Skip til hoved indholdet

Kulturpuljen

Laserlysshow med blåt lys. DJ på en scene med skærme og publikum i mørke.

Har du en idé til et kulturelt projekt, et arrangement eller lignende, så har du mulighed for at søge støtte til din idé ved Kolding Kommunes Kulturpulje.

Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune. Samtidig skal puljen understøtte de kulturpolitiske ambitioner, samt skabe og styrke samarbejde mellem foreninger, institutioner og enkeltpersoner på tværs af kulturgenrer.

De fire kulturpolitiske ambitioner er:

 • Mere kultur til flere børn – og deres voksne
 • Mere ungekultur – for det gode ungdomsliv
 • Kultur i gaden – Liv i byen
 • Bæredygtige fællesskaber – trivsel og sundhed!

Læs mere om Kulturudvalgets kulturpolitiske ambitioner og kulturpolitik.

For ansøgninger på op til 15.000 kr. kan der søges løbende ved en såkaldt kvik-uddeling. Ansøgninger til kvik-uddelingen behandles administrativt i Kultur og Event.

For ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen på over 15.000 kr. kan der søges om tilskud med frist fire gange årligt: 1. februar, 1. maj, 1. september, 1. december.

Ansøgninger behandles ved Kulturudvalgets ordinære møder i henholdsvis marts, juni, oktober og januar.

Retningslinjer for uddeling fra Kulturpuljen

Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune. Det sker gennem støtte til frivillige, foreninger, organisationer og enkeltaktører samt institutioner, der ønsker at medvirke til at skabe kulturel aktivitet og kulturel produktion.

Puljen giver støtte til kulturelle aktiviteter og arrangementer, der understøtter kulturpolitikkens ambitioner.

Alle med gode ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen – herunder frivillige, foreninger, organisationer og enkeltaktører, der formidler kultur til en bred og åben kreds.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud/underskudsgaranti til kommunale institutioner og større institutioner, der i forvejen modtager generelle driftstilskud fra Kolding Kommune. Disse skal redegøre for og kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker ud over den ordinære aktivitet.

Tilskud/underskudsgaranti gives til arrangementer og kulturelle initiativer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte.

Der gives som udgangspunkt støtte til enkeltarrangementer og/eller startstøtte til nye initiativer. Støtten kan som udgangspunkt maksimalt gives til det samme arrangement tre gange i træk, og ansøgerne må forvente en aftrapning af støttens størrelse over tid.

Ved arrangementer med entreindtægter eller andre former for brugerbetalinger gives støtten som udgangspunkt som underskudsgaranti.

Formålet skal relatere sig til et eller flere af følgende områder:

Musik: Fx koncerter, workshops og sammenspils-seminarer, nye kompositioner eks. i forbindelse med jubilæum el. lign.

Kulturarv og lokalhistorie: Fx udstillinger, projekter og publikationer formidlet til en bred kreds, der er med til at øge kendskabet til den lokale kulturarv og historie.

Design og kunst: Fx udstillingsvirksomhed, midlertidige projekter med kunstnerisk formål, udsmykning i det offentlige rum eller andre projekter målrettet Kolding som designby.

Litteratur: Fx projekter og kulturel produktion med fokus på litteratur og/eller nye medier.

Teater, film og scenekunst: Fx være forestillinger eller filmproduktion formidlet til en bred kreds.

Ansøgninger til Kulturpuljen og Kvikpuljen bliver vurderet ud fra en række kriterier, som er de samme uanset hvilken af de to puljer, du søger:

 • Aktiviteter og projekter skal som minimum understøtte et af de politiske fokusområder, og gerne flere.
 • Der lægges vægt, på at aktiviteter bliver skabt i et samarbejde mellem flere aktører.
 • Der forventes en rimelig egenfinansiering – som udgangspunkt minimum 50 procent. Egenfinansiering kan for eksempel være entreindtægter, fondsmidler eller anden økonomisk medfinansiering. Egenfinansieringen kan i et vist omfang også bestå i de timer, der er lagt i projektet, kørsel, produktion m.v. Anden kommunal støttes kan ikke regnes ind som medfinansiering.
 • Der lægges vægt på, om andre puljer, fonde, stat eller sponsorer er søgt om støtte.
 • Der skal være offentlig adgang til arrangementer, og der kan opkræves entre.
 • Arrangementer skal som udgangspunkt foregå i Kolding Kommune.
 • Arrangementer skal være annonceret offentligt.

Som hovedregel ydes der ikke tilskud eller underskudsgaranti til:

 • Aktiviteter med velgørende formål.
 • Aktiviteter med religiøse formål.
 • Sæsonstøtte.
 • Rejser.
 • Procesforløb.
 • Markedsføring (medmindre det er en del af projektet) og kommercielle aktiviteter.
 • Byfester, tivoli m.v., hvor kulturelt indhold ikke er tydeligt.
 • Private aktiviteter.
 • Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt
 • Repræsentative udgifter, som f.eks. mad, drikkevarer m.v., medmindre der er tale om kontraktbundne udgifter.
 • Foredrag, hvor emnet ikke relaterer sig til et af de opstillede områder.
 • Kunstnere, der søger støtte til egne udgivelser, produktioner, værker eller udstillinger.
 • Løbende driftsudgifter.
 • Vedligehold af bygninger og materiel
 • Aktiviteter, der har fundet sted tre eller flere gange med støtte fra kulturpuljen.

Fristen for at søge støtte afhænger af, om du søger om et beløb under eller over 15.000 kroner.

Kvik-uddeling

For ansøgninger på op til 15.000 kr. kan der søges løbende ved kvik-uddeling. Ansøgninger til kvik-uddelingen behandles administrativt og løbende i Kultur og Event. Vi tilstræber at give svar på ansøgninger senest to uger efter den er modtaget.

Kvartals-uddeling

For ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen på over 15.000 kr., kan der søges om tilskud fire gange årligt:

1. februar
1. maj
1. september
1. december

Ansøgninger behandles ved Kulturudvalgets ordinære møder i henholdsvis marts, juni, oktober og januar.

Foreninger eller andre, som modtager støtte fra Kulturpuljen, skal opfylde en række krav.

Markedsføring

Ansøgere, der har modtaget tilskud eller underskudsgaranti fra Kulturpuljen er forpligtet til at markedsføre de støttede arrangementer, når det er relevant. Det skal fremgå af markedsføringen, at arrangementet er støttet af Kulturudvalget, Kolding Kommune.

Download Kolding Kommunes logo til brug på markedsføringsmateriale

Afrapportering/regnskab

Senest to måneder efter afholdelsen af arrangementet skal tilskudsmodtagere fremsende regnskab til Kultur og Event. Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med ansøgningsbudgettet.

Regnskabet sendes til kultur@kolding.dk 

Herudover kan billedmateriale fra arrangementet indsendes. Billederne stilles til rådighed for Kolding Kommune til markedsføring af kommunens kulturindsats.

Søger du støtte over 15.000 kr. fra Kulturpuljens kvartals-uddeling, skal du benytte dette budgetskema (Excel) til at vedhæfte ansøgningen.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Kultur og Event. Vi vejleder gerne ved udformningen af din ansøgning.

Ansøgere til kvartals-uddelingen på beløb over 15.000 kr. modtager svar samt evt. tilskud hurtigst muligt efter at ansøgningen er blevet behandlet af Kulturudvalget. 

Svar på ansøgninger til Kvik-puljen på beløb op til 15.000 kr. gives senest to uger efter ansøgningen er modtaget og tilskuddet overføres hurtigst muligt derefter.

Særligt vedrørende underskudsgaranti

Ansøgere modtager svar hurtigst muligt efter beslutningen. Snarest og senest to måneder efter arrangementets afholdelse indsendes et regnskab, der skal være opstillet, så det er direkte sammenligneligt med ansøgningsbudgettet. Først derefter udbetales underskudsgarantien.

Henvendelser om Kulturpuljen

Kultur og Event

Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf. 79797520