Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik har Kolding Kommune udarbejdet en plan for den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet jf. Lov om social service § 19, stk. 3.

Kontakt:

Chefkonsulent Kim Hansen
Telefon: 79 79 25 16/24 40 88 06
E-post: kimh@kolding.dk


Leder af Ungekontakten Maren Hornbech
Telefon: 79 79 28 52
E-post: mamh@kolding.dk

Lokalråd/SSP-ledergruppe

Lokalrådet skal være med til at forebygge kriminalitet og sikre tryghed og sikkerhed for bor-gerne i lokalområderne.

Lokalrådet er et samarbejde mellem repræsentanter for politiet og kommunen.
Lokalrådet er endvidere ledergruppe for SSP-samarbejdet.

Koordinationsgruppen mødes hvert kvartal med det formål at gøre status omkring aktuelle problemstillinger; Planlægge temadage for Kolding Kommunes SSP-skolegrupper; Koordinere aktuelle tiltag ift. grupper/nye metoder og procedurer.

SSP-skolegrupperne mødes mindst 2 gange årligt – nogle mødes en gang om måneden. Det er i områder, hvor der er forstørret risiko for kriminalitet blandt børn og unge.

De lokale SSP-skolegrupper arbejder med børn og unge i skoleregi og i fritiden. De er med til at koordinere og planlægge den generelle kriminalpræventive indsats i skoledistriktet. SSP-skolegruppen kan indkalde forældre og elever til samtaler i situationer, hvor den unge er på vej ud i kriminalitet eller misbrug.
SSP-temadage afholdes to gange årligt, hvor samtlige skolegrupper samt relevante samar-bejdsaktører mødes til fælles undervisning med relevante emner for SSP-samarbejdet. F.eks. unges forbrug af stoffer; Børn og unges brug af de sociale medier; Undervisning i folkesko-len, der er af forebyggende karakter ift. rygning, forbrug af stoffer og kriminalitet.

Samarbejde omkring SSP-lister sker ved, at to medarbejdere fra hhv. socialforvaltning og politi mødes hver 14. dag og gennemgår bekymrende hændelser blandt borgere (hvor børne-ne/de unge er fra 0-18 år) – hvor der er risiko for, at barnet/den unge er kriminalitetstruet. SSP-grupperne får herefter en meddelelse om dette, hvorefter de beslutter, hvorledes de intervenerer ift. den konkrete unge; barn, familie.

Metoder i det forebyggende SSP-samarbejde

 • Bekymringssamtaler – hvor forældre og barnet/den unge sammen med mindst to repræsentanter fra SSP mødes med det formål, at forældrene og barnet/den unge gøres opmærksom på den bekymring, der er til stede.
 • Familieaftaler udarbejdes i samarbejde mellem familien, barnet/den unge og de pro-fessionelle aktører, der er omkring barnet/den unge. Målene i aftalen har til formål at sikre trivsel, stabil skolegang og dermed forebygge kriminalitet.
 • Tværsektorielle Unge-Samarbejdsmøder (TUS-møder), hvor familien/barnet/den unge samt alle aktører mødes med det formål at sikre, at indsatsen over for barnet/den un-ge/familien er helhedsorienteret for at sikre størst mulig effekt. I denne metode sikres en inddragelse af såvel barnet/den unge og familien.
 • Sara-modellen (den gamle POA-model) bruges med det formål at reducere kriminali-teten i problematiske grupper af unge. Samarbejdet foregår i flere faser:
  • 1. ”Ved-fasen” – i den første fase definerer samarbejdspartnerne problemerne, de finder et mål og gennemfører informations- og dataindsamling.
  • 2. ”Kan-fasen” – her undersøger samarbejdspartnerne, hvilke mulige indsatser der kan løse problemet, og hvilke løsninger der er realistiske.
  • 3. ”Vil-fasen” – i tredje fase vælger samarbejdspartnerne den eller de indsatser, der skal implementeres, de udfærdiger en plan for gennemførelse af indsatsens im-plementering og lægger en plan for evaluering.
  • 4. ”Gør-fasen” – samarbejdspartnerne gennemfører implementeringen af indsatsen, og de kontrollerer løbende, samtidig med at der gennemføres en evaluering.

Opsøgende gadeplansarbejde foregår ved, at to medarbejdere er opsøgende ift. områder i Kolding, hvor der opleves børn/unge, der har en bekymrende adfærd. Formålet er at være i dialog med grupperne af børn og unge m.h.p. at kunne iværksætte tiltag/samarbejde på tværs for at sikre barnets/den unges trivsel og dermed nedbringe risikoen for kriminalitet.

Koordinator i forbindelse med Ungdomssanktioner jf. Lov om social service § 54 a
Denne funktion varetages af Kolding Kommunes Ungekontakt, der har uddannede koordinatorer ansat.

Ungepålæg jf. Lov om social service § 57 b og forældrepålæg jf. Lov om social ser-vice § 57 a

I Afsnit for Unge vurderes det, om det er formålstjenligt at træffe afgørelse om forældrepå-læg eller ungepålæg.

Tilbud om udslusning efter endt løsladelse jf. Lov om social service § 57 c
Når en ung har været frihedsberøvet, tilbydes den unge en støtte – mindst svarende til en kontaktpersonsindsats. Såfremt ikke andre personer er relevante, tilbydes der støtte fra Kol-ding Kommunes Ungekontakt.

Fritidsjobkonsulent

Der er ansat en fritidsjobkonsulent i Kolding Kommunes Ungekontakt.
Formålet med den indsats er bl.a. at støtte op om unge, der står i en særlig sårbar og risikofyldt situation – for bl.a. at forebygge kriminalitet.

TUS-møder - Tværgående Unge-Samarbejdsmøder

I TUS samarbejder de professionelle og bygger videre på hinandens viden samt koordinerer oplysninger, så den unge og familien møder en hurtig og helhedsorienteret indsats.
Indsatsen skal altid tage udgangspunkt i den unges, familiens og netværkets ressourcer, suppleret med de tilbud, som Kolding Kommune råder over.

Netværkssamrådsmøder – jf. § 57 c

Lovændring i Lov om social service, der iværksættes den 1.10.2014, betyder, at der senest 7 dage efter, at kommunen er blevet vidende om alvorlig kriminalitet begået af børn/unge un-der 18 år, iværksættes et Netværkssamråd bestående af den unge, forældrene og relevante personer/myndigheder – der skal samarbejde om at støtte barnet/den unge til ikke at lave yderligere kriminalitet.

Samråd for unge lovovertrædere er planlagt til at kunne mødes hver uge, fredage kl. 8.30-10.00. Samrådets formål er:

at forbedre indsatsen over for unge mellem 14 og 18 år, der har begået kriminalitet og skal i retten.

Indsatsen forbedres ved:

 • at skabe sammenhæng og tværfagligt samarbejde mellem myndighedsudøvelse, det retslige, det uddannelsesmæssige og det sociale system
 • at sikre en planlagt og kontrolleret indsats med henblik på at forpligte den unge, forældrene og forvaltningen i et gensidigt samarbejde for at få den unge på rette vej
 • at sikre, at der er udarbejdet kvalificerede og individuelle handleplaner
 • at være rådgivende i vurderingen og indberetningen af vilkårsovertrædelser.

Samrådet behandler udelukkende sager, hvor den unge er sigtet og skal for retten. Det vil sige, at der ikke forelægges sager, hvor den unge er under 15 år.

Samrådet behandler de handleplaner, som rådgiver har udarbejdet på baggrund af samarbejdet i Netværkssamrådet.

Projekt ”Den gode overgang”

 • Der afholdes handleplansmøde hver 3. måned i 24 anbringelsessager, hvor den unge er 16 år.
 • Der udarbejdes netværkskort i forhold til inddragelse af professionelle og private, som kender den unge.
 • Der afholdes ungesamtale hver 3. måned, hvor den unge ud fra et selvrapporteringsværktøj (Recovery stjernen) inddrages i sagsbe-handlingen.
 • Handleplansmøderne ledes af processuelle netværksmødeledere i samarbejde med den unges egen rådgiver i Afsnit for Unge.

Hot-spot-samarbejde

Kolding Kommune har i årene 2011-2014 deltaget i pilotforsøg med Hotspot-projekt med det formål at reducere ungdomskriminaliteten og øge trygheden i udsatte boligområder. Projek-tet er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og

Landdistrikters Hotspot-pulje. Projektet udlø-ber 31. december 2014.

Formålet med Hotspot-projektet er at styrke den forebyggende indsats i områderne Munkebo og Skovparken gennem udvikling af lokal organisering og etablering af en tydelig og helheds-orienteret gadeplansindsats, samt koordinering af indsatserne i lokalområderne.

Indsatsen tager afsæt i eksisterende strukturer og aktiviteter med fokus på at optimere koordineringen og udnyttelsen af ressourcerne, således der sikres en hurtig og fleksibel indsats.

Hot-spot indsatsen er fra 1. januar 2015 blevet en permanent del af den kriminalitetsfore-byggende indsats i Kolding Kommune.

Styregruppen, som er den samme som koordinationsgruppen, kan indkalde medlemmer ad hoc, alt efter hvilken problemstilling de skal løse.

Formålet er at have fokus på den kriminalitetsforebyggende indsats for hele Kolding gennem tværfaglig og tværsektoriel indsats samt gadeplansindsats.

Misbrug

Ungebehandlingen på Kolding Misbrugscenter tilbyder behandling specielt målrettet unge fra 14 - 25 år, der har et eksperimenterende forbrug, overforbrug eller misbrug af rusmidler:

 • Anonym rådgivning, 3-4 anonyme rådgivende samtaler.
 • Behandling i dagtimerne, personlige samtaler, ofte ugentligt.
 • Behandling sammen med andre unge i grupper, der mødes ugentligt.
 • Forældre og pårørende tilbydes rådgivende samtaler, alene eller sammen med den unge. Forældre og pårørende tilbydes undervisning i grupper.