Skip til hoved indholdet

Et dyk ned i kloakken


Et typisk kloakdæksel

Næsten alle steder, hvor der sker afløb af spildevand gennem håndvaske, køkkenvaske, fra vaskemaskiner, toiletter m.v. ledes vandet til en eller anden form for rensning, inden det ledes tilbage til "naturen".

Nu om dage ledes spildevandet fra langt de fleste husstande og virksomheder til større kommunale renseanlæg, hvor det for 30-40 år siden typisk kun var i de større byer, at spildevandet blev renset i kommunale renseanlæg. I mindre byer og på landet blev spildevandet ledt mere eller mindre urenset ud i den nærmeste drænledning, vandløb eller sø.

I dag renser de store moderne renseanlæg spildevandet meget effektivt. Det rensede spildevand kan som regel ledes ud i vandløb eller i havet uden synlige skadevirkning på vandmiljøet.

Der er forskel på kloakker
De fleste steder løber vandet fra regnvandkloakken direkte ud i vandløbet. Men der findes stadig ældre kloaksystemer, hvor regnvandet løber sammen med spildevandet og ledes til renseanlægget.

Det sammenblandede regnvand og spildevand kommer meget ujævnt, og det kan gøre det vanskeligt at få renseanlægget til at fungere effektivt.

Der hvor spildevandet skal pumpes videre for at komme til renseanlægget, medfører det store udgifter til strøm til pumperne i perioder med megen regn.

Endelig er de fælles kloakledninger ofte ikke store nok til at bortlede store mængder regn, og det er derfor nødvendigt at aflaste spildevandet direkte ud i åbne vandløb via overløbsbygværker. Det betyder, at der ind imellem udledes store mængder urenset, men meget fortyndet spildevand til vandløbene. Nogle vandløb har derfor i perioder en dårlig miljøkvalitet, fordi spildevandet påvirker fisk og smådyr negativt.

I forbindelse med renovering eller udskiftninger af kloaksystemer i større boligområder vil man i nogle tilfælde erstatte det fælles kloaksystem med et separat kloaksystem. Dette vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af saneringsplaner for det enkelte område.

Ved separat kloakering bortledes spildevandet og regnvandet i to adskilte rørsystemer. Spildevandet fra håndvaske, toiletter, vaskemaskiner m.v. ledes til et renseanlæg, mens regnvand/overfladevand ledes ud i vandløb, søer eller direkte ud i havet.

I nyere tid er der blevet stillet krav om, at regnvandet ledes gennem et bassin, inden det ledes videre til vandløb. Bassinet skal udjævne stødbelastningerne og opfanger samtidig mange af de faste partikler og olierester, der kan komme med regnvandet.

Fordelen ved separat kloakering er, at der kun ledes egentlig spildevand til renseanlæggene og at det kommer i en jævn strøm. Omvendt er det en dyrere løsning, idet der jo skal lægges to rør frem til alle kloakerede ejendomme.

I det åbne land, i sommerhusområder og enkelte steder i bymæssig bebyggelse, er ejendommene kun forsynet med en enkelt ledning hvortil der kun må afledes husspildevand. Dette ledes til et renseanlæg.

Regnvandet fra disse ejendomme ledes ikke bort via spildevandsselskabets kloakledninger, men håndteres privat og lokalt i form af f.eks. nedsivning i jorden eller bortledning til drænledninger og vandløb i området.