Tilsynet sikrer, at pasningen af børnene sker på en sådan måde, at det lever op til lovgivningen og er i overensstemmelse med det serviceniveau, som er gældende i Kolding kommune.

Vi vurderer det enkelte barns trivsel og udvikling ud fra en pædagogfaglig vinkel.

Formålet med tilsynet er, i samarbejde med den private pasningsordning, at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Herunder at finde frem til løsninger på opgaver og udfordringer i arbejdet med børn og forældre.

Tilsynet er udviklingsorienteret og baseret på observationer af praksis og dialog mellem den private pasningsordning og dagplejekonsulenten.

Dagplejekonsulenten dokumenterer tilsynet skriftligt.

Vi anbefaler at man som privat pasningsordning holder sig opdateret fagligt for at kunne ændre og reflektere over egen praksis.

Hvis der er et barn fra en anden kommune i den private pasningsordning, skal der oplyses om dette.

Kolding kommune har tilsynsaftaler med andre kommuner. Det vil sige at hvis barnet er i pasning i en anden kommune end bopælskommunen vil tilsynet blive varetaget af pasningskommunen såfremt der ligger en aftale med den pågældende kommune.

Andre forhold:

Den private pasningsordning må alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge. Det er den konkrete aftale mellem den private pasningsordning og forældrene, der afgør rammerne for brugen af eventuelle afløsere/vikarer i den private pasningsordning. Kolding Kommune godkender dog kun vikarer til at kunne vikariere i perioder af kortere varighed, eks. sygdom, ferie, tandlægebesøg mm.

Den private pasningsordning er omfattet af underretningspligten i servicelovens § 153.

I forhold til forældre m.v., er børnepasseren omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette betyder blandt andet, at børnepasseren er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Den private pasningsordning er forpligtet til at tegne de lovpligtige forsikringer. Pasningsordningen er derudover forpligtet til at tegne en erhvervsansvarsforsikring.

Ansøgnings skema til privatpasningsordning

Ønsker du at etablere en privat pasningsordning, kan du benytte Ansøgning til privat pasningsordning

Hvis du som privat pasningsordning ønsker at få godkendt en vikar, skal du benytte dette ansøgningsskema.