Skip til hoved indholdet

Stenderup Nørreskov og Midtskov udpeget til mulig ny naturnationalpark

Skoven der strækker sig helt ud til havet
Stenderup Nørreskov.

Stenderup Nørreskov og Midtskov er kerneområde for biodiversitet

Naturen i Kolding Kommune har brug for hjælp for at stoppe tabet af biodiversitet. Opgjort på det såkaldte naturkapitalindeks, hvor naturværdierne sammenlignes på tværs af kommuner, går det desværre den forkerte vej. En ny Biodiversitetsstrategi, sætter mål, rammer og indsatser for, hvordan vi sikrer at tilbagegangen i biodiversitet og tabet af arter bremses i Kolding Kommune, og derved sikrer en rig og varieret natur for eftertiden.

Første skridt i den rigtige retning er at sikre eksisterende og værdifulde levesteder. Her peger Biodiversitetsstrategien på i kommunens 12 vigtigste kerneområder for biodiversitet. Stenderup Nørre- og Midtskov er udpeget som et kerneområde. Med den baggrund har Kolding Kommune peget på det statsejede skovområde som en mulig ny naturnationalpark. Afgrænset af kysten vil det her være muligt at skabe et sammenhængende naturområde med fokus på gammel skov, naturlig hydrologi og kystdynamik. Afgræsning vil være en væsentlig parameter i at skabe ”forstyrrelse” samt holde skove lysåben samt bevare de eksisterende skovenge og strandenge.

Skovene har en høj rekreativ værdi. Det er vigtigt at det tænkes ind i planlægning af området.

Potentiale for større naturværdi

Stenderup Nørreskov og Midtskov ligger som et stort sammenhængende skovområde ud mod kysten. De gamle skove er præget af skovdrift, men har et stort potentiale for biodiversitet. Skovene rummer en række arter knyttet til gammel løvskov og våde lysninger. Særligt områderne langs med kysten og den østlige del af Stenderup Midtskov rummer en stor rigdom af gamle træer.

De gamle træer er levested for en række sjældne svampe som fx rosa fedtsporesvamp. Den vokser i hulheder på veterantræer og på store, væltede bøgestammer. Skovens lavvandede solbeskinnede vandhuller huser en større bestand af løvfrø og i lysningerne kan man være heldig at møde den smukke sommerfugl Kejserkåben. Området er præget af kalkbund og rummer gode bestande af orkideer. Sortspætten er tidligere registret som yngelfugl.

Sommerfugl Kejserkåbe - flot orange sommerfugl med sorte pletter
Sommerfugl Kejserkåbe, foto Allan Bech.

Nøgleparameter for at sikre og forbedre biodiversiteten er en kontinuerlig bestand af gamle træer og dødt ved, men væsentlig er også at sikre ”forstyrrelse” og lys i skoven fx gennem græsning.