Skip til hoved indholdet

Rettigheder og pligter i rottebekæmpelsen

Ved hjælp af disse regler kan kommunen og borgeren sammen sikre, at rottebekæmpelsen er effektiv. Ifølge lovgivningen har du som borger i Kolding Kommune ret til at få gratis hjælp til rottebekæmpelsen. Det er samtidig din pligt at undgå at tiltrække rotter.

Du overholder din pligt i rottebekæmpelsen ved at:

Du har som grundejer pligt til at anmelde det til kommunen, hvis du ser/hører rotter eller tegn på rotter. Dette gælder også, hvis du bor i lejebolig eller får kendskab til rotter andre steder. 

Sørg for, at affald og foder er utilgængeligt for rotter.

Undgå at have rodebunker, byggerester eller lignende på din grund, som rotterne kan bygge reder i.

Huller:

Tjek dit hus for huller ved døre, vinduer, rørgennemføringer, ventilationsåbninger, riste, lyskasser og skakte.

Uhensigtsmæssig bevoksning:

Sørg for, at rotterne ikke har adgang til dit hus via bevoksning og træer, der vokser på husmuren eller tæt op af huset.

Brud på kloakken:

Hvis der opstår brud på kloaksystemet, kan rotterne bevæge sig ud af kloakken og grave gange i jorden. Det bevirker, at der opstår huller eller nedsynkninger i fliser, asfalt og jorden ovenover gangene. Hold derfor øje med huller og nedsynkninger.

Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må håndtere rottegift. Du må derimod gerne opstille rottefælder uden indhold af gift.

Når rottebekæmperen kommer på besøg, er det vigtigt, at du har sikret, at rottebekæmperen kan få adgang til loft og kloak. Derfor må du eventuelt fjerne kloakdæksel og loftplader, hvis der ikke er uhindret adgang.

Kolding Kommunes handlingsplan for rottebekæmpelse

Planen er gældene for 2017-2020

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune.

Ingen rotter i gadebilledet.

Det er strategiens målsætning:

 • At forebygge frem for at bekæmpe,
 • At rotterne bliver i kloakken,
 • At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne,
 • At yde en tilfredsstillende service til borgere og erhverv,
 • At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt

De indsatsområder der skal arbejdes med frem til 2020 er:

 • Kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder
  oplysningskampagner rettet mod borgere og erhverv,
 • Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer,
 • Løbende dialog og møder med rottebekæmpelsesfirmaet
 • Nyt udbud af rottebekæmpelsesopgaven

Undersøgelse og nødvendig rottebekæmpelse skal foretages på samtlige ejendomme i
landzone, og alle landbrugsejendomme i byzone, 1 gang om året. Besøgene skal koordineres i
samarbejde mellem Kolding Kommune og bekæmpelsesfirmaet.

Rottebekæmpelse i kloakken i byzone, koordineres i samarbejde mellem Kolding Kommune og Blue Kolding. Den koordinerede indsats vil blive delt op i geografiske områder, hvor en bekæmpelse vurderes nødvendig. Til bekæmpelsen vil elektroniske kloakfælder,
overfladefælder og håndhævelser blive benyttet.

Samme fremgangsmåde vil blive benyttet for havnearealer, kommunale genbrugsstationer,
lossepladser og deponier, vildfodringspladser og ejendomme hvor kommunen er grundejer.

Kolding Kommune vil, udover egne oplysningskampagner, tilrettelægge kampagner ud fra Miljøstyrelsens (MST) kampagner.