Skip til hoved indholdet

Høringer, afgørelser, planer

Kolding Kommune meddeler tilladelse til en stenkastning og forhøjelse af mur beliggende ud for Fjordvej 14, 6000 Kolding.

Tilladelsen indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kolding Kommune har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven, samt at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen kan, inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i afgørelsen.

Tilladelsen er offentliggjort den 21. juli 2021.

Læs hele afgørelsen

Kolding Kommune meddeler tilladelse til en stenkastning beliggende ud for Stranden 17, 6000 Kolding.

Tilladelsen indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kolding Kommune har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven, samt at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen kan, inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i afgørelsen.

Tilladelsen er offentliggjort den 21. juli 2021.

Læs hele afgørelsen

Kolding Kommune meddeler tilladelse til en stenkastning beliggende ud for Stranden 19, 6000 Kolding.

Tilladelsen indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kolding Kommune har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven, samt at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen kan, inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i afgørelsen.

Tilladelsen er offentliggjort den 21. juli 2021.

Læs hele afgørelsen

Kolding Kommune meddeler tilladelse til en stenkastning beliggende ud for Stranden 21, 6000 Kolding.

Tilladelsen indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kolding Kommune har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven, samt at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen kan, inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i afgørelsen.

Tilladelsen er offentliggjort den 21. juli 2021.

Læs hele afgørelsen

Kolding Kommune meddeler tilladelse til en stenkastning beliggende ud for Stranden 23, 6000 Kolding.

Tilladelsen indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kolding Kommune har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven, samt at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen kan, inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i afgørelsen.

Tilladelsen er offentliggjort den 21. juli 2021.

Læs hele afgørelsen

Kolding Kommune meddeler tilladelse til en stenkastning beliggende ud for Stranden 25, 6000 Kolding.

Tilladelsen indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kolding Kommune har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven, samt at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen kan, inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i afgørelsen.

Tilladelsen er offentliggjort den 21. juli 2021.

Læs hele afgørelsen

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til etablering af en sø på 400 m2 på matr.nr. 11m, Seest By, Seest, beliggende på ejendommen Overbyvej 57, 6000 Kolding.

Læs hele tilladelsen

Kolding Kommune meddeler tilladelse til renovering af eksisterende kystbeskyttelse beliggende ud for Drejensvej 71, 6000 Kolding.

Tilladelsen indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kolding Kommune har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven, samt at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen kan, inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i afgørelsen.

Tilladelsen er offentliggjort den 20. juli 2021.

Læs hele afgørelsen

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 25. maj 2021 vedtaget tillæg 62 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1011-12 ved Violvej – et boligområde. Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger ved Violvej i Kolding og afgrænses mod nord af fredskovsareal ned mod Skamlingvejen, mod øst af boligområdet ved Kløvervej samt mod syd og vest af Floravej og et boligområde med etageboliger.

Kommuneplantillæggets formål er at give mulighed for en højere bygningshøjde og hæve bebyggelsesprocenten fra 57 til 60.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 21. december 2020.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre udbygning af det eksisterende boligområde med flere etageboliger;
 • at sikre, at bebyggelsen fremstår som en sammenhængende helhed;
 • at fastsætte bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, som fremmer arkitektonisk
  kvalitet og sikrer en god sammenhæng internt i området og i forhold til omgivelserne;
 • at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 21. december 2020, på følgende punkter:

 • den maksimale bygningshøjde for det østlige byggefelt er reduceret med én etage,
 • lokalplanen stiller nu krav om tilbagetrækning af eventuelle tagterrasser,
 • lokalplanen stiller nu krav om afskærmende beplantning mod naboejendomme på Anemonevej.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.


Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.


Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.  På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk,  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 16. august 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs tillæg nr. 62 Ved Violvej

Læs lokalplan 1011- 12 Ved Violvej - et boligområde

Offentliggjort den 17. juli 2021

Afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 29. juni 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 59 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 1019-51, Ved Stranden – et grønt område i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger Ved Stranden 61, hvor Winsurfer klubben har klubhus.

Kommuneplantillæggets formål er, at udlægge et nyt rammeområde og åbne mulighed for en udvidelse af eksisterende klubfaciliteter i området.

Lokalplanens formål er:

 • at åbne mulighed for udvidelse af eksisterende bebyggelse
 • at sikre indpasning af bebyggelsen i kystlandskabet.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 16 15. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 15. juli 2021 til den 9. september 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 9. september 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 15. juli 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planenerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.  På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 12. august 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 1019-51 Ved Stranden - et grønt område

Læs tillæg 59 Ved Stranden

Læs miljøscreening af Tillæg 59 og lokalplan 1019-51 Ved Stranden

Offentliggjort den 15 juli 2021

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af et fælles jordvarmeanlæg med 7 jordvarmeboringer.

Tilladelsen gives efter §19 i miljøbeskyttelsesloven og §3 i jordvarmebekendtgørelsen.

Tilladelsen til etablering af fælles jordvarmeanlæg Ved Bækken 1 i Vamdrup ses her.

Klagefristen er til og med den 12. august 2021.

Kolding Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i det private vandløb, Sønderskov Grøft. Restaureringen består blandt andet i udlægning af gydegrus.
Projektet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven.

Der kan i denne periode indgives bemærkninger til projektet. Sidste frist for at komme med høringssvar er således den 9. september 2021.

Læs her Høring - restaureringsprojekt i Sønderskov Grøft

Offentliggjort den 15. juli 2021

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om at omlægge en drænledning på ovennævnte lokalitet. 
Den nærmere placering af drænledningen fremgår af projektbeskrivelsen. Omlægningen af drænledningen sker i forbindelse med byggemodningen af det kommende boligområde. Søholmparken, syd for Vonsild, hvor den eksisterende drænledning flyttes, således at den lægges uden for de kommende byggefelter.

Vandløbsprojekter, herunder reguleringer og omlægninger af drænledninger, skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger.

I denne periode kan der indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk

Bemærkningerne skal være modtaget senest onsdag den 11. august 2021, kl. 16.00. 

Læs her: Omlægning af dræn Søholmparken

Offentliggjort den 13. juli 2021

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet ’Byggemodning Skifervænget’ ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har på baggrund af miljøscreening og høring af berørte myndigheder og parter i sagen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af projekt ’Byggemodning Skifervænget’ kan ses her.

Bilag 1 (myndighedsskema) kan ses her.

Bilag 2 (modtagne høringssvar med myndighedens bemærkninger) kan ses her.

Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. tirsdag den 10. august 2021.

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Klagenævnets hjemmeside.

Søgsmålsfrist

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning

By– og Udviklingsforvaltningen har den 06.07.2021 modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive bebyggelsen på ejendommen beliggende Tøndervej 58, 6000 Kolding, matrikel nr. 756c Kolding Bygrunde. Efter bebyggelsen er nedrevet, påtænker ejendommens ejer at opføre en ny boligbebyggelse på ejendommen.

Ejendommens forhus er registeret med en bevaringsmæssig værdi på 4.

Der er foretaget en ny vejledende bevaringsvurdering. Kommunen vurderer, at bygningens bevaringsmæssige værdi i dag bør være 6. Dermed bør bygningen ikke længere betragtes som bevaringsværdig, jf. definitionen i Kommuneplan 2017-2029, hvor bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4, betegnes bevaringsværdige.

Ejendommens forhus blev opført i 1920. Flere oprindelige bygningsdetaljer er gennem årene udskiftede, og nye er tilføjede. Ejendommen bærer også præg af manglende vedligehold. Derfor vurderer Kolding Kommune ikke, at bygningen nu besidder de værdier, der berettiger den til betegnelsen ’bevaringsværdig’.

Kolding Kommune påtænker derfor at tillade den ønskede nedrivning. Beslutningen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 970 af 28. august 2014, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

Der er en høringsperiode på 4 uger fra den 13.07 2021. Fristen for indsigelser er den 10.08.2021.

Skriftlige bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Byggesagsafdeling, Nytorv 11, 6000 Kolding, byggesag@kolding.dk


Kolding Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om nedrivning af ejendommens bygninger. Hvis vi ikke har modtaget væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der kunne meddeles tilladelse til det ønskede.

Sagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By –og Udviklingsforvaltningen, Byggesagsafdeling, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Tøndervej 58 i dag (2021)


Visualisering af det planlagte nye byggeri på ejendommen.

Offentliggjort den 13. juli 2021

Høringsfrist: Den 7. september 2021.

Kolding Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i det offentlige vandløb, Vrå Bæk. Restaureringen består blandt andet i udlægning af gydegrus, etablering af et vandingssted og regulering af eksisterende dræn.

Projektet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

 Der kan i denne periode indgives bemærkninger til projektet. Sidste frist for at komme med høringssvar er således den 7. september 2021.

Læs  her: Høring - restaureringsprojekt i Vrå Bæk

Offentliggjort den 13 juli 2021

Klagefrist den 09. august 2021

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til

 • Etablering af en sø på 400 m2 på matr.nr. 11m, Seest By, Seest, beliggende på ejendommen Overbyvej 57, 6000 Kolding.

   

Læs landzonetilladelsen for Overbyvej 57, Seest

Offentliggjort den 12. juli 2021

Kolding Kommune giver hermed tilladelse til krydsning af Hejls Bæk to steder med jordvarmeslanger. Denne afgørelse kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning.

Sidste frist for rettidig klage er således den 9. august 2021.

Læs her Tilladelse til krydsning af Hejls Bæk ved styret underboring

Offentliggjort den 12. juli 2021

 

Høringsfrist: senest tirsdag den 24. august 2021

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en stenkastning på matr.1a, Rebæk By, Dalby, beliggende på adressen Stranden 5a, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Stenkastningen ønsket etablereret i overgangen mellem have og strand for at sikre en jordskråning i at erodere under højvandshændelser, der er større end almindelig daglig vande.

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, samt jagt- og vildtforvaltningslovens bestemmelser om vildtreservater.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til truede arter i området.

Høringssvar vil kunne optræde i Kolding Kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.


Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til kyst@kolding.dk, att: Lotte Madsen senest tirsdag den 24. august 2021. Høringsfristen er forlænget grundet sommerferieperioden. Henvis venligst til sagsnr. 20/5317.

Læs  om ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs  om ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse skitser

Offentliggjort den 12. juli 2021

Klagefrist: 9. august 2021

 

Kolding Kommune ønsker at nedklassificere delstrækning af vandløbet, Klokkeløb, således at vedligeholdelsen overgår fra kommunen til private bredejere.

Læs afgørelsen her 

Offentliggjort den 12. juli 2021

Klagefrist: 9. august 2021

Kolding Kommune ønsker at nedklassificere delstrækning af vandløbet, Hejls Bæk, således at vedligeholdelsen overgår fra kommunen til private bredejere.

Læs afgørelsen her

Offentliggjort den 12. juli 2021

Salviehaven 36

Klagefrist: 14. september 2021

Ejeren af matr.nr. 19gm Vonsild By, Vonsild (Salviehaven 36) og 19ef Vonsild By, Vonsild ønsker at omlægge en del af den private fællesvej på matr.nr. 19ef, således at vejarealet mellem matr.nr. 19gm og matr.nr. 19gn flyttes, så det i stedet følger det vestlige skel på matr.nr. 19gm.

På den vedlagte kortskitse er det vejareal, der skal omlægges, markeret med rødt, mens det ønskede fremtidige forløb er markeret med grønt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

Vejarealet ønskes omlagt på grund af dårlige jordbundsforhold på matr.nr. 19gm. Ved at flytte vejarealet til den vestlige del af matr.nr. 19gm og overføre det hidtidige vejareal til matr.nr. 19gm, bliver det muligt at bygge på matr.nr. 19gm.

Vejarealet skal benyttes til en stiforbindelse mellem Salviehaven og Krydderihaven.

En privat fællesvej i byområde må ikke nedlægges eller omlægges uden kommunens tilladelse, jfr. lov om private fællesveje § 71.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Det pågældende vejareal er ikke eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed som færdselsareal for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan omlægges efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 14. september 2021.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis
1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Klagefrist den 05.08.2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af tilbygning på øst-længen til garage, skur og depot på ejendommen matr.nr. 15a, Lejrskov By, Lejrskov beliggende Lejrskov Kirkevej 13, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Lejrskov Kirkevej 13

Offentliggjort den 8. juli 2021

VVM-tilladelse for landdelen

Kolding Byråd har iht. § 7 i bekendtgørelse nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) truffet afgørelse om at meddele VVM-tilladelse til at etablere Marina City.

Afgørelsen er truffet på baggrund af projektansøgningen, VVM-redegørelsen med de tilpasninger, der er beskrevet i den sammenfattende redegørelse, herunder de indkomne høringssvar fra offentligheden og berørte myndigheder.

VVM-tilladelsen gælder anlæggene på land, hvor Kolding Kommune er VVM-myndighed, og hvor den tilhørende lokalplan 0042-21 er byggeretsgivende. Hvor lokalplan 0042-21 alene er en rammelokalplan, skal der til VVM-pligtige projekter meddeles en supplerende VVM-tilladelse, når en byggeretsgivende lokalplan foreligger.

Herudover har Kolding Byråd truffet afgørelse om miljøgodkendelse og udledningstilladelser til nyttiggørelsesanlægget, der indgår i de opfyldte arealer. Disse godkendelser og tilladelser indeholder vilkår for nyttiggørelsesanlægget, som erstatter vilkår herfor i VVM-tilladelsen.

Det er byrådets ønske at videreudvikle planerne om at skabe en ny, bæredygtig bydel ved Marina Syd (betegnet Marina City) indeholdende ca. 325-350 attraktive boliger, erhvervs- og servicefunktioner, kultur- og fritidstilbud integreret med et aktivt sejler- og vandsportsmiljø. Ambitionen er en ny bydel med liv og aktivitet året rundt. Planerne tager konkret afsæt i, at marinaen i nord skal flyttes til marinaen i syd, som samtidigt udbygges.

Byrådet arbejder målrettet ud fra en strategi, der har fokus på byfortætning og omdannelse af stations- og bymidtenære arealer. Den valgte strategi sikrer, at udviklingen af Kolding by sker på et bæredygtigt grundlag og er samtidig en forudsætning for Kolding Kommunes mål om en fortsat attraktiv og levende bymidte.

Udviklingen af Kolding bymidte og Marina City sker med afsæt i følgende:

 1. At udvikling af stations- og bymidtenære arealer i Kolding - ud fra en helhedsbetragtning - skal ske i et sammenhængende bånd, der tager sit udgangspunkt i bymidten og strækker sig langs åen mod øst og samtidigt bevæger sig syd om den eksisterende erhvervshavn. Dette har været afsættet og retningen for de seneste 10 års udvikling af Kolding bymidte.
 2. At Kolding Kommune vil en stor, topmoderne og bæredygtig lystbådehavn som et vigtigt led i byens udvikling og udviklingen af turismen i kommunen og regionen.
 3. At Marina City udvikles som et bæredygtigt byområde, hvor de maritime funktioner integreres med boliger, service- og rekreative funktioner.
 4. At Kolding Kommune har en aktiv erhvervshavn, hvorfor der skal tages hensyn til dennes aktiviteter og virksomheder.

Marina City er den naturlige afrunding af ovennævnte byudviklingsbånd, der tager hensyn til Kolding erhvervshavn, og samtidigt giver rum til den positive byudvikling, der foregår i Kolding bymidte.

Byrådet vurderer, at etableringen af Marina City med den beskrevne lokalisering, omfang og indhold, er den bedste løsning, når projektet ses i et bredt perspektiv. Ønsket om opfyld på søterritoriet med tilhørende anvendelser er således begrundet i en helhedsorienteret tilgang og afvejning af en lang række interesser. I den forbindelse er det byrådets opfattelse, at der ikke er væsentlige hensyn, der taler imod projektet.

Det er en forudsætning for VVM-tilladelsen, at anlægget etableres inden for rammerne af det projekt og dets anlægstekniske forudsætninger, som miljørapporten (VVM-redegørelsen) omfatter, og som det er beskrevet i miljørapportens (VVM-redegørelsens) kapitel 3.
Der træffes foranstaltninger, så boliger ikke påvirkes med støj fra virksomheder på Kolding Havn og trafik på Skamlingsvejen. Desuden skal der sikres mod fare ved naturlige gasforekomster i jorden i et bestemt område i projektområdet (område F).

De vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger af anlægget er sænkning af hastighedsgrænsen og etablering af støjdæmpende asfalt på Skamlingsvejen samt etablering af ventilerede gulvkonstruktioner og afløbsinstallationer i område F.

VVM-tilladelsen med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse) inkl. bilag kan findes herunder.

VVM-tillladelse

Miljørapport (VVM-redegørelse) kap. 1

Miljørapport (VVM-redegørelse) kap. 2-20

Bilag 1 - Visionsplan 2015

Bilag 2 - Debatoplæg samt supplerende indkaldelse af idéer og forslag

Bilag 3 - Helhedsplan maj 2017 med tillæg august 2017

Bilag 4 - Scoping

Bilag 5 - Projekttegninger

Bilag 6 - Sedimentspredningsrapport Kolding Fjord

Bilag 7 - Klapansøgning med tilhørende bilag 1-9

Bilag 8 - Notat grundvandssænkning og terrænregulering

Bilag 9 - Forslag til miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ikke farligt affald til opfyld

Bilag 10 - Risikovurdering for nyttiggørelse

Bilag 11 - Visualiseringer

Bilag 12 - Begrundelse for opfyld i Marina City med tilhørende bilag

Bilag 13 - Sedimentspredningsrapport Trelde Næs (=bilag 6 til Klapansøgning)

Bilag 14 - Illustrationsplan og kortbog 1-1000

Bilag 15 - Udledningstilladelser, del 1-5

Bilag 16 - Industristøj

Bilag 17 - Vejtrafikstøj

Bilag 18 - Emissioner

Miljøgodkendelse

Der meddeles miljøgodkendelse til nyttiggørelse af op til 752.000 ton nedknust bygge- og anlægsaffald, forurenet jord (herunder bagharp), overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter, slagger, flyveaske og betonsand som bundsikring.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Anlægget er omfattet af listepunkt K206: ”Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding”.

Kolding Kommune har anmeldt projektet vedrørende nyttiggørelse af forskellige materialer jf. miljøvurderingsloven, idet projektet indgår i planerne for byudviklingsprojektet Marina City og er omfattet af VVM-redegørelsen for det samlede projekt.

Miljøgodkendelsen med tilhørende risikovurdering kan findes herunder.

Miljøgodkendelse

Risikovurdering

Afgørelserne offentliggøres på Kolding Kommunes hjemmeside onsdag den 7. juli 2021 og i Kolding Ugeavis i uge 28.

Klagefristen løber 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden, og for modtagere af Kolding Ugeavis løber klagefristen 4 uger fra modtagelsen af avisen – se nedenstående klagevejledning.

Desuden har Kystdirektoratet også meddelt deres anlægstilladelse til Marina City, og denne kan ses på Kystdirektoratets Offentliggørelser.

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over?

VVM-tilladelsen: Retlige og skønsmæssige spørgsmål.
Miljøgodkendelsen: Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage?

Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes?

Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe?

Nævnenes Hus' vejledning kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen?

4 uger fra offentliggørelsen. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget?

VVM-tilladelsen: Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Miljøgodkendelsen: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

Hvad koster det at klage?

Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 6. maj 2015 på Drejensvej 31, 6000 Kolding. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Revurderingen på Drejensvej 31, 6000 Kolding ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 5. august 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

I forbindelse med etablering af et minivådområde på ovennævnte areal ledes vandet fra en drænledning ind i det kommende minivådområde.

En sådan regulering af en drænledning forudsætter godkendelse efter bestemmelserne i vandløbsloven.

Forud for en eventuel tilladelse skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger, hvor der kan indgives bemærkninger til projektet.

Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til vandloeb@kolding.dk, alternativt til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 4. august 2021.

 1. Høringsmateriale - regulering af dræn i forbindelse med etablering af minivådområde, Fløjbjergvej
 2. Ansøgningsmateriale, minivådområde

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 22. oktober 2008 på Humlefægyde 32, 6070 Christiansfeld. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Revurderingen af miljøgodkendelsen for Humlefægyde 32 ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Onsdag den 4. august 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af midlertidig overkørsel ved Seest Mølleå samt beskæring af træer efter vandløbsloven. Overkørslen etablering i forbindelse med sløjfning af en eksisterende boring. Træerne beskæres for at skabe plads til en borerig i forbindelse med sløjfningen.

Afgørelsen kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning.

Sidste frist for rettidig klage er således den 3. august 2021.

 1. Tilladelse til etablering af overkørsel over Seest Mølleå og beskæring af træer
 2. Ansøgning om overkørsel over Seest Mølleå og beskæring af træer i forbindelse med sløjfning af boring 133.426 1.0

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 29. juni 2021 vedtaget tillæg 28 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0121-72 ved Skovbrynet – et område til offentlige formål.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i det nordlige Kolding, umiddelbart nord for Ndr. Ringvej, øst for Skovvangen og syd for Kolding sygehus.

Kommuneplantillæggets formål er at justere kommuneplanens rammebestemmelser om bygningshøjde, antal etager og placering af højt byggeri.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 2. marts 2021.

Lokalplanens formål er:

 • at fastholde lokalplanområdets anvendelse til offentlige formål;
 • at give mulighed for bebyggelse i op til maksimum 15. etager (kote 81 - DVR90);
 • at sikre, at byggeri og anlæg i udformning og materialevalg forholder sig til landskabet og til den øvrige bebyggelse i området herunder Kolding Sygehus;
 • at sikre en fastholdelse af områdets overordnede grønne indtryk;
 • at sikre fælles grønne fri- og opholdsarealer;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at fastholde lokalplanområdet i byzone.

Lokalplanen er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 2. marts 2021.

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er vedlagt planen som bilag.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til den sammenfattende redegørelse,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.  På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk,  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 3. august 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk


Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0121-72 Ved Skovbrynet - et område til offentlige formål

Læs tillæg 28 Ved Skovbrynet

Offentliggjort den 6. juli 2021

Klagefrist 2. august 2021

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til en eksisterende udvidelse af et udhus op til 65 m2 og en eksisterende havepavillon på højst 10 m2 samt landzonetilladelse til nyopførelse af en carport på højst 40 m2 på ejendommen matr.nr. 56 c, Nr. Bjert By, Nr. Bjert beliggende Birkemosevej 53, 6000 Kolding.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt enfamiliehus på ca. 153 m2 og carport ca. 54 m2 som erstatning for eksisterende, der er nedrevet på ejendommen matr.nr. 20h, Lunderskov By, Skanderup beliggende Gelballevej 101, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Birkemosevej 53, Kolding

Læs landzonetilladelse for Gelballevej 101, Lunderskov

Offentliggjort den 05.juli 2021

Kolding Kommune har givet tilladelse efter planloven til etablering af et minivådområde nær Kløverholmsvej 10 i Hejls på matr. nr. 20n og 57, Hejls By, Hejls.

Afgørelsen er offentligt fremlagt i 4 uger indtil den 30. juli 2021.

Tilladelse efter planloven til etablering af minivådområde nær Kløverholmsvej 10 i Hejls

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af et nyt vandværk ved Dons Landevej 135, 6000 Kolding.

Tilladelse til det nye vandværksanlæg, der hører under Bramdrupdam Vandværk A.m.b.a., meddeles efter § 21 i vandforsyningsloven.

Klagefristen er den 2. august 2021.

Tilladelsen til det nye vandværksanlæg kan ses her.

Kolding Kommune meddeler tilladelse til regulering efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde på ejendommene med matr. nr. 20n og 57, Hejls By, Hejls.

Desuden har vi truffet VVM-screeningsafgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med projektet.

Begge afgørelser kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsernes klagevejledning. Sidste frist for rettidig klage er således den 30. juli 2021.

 1. Tilladelse til regulering af dræn for etablering af minivådområde på arealerne nær Kløverholmsvej 10
 2. Screeningsafgørelse (VVM) for regulering af dræn og etablering af minivådområde nær Kløverholmsvej 10
 3. Ansøgnings- og projektmateriale, minivådområde
 4. VVM-screeningsskema, minivådområde

Kolding Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i det offentlige vandløb, Barbrekærgrøften. Restaureringen består i etablering af et naturligt vandløb rundt om stemmeværket, hvor der i dag er et utidssvarende omløbsstryg. Der åbnes herved op til ca. 1,5 km vandløb med gode fysiske forhold.

Projektet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven. Der kan i denne periode indgives bemærkninger til projektet.

Sidste frist for at komme med høringssvar er således den 27. august 2021.

Restaureringsprojekt i Barbrekærgrøften

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet ’Vision Park’ ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har på baggrund af miljøscreening og høring af berørte myndigheder og parter i sagen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af projekt ’Vision Park’ kan ses her.

Bilag 1 (myndighedsskema) kan ses her.

Bilag 2 (modtagne høringssvar med myndighedens bemærkninger) kan ses her.

Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. fredag den 30. juli 2021

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Klagenævnets hjemmeside.

Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kolding Kommune meddeler tilladelse til grundvandssænkning og bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af kloak i det kommende bebyggelsesområde på Skifervænget i Lunderskov.  

Tilladelsen meddeles efter §§ 21 og 26 i vandforsyningsloven og skal benyttes inden den 1. januar 2022. Klagefristen er den 29. juli 2021.

Tilladelsen til grundvandssænkning på Skifervænget kan ses her. 

Luftfoto med afgrænsningen af planområdet.

Byrådet har den 29. juni 2021 vedtaget tillæg 64 til Kommuneplan 2017-2029.
Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet omfatter den tidligere kommunale institution Fuglehøj og ligger i det nordlige Kolding mellem Dyrehavevej og Falkevej.

Kommuneplantillæggets formål er at ændre planområdets tilladte anvendelse til et blandet bolig og erhvervsområde, således at de bestående bevaringsværdige bygninger på ejendommen kan anvendes til lettere erhverv (kontorformål) og bolig.

Tillægget er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 26. marts 2021.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af kommuneplantillægget må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i et plangrundlag, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af et nyt plangrundlag.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.


Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk,  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 29. juli 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.


Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs kommuneplantillæg 64 - Ved Fuglehøj

Offentliggjort den 01. juli 2021

 

I forbindelse med etablering af et minivådområde på ovennævnte arealer ledes vandet fra en drænledning ind i det kommende minivådområde. En sådan regulering af en drænledning forudsætter godkendelse efter bestemmelserne i vandløbsloven.

Forud for en eventuel tilladelse skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger, hvor der kan indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til vandloeb@kolding.dk, alternativt til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 27. juli 2021.

Ansøgning, minivådområde

Høringsmateriale regulering af dræn i forbindelse med etablering af minivådområde nær Sjølundvej 90

Denne tilladelse omhandler vandløbsrestaurering af Fovs Å og Tågerup Bæk, samt reguleringen af dræn i det kommende vådområde ved Tågerup Enge, Fovs Å. Arbejderne kræver godkendelse efter vandløbsloven, samt vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 10. Fovs Å og Tågerup Bæk er registreret som § 3 beskyttede vandløb og tilladelsen omhandler derfor også dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 8. april til og med 3. juni 2021 og i en supplerende høring i perioden fra den fra den 11. juni til og med den 25. juni 2021. Der henvises til dette fremlagte høringsmateriale for begge høringsperioder, som igen er tilgængeligt i forbindelse med denne tilladelse.

Afgørelsen kan påklages i fire uger. Fristen for indsendelse af klage er den 28. juli 2021.

1. Tilladelse til vandløbsrestaurering og regulering af dræn ved Fovs Å og Tågerup Bæk i vådområdeprojekt Tågerup Enge

Bilag:
2. Bemærkninger til supplerende høring om vandløbsrestaurering ved Fovs Å og Tågerup Bæk samt regulering af dræn i vådområdeprojekt Tågerup Enge (anonymiseret)

3. Teknisk tilbagemelding på høringssvar (anonymiseret)

4. Høringsbrev, supplerende høring

5. Teknisk notat – Beregningsforudsætninger for detailprojektering inklusiv bilag

6. Rapport - Forudsætninger og data ved vandspejlsberegninger i vandløb, dec. 2017

7. Høringsbrev, offentlig høring

8. Forundersøgelse inklusiv bilag 1-21

9. Tekniske justeringer – høring

I forbindelse med udbedring af et gammelt dræn som ikke fungerede ledes vandet nu i et andet tracé via hhv. dræn og åben grøft. En sådan regulering af en drænledning forudsætter godkendelse efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forud for en eventuel tilladelse er projektet i offentlig høring i 4 uger, hvor der kan indgives bemærkninger til projektet.

Sidste frist for at komme med høringssvar er den 28. juli 2021.

Høring forud for tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb ved Kolding Lufthavn

Kolding Kommune har besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde på Stadionvej 39 – 45.

Planområdet for kommuneplantillæg nr. 44

Den gældende kommuneplan udlægger området til boligformål med en maksimal højde på 3 etager og en bebyggelsesprocent på maks. 30. Ønsket er en maksimal højde på 4 etager og bebyggelsesprocent på 45. Der vil være behov for at ændre kommuneplanen, så derfor indkaldes i henhold til planloven ideer og forslag til planlægning for området Stadionvej 39 – 45.

Baggrunden for tillægget er også, at Planklagenævnet har afgjort, at bemærkningen til rammeområde 0212-B2, ”Bebyggelsesprocent beregnes inden for det samlede område inkl. område til fritidsformål (del af 0212-G2)”, ikke er planlægningsmæssigt begrundet.

Indkaldelse af idéer og forslag
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til områdets fremtidige brug og udformning. Har du forslag til, hvad området skal bruges til? Eller har du input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for? Så kan du komme med dine ideer til området i perioden

onsdag den 30. juni 2021 - onsdag den 14. juli 2021.

Bemærkninger og forslag sendes til:
byogudvikling@kolding.dk 
eller til:
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Flere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Lars-Uffe Hansen, tlf. 79791615, hvis du vil vide mere om sagen.

I forbindelse med etablering af et minivådområde på ovennævnte arealer ledes vandet fra en drænledning ind i det kommende minivådområde. En sådan regulering af en drænledning skal godkendes efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forud for tilladelsen skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. I denne periode kan der indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk

Bemærkningerne skal være modtaget senest mandag den 26. juli 2021, kl. 16.00.

 Høringsmateriale regulering af dræn, Bølling Skovvej 

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 3. februar 2021 besluttet at igangsætte planlægning for et område ved Fynsvej.

Planområdet for Kommuneplantillæg 61

Der påtænkes en planlægning for en bebyggelse i op til 4 etager – i facadelinjen langs Fynsvej dog 5 etager. Området udlægges som blandet bolig og erhverv – hvor erhverv kan placeres i stueetagen mod Fynsvej.

Den påtænkte planlægning forudsætter at den gældende kommuneplan ændres.

Indkaldelse af idéer og forslag
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse og struktur. Har du forslag til, hvad området skal bruges til? Eller har du input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for?

Du kan komme med dine ideer til planlægning for området til i perioden
onsdag den 23. juni 2021 - onsdag den 7. juli 2021.

Bemærkninger og forslag sendes til:
plan@kolding.dk 
eller til:
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Lars-Uffe Hansen, tlf. 79791615, hvis du vil vide mere om sagen.

Offentliggjort den 23. juni 2021

Klagefrist 16. juli 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt stuehus på ca. 245 m2 på ny placering på ejendommen matr.nr. 38b, Viuf By, Viuf beliggende Tiufkærvej 220, 6052 Viuf som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Tiufkærvej 220, Viuf

Offentliggjort den 18. juni 2021

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 11. juli 2015 på Frørupvej 44, 6070 Christiansfeld. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Du kan se hele revurderingen af miljøgodkendelsen på Frørupvej 44 her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 15. juli 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet ”Genslyngning og udlægning af groft materiale i et tilløb til Binderup Mølleå” ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har i forbindelse med screeningen af projektet vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport annonceres jf. miljøvurderingslovens § 21 og 36.

Miljøscreeningen kan ses her

Bilag 1 til miljøscreeningen kan ses her

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. onsdag den 14. juli 2021.

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kolding Kommune har givet en tilladelse til kvægproduktionen på Hørregårdvej 6, 6070 Christiansfeld.

Tilladelsen er behandlet efter § 16 b i husdyrbrugloven (Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.).

Tilladelsen omfatter følgende: 

 • Omlægning til regulering efter produktionsareal på i alt 919 m2
 • Mulighed for fleksibel produktion i alle tre stalde, så der kan veksles mellem kvægtyper
 • Vaskeplads på den tidligere møddingsplads
 • Dispensation for afstandskravene til naboskel og offentlig vej

Der opføres ingen nye bygninger eller anlæg i forbindelse med det ansøgte. Produktionsændringen medfører ingen øget lugtpåvirkning af ejendommens omgivelser, og der sker ikke nogen merbelastning af omkringliggende naturtyper.

Ansøgningen er behandlet efter regler på husdyrområdet, som trådte i kraft den 1. august 2017. Med den lov godkendes ikke længere en produktion af et bestemt antal dyr, men derimod et areal, hvor der må produceres de tilladte dyretyper. Konsekvensen er, at der plads til effektivitetsforbedringer inden for det godkendte areal.

Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Hele tilladelsen kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen?  Tirsdag den 13. juli 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Kolding Kommunes Plan-, Bolig og Miljøudvalg har besluttet at sende et udkast til biodiversitetsstrategi for Kolding Kommune i offentlig høring frem til den 18. august 2021.

Læs mere om høringen

Klagefrist den 08. juli 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en havepavillon på ca. 17 m2 på ejendommen matr.nr. 10bm, Hjarup By, Hjarup beliggende Svanemosevej 28, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til æresport (kunstværk) på ejendommen matr.nr 29a, Åstorp By, Taps beliggende Koldingvej 49, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Svanemosevej 28, Vamdrup

Læs landzonetilladelse for Koldingvej 49, Christiansfeld

Offentliggjort den 10. juni 2021

 

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet. Mosevej øverst til højre.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 10. juni 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0316-11-01 Hørparken et etageboligområde - tillæg 1 til lokalplan 0316-11 i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i det sydlige Kolding ved Mosevej og er nabo til idrætsarealer.

Lokalplanen er et tillæg til områdets eksisterende lokalplan. Tillægget er udarbejdet, for at justere enkelte af bestemmelserne i den eksisterende lokalplan, bl.a. udgår bestemmelsen, at der max. må etableres 3 boliger pt. etage. Omvendt er der indføjet bestemmelser for at regulere håndteringen af overfladevand/nedbør i planområdet.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde med Planafdelingen på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 2 uger i perioden fra den 10. juni 2021 til den 24. juni 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk , så vi har det senest den 23. juni 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 10. juni 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 08. juli 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0316-11 Hørparken et etageboligområde - tillæg 1 til lokalplan 0316-11

Læs miljøscreening for 0316-11 Hørparken et etageboligområde - tillæg 1 til lokalplan 0316-11

Offentliggjort den 10. juni 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 02. juni 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0541-12 Ved Eltangvej – et boligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet er beliggende syd for Eltang. Det afgrænses mod nord af et boligområde, mod vest af åbent land, mod syd og sydøst af Nr. Bjertvej og mod nordøst af Eltangvej.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at sikre etablering af grønne arealer og opholdsarealer;
 • at muliggøre etablering af synlige anlæg til håndtering af regnvand;
 • at sikre ny bebyggelse mod støj fra omkringliggende veje.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 04 74.

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 4 uger i perioden fra den 09. juni 2021 til den 07. juli 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 07. juli 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 09. juni 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 79 79 13 20 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 07. juli 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0541-12 Ved Eltangvej - et boligområde

Læs miljøscreening for 0541-12 Ved Eltangvej - et boligområde

Offentliggjort den 09. juni 2021

 

Kolding Kommune meddeler en tilladelse til den eksisterende svineproduktion på ejendommen.

De eksisterende stalde udnyttes som hidtil, og der bygges ikke nyt i forbindelse med projektet.

Tilladelsen omfatter et samlet produktionsareal på 1.200 m2 og 721 m2 gylleoverflade på den eksisterende gyllebeholder.

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16b i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Udkastet har været i 2 ugers høring, og der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Du kan se den endelige tilladelse til produktionen på Skibdrætvej 12 her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet i Miljø & Erhverv på telefon 7979 7439 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Du kan også finde Klageportalen direkte på www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En begrundet anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Kolding Kommune, som sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan hjælpe? www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte supportfunktionen på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk eller telefon 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Den 30. juni 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2020 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Klagefrist 28. juni 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af dobbeltgarage på 83 m2, som erstatning for eksisterende, der nedrives på ejendommen matr.nr 10bp, Hjarup By, Hjarup beliggende Østergårdsvej 9D, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Østergårdsvej 9D, Vamdrup

Offentliggjort den 31. maj 2021

Klagefrist 25. juni 2021

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til en ridebane på 600 m2 på ejendommen matr.nr. 21e, Sdr. Vilstrup By, Sdr. Vilstrup beliggende Skovsgårdevej 11, 6000 Kolding, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Skovsgårdevej 11, Kolding

Offentliggjort den 28. maj 2021

På ejendommen Kolstrup Bygade 11 er der tilladelse til produktion af søer, smågrise og polte. Claes Erlang ønsker at få godkendt den eksisterende produktion i eksisterende stalde efter produktionsareal. Der sker ingen bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med godkendelsen.

Godkendelsen omfatter følgende:

 • Omlægning til regulering efter produktionsareal (i alt 8.200 kvm). Der sker ingen udvidelser.
 • Fleksibilitet i klimastalden, så den både kan bruges til søer og/eller smågrise.
 • Fleksibilitet i karantænestalden, så den kan bruges til alle typer af svin.
 • Dispensation for krav til lugt – anvendelse af 50 %-reglen.
 • Eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på i alt 1.368 kvm.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Udkastet til godkendelse på Kolstrup Bygade kan ses her.

Ansøgningsskemaet fra husdyr-it kan ses her.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest den 27. juni 2021 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Klagefrist 24. juni 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af ny pumpestation til fjernvarmeledning på en del af ejendommen matr.nr. 20c, Nagbøl By, Skanderup beliggende Nagbølvej 93C, 6640 Lunderskov som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Nagbølvej 93c, Lunderskov

Offentliggjort den 27. maj 2021

Klagefrist 23 juni 2021


Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af et shelter på ca. 12 m2 på ejendommen matr.nr. 33a, Ferup By, Lejrskov beliggende Uhre Skovvej 22, 6064 Jordrup, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Uhre Skovvej 22, Jordrup

Offentliggjort den 26. maj 2021

Klagefristen er den 22. juni 2021.

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af to boringer på del af matrikel nr. 4b, Dons By, Almind, beliggende ved Dons Landevej 135.

Bore- og foreløbig indvindingstilladelse meddeles efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Tilladelsen indeholder også afgørelse om udledning af oppumpet grundvand efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven om, at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Bore- og indvindingstilladelse kan ses her.

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 2. april 2008 på Gelballevej 56, 6640 Lunderskov. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Revurdering af miljøgodkendelse på Gelballevej 56 kan læses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 17. juni 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 22. september 2008 på Egeskovvej 24, 6640 Lunderskov. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Revurderingen af miljøgodkendelsen på Egeskovvej 24 kan læses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 17. juni 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Dette høringsbrev omhandler vandløbsrestaurering og etablering af sandfang i et tilløb til Binderup Mølle Å ved Vesterskovvej. Arbejderne kræver godkendelse efter vandløbsloven, samt vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 10. Sidste frist for at komme med høringssvar er den 15. juli 2021

Høringsbrev, tilløb til Binderup Mølle Å
Forundersøgelse, Vandplansprojekt i Tilløb til Binderup Mølle Å ved Vesterskovvej – o4404 inkl. bilag

Høringsfrist: Den 15. juli 2021.

Klagefrist 16. juni 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til fortsættelse af terrænregulering på ejendommen med matr.nr. 1s og 4u Seest By, Seest beliggende Vranderupvej 46, 6000 Kolding, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Vranderupvej 46, Kolding

Offentliggjort den 19. maj 2021

Der meddeles hermed tilladelse til erhvervsmæssig udlejning til Grønninghoved Strand Camping på del af matr.nr. 1c, Grønninghoved By, Vejstrup. Ejendommen (matr.nr. 1c og 47b, Grønninghoved By, Vejstrup) er på ca. 6,9 ha., hvoraf campingpladsens bruttoareal udgør ca. 6,1 ha.

Læs udlejningstilladelse for Grønninghoved Strand Camping

Offentliggjort den 19. maj 2021

Klagefrist 15. juni 2021

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til en eksisterende lejlighed på ca. 120 m2 i kælderetagen på ejendommen matr.nr. 8a, Ejstrup By, Harte beliggende Nedervej 42, 6000 Kolding, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Nedervej 42, Ejstrup

Offentliggjort den 18. maj 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 05. maj 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 65 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 1361-11 Ved Søndre Allé – et boligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet er beliggende i den sydlige del af Stepping. Det afgrænses mod nord af Trekløverhallen og dertilhørende boldbaner, mod øst af Søndre Allé og af åbent land mod syd og vest.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre vejadgang til planområdet i lokalplan 1361-11 Ved Søndre Allé – et boligområde. For at muliggøre vejadgangen skal kommuneplantillægget reducere den sydøstlige del af rammeområde 1361.O1 og udvide den nordøstlige del af rammeområde 1361.B2. Etableringen af vejadgangen muliggør, at der kan bygges boliger på området.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre etableringen af et velfungerende boligområde med boliger i åben-lav bebyggelse;
 • at sikre vejadgang fra Søndre Allé;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at muliggøre etablering af synlige anlæg til håndtering af regnvand.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 04 74.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 4 uger i perioden fra den 12. maj 2021 til den 09. juni 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 09. juni 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 12. maj 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.
Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 09. juni 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 1361-11 Ved Søndre Allè - et boligområde

Læs tillæg 65 Stepping 

Læs miljøscreening for lokalplan 1361-11 og tilllæg 65

Offentliggjort den 12. maj 2021

 

 

Klagefrist den 9. juni 2021

Der meddeles hermed tilladelse til erhvervsmæssig udlejning til Gl. Ålbo Camping på matr.nr. 90a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup.

Læs tilladelsen for Gl. Ålbo Camping

Offentliggjort den 12. maj 2021

Kolding Kommune igangsætter planlægning for en mindre udvidelse af aflastningsområdet beliggende mellem Vejlevej og Sønderlunden i Kolding – tillæg 57 til Kommuneplan 2017.

Kort med afgrænsning af området, hvor der forventes ændring af kommuneplanen.

Formålet med planlægningen er at danne plangrundlag for udvidelse af parkerings- og manøvrearealer ved en bilforhandler i området uden at ændre de tilladte arealer for detailhandel.

Der er derfor behov for at ændre kommuneplanen således, at aflastningsområdet (rammeområdet 0123-C2) udvides med ca. 3.400 m2 og det tilstødende grønt område (rammeområdet 0123-G1) reduceres tilsvarende.

Desuden forventes den maksimale bygningshøjde i rammeområdet 0123-C2 hævet fra
2 etager til 3 etager og fra 12 meter til 13 meter for at stemme overens med bygningshøjden tilladt i lokalplan 0123-12 Center Nord – regionalt center, som gælder for området.

Indkaldelse af idéer og forslag
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil vi gerne høre borgernes ideer og forslag til planlægningen. Har du for eksempel input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for?

Du kan komme med dine ideer til planlægningen i perioden
mandag den 10. maj 2021 - tirsdag den 25. maj 2021.

Bemærkninger og forslag sendes til:
plan@kolding.dk
eller til:
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Justyna Strzelecka Hansen, tlf. 7979 1607, hvis du vil vide mere om sagen.

Link til Plandata 

(tænd for laget under Andre Plantemaer(zoner,beskyttelseslinjer m.m)

Offentliggjort den 10 maj 2021

Byrådet har den 23. marts 2021 vedtaget forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune. Forslaget offentliggøres den 4. maj og til og med den 30. juni 2021 har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Derefter tager Byrådet endelig stilling til de indkomne høringssvar og planens indhold.

Du kan sende bemærkninger til forslaget til By- og Udviklingsforvaltningen på e-mail: byogudvikling@kolding.dk, med mrk. ”kommuneplan 2021”. Alternativt kan du sende dine bemærkninger til adressen By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, med samme mrk.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033
Kommuneplanforslaget er opbygget af en fælles del for Trekantområdet – udarbejdet sammen med Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner - og en lokal del alene gældende for Kolding Kommune. Den fælles del omfatter hovedstruktur og retningslinjer, hvoraf flere har tilknyttet arealudpegninger. Den lokale del af kommuneplanforslaget består af en hovedstruktur - omfattende mål og lokale retningslinjer – en forudsætningsredegørelse samt rammer for lokalplanlægning. Der er udarbejdet kortbilag for alle gældende retningslinjer for Kolding Kommune med tilknyttede arealudpegninger, hvilket kan give et samlet overblik.

Med Planstrategi 2019 besluttede Byrådet, at der alene skulle gennemføres en delvis revision af den samlede kommuneplan.

Fælles del: Forslag til Kommune 2021-2033 for Trekantområdet
Revisionen af Trekantområdets hovedstruktur og retningslinjer omfatter i hovedtræk en ajourføring og opdatering – særligt i forhold til de statslige udmeldinger og nationale interesser i kommuneplanlægningen, samt i forhold til en afspejling af planstrategiens temaer og indsatsområder.

Der har i revisionen været fokus på at indarbejde planlovens nye temaer som områder forbeholdt produktionserhverv og områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Desuden er kommuneplanen blevet gennemskrevet med særligt fokus på temaerne ”Grøn omstilling” og ”Turisme”, foruden at kommuneplanens naturudpegninger er blevet gennemgået og ajourført – som følge af anbefalinger til byrådet fra Lokal Naturråd for Trekantområdet, og i forlængelse af det kampagnetilsyn, som kommunen årligt fører i tilknytning til den såkaldte naturkvalitetsplan.

Derudover er den fælles kommuneplan blevet fokuseret i forhold til egentlige krav til kommuneplanens indhold, og hvad der giver størst værdi at behandle i et fælles plansamarbejde. Derfor er der fra den fælles kommuneplan blevet overført fortsat gældende retningslinjer til den lokale del (bymønster, detailhandel, kolonihaver, kulturmiljøer, kirkeomgivelser samt forbrændings- og deponeringsanlæg), og de tilhørende kortbilag i 1:100.000 omfatter alene arealudpegninger inden for Kolding kommune.

Lokal del: Forslag til Kommune 2021-2033 for Kolding Kommune
Revisionen af den lokale del af kommuneplanen omfatter i hovedtræk en ajourføring og opdatering, herunder i forhold til kommunens forskellige politikker, strategier og planer. Det gælder eksempelvis kommunens Designvision 3.0, Bæredygtighedsstrategien – Kolding 2030, Erhvervs- og vækstpolitik 2020-2024, Handlingskatalog for Kolding Midtby og Kolding Storcenter, Bydesignguiden samt relevante udvalgspolitikker.

Planlovens nye krav om retningslinje for udviklingen af landsbyer er indarbejdet i den lokale del af kommuneplanen, som desuden er tilføjet et nyt tema om at varetage kommunens ”Blå-grønne struktur”.

I den lokale del af kommuneplanen redegøres desuden mere uddybende for de nye arealudpegninger og ændringer i eksisterende arealudpegninger, som planforslaget indeholder sammenholdt med den gældende kommuneplan 2017. Det gælder blandt andet udlæg af byudviklingsarealer, lokalcentre (detailhandel), områder forbeholdt produktionserhverv og konsekvensområder omkring disse, naturudpegninger, landskabsudpegninger og områder i risiko for oversvømmelse og erosion.

Den lokale del af kommuneplanen indeholder desuden lokale retningslinjer, der alene knytter sig til geografiske lokaliteter i Kolding kommune. Foruden de nævnte overførte retningslinjer gælder det blandt andet retningslinjer omhandlende særlige erhvervsområder, Naturpark Lillebælt, Skamlingsbanken, bevaringsværdige bygninger, verdensarvsområde Christiansfeld, infrastrukturanlæg som Kolding Lufthavn samt klimatilpasningstiltag i kommunen.

Sidst er kommuneplanens rammer blevet ajourført i forhold til vedtagne kommuneplantillæg og revideret for at rette op på forskellige forhold. Af dokumentet ”Forudsætningsredegørelse” fremgår en oversigt over sidstnævnte ændringer.

Plandokumenter
Samlet består kommuneplanen af følgende plandokumenter og med tilhørende dokumenter i henhold til lov om miljøvurdering:

Retsvirkninger
Byrådet skal efter §12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og Byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Denne mulighed med henvisning til den nye kommuneplan 2021 træder vel at mærke først i kraft, når endelig godkendelse af kommuneplanen er bekendtgjort. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Miljøvurdering
Kolding har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet lavet en miljøvurdering af de væsentlige ændringer i kommuneplanen. Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med kommuneplanforslaget og til og med 30. juni 2021 har du mulighed for at komme med bemærkninger.

Kolding Kommune har foretaget en screening af, om ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, har en væsentlig indvirkning på miljøet. Kolding Kommune har vurderet, at ændringerne ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering
Afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Der opkræves et gebyr for at klage over en afgørelse. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagefristen er den 1. juni 2021, hvilket er 4 uger fra denne offentliggørelse af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Hvor kan du se kommuneplanforslaget?
Kommuneplanforslaget, miljøvurdering af fælles del samt screening for miljøvurdering af lokal del af kommuneplanforslaget, kan ses på kommunens hjemmeside, kolding.dk/kommuneplan.

Offentliggjort den 04. maj 2021

Offentlig høring af forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde

Byrådet har den 20. april 2021 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger vest for Sønderjyske Motorvej hvor den krydser Tankedalsvej ved afkørsel 65 Kolding Syd umiddelbart vest for Kolding by.

Luftfoto med afgrænsning af området for kommuneplantillægget.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre erhverv i området som transport-, lager- og servicevirksomhed, let og tung industri, lastbilparkering og i mindre grad kontor- og hotelvirksomhed, der har særlig gavn af en beliggenhed med direkte tilknytning til det overordnede vejnet ved Sønderjyske Motorvej og Tankedalsvej.

Med tillægget gives der mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-6 frem for som hidtil miljøklasse 1-2. Kommuneplantillægget ændrer rammeområdernes afgrænsning og anvendelse og skal desuden omfordele allerede rammeudlagte erhvervsarealer til et nyt areal vest for de eksisterende rammeområder.

Kommuneplantillægget skal derudover ændre klassificeringen af bevaringsværdien af bygninger i området. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til fritidsformål, med henblik på, at sikre økologisk forbindelse mellem naturområder inden og uden for planområdet.

 

Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge området til erhvervsformål;
 • at sikre en grøn bufferzone til overordnede veje;
 • at sikre at bebyggelse i området fremstår som en samlet helhed;
 • sikre funktionelle og trafiksikre tilkørselsforhold.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 46 28. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 22. april 2021 til den 17. juni 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 17. juni 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 22. april 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kun for tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029:
Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planen er der udarbejdet miljørapport for kommuneplantillægget. Miljørapporten beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet.
Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslaget.

Kun for lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde:
Kolding Kommune har foretaget screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport for lokalplanen. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til miljørapportens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Miljøvurdering vedr. lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde

 • Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Miljøvurdering vedr. lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde
Klagefristen er den 20. maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven om miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde

Læs screening for lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde

Læs tillæg 1 Ved Tankedalsvej

Offentliggjort den 22. april 2021

Kolding Kommune er af Kystdirektoratet udpeget som risikokommune i fare for oversvømmelse primært fra havet. Derfor er der udarbejdet et forslag til en risikostyringsplan, der nu sendes i 6 måneders offentlig høring.

Det udpegede risikoområde begrænser sig til områder langs Kolding inderfjord samt ånære byområder såsom Havnen, Kolding midtby, Rebæk, Strandhuse og området omkring Slotsøen og Vifdam. I Risikostyringsplanen er der forslag til handlinger, der skal nedsætte risikoen for oversvømmelse.

I høringsperioden kan der indgives bemærkninger til planen. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til klima@kolding.dk, venligst mærk mailen ”Risikostyringsplan”.

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 12. september 2021

Risikostyringsplan (pdf)

Bilag A tiltagstabel (Excel)

Høringsperioden løber til 13. august 2021.

Spildevandstillæg, Stepping.

Høringsperioden løber til 13. august 2021.

Spildevandsplantillæg Dons Landevej

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 15. februar 1990 på Frørupvej 1, 6070 Christiansfeld. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klagefrist: 23. juli 2021.

Se afgørelsen her.

VVM-screening fjernvarmenet Lykkes Have, Kolding

Klagefristen udløber den 23. juli 2021.

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af fjernvarmenet Lykkes Have, Kolding må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM), LBK nr 973 af 25/06/2020.

Se afgørelsen her.