Skip til hoved indholdet

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse er et kommunalt ansvarsområde, og ansøgninger om kystbeskyttelse skal derfor sendes til Kolding kommune.
Etablering og udvidelse af kystbeskyttelse på og langs de danske kyster forudsætter en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Se Kystbeskyttelsesloven

Kystdirektoratet er fortsat myndighed i forhold til kystbeskyttelsesprojekter, som staten udfører. Projekter, der omfatter gravning, boring og pumpning eller andre former for terrænændringer behandles også i Kystdirektoratet.

Det er muligt at ansøge om kystbeskyttelse af kun en enkelt ejendom. Det er dog ofte relevant for flere ejendomme på en strækning at få en sammenhængende kystbeskyttelse. Det er derfor muligt at søge et fælles projekt, evt. som det der kaldes et ”kommunalt fællesprojekt”.

Kommunale fællesprojekter er det nye navn for de tidligere kap 1 a sager. Et fællesprojekt betyder, at en række borgere på en sammenhængende strækning har et behov for kystsikring/stormflodssikring og ønsker at undersøge mulighederne nærmere. Hvis ikke det er muligt at blive enige om en løsning og en bidragsfordeling, er det muligt at bede kommunen fungere som procesmyndighed. Det er altså typisk kommunen, der er drivkraften i de større kommunale fællesprojekter, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen.

Læs mere om processen i et kommunalt fællesprojekt

Hvis man ønsker at starte et kommunalt fællesprojekt eller søge om tilladelse til kystsikring, skal ansøgning eller kontakt rettes til: naturogvand@kolding.dk.

Ved spørgsmål kan Lotte Madsen tlf. 79 79 74 34 eller Ib Clausen tlf. 79 79 74 45 kontaktes telefonisk

Den 24. september 2019 besluttede Byrådet at der at der ikke gås videre med projektet for fælles højvandssikring af Binderup- Grønninghoved strand. Beslutningen er truffet i forlængelse af den gennemførte forhøring, hvor sommerhusejerne har haft mulighed for at kommentere de fremlagte forslag til højvandssikring. Høringssvarene har vist, at der ikke er tydelig opbakning til digeprojektet blandt grundejerne.

Højvandssikring Binderup-Grønninghoved Ideoplæg

Højvandssikring Binderup-Grønninghoved Anlægsprogram

Bilag1 Digeplacering midt

Bilag1 Digeplacering nord

Bilag1 Digeplacering syd

Bilag2 Pumper og bassiner

Bilag3 Erosion og sandfodring

Bilag4 Forskel i grundvandsspejl

Bilag5 Oversvømmelse havvand med dige

Bilag5 Oversvømmelse havvand uden dige

Besigtigelse Grønninghovedstrand § 3 naturværdi

Natura 2000 konsekvensvurdering

Notat vedrørende forlængelse af dige i sydlig retning

Ansøg om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse