Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Høringer, afgørelser, planer

 

 

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 6. januar 2021 vedtaget lokalplan 0415-17 Ved Blåbærvej –et haveboligområde.
Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i Vonsild Øst, syd for Ådalsvænget og Østervænget med adgang fra nord ad Blåbærsvejs forlængelse.

Lokalplanens formål er Lokalplanen har til formål at sikre byggeretten til boligbebyggelse og etablering af grønne fri- og opholdsarealer med adgang til områdets omkringliggende naturværdier. Lokalplanen tager afsæt i en overordnet struktur, som muliggør en helhedsorienteret planlægning af et sammenhængende område øst for Vonsild, herunder vejadgang til lokalplanområdet. Lokalplanen har herudover til formål at overføre lokalplanområdet til byzone.

Bebyggelse må opføres som tæt-lav boligbebyggelse i form af klynge-, række-, dobbelt-, og kædehuse som helårsbeboelse eller som åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende villaer som helårsbebyggelse. Der arbejdes med en fleksibel udstykningsplan med en grundstørrelse på min. 700 m2 til åben/lav bebyggelse og med en grundstørrelse på min. 250 m2 til tæt/lav bebyggelse.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 27. oktober 2020, på følgende punkter

 • Afstand fra vestligt skel er justeret fra 4 til 6 meter.
 • Parkeringsbestemmelsen er justeret, så den er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 • Byggehøjden for tæt-lav bebyggelse er justeret fra 2 etager i 8,5 meter til 1 etage i 6,5 meter.
 • Bestemmelsen om opholdsareal er justeret.
 • Bestemmelsen om håndtering af skybrudsvand er justeret.
 • Bestemmelsen om beplantning er justeret angående hjemmehørende arter.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.


Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til plann. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 11. februar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0415-17 Ved Blåbærvej - et haveboligområde

Offentliggjort den 14 januar 2021

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning efter vandløbsloven til at etablere en gangbro over Kolding Å på ovennævnte sted. Projektbeskrivelsen, ansøgningen og de nærmere detaljer vedrørende gangbroen fremgår af høringsmaterialet.

Efter bestemmelserne i vandløbsloven skal sådan et projekt i offentlig høring i 4 uger. I denne periode kan der indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 12. februar 2021, kl. 16.00.

Høringsmateriale – Etablering af gangbro over Kolding Å mellem Buen og Østerbrogade

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 6. januar 2021 truffet afgørelse om at give tilladelse til Fyrtårnsprojekt Hylkedalen.

Klagefristen er onsdag den 10. februar 2021.

Se hele tilladelsen for Fyrtårnsprojekt Hylkedalen

Klagefrist 8. februar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse til forsamlingshus og værelsesudlejning på ejendommen matr.nr. 13s, Nagbøl By, Skanderup beliggende Møllegade 32, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Møllegade 32, Lunderskov

Offentliggjort den 11.januar 2021

Klagefrist: Den 5. februar 2021

Kolding kommune har givet tilladelse efter planloven til etablering af et minivådområde på ejendommen Allervej 135, 6070 Christiansfeld.

Se hele tilladelsen vedrørende etablering af minivådområde på ejendommen Allervej 135

Endelig vedtagelse af tillæg 27 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1012-16, Ved Kløvervej – et etageboligområde.

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Et flertal i Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget tillæg 27 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1012-16, Ved Kløvervej – et etageboligområde endeligt. Planområdet ligger ved Kløvervej og det grønne område kaldet cirkuspladsen.

Kommuneplantillæggets formål er at åbne mulighed for flere boliger tæt på bymidten.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med etageboliger.
 • at sikre fri- og opholdsarealer.
 • at sikre offentlig adgang gennem området.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 3. september 2020.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 3. september 2020, på følgende punkter 

§ 7.3
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må højst udgøre 100 %

Heraf må der højst etableres:
14.445 m2 etageareal inden for delområde I
4.350 m2 etageareal inden for delområde II

§ 7.3
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må højst udgøre 100 %.

Heraf må der højst etableres:
14.445 m2 etageareal inden for delområde I
4.740 m2 etageareal inden for delområde II

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.


Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 2. februar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs hele lokalplanen 1012-16 Ved Kløvervej - et etageboligområde

Læs hele tillæg 27 Ved Kløvervej

Offentliggjort den 5 januar 2021

Klagefrist: Den 3. februar 2021

Kolding Kommune har efter miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med regulering af en drængrøft ved etablering af et minivådområde på arealerne ved Allervej 135 i Christiansfeld.

Læs hele afgørelse om ikke-VVM redegørelse – med VVM skema

Klagefrist: Den 3. februar 2021

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven til, at en drængrøft kan reguleres i forbindelse med etablering af et minivådområde på arealerne ved Allervej 135 i Christiansfeld.

Se hele tilladelsen vedrørende etablering af minivådområde ved Allervej 135

Klagefrist: 26. januar 2021

Kolding Kommune meddeler tilladelse til husdyrbruget på Skovrupvej 12, 6070 Christiansfeld. Tilladelsen omfatter følgende:

 • Tilladelse til i alt 2.235 m2 produktionsareal.
 • Tilladelse til i alt 543 m2 overfladeareal i gødningsopbevaringsanlæg.

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Der er kommet bemærkninger ind i høringsperioden, men at de ikke har givet anledning til ændringer i vilkår eller andet. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Tilladelsen er gældende fra den 29. december 2020. Afgørelsen kan findes på kommunens hjemmeside på www.kolding.dk/miljoesager, eller den kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79797439 eller på mail til landbrug@kolding.dk.

§ 16 B TILLADELSE AF HUSDYRBRUGET PÅ SKOVRUPVEJ 12, 6070 CHRISTIANSFELD

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Tirsdag den 26. januar 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Klagefrist 01. februar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af parkour-anlæg på ejendommen matr.nr. 51, Aller Ejerlav, Aller beliggende Kær Møllevej 19, 6070 Christiansfeld., som ansøgt.

Læs hele tilladelsen for Kær Møllevej 19, Christiansfeld

Offentliggjort den 04 januar 2021

Klagefrist 27. januar 2021

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til etablering af en sø på 1150 m2 på matr. nr. 15a Jordrup by, Jordrup, beliggende Ve-stermarksvej 22, 6064 Jordrup.

Se hele tilladelsen

Klagefrist 19. januar 2021

Endelig vedtagelse af tillæg 50 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplantillæg 0000-12-01 Kolding bymidte

Luftfoto med afgrænsningen af planområdet.

Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget tillæg 50 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplantillæg 0000-12-01 Kolding bymidte. Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i Koldings centrale bymidte og omfatter en del af byens handelsgader og torve.

Kommuneplantillæggets formål er at bevare mulighed for butiksformål på hjørnet af Låsbygade og Hospitalsgade, samt skabe mulighed for at Nicolai Plads 6 (Socialforvaltningen) på sigt kan anvendes til boligformål.

Kommuneplantillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 7. september 2020.

Lokalplantillæggets formål er at give bredere anvendelsesmuligheder end den gældende lokalplan 0000-12. Der åbnes mulighed for boliger i stueplan i dele af lokalplanområdet, for etablering af erhverv på 1. sal og der tillades liberale erhverv i stueplan i en større del af lokalplanens område.

Planforslaget indeholder nogle undtagelser fra anvendelsesbestemmelserne, som sikrer at eksisterende anvendelser til offentlig service, kultur-, fritids- og undervisningsformål samt ferieboliger kan fortsættes og udvikles. Planforslaget ændrer desuden lokalplanens bestemmelser om bygningshøjder i § 7.1 og 7.2, således at det fremover afspejler de faktiske forhold for f.eks. rådhus og kirketårn.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 7. september 2020, idet der er tilføjet tekst om tilladelser efter Jernbaneloven til lokalplanens redegørelse. Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 19. januar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0000-12-01 Kolding bymidte

Læs tillæg 50 Kolding bymidte

Offentliggjort den 22. december 2020

Klagefrist 19. januar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til bålhytte på 32 m2, 2 sheltere, hver under 5 m2. og et muldtoilet på under 4 m2 inden for fredskov på ejendommen matr.nr. 400, Stepping Ejerlav, Stepping, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af enfamiliehus og garage på ejendommen matr.nr. 20, Skartved By, Sdr. Bjert beliggende Gl. Skartved 26, 6091 Bjert, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Matr. nr. 400 Stepping Ejerlav, Stepping

Læs landzonetilladelsen for Gl. Skartved 26, Bjert

Offentliggjort den 22. december 2020

Offentlig høring af forslag til tillæg 56 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0633-13 Syd for Vestersig – et boligområde

Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget at sende forslag til tillæg 52 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0633-13 Syd for Vestersig – et boligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26.

Planområderne ligger i Almind, Viuf og Vester Nebel. I Almind vedrører planlægningen et areal nord for Alminde-Viuf Fællesskole. I Viuf omhandler planlægningen to områder syd for Vestersig. I Vester Nebel omfatter planlægningen et areal syd for Karl Ankers Vej, øst for Koldingvej og et areal syd for Elkærholmparken, vest for Koldingvej.

Kort med planområderne beliggende i Almind, Viuf og Vester Nebel.

Forslag til tillæg 52 til Kommuneplan 2017-2029
Kommuneplantillæggets formål er at omfordele areal til byudvikling, således at de udlagte arealer ved Almind og Karl Ankers Vej udgår, mens nye arealer ved Vestersig og syd for Elkærholmparken udlægges. Processen sker samlet for at bevare størrelsen af arealerne i kommuneplanen.

Luftfoto med afgrænsningen af planområderne i Almind og Viuf.

Luftfoto med afgrænsningen af planområderne i Vester Nebel.

Forslag til lokalplan 0633-13 Syd for Vestersig – et boligområde.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre udvikling af to nye boligområder syd for Viuf i retning mod Almind.

Det vestlige område kan blive til enfamiliehuse, mens den østlige del kan blive enten til enfamiliehuse eller til dobbelt-/række- eller kædehuse.

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde med Planafdelingen, der kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode

Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 21. december 2020 til den 15. februar 2020. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 15. februar 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget

Efter offentliggørelsen, den 21. december 2020, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planenerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 18. januar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Se lokalplanen 0633-13 Syd for Vestersig - et boligområde

se tillæg 52 Viuf og Vester Nebel

Offentliggjort den 21 december 2020

Offentlig høring af forslag til tillæg 62 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1011-12 ved Violvej – et område til etageboliger

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget at sende forslag til tillæg 62 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 1011-12 ved Violvej – et område til etageboliger i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger ved Violvej i Kolding og afgrænses mod nord af fredskovsareal ned mod Skamlingvejen, mod øst af boligområdet ved Kløvervej samt mod syd og vest af Floravej og et boligområde med etageboliger.

Kommuneplantillæggets formål er at give mulighed for en bygningshøjde, der er større end den gældende ramme tillader.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre udbygning af det eksisterende boligområde med flere etageboliger;
 • at sikre, at bebyggelsen fremstår som en sammenhængende helhed;
 • at fastsætte bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, som fremmer arkitektonisk
  kvalitet og sikrer en god sammenhæng internt i området og i forhold til omgivelserne;
 • at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 16 09. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 21.december 2020 til den 15. februar 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 15. februar 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 21. december 2020, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 18. januar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

se lokalplanen 1011-12 Ved Violvej - et område til etageboliger

se tillæg 62 Ved Violvej

Offentliggjort den 21 december 2020

 

Klagefrist den 18. januar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udstykning til opførelse af 3 enfamiliehuse på ejendommen matr.nr. 5h, Vejstruprød By, Vejstrup beliggende Vejstruprød Landevej 12, 6093 Sjølund, som ansøgt. 

Læs Landzonetilladelse for Vejstruprød Landevej 12, Sjølund

offentliggjort den 21. december 2020

Klagefrist: 14. januar 2021

Kolding Kommune har givet tilladelse efter planloven til etablering af et vandhul på matr.nr. 14a Binderup By, Sdr. Bjert, der ligger på ejendommen Binderup Strandvej 66, 6091 Bjert.

Læs hele tilladelsen

Endelig vedtagelse af tillæg 37 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1353-31 Ved Allervej – et erhvervsområde

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget tillæg 37 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1353-31 Ved Allervej – et erhvervsområde.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i tilknytning ved landsbyen Aller øst for Christiansfeld.

Kommuneplantillæggets formål er at fastlægge den nærmere afgrænsning og rammebestemmelserne for rammeområde 1353-E1. Området udvides mod vest og justeres mod og øst og mod syd. Bestemmelserne for rammeområdet ændres, så der må bygges i op til 24 meters højde, dog maksimalt kote 48,0. Rammeområdet skal med en lokalplan overføres til byzone og udlægges til kontor og serviceerhverv samt industri i miljøklasse 1-6, i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 7. september 2020.

Lokalplanens formål er:

 • at overføre området til byzone.
 • at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål.
 • at forebygge miljøkonflikter.
 • at sikre indpasning af bebyggelsen i nærområdet og landskabet.
 • at sikre etablering og bevaring af afskærmende beplantning.

Lokalplanen er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 7. september 2020.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 15. januar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

se lokalplan1353-31 Ved Allervej - et erhvervsområde

se tillæg 37 Ved Allervej

offentliggjort den 18. december 2020

Klagefrist 14. januar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af
garage/udhus på i alt 90 m2 ejendommen matr.nr. 1e, Dalby By, Dalby beliggende Dalbyvej 84, 6000 Kolding, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 88e, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup beliggende Frydenborgvej 30, 6092 Sdr. Stenderup, som ansøgt.

Landzonetilladelse for Dalbyvej 84

Landzonetilladelse for Frydenborgvej 30

Offentliggjort den 17 december 2020.

Klagefristen: 13. januar 2021

Læs hele tilladelsen

Klagefrist 12. januar 2021

Screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering af nye lysmaster og ombygning af stadion på Marcus Alle 30, 6000 Kolding.

Kolding Kommune har den 18. november 2020 modtaget ansøgning om ombygning af stadion, herunder nye lysmaster på Marcus Alle 30.

Afgørelse

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at ændringen ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Ændringen er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilhørende tilladelse efter § 21, stk. 1, Lov om miljøvurdering af planer og projekter.

Læs hele afgørelsen

Klagefristen udløber d. 12. januar 2021

Læs hele tilladelsen

Høringsfrist: 11. januar 2021

Kolding Kommune har d. 17. november 2020 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere 6 geotekniske boringer på matrikel nr. 1q, Kolding Markjorder 1. afd. (indspulingsbassinet, Kolding Havn).

Geotekniske boringer er markeret B1–B6 på kortet.

Kortudsnit: Geotekniske boringer er markeret B1–B6 på kortet.

Boringerne skal benyttes til en geoteknisk vurdering i forbindelse med klimatilpasningsprojektet Kolding Å – pumpe og sluse.

Se hele tilladelsen

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 2. december 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0613-12 Ved Hedevej – et boligområde i offentlig høring.  Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26.

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 2. december 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0613-12 Ved Hedevej – et boligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26.

Planområdet ligger i den vestlige den af Almind, syd for Vestergade, øst for Hedevej og vest for Stagebjerg Alle. Vejbetjenes fra Vestergade.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre etablering at et boligområde med tæt-lav boligbebyggelse;
 • at tilslutte lokalplanområdet til byens stinet;
 • at sikre vejadgang til området fra Vestergade;
 • at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer;
 • at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone;

 

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 5 uger i perioden fra den 10. december 2020 til den 14. januar 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 14. januar 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.
Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 10. december 2020, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 7. januar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs hele lokalplanen 0613-12 Ved Hedevej- et boligområde 

Offentliggjort den 10 december 2020

Offentlig høring af forslag til tillæg 60 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0813-13 Ved Lykkegårdsvej – et boligområde.

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 02. december 2020 vedtaget at sende forslag til tillæg 60 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0813-13 Ved Lykkegårdsvej – et boligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26.

Planområdet ligger i den centralt del af det sydvestlige Kolding. Planområdet omfatter en hjørnegrund, hvor der tidligere var et supermarked.

Kommuneplantillæggets formål er at hæve det tilladte etageantal i området fra 1½ til 2 og øge bebyggelsesprocenten fra 40 til 55.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge et byggefelt til det nye byggeri og sætte bestemmelser for materialer og byggeriets udformning.
 • fastlægge bestemmelser for anlæg på grundens fx til parkering, beplantning og grønne arealer

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde med Planafdelingen, der kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 5 uger i perioden fra den 09. december 2020 til den 13. januar 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 13. januar 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 09. december 2020, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 06. januar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Link til lokalplan 0813-13 Ved Lykkegårdsvej - et boligområde

Link til tillæg 60 Ved Lykkegårdsvej

Link til lokalplaner

Link til kommuneplan

Offentliggjort den 9 december 2020