Skip til hoved indholdet

Se naturens tilstand i Kolding

Oprettet 24. november 2022
Kødfarvet gøgeurt
Kødfarvet gøgeurt er sjælden i Kolding Kommune, hvor den har sit eneste levested på de afgræssede enge omkring Hejls Nor. Arten stiller ganske særlige krav til sit levested, og er blandt andet afhængig af kalk i jorden, fremsivende grundvand og afgræsning.

En ny rapport, som biologer i Kolding Kommune står bag, gør status over naturens tilstand i de beskyttede naturarealer i kommunen. Det er typisk overdrev, enge, moser, strandenge og heder.

Rapporten viser, at 1 procent af naturen i de beskyttede områder har høj kvalitet. 63 procent har god eller moderat kvalitet, mens 21 procent har ringe eller dårlig kvalitet. De resterende 15 procent er naturtyper primært søer, som kommunen ikke i denne forbindelse har prioriteret at besigtige.

Kommunen har for nylig vedtaget en ny biodiversitetsstrategi, der blandt andet har som mål at sikre de mest værdifulde levesteder for sjældne arter i kommunen. Den nye statusrapport skal bruges som grundlag for dette arbejde, da den giver et overblik over, hvor naturværdierne er højest i den natur, som er beskyttet – og dermed også fortæller, hvor det er vigtigst at sætte ind, for at sikre biodiversiteten på disse arealer.

- Det er et stort og vigtigt arbejde, der ligger bag den nye rapport. Nu har vi en grundig viden om, hvordan det står til med naturen, og vi kan se, at der er et stort forbedringspotentiale for naturen i Kolding. Derfor er jeg også glad for, at vi i Byrådet har afsat 3,2 mio. årligt i budgettet til initiativer, der kan forbedre naturkvaliteten og biodiversiteten i de beskyttede områder og samtidig udvide naturarealet, siger Jørn Chemnitz, formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

De højeste naturværdier i Kolding Kommune knytter sig især til de store, sammenhængende naturområder og de gamle skove i kommunen. I den natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, findes de høje naturværdier særligt i de store ådale: Kolding Ådal med tilløb samt Vester Nebel Ådal og Almind Ådal samt i højmosen Svanemose syd for Kolding. Desuden er der god naturværdi på Skamlingsbanken, i Lunderskovs centrale moseområder og et større område med eng og moser omkring Nagbøl. Herudover er der god naturværdi omkring de store søer: Dons Søerne, Stallerup Sø og Skærsø. Og endelig ligger der et par spredte, men store områder med høj naturværdi i Viuf Skov og Marielund dal.

Kort over naturværdierne
Sammen med rapporten har Kolding Kommune lavet et kort, der med farvekoder viser naturkvaliteten i de beskyttede naturområder. Kortet angiver kvaliteten i romertal fra I-V. I er høj kvalitet markeret med mørkegrøn, II er god og markeret med lysegrøn, III er moderat og markeret med gul, IV er ringe og markeret med orange, mens V er dårlig kvalitet og markeret med brunt. Som lodsejer vil man derfor kunne gå ind på kortet og se hvilken naturværdi, man har på sine beskyttede naturarealer. Se kortet her.

- Hvis vi skal højne naturværdierne i Kolding kommune, har vi brug for hjælp fra de lodsejere, der har beskyttede arealer på deres ejendom. Derfor er frivilligt samarbejde med lodsejerne også en vigtig indsats i vores biodiversitetsstrategi. Med den nye rapport og kortet over naturværdierne har vi et godt værktøj, som vi vil benytte som udgangspunkt for samarbejdet, fortæller Jørn Chemnitz.

Rapporten ’Naturens tilstand i Kolding kommune’ og kortet over naturværdierne kan ses på kolding.dk/naturplan.