Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Nye stenrev i Lillebælt skal øge bestanden af edderfugle

Oprettet 26 marts 2021
Skibelund Strand
Ud for Koldings Kyst ved Skibelund Strand kommer der et nyt stenrev, der skal give edderfugle et bedre fødegrundlag

Et stort tankskib lossede i denne uge 3.500 tons sten af i Lillebælt. De store granitstykker bliver i disse dage og frem til den 3. april til to nye stenrev ud for fugleparadiset Solkær Enge ved Skibelund og lidt nord for Trappendal ved Hejlsminde. Stenrevene bliver dermed placeret i et internationalt beskyttet Natura 2000-område, hvor kommunerne er forpligtet til at forbedre leveforholdene for truede fuglearter i tilbagegang.

Kolding er sammen med Sønderborg og Middelfart kommuner en del af EU-projektet Better Birdlife, der støtter de nye stenrev økonomisk. Stenrev har længe stået på Kolding Kommunes ønskeliste over tiltag, der kan skabe bedre levevilkår for truede fuglearter i Lillebælt. Derfor er formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Kolding Eea Haldan Vestergaard også glad for, at ønsket nu bliver til virkelighed.

- Vi er nødt til at gøre en ekstra indsats for at bevare naturmangfoldigheden i Kolding. Det gælder også i vores farvande og derfor er det fantastisk, at vi nu kan etablere de første nye stenrev i Lillebælt. Ud over at skabe bedre forhold for kystfuglene, så håber vi også, at stenrevene vil have en afledt positiv effekt på hele vandmiljøet og dermed også for fiskebestandene, siger Eea Haldan Vestergaard.

I den periode, hvor arbejdet foregår, kan skibene opleves fra land - enten fra kysten ved Skibelund ved Solkær Enge eller fra kysten lidt nord for Trappendal. Går turen forbi, kan man med fordel have en kikkert med for at kunne følge med i arbejdet.

Stenrev er levested for blåmuslinger
De nye stenrev bliver primært bygget for at skabe nye levesteder for blåmuslinger, som er edderfuglens vigtigste fødekilde. Stenrevene bliver etableret på en vanddybde på mellem 2,5 og 10 meter.

- Vi placerer dem i områder, hvor vandstanden er mellem 2,5 og 10 meter, fordi det er på de dybder vi erfaringsmæssigt ved, at muslinger og tang trives bedst, men edderfuglen er faktisk i stand til at dykke 20 meter i dybden for at søge efter føden, siger biolog Ib Clausen

Han forventer, at stenrevene også kommer til at fungere som levested for en række andre arter af muslinger, fisk, snegle og krebsdyr. Disse er en del af edderfugles menukort, men er samtidig fødegrundlag for andre fuglearter i Lillebælt som bjergand, toppet skallesluger og terner.

- Erfaringer med nye stenrev er, at de vil øge områdets potentiale for produktion af muslinger med en faktor 2-3 i forhold til den bare sandbund, der er i dag. For at vi kan følge udviklingen, har vi fået lavet en såkaldt ’baseline’-undersøgelse med optælling af relevante fuglearter og en vurdering af fødegrundlaget på havbunden på de anvendte lokaliteter, fortæller Ib Clausen og tilføjer, at stenrev med en positiv effekt på fiskebestandene i Lillebælt vil give bedre levebetingelser for marsvin, der typisk finder føde omkring stenrev.

Better Birdlife-stenrevene er startskuddet til en række nye projekter, der skal forbedre naturforholdene i Lillebælt. Blandt andet planlægger Naturpark Lillebælt flere stenrev til gavn for fiskebestanden og vandmiljøet generelt.

FAKTA om de nye stenrev i Lillebælt og Flensborg Fjord
I projektet bliver der etableret tre former for stenrev:

• Huledannende stenrev. Revene er sammenhængende aflange strukturer med varierende højde og hulrum mellem stenene.
• Fladerev. Revene er skiver eller andre polygoner med varierende højder.
• Spredte sten. Revene er mindre stenstakke eller sten udlagt enkeltvis indenfor et afgrænset område.

Det er firmaet Rhode Nielsen A/S der står for transport og udlægning af sten, der stammer fra granitbrud i Norge. Der bliver i alt sejlet otte gange fra det sydlige Norge med 3500 tons sten i lasten. Stenene placeres i forskellige sødepoter på ca. 8 meter vand, hvorfra de lægges ud til de forskellige stenrev, som ligger på dybder fra 2,5 – 10 meter vand.

Til sammen bliver lagt ca. 28.000 tons sten ud fordelt på 7 forskellige lokaliteter med et samlet areal på 30 hektar. Lokaliteterne er udvalgt så vi ikke ødelægger eksisterende revområder eller ålegræsbede. Ligeledes anlægges stenreven i vinterperioden, hvor naturen er mindst fysiologisk aktiv, hvilket giver færrest forstyrrelser af det omgivende miljø.

EU-projektet Better BirdLIFE startede i september 2018 og omfatter 22 delprojekter i 11 forskellige Natura 2000-områder og har en samlet økonomi på 63 mio. kr.

Der mangler sten på havbunden
Stenfiskeri har fjernet store mængder sten fra havbunden omkring Danmark. Det startede omkring 1900-tallet, men var specielt aktivt i perioden 1920 til 1960’erne. De opfiskede sten blev brugt til havnemoler og andre anlægsarbejder. Et forsigtigt skøn lyder på at ca. 8,3 millioner ton sten er forsvundet fra de indre danske farvande, hvilket svarer til at der er fjernet ca. 40 km2 stenoverflade fra stenrev i kystnære danske farvande. De nye stenrev er derfor et forsøg på at erstatte nogle af manglende sten på havbunden.