Skip til hoved indholdet

Sådan arbejder vi for at forbedre rottebekæmpelsen

Kolding Kommunes strategiske rottebekæmpelsesprojekt

Kolding Kommune har igangsat et strategisk rottebekæmpelsesprojekt med det formål at forbedre rottebekæmpelsen i Kolding Kommune. For at forbedre rottebekæmpelsen er delmålene bl.a. at nedbringe brugen af gift i rottebekæmpelsen, øge formidlingen til borgerne om, hvordan man forebygger rotter, og yde en god service og rådgivning til borgere og erhverv i kommunen. Den langsigtede vision er at blive den første kommune i Danmark med en 100% giftfri rottebekæmpelse.
Generelt betyder den nye vision og strategi et fokusskift fra bekæmpelse til forebyggelse.

Designproces med inddragelse af borgere

Det blev besluttet, at man i tråd med Koldings slogan ”Vi designer livet”, ville gennemføre en designproces for at blive klogere på, hvordan man kunne forbedre rottebekæmpelsen. Formålet med designprocessen var at få indsigter i, hvordan borgerne oplevede servicen og rådgivningen i rottebekæmpelsen, samt skabe overblik over mulighedsrummene for, at man kunne forbedre rottebekæmpelsen ud fra borgerperspektivet. I efteråret 2016 gennemførte Rottebekæmpelsen, med hjælp fra Designsekretariatet, den første fase i en designproces, nemlig opdagelsesfasen. Fasen blev gennemført over en periode på fire uger med intensivt arbejde.

Arbejdet bestod bl.a. af kvalitativ research, hvor 15 borgere, der alle havde været i forbindelse med rottebekæmpelses systemet, samt medarbejdere i systemet deltog. Der blev udarbejdet et service blueprint for at forstå sammenhængene mellem alle enhederne i rottebekæmpelsesservicen - både de, som er direkte touchpoint med borgeren, og de, som ligger bagved. Derudover blev al kommunikationsmaterialet, sprog/læsevenlighed, målgruppe, formål og budskab analyseret.


På baggrund af designprocessens opdagelsesfase er følgende initiativer udført:

 • Redesign af den nuværende kommunikationsmateriale: hjemmeside, foldere og brevskabeloner.
 • Udarbejdelse af en ny besøgsseddel fra rottebekæmperen til borgeren. Besøgssedlen skal fungere som rapport over bekæmpelsen.
 • Udarbejdelse af en film om forebyggelse

Kolding Kommunes handlingsplan for rottebekæmpelse

Planen er gældene for 2017-2020

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune.

Ingen rotter i gadebilledet.

Det er strategiens målsætning:

 • At forebygge frem for at bekæmpe,
 • At rotterne bliver i kloakken,
 • At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne,
 • At yde en tilfredsstillende service til borgere og erhverv,
 • At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt

De indsatsområder der skal arbejdes med frem til 2020 er:

 • Kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder
  oplysningskampagner rettet mod borgere og erhverv,
 • Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer,
 • Løbende dialog og møder med rottebekæmpelsesfirmaet
 • Nyt udbud af rottebekæmpelsesopgaven

Undersøgelse og nødvendig rottebekæmpelse skal foretages på samtlige ejendomme i
landzone, og alle landbrugsejendomme i byzone, 1 gang om året. Besøgene skal koordineres i
samarbejde mellem Kolding Kommune og bekæmpelsesfirmaet.

Rottebekæmpelse i kloakken i byzone, koordineres i samarbejde mellem Kolding Kommune og Blue Kolding. Den koordinerede indsats vil blive delt op i geografiske områder, hvor en bekæmpelse vurderes nødvendig. Til bekæmpelsen vil elektroniske kloakfælder,
overfladefælder og håndhævelser blive benyttet.

Samme fremgangsmåde vil blive benyttet for havnearealer, kommunale genbrugsstationer,
lossepladser og deponier, vildfodringspladser og ejendomme hvor kommunen er grundejer.

Kolding Kommune vil, udover egne oplysningskampagner, tilrettelægge kampagner ud fra Miljøstyrelsens (MST) kampagner.