Skip til hoved indholdet

Kommuneplaner

SDU Kolding set fra åen.

Alle kommuner skal foretage en omfattende fysisk planlægning i form af kommune- og lokalplanlægning.

Planlægningen fastlægger anvendelsen af samtlige arealer i kommunen samt regler for bygninger, benyttelse af arealer, anlæg af veje og lignende i enkelte lokalområder.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og de statslige interesser, og på den anden side de bestemmelser, der fastlægges i lokalplaner for den enkelte ejendom.

Kommuneplanen dækker hele kommunens areal – både by- og landområde - og her vil borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. kunne orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om der er brug for en ny plan, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fire årsperiode.

Se mere herunder om den gældende kommuneplan samt forslag til ændringer og vedtagne ændringer.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Byrådet har den 23. marts 2021 vedtaget forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune. Planforslaget er i offentlig høring i perioden 4. maj-30. juni 2021.

Bemærkninger til planforslaget skal være modtaget af kommunen senest den 30. juni 2021. Byrådet vil derefter tage endelig stilling til, om de modtagne bemærkninger fører til ændringer i planen. Kommunen forventer, at endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 kan ske inden udgangen af 2021.

Kommuneplanen består af en fælles del for Trekantområdet og en lokal del for Kolding Kommune.
Kolding har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet fået udarbejdet en miljøvurdering af de væsentlige ændringer i kommuneplanen. Miljøvurderingen er i offentlig høring samtidig med planforslaget.

Bemærkninger til Miljørapporten for kommuneplanforslaget skal være modtaget af kommunen senest den 30. juni 2021. For de ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, har Kolding Kommune vurderet, at ændringerne ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet. Dette fremgår af det offentliggjorte screeningsnotat. Denne afgørelse er ikke i høring, men kan påklages – se nærmere under afsnittet ”Miljøvurdering”.

Du kan sende bemærkninger til forslaget og til miljørapporten til By- og Udviklingsforvaltningen på e-mail: byogudvikling@kolding.dk, med mrk. ”kommuneplan 2021”. Alternativt kan du sende dine bemærkninger til adressen By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, med samme mrk.

Du kan se en samlet formidling af den offentlige høring og de nærmere forhold herunder:

Kommuneplanens opbygning og dokumenter
Kommuneplanforslaget er opbygget af en fælles del, udarbejdet sammen med Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner - og en lokal del alene gældende for Kolding Kommune. Den fælles del omfatter hovedstruktur og retningslinjer, hvoraf flere har tilknyttet arealudpegninger. Den lokale del af kommuneplanforslaget består af en hovedstruktur - omfattende mål og lokale retningslinjer – en forudsætningsredegørelse samt rammer for lokalplanlægning. Der er udarbejdet kortbilag for alle gældende retningslinjer for Kolding Kommune med tilknyttede arealudpegninger, hvilket kan give et samlet overblik.
Samlet består kommuneplanen af følgende plandokumenter:

Den samlede kommuneplan med bilag og miljøvurderingsdokumenter fremgår af plandata.dk  

Miljøvurdering
Kolding har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet udarbejdet en miljøvurdering af de væsentlige ændringer i den fælles kommuneplanen. Miljøvurderingen er i offentlig høring samtidig med kommuneplanforslaget i perioden 4. maj-30. juni 2021.

Derudover har Kolding Kommune foretaget en screening af, om de ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, har en væsentlig indvirkning på miljøet. Kolding Kommune har vurderet, at ændringerne ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

I forbindelse med miljøvurdering af den samlede kommuneplan, er dermed udarbejdet følgende dokumenter:

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering:
Afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Der opkræves et gebyr for at klage over en afgørelse. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagefristen er den 1. juni 2021, hvilket er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse af, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Offentliggjort den 04. maj 2021

Kommuneplanstrategi

Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om der er brug for en ny plan, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fire årsperiode.

Jf. planloven skal byrådet inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden godkende og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen – en såkaldt planstrategi. Med planstrategien oplyser kommunen om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, om byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvorvidt kommuneplanen revideres i sin helhed eller delvist.

Ligesom kommuneplanen består af en fælles del for Trekantområdets syv kommuner og en lokal del for Kolding Kommune, består planstrategien også af to dele - en fælles del for Trekantområdets kommuner, og en lokal del for Kolding Kommune.

 

Byrådet har den 29. oktober 2019 behandlet de bemærkninger, der var fremsendt i forbindelse med den offentlige høring af Planstrategi 2019. Planstrategien består samlet set af ”Planstrategi 2019 for Kolding Kommune” samt ”Strategi for Vækst og Attraktivitet i Trekantområdet” og var fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 28. maj til den 6. august 2019. Den strategi der var fremlagt i høring, blev godkendt af byrådet på mødet den 30. april 2019.

På baggrund af den af byrådet godkendte planstrategi, vil kommuneplanen nu blive revideret delvist. Revisionen vil orientere sig om de temaer, der fremgår af planstrategiens revisionsbeslutning.

Planstrategi 2019 for Kolding Kommune

Planstrategi 2019 for Kolding Kommune lokal delhøring.

Trekantområdets Strategi for vækst og attraktivitet.

Trekantområdets Strategi for vækst og attraktivitet baggrund

Kommuneplan 2017 - 2029

Byrådet har den 18. december 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune. I høringsperioden fra den 11. april til den 6. juni 2017, hvor et planforslag var fremlagt til offentlig debat, blev fremsendt 40 høringssvar indeholdende bemærkninger og indsigelser. Høringssvar og hvorvidt de førte til ændringer, fremgår af byrådets behandling af den 18. december.

Den vedtagne Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune er offentliggjort på den nationale planportal Plandata.dk den 17. januar 2018.

Der er offentliggjort en ny planstrategi 2019, dvs. byrådets strategi for de kommende års revision af kommuneplanen. Planstrategien fremgår af dette link.

 

Kommuneplanen består af :

  • Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet - hovedstruktur og retningslinjer (med tilhørende kortbilag)
  • Hovedstruktur for Kolding Kommune - Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune
  • Rammer for lokalplanlægning – Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune
  • Forudsætningsredegørelse - Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune

Den samlede kommuneplan er således opbygget af en fælles del, Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet, der er lavet i samarbejde med Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner, og en lokal del for Kolding Kommune. I den fælles hovedstruktur og retningslinjer opstilles de overordnede principper for byudvikling med blandt andet lokalisering af boliger, erhverv og detailhandel. Herudover opstilles retningslinjer for administration af det åbne land.

Herudover er der for Kolding Kommune udarbejdet en hovedstruktur, der indeholder lokale mål og retningslinjer alene for Kolding Kommune. Af rammer for lokalplanlægningen fremgår dels de generelle rammebestemmelser samt bestemmelser for specifikke rammeområder, der er grupperet efter 14 planlægningsområder. Dokumentet indeholder en beskrevet profil for hvert af de 14 planlægningsområder.

I forudsætningsredegørelsen gennemgås de ændringer i kommuneplanen, der er foretaget i forbindelse med revisionen i 2017, samt supplerende beskrivelser i forhold til hovedstrukturens indhold.

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Den sammenfattende miljøredegørelse bekendtgøres som en del af den samlede kommuneplan.

Dokumenter i sammenhæng med miljøvurderingen omfatter dermed:

Miljørapporten har været i offentlig høring samtidig med kommuneplanforslaget. Der indkom ingen bemærkninger hertil.

Forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 - 2029

Enhver kan komme med bemærkninger eller ændringsforslag til et forslag til kommuneplantillæg. Indsigelser skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen inden udløbet af indsigelsesperioden, som fremgår af nedenstående oversigt. Byrådet tager stilling til indsigelserne ved den endelige vedtagelse.

Link til Plandata

Forslag til kommuneplantillæg

Tillæg nr.

Vedrørende

Høringsperiode

Tillæg 23

Ved Venusvej - et teknisk anlæg

19. december 2018 - 13. februar 2019Forlænget høring til 25. februar 2019

Tillæg 59

Miljøscreening

Ved Stranden

15. juli 2021 til 09. september 2021

Læs tillæg 61 ved Fynsvej

Læs miljøscreening

Ved Fynsvej

03. september 2021- 29. oktober 2021

Læs tillæg 1 Ved Stadionvej

Læs miljøscreening for lokalplan 0212-13 og tillæg 1 ved Stadionvej

 

Ved Stadionvej

07. oktober 2021 - 02. december 2021

Læs tillæg 45 Ved Vilhelmsminde til kommuneplan 2027-2029

Læs miljøscreeningen for tillæg 45

Ved Vilhelmsminde

28. oktober 2021 - 23. december 2021

Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2017-2029 

Fra denne side kan du se de vedtagne tillæg til Kommuneplan 2017-2029

Tillæg nr. 

Vedrørende

Lokalplaner.

Vedtaget

Tillæg 1

Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde

0833-33

09. august 2021

Tillæg 3

Bavnehøj - et område til offentlige formål

0642-71

06. juni 2018

Tillæg 5

Industri Nord 3 Profilvej

0735-31

30. januar 2018

Tillæg 8

Marina City

0042-21

12 februar 2021

Tillæg 9Redegørelse udvidelse af aflastningsområdet i Kolding

Udvidelse af aflastningsområdet

---------------

26. marts 2019

Tillæg 11

Nørregade i Vamdrup

1211-11

05. december 2018

Tillæg 12

Ved Elvej

0814-12

15. august 2018

Tillæg 13

Ved Skovvangen - et erhvervsområde

0131-31

17. juni 2019

Tillæg 14

Dalby Møllevej - boliger

1018-17

6. juni 2018

Tillæg 15

Ved Centervej - tæt-lav boliger

0723-11

9. januar 2019

Tillæg 16

Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted

1339-51

28. maj 2019

Tillæg 17

Ved Slugten - et erhvervsområde

1113-31

30. april 2019

Tillæg 19

Risikovirksomhed på Kolding Havn

----------

02.april 2020

Tillæg 20

Westerbygård

0912-13

5. december 2018

Tillæg 21

Ingridsvej

----------

3. oktober 2018

Tillæg 22

Bypark Øst

0021-15

26. februar 2019

Tillæg 24

Ved Engstien

0025-22

08. maj 2019

Tillæg 26

Lokalcenter Vejlevej Syd

---------

30. april 2019

Tillæg 27

Ved Kløvervej

1012-16

15. december 2020

Tillæg 28 

Ved Skovbrynet - Comwell

0121-72

29. juni 2021

Tillæg 29

Ved Buen - et område til centerformål

0036-42

3. april 2019

Tillæg 30

Vonsild Øst

0415-15

25. januar 2021

Tillæg 32

Ved Hvidkærgårdsvej

1218-13

24. november 2020

Tillæg 33

(nyt dok. senere)

Ved Skamlingvejen - et etageboligområde Aflyst

1013-12

28.maj 2019

Tillæg 34

Ved Tvedvej - et boligområde

1013-13

4. juli 2019

Tillæg 36

Ved Hylkedalvej 4, Kolding

---------

29.oktober 2019

Tillæg 37

Ved Allervej

1353-31

15. december 2020

Tillæg 38

Ved Dyrehavevej

0115-71

02. april 2019

Tillæg 39

Ved Tøndervej og Vestre Ringgade - et vejanlæg

0811-81

29. oktober 2019

Tillæg 41

Ved Universitetsparken - et uddannelses-og vidensområde

0036-72

04. maj 2020

Tillæg 42

Ved Bredgade

---------

17. dec. 2019

Tillæg 43

Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde

0641-11

4. september 2019

Tillæg 44 (nyt dok senere)

Ved Stadionvej

Aflyst

0212-12

 

Tillæg 47

Ved Hejls Landevej

4.128-01

4.marts 2020

Tillæg 48

Ved Holbergsvej - et boligområde

0814-13

23. juni.2020

Tillæg 50

Kolding bymidte

0000-12-01

15. december 2020

Tillæg 51

Ved Løgervej

---------

23. juni.2020

Tillæg 52

Ved Almind, Viuf og Vester Nebel

0633-13

23. marts 2021

Tillæg 57 

Ved Vejlevej

0123-31

14. december 2021

Tillæg 60

Ved Lykkegårdsvej

0813-13

03. marts. 2021

Tillæg 62

Ved Violvej

1011-12

25.05.2021

Tillæg 64

Ved Fuglehøj, Dyrehavevej

---------

29.juni 2021

Tillæg 67

Ved Vejlevej - Lærkevej

0113-41

01. december 2021

Publikationer med relevans for planlægning

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om der er brug for en ny plan, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fire årsperiode.

Redegørelse - udvidelse af aflastningsområdet i Kolding

Detailshandel analyse for Kolding Kommune rapport

Serviceanalyse af Kolding Bymidte

Helhedsplanen for Kolding Midtby