Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Høringer, afgørelser, planer

 

 

Kær Mølleå ønskes reguleret ved afgravning af en eksisterende stentærskel som er resterne af et gammelt reguleringsstyrt. Oven for tærsklen er en stuvningspåvirket zone med lavt fald. Ved at grave 20 cm af stentærsklen og fordele faldet nedenfor ved udlægning af gydegrus vil der, efter projektets udførsel, være et jævnt fald over hele strækningen og det eksisterende stryg udvides fra ca. 10 meter til at blive ca. 50 meter langt. Sidste frist for at komme med høringssvar er den 14. maj 2021.

Høring om regulering af delstrækning af Kær Mølleå

Høringsfrist: 14. maj 2021

Klagefrist 13. maj 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af drivhus på ca. 15 m2 på ejendommen matr.nr.4b, Uhre By, Lejrskov beliggende Kirsbølvej 21, 6064 Jordrup, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse til forsamlingslokale på ejendommen matr.nr. 31, Favervrå, Tyrstrup beliggende Brosbjergvej 11, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Kirsbølvej 21, Jordrup

Læs landzonetilladelsen for Brosbjergvej 11, Christiansfeld

Offentliggjort den 15. april 2021

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr. nr. 22b Nagbøl By, Skanderup, der tilhører ejendommen Koldingvej 54, 6600 Vejen.

Se hele tilladelsen til etablering af minivådområde, Koldingvej 54,

Klagefrist: 13. maj 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 15. april 2021 vedtaget lokalplan 0415-18 Ved Blåbærvej –et haveboligområde. Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i den sydvestlige del af Vonsild. Lokalplanen giver mulighed for at etablere et boligområde med både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Lokalplanens formål er:

 • at sikre en helhedsorienteret planlægning for et sammenhængende område øst for Vonsild;
 • at udlægge lokalplanområdet til boligformål og sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer med adgang til områdets omkringliggende naturværdier;
 • at sikre vejadgang til lokalplanområdet;
 • at overføre lokalplanens område til byzone.

Lokalplanen er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 10. marts 2021.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.


Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 13. maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0415-18 Ved Blåbærvej - et haveboligområde

Offentliggjort den 15. april 2021

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 3. februar 2021 besluttet at igangsætte planlægning for et etageboligområde ved Fynsvej.

Planområdet for Kommuneplantillæg 61

Der påtænkes en planlægning for etageboliger i op til 4 etager – i facadelinjen langs Fynsvej dog 5 etager.

Den påtænkte planlægning forudsætter at den gældende kommuneplan ændres.

Indkaldelse af idéer og forslag
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse og struktur. Har du forslag til, hvad området skal bruges til? Eller har du input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for?

Du kan komme med dine ideer til området  i perioden
onsdag den 14. april 2021 - onsdag den 28. april 2021.

Bemærkninger og forslag sendes til:
plan@kolding.dk
eller til:
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Lars-Uffe Hansen, tlf. 79791615, hvis du vil vide mere om sagen.

Offentliggjort den 14. april 2021.

 

 

Klagefrist 11. maj 2021

 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af dobbeltgarage på 100 m2 på ejendommen matr.nr. 21d, Lejrskov By, Lejrskov beliggende Lejrskovvej 62, 6064 Jordrup, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Lejrskovvej 62, Jordrup

Offentliggjort den 13. april 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 07. april 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0619-72 ved Dons Landevej – en campingplads i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger vest for Dons Landevej i den nordvestlige udkant af Kolding by.

Lokalplanens formål er:

 • at give mulighed for at etablere en campingplads inden for lokalplanområdet.
 • at sikre at campingpladsen ved sin disponering og bebyggelsens udformning indpasses i det omgivende landskab.
 • at sikre etablering af beplantningsbælter.
 • at sikre adgang til områdets naturværdier.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 10 63 Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Servitutbortfald
Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om ophævelse af følgende servitutter:

 • Dok. nr. 29520-53 om adgangsbegrænsning til landevej nr. 510, tinglyst den 18.11.1977
 • Dok nr. 27644-53 om adgangsbegrænsning til landevej nr. 510, tinglyst den 22.11.1981
 • Dok nr. 27644-53 om adgangsbegrænsning til landevej nr. 510, tinglyst den 22.12.1981

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 4 uger i perioden fra den 12. april 2021 til den 10. maj 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.


Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 10. maj 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 12. april 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 10. maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0619-72 Ved Dons Landevej - en campingplads

Læs mmiljøscreening af lokalplan 0619-72 ved Dons Landevej - en campingplads

Offentliggjort den 12. april 2021

Klagefrist den 10 maj 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af tilbygning til garagen på 12,7 m2 og et udhus/hestely på 61 m2 på ejendommen matr.nr. 15d, Hejls By, Hejls beliggende Rovtsvej 39, 6094 Hejls, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Rovtsvej 39, Hejls

Offentliggjort den 12 april 2021

Der søges om at få godkendt den eksisterende svineproduktion i eksisterende stalde efter produktionsareal. Der søges om fleksibilitet i klimastalden, så den både kan bruges til søer eller smågrise samt i polte- og karantænestalden, så den kan bruges til alle typer af svin. Der sker ingen bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med godkendelsen.

Produktionen omfatter et produktionsareal på i alt 8.200 kvm. Desuden er der 2 eksisterende gyllebeholdere med teltoverdækning med et samlet areal på ca. 1.368 kvm.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektets virkning på miljøet bliver vurderet.  Alle der henvender sig har mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, og vil senere få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller til landbrug@kolding.dk senest fredag den 23. april 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Dette høringsbrev omhandler vandløbsrestaurering og reguleringen af dræn i det kommende vådområde ved Tågerup Enge, Fovs Å. Arbejderne kræver godkendelse efter vandløbsloven, samt vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 10. Sidste frist for at komme med høringssvar er den 3. juni 2021.

Høringsbrev, Tågerup Enge

Rapport - forundersøgelse Tågerup Enge inkl. bilag

Tekniske justeringer af projektiltagene i vådområdet ved Tågerup Enge, Fovså

Høringsfrist: 3. juni 2021

Kolding Kommune meddeler tilladelse til husdyrbruget på Grønninghovedvej 21, 6093 Sjølund.

Tilladelsen omfatter følgende:

 • Omlægning af eksisterende husdyrbrug til regulering efter produktionsareal på i alt 1.050 m2 produktionsareal og 1.058 m2 overfladeareal i eksisterende gyllebeholdere.

Der meddeles samtidig dispensation for lugtgenekriteriet ved anvendelse af 50 %-reglen.

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Der er ikke kommet bemærkninger ind i høringsperioden. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Tilladelsen er gældende fra den 7. april 2021.

Hele tilladelsen kan ses her.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Onsdag den 5. maj 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr.nr. 20b og 21h Lejrskov By, Lejrskov. Ansøger og ejer af matr. nr. 20b Lejrskov By, Lejrskov er Peter Hindbo, og ejer af matr. nr. 21h er Asger B. M. Christensen, der, via en rådighedserklæring, har givet samtykke til, at minivådområdet kan placeres på hans ejendom.

Se hele tilladelsen vedr. etablering af minivådområde ved Lejrskovvej 75, Jordrup

Klagefrist: 4. maj 2021

Byrådet har den 23. marts 2021 vedtaget tillæg 52 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0633-13 Syd for Vestersig – et boligområde.
Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområderne ligger i Almind, Viuf og Vester Nebel. I Almind vedrører planlægningen et areal nord for Alminde-Viuf Fællesskole. I Viuf omhandler planlægningen to områder syd for Vestersig. I Vester Nebel omfatter planlægningen et areal syd for Karl Ankers Vej, øst for Koldingvej og et areal syd for Elkærholmparken, vest for Koldingvej.

Kort med planområderne beliggende i Almind, Viuf og Vester Nebel.

Tillæg 52 til Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplantillæggets formål er at omfordele areal til byudvikling, således, at de udlagte arealer ved Almind og Karl Ankers Vej udgår, mens nye arealer ved Vestersig og syd for Elkærholmparken udlægges. Processen sker samlet for at bevare størrelsen af arealerne i kommuneplanen.

Luftfoto med afgrænsningen af planområderne i Almind og Viuf.

Luftfoto med afgrænsningen af planområderne i Vester Nebel.

Tillægget er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 21. december 2020.

Forslag til lokalplan 0633-13 Syd for Vestersig – et boligområde.

Lokalplanens formål er: 

 • at muliggøre udvikling af to nye boligområder syd for Viuf i retning mod Almind.

Det vestlige område kan blive til enfamiliehuse, mens den østlige del kan blive enten til enfamiliehuse eller til dobbelt-/række- eller kædehuse.

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Lokalplanen er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 21. december 2020.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planernes indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 26. april 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs Tillæg 52 Almind Viuf

Læs lokalplan 0633-13 Syd for Vestersig - et boligområde

Offentliggjort den 29 marts 2021

Frist for afgivelse af bemærkninger: 25. maj 2021

Markering på kort af den vej der ønskes slettet i martrikelkortet
Klik for forstørrelse af kort vedr. nedlæggelse af privat fællesvej

Ejeren af matr.nr. 7v Lilballe By, Eltang (Eltangvej 136) ønsker en privat fællesvej, der er udlagt og anlagt på matr.nr. 7v, slettet i matrikelkortet.

Vejen er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse. Kortet er ikke målfast. Markeringen er derfor alene vejledende.

Vejen ønskes nedlagt, da ejeren af matr.nr. 7v også ejer matr.nr. 19e Lilballe By, Eltang, som ligger øst for den private fællesvej. Ejeren, som driver virksomhed fra bl.a. matr.nr. 7v, ønsker at kunne færdes frit mellem de to ejendomme med virksomhedens maskiner i forbindelse med, at virksomheden planlægges udvidet til også at omfatte matr.nr. 19e.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller til nogen af en ejendoms lodder efter matrikelkortet, idet matr.nr. 7v Lilballe By, Eltang og matr.nr. 19e Lilballe By, Eltang begge har direkte vejadgang til den offentlige vej Eltangvej.

På matr.nr. 7v er der den 27. august 1946 og den 4. november 1966 tinglyst servitutter om vejret til den private fællesvej. Kolding Kommune har ikke konkrete oplysninger om, hvem der benytter vejen, og i hvilket omfang vejen benyttes.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 25. maj 2021.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

 1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
 2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 19. august 2009 på Vojumvej 7, 6070 Christiansfeld. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Du kan se hele revurderingen for miljøgodkendelsen på Vojumvej 7, Christiansfeld her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Fredag den 23. april 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven til, at en drænledning kan reguleres i forbindelse med etablering af et minivådområde på arealerne nordvest for Dollerup Sø ved Lunderskov.
Der er samtidig efter Lov om miljøvurdering truffet afgørelse om, at reguleringen af drænledningen ikke skal VVM vurderes.

Der kan klages over begge afgørelser. Klagefristen er den 20. april 2021

Se tilladelsen vedr. vandløbsregulering nordvest for Dollerup Sø - Afgørelse om ikke VVM undersøgelse

Kolding Kommune giver lovliggørende tilladelse til fire eksisterende broer. Én i Vejstruprød Bæk samt tre i Kær Mølleå. Denne afgørelse kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning.

Sidste frist for rettidig klage er den 23. april 2021.

Lovliggørelse af eksisterende broer over Kær Mølleå og Vejstruprød Bæk

Luftfoto med afgrænsningen af planområdet.

Byrådet har den 23. marts 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 64 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet omfatter den tidligere kommunale institution Fuglehøj og ligger i det nordlige Kolding mellem Dyrehavevej og Falkevej.

Kommuneplantillæggets formål er at ændre planområdets tilladte anvendelse til et blandet bolig og erhvervsområde, således at de bestående bevaringsværdige bygninger på ejendommen kan anvendes til lettere erhverv (kontorformål) og bolig.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde med Planafdelingen på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 26. marts til den 21. maj 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 21. maj 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 26. marts 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 23. april 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs tillæg 64 mellem Dyrehavevej og Falkevej (Fuglehøj)

Offentliggjort den 26. marts 2021

Klagefrist 23 april 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af ridebane på ca. 600 m2 på ejendommen matr.nr.31, Stepping Ejerlav, Stepping beliggende Vojumvej 42, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Vojumvej 42, Christiansfeld

Offentliggjort den 26. marts 2021

Frist for afgivelse af bemærkninger: 21. maj 2021

Ejeren af matr.nr. 34c Jordrup By, Jordrup ønsker at omlægge den private fællesvej, der løber langs skellet mellem matr.nr. 34c Jordrup By, Jordrup og matr.nr. 34b Jordrup By, Jordrup til et forløb ca. 20 m længere mod nord.

Den del, hvor den private fællesvej ønskes omlagt.
Se forstørrelse af kortskitse over det vejareal der skal omlægges

På kortskitsen er det vejareal, der skal omlægges, markeret med rødt, mens det ønskede fremtidige forløb er markeret med grønt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

Den private fællesvej ønskes omlagt i forbindelse med, at ejeren af Skovvejen 62, matr.nr. 34b Jordrup By, Jordrup erhverver en del af matr.nr. 34c, herunder den del, hvor den private fællesvej ønskes omlagt.

Den private fællesvej er eneste matrikulære vejadgang til matr.nr. 34a Jordrup By, Jordrup.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Det pågældende vejareal er eneste adgangsvej til matr.nr. 34a Jordrup By, Jordrup. Omlægning af vejarealet til det ønskede fremtidige forløb vil medføre, at der samtidig med omlægningen etableres en anden matrikulær vejadgang til matr.nr. 34a.

På matr.nr. 34c er der den 10. januar 2003 tinglyst en servitut om vejret. Det fremgår ikke af tingbogsattesten, om servitutten vedrører matr.nr. 34c eller et af de øvrige matrikelnumre, der hører til samme ejendom. Kommunen har ikke kendskab til servituttens ordlyd eller kendskab til, hvem vejretten måtte tilkomme. Servitutten er ikke tilgængelig på tinglysning.dk.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan omlægges efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje, hvis der samtidig med omlægningen etableres anden vejadgang til matr.nr. 34a Jordrup By, Jordrup.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 21. maj 2021.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

 1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
 2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

 

 

Kagefrist 22. april 2021


Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt stuehus på ejendommen matr.nr. 33b, Lunderskov By, Skanderup beliggende Gelballevej 102, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Gelballevej 102, Lunderskov

Offentliggjort den 25. marts 2021

Kolding Kommune meddeler en godkendelse til husdyrbruget på ejendommen Hulskovvej 70, 6000 Kolding, hvor der etableres en større produktion af økologiske rugeæg med egen opdræt af hønniker.

Godkendelsen omfatter følgende:      

 • 2 rugeægsstalde á 1.100 kvm
 • Udvidelse af den eksisterende rugeægsstald med 50 kvm
 • 220 kvm løbegård i tilknytning til opdrætsstalden
 • Foldarealer i tilknytning til rugeægsstaldene
 • 6 fodersiloer á ca. 15 kbm
 • Dispensation til naboskel mod øst og beboelse på egen ejendom

Projektet svarer til en udvidelse fra 1.650 kvm til i alt 4.385 kvm produktionsareal. Desuden er der 2 eksisterende gyllebeholdere med et samlet areal på ca. 1.333 kvm.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 1 i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Udkastet har været i 30 dages høring, og der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Se hele godkendelsen for Hulskovvej 70 her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på landbrug@kolding.dk eller telefon 79 79 74 39.

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 22. april 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 17. august 1993 på Hundsholtvej 11, 6064 Jordrup. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Se hele revurderingen for Hundsholtvej 11, Jordrup her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 15. april 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 26. april 2005 på Esbjergvej 59, 6094 Hejls. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 39 jf. §§ 41 og 43a i husdyrbrugloven.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves.

Se revurderingen for Esbjergvej 59, Hejls her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Den 15. april 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Frist for afgivelse af bemærkninger: 21. maj 2021

Ejeren af ejendommen Overbyvej 94, 6094 Hejls, ønsker den del af en privat fællesvej, der er udlagt og anlagt på matr.nr. 12b Hejls By, Hejls, slettet i matrikelkortet.

Vejen var oprindelig en del af en kommunevej mellem Kalvehøjvej og Overbyvej, der er nedlagt før 1954. Vejarealet er i dag kun adgangsvej til beboelsen på matr.nr. 12k Hejls By, Hejls, og til matr.nr. 13z Hejls By, Hejls.
Se forstørrelse af kortet

Vejen er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse. Kortet er ikke målfast. Markeringen er derfor alene vejledende.

Vejen var oprindelig en del af en kommunevej mellem Kalvehøjvej og Overbyvej, der er nedlagt før 1954. Vejarealet er i dag kun adgangsvej til beboelsen på matr.nr. 12k Hejls By, Hejls, og til matr.nr. 13z Hejls By, Hejls.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller til nogen af en ejendoms lodder efter matrikelkortet, idet matr.nr. 12k Hejls By, Hejls er sammatrikuleret med bl.a. matr.nr. 12b Hejls By, Hejls, og har adgang via denne ejendom, og idet matr.nr. 13z Hejls By, Hejls har anden vejadgang.

Kolding Kommune har ingen oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealet efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 21. maj 2021.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis
1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

 

 

Klagefrist 24. april 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af maskinhus på 540 m2 på ejendommen matr.nr.15, Skartved By, Sdr. Bjert beliggende Gammeltoft 2, 6091 Bjert, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Gammeltoft 2, Bjert

Offentliggjort den 24 marts 2021

Klagefrist 20. april 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til at opføre en garage-/ udhusbygning på maksimalt 100 m2 på ejendommen matr.nr. 4av, Nagbøl By, Skanderup beliggende Rugvang 4, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Rugvang 4, Lunderskov

Offentliggjort den 23 marts

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven til, at en drænledning kan reguleres i forbindelse med etablering af et minivådområde på arealerne ved Lejrskovvej 75 i Jordrup.
Der er samtidig efter Lov om miljøvurdering truffet afgørelse om, at reguleringen af drænledningen ikke skal VVM vurderes.

Der kan klages over begge afgørelser. Klagefristen er den 20. april 2021

Se begge afgørelser i vedlagte dokument: Tilladelse – vandløbsloven – Minivådområde – Lejrskovvej 75 – VVM afgørelse

 

Kolding Kommune har den 2. marts 2021 modtaget ansøgning om miljøscreening af et byggemodnings-projekt for Bastrup Engvej, der er første etape i udstykningen af lokalplanområde 1218-13, Hvidkærgårds-vej Nord.

Afgørelse

Projektet forventes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljø-vurderingslovens krav om miljøkonsekvensvurdering
Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 Lov om miljøvurdering af planer og projekter1.

Læs hele afgørelsen om, at byggemodningsprojektet Bastrup Engvej ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Bilag til afgørelsen vedr. byggemodningsprojektet Bastrup Engvej

Klagefrist: 19. april 2021

Klagefrist 16. april 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af madpakkehus på ejendommen matr.nr. 19f, Seest By, Seest beliggende Vranderupvej 31, 6000 Kolding som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 73, Aller Ejerlav, Aller beliggende Brabækvej 7, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Vranderupvej 31, Kolding

Læs landzonetilladelsen for Brabækvej 7, Christiansfeld

Offentliggjort den 19. marts 2021

I forbindelse med etablering af et kunstværk i vejsiden ved Koldingvej, syd for Frederikshøj, i forbindelse med fejringen af 101 året for Genforeningen er der givet en tilladelse efter vandløbsloven til at forlænge røret under vejen med én meter.

Se tilladelse - vandløbsloven – tilløb til Taps Å - rørunderføring - med bilag

Klagefrist: 19. april 2021

Endelig vedtagelse af tillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0042-21 Marina City – et blandet byområde og lystbådehavn

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har med virkning fra den 12. februar 2021 vedtaget tillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0042-21 Marina City – et blandet byområde og lystbådehavn.
Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger ved lystbådehavn Marina Syd i Kolding, umiddelbart nord for Skamlingvejen.

Kommuneplantillæggets formål er at ændre disponering af bydelen i forhold til den hidtidige planlægning.

Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 4. maj 2020, idet der i bestemmelser for rammeområdet 0042-BE1 er tilføjet: Boliger må kun etableres på eksisterende landarealer.
Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Lokalplanens formål er at skabe plangrundlaget for udvidelse af lystbådehavnen op til ca. 1.000 bådpladser i kombination med en ny bydel med boliger og servicefunktioner. Det er ligeledes formålet med lokalplanen, at forebygge de miljøkonflikter, som potentielt kan opstå ved en udvidelse af en lystbådehavn og etablering af en ny bydel, som f.eks. trafikstøj, virksomhedsstøj, støj fra havneaktiviteter og lignende.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 4. maj 2020, på følgende punkter:

 • Området omfattet af lokalplanen reduceres, så lokalplanen ikke omfatter det blivende søterritorium.
 • Mulighederne for placering af boliger indskrænkes, så de alene kan placeres på eksisterende landarealer.
 • Den makimale bygningshøjde mod øst (delområde 9 og en del af delområde 8) reduceres fra 4 til 3 etager, og topkote fra 29 til 20 meter. Desuden reduceres det tilladte etageareal i delområde 9.
 • Muligheden for forskellige småbygninger i grønt område mod øst og tættest på Skamlingvejen udgår.
 • Der bestemmes, at støjskærm langs Skamlingvejen skal fremstå transparent i hele udstrækning (eksklusiv nederste 1 meter fra terræn, stolper og sprosser) og der reduceres støjskærmens udstrækning mod øst.
 • Der bestemmes, at støjskærm langs Skamlingvejen skal fremstå transparent i hele udstrækning (eksklusiv nederste 1 meter fra terræn, stolper og sprosser) og der reduceres støjskærmens udstrækning mod øst.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. Miljørapportens sammenfattende redegørelse offentliggøres samtidig med planerne.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.


Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til den sammenfattende redegørelse,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 15. april 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs tillæg 8 Marina City

Læs lokalplan 0042-21 Marina City - et blandet byområde og lystbådehavn

Miljørapport - Kapitel 1 ikke teknisk resume

Miljørapport - Kapitel 2-20

Miljørapport - Bilag 1-3

Miljørapport - Bilag 4-18

Sammenfattende redegørelse for Marina City

Offentliggjort den 18. marts 2021

Klagefrist 15. april 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af madpakkehus på ejendommen matr.nr. 51, Aller Ejerlav, Aller beliggende Kær Møllevej 19, 6070 Christiansfeld., som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for kær Møllevej 19

Offentliggjort den 18. marts 2021

 

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 21. januar 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0421-72-01 – Ved Ambolten – et område til offentlige formål - tillæg 1 til lokalplan 0421-72 i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26.

Planområdet ligger i tilknytning til Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding by. Området udgør ca. 2,5 ha og ligger i byzone. Arealet, som ligger vest for Kolding Hallerne og i dag anvendes som campingplads, afgrænses mod nord af Ambolten og mod vest af Vonsildvej og åbne marker på modsatte side af vejen.
Nord og syd for lokalplanområdet er fuldt udbyggede erhvervsområder.

Lokalplanens formål er:

 • at udvide muligheden for etablering af idrætsanlæg.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 46 28. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 2 uger i perioden fra den 17. marts 2021 til den 31. marts 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 31. marts 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 17. marts 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 14. april 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0421-72-01 Ved Ambolten - et område til offentlige formål - tillæg 1 til lokalplan 0421-72

Offentliggjort den 17. marts 2021

Kolding Kommune giver lovliggørende tilladelse til en eksisterende bro over Vejstruprød Bæk. Denne afgørelse kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning.

Sidste frist for rettidig klage er den 13. april 2021.

Lovliggørelse af eksisterende bro over Vejstruprød Bæk

Formålet med projektet er at begrænse erosion af vandløbsbund og brinkanlæg fra store afstrømningshændelser i vandløbet, der primært er forårsaget af afledning af overfladevand fra befæstede arealer på Hylkedalsvej.

Herved begrænses udledning af erosionsmaterialer i form af jord og sand til det højt miljømålsatte Skydsbæk, som Tilløb til Skydsbæk har udløb i. Projekttiltaget vil herved forbedre levestederne for dyr og planter, som er tilknyttet Skydsbæk, der i vandområdeplanen er miljømålsat ”God økologisk status”.

Projektet har ikke afstrømnings- eller miljømæssige konsekvenser.

Reguleringssagen skal behandles efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forinden der kan træffes afgørelse, fremlægges projektet i offentlig høring i 4 uger i perioden fra 17. marts til 14. april 2021. I denne periode kan der indsendes bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk.

Bemærkningerne skal være modtaget senest onsdag den 14. april 2021, kl. 16.00.

Se hele projektbeskrivelsen vedr. rørlægning af tilløb til Skydsbæk på matr. nr. 73, Seest By, Seest

Kolding Kommune er af Kystdirektoratet udpeget som risikokommune i fare for oversvømmelse primært fra havet. Derfor er der udarbejdet et forslag til en risikostyringsplan, der nu sendes i 6 måneders offentlig høring.

Det udpegede risikoområde begrænser sig til områder langs Kolding inderfjord samt ånære byområder såsom Havnen, Kolding midtby, Rebæk, Strandhuse og området omkring Slotsøen og Vifdam. I Risikostyringsplanen er der forslag til handlinger, der skal nedsætte risikoen for oversvømmelse.

I høringsperioden kan der indgives bemærkninger til planen. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til klima@kolding.dk, venligst mærk mailen ”Risikostyringsplan”.

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 12. september 2021

Risikostyringsplan (pdf)

Bilag A tiltagstabel (Excel)

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 10. marts 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0415-18 Ved Blåbærvej –et haveboligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i den sydvestlige del af Vonsild.

Lokalplanens formål er:

 • at sikre en helhedsorienteret planlægning for et sammenhængende område øst for Vonsild;
 • at udlægge lokalplanområdet til boligformål og sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer med adgang til områdets omkringliggende naturværdier;
 • at sikre vejadgang til lokalplanområdet;
 • at overføre lokalplanens område til byzone.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 16 11. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 4 uger i perioden fra den 10. marts til den 7. april 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 7. april 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 10. marts 2021 må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 7. april 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0415-18 Ved Blåbærvej - et haveboligområde

Offentliggjort den 10 marts 2021

Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Byrådet har den 23. februar 2021 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 28 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0121-72 Ved Skovbrynet – et område til offentlige formål. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet har et areal på ca. 5 ha og er beliggende umiddelbart nord for den centrale bydel.

Kommuneplantillæggets formål er at justere kommuneplanens rammebestemmelser om bygningshøjde, antal etager og placering af højt byggeri.

Lokalplanens formål er:

 • at fastholde lokalplanområdets anvendelse til offentlige formål;
 • at give mulighed for bebyggelse i op til maksimum 15. etager (kote 81 - DVR90);
 • at sikre, at byggeri og anlæg i udformning og materialevalg forholder sig til landskabet og til den øvrige bebyggelse i området herunder Kolding Sygehus;
 • at sikre en fastholdelse af områdets overordnede grønne indtryk;
 • at sikre fælles grønne fri- og opholdsarealer;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at fastholde lokalplanområdet i byzone.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 7979 1609. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Servitutbortfald
Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om ophævelse af følgende servitut:
Dok. Nr. 24.08.1988-15850-53 om beplantning ved børnehaven, tinglyst den 24.08.1988.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 2. marts 2021 til den 27. april 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 27. april 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 2. marts 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planerne er der udarbejdet miljørapport. Den indeholder beskrivelser af, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet.
Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn


Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til miljørapportens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven om miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Læg tillæg 28 Ved Skovbrynet

Læs lokalplan 0121-72 Ved Skovbrynet - et område til offentlige formål

Offentliggjort den 2. marts 2021

Klagefrist: 12. april 2021

Ejerne af ejendommen Drenderupvej 16 ønsker en privat fællesvej, der er udlagt på matr.nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis, slettet i matrikelkortet.

Luftfoto med markering der viser den private fællesvej som ønskes nedlagt

Se en forstørrelse af kortet vedr. nedlæggelse af privat fællesvej

Vejen er vist med rød markering på kortet. Kortet er ikke målfast. Markeringen er derfor alene vejledende.

Kolding Kommune har ingen oplysninger om vejens oprindelige formål. Bedømt efter ældre kort og luftfotos har vejen antagelig været brugt som adgangsvej til en del af Drenderup Mose. Vejen eksisterer ikke i dag.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Vejen er ikke eneste adgangsvej til en ejendom eller til nogen af en ejendoms lodder efter matrikelkortet, idet vejarealet i dag ligger på en del af matr.nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis uden direkte forbindelse til andre ejendomme.

Kolding Kommune har ingen oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund agter Kolding Kommune at træffe afgørelse om, at vejarealet kan nedlægges efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafik@kolding.dk senest den 12. april 2021.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

 1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
 2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

 

 

Kolding Havn har fået tilladelse til udvidelse af kajplads 27 fra 1.270 m2 til 3.400 m2 til aflæsning, opbevaring, håndtering og udskibning af metalskrot på kajplads 27. Et areal på ca. 1.500 m2 svarende til arealet af pakhus 9 forventes dog ikke at blive taget i brug med det samme, da det er usikkert om bygningen kan købes til nedrivning pt. Derudover er der givet tilladelse til udledning af overfladevand fra pladsen til Kolding Havn.

Klagevejledning og frist for indsendelse af klage fremgår af afgørelserne.

Miljøgodkendelse
Screeningsafgørelse

Der er meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om accept af sikkerhedsniveau for Danish Agro, Kolding, som risikovirksomhed Kolonne 2, omfattet grundet oplag af gødning.

Der er meddelt screeningsafgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af oplaget.

Klagefrist udløber 6. april 2021.

Sikkerhedsniveau

Miljøscreening

 

Ny kunstgræsbane på Reinholts Bakke 49. Klagefrist til 6. april 2021.

Miljøscreening

Kolding kommune meddeler bore- og foreløbig indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven til etablering af en ny boring på Horskærvej 12, 6080 Vamdrup.

Udover boretilladelse, meddeles der afgørelse efter miljøvurderingsloven og udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af vand fra prøvepumpning af den nye boring.

Formålet er indvindingen er vanding af dyrhold på ejendommen.

Boringen skal erstatte en eksisterende boring med tekniske problemer.

Klagefristen er den 12. april 2021. se klagevejledningen i vedlagt dokument.

Boretilladelse

Udkastet er i høring til 11. maj 2021.

spildevandstillæg Vonsild Øst

På adressen Kokbjerg 10.
Klagefrist til 15. april 2021.
Tilladelse efter vandforsyningsloven

Afgørelse om nyt kontrolprogram for vandforsyningen på denne ejendom.
Afgørelsen
Kontrolprogram

Kolding Kommune meddeler bore- og midlertidig indvindingstilladelse til to nye boringer ved Trudsbro Vandværk, Esbjergvej 317, 6640 Lunderskov.

Der meddeles samtidig tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand fra prøvepumpning af boringerne.

Tilladelsen indeholder herudover en afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 

Klagefristen er den 3. maj 2021.

Trudsbro tilladelsen