Skip til hoved indholdet

Budget 2020

Udgangspunktet for budget 2019 var et behov for at skabe budgetbalance gennem reduktioner og tilpasninger. Der er på den baggrund gennemført en reduktion af udgiftsrammerne til service og anlæg, en planlagt skatteforhøjelse og en forøgelse af investeringsfonden.

Målsætningen for budgetprocessen for 2020 er at fastholde linjen med en stram styring samt et decentralt budgetansvar, der bygger på tillid. Omdrejningspunktet er borgerens centrum, og for at kunne levere mest mulig velfærd og effekt for pengene til borgerne, er det afgørende at have hensigtsmæssige organisatoriske og økonomiske strukturer. Derfor er der stort fokus på implementering af den vedtagne budgetnote om ”Borgerens centrum via regelforenkling, mindre bureaukrati og decentralisering”. Noten har blandt andet til formål at højne arbejdsglæden og nedbringe sygefraværet. Ved at sikre, at beslutninger træffes der, hvor fag- og områdekendskabet er størst, og mindske graden af central kontrol forventes bedre styring, højere trivsel og forøget oplevet borgerservice. Et vigtigt tema for budgetstrategien for 2020 er følgelig understøttelse af det tværgående samarbejde på alle niveauer i kommunen.

Investeringer

Et andet centralt tema for budgetstrategien for 2020 er tilvejebringelse af økonomiske midler til de nødvendige investeringer, som fortsat skal holde Kolding Kommune på forkant med den demografiske, erhvervsmæssige og strukturelle udvikling. I investeringsfonden er der afsat midler til fremme af større, strategiske projekter med udviklingsperspektiv, idet de afsatte midler dog ikke kan dække det samlede behov. Der skal derfor tilvejebringes et yderligere råderum til langsigtede investeringer, ligesom direktionen er pålagt at tilvejebringe et mindre råderum til brug for den politiske prioritering ved de kommende års budgetforhandlinger.

Denne budgetstrategi opridser det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2020, opsummerer de overordnede målsætninger for budget 2020, opstiller en tidsplan og beskriver de strategiske tilgange, der skal understøtte den økonomiske styring og forretningsudvikling i Kolding Kommune.

(Vedtaget på Økonomiudvalget den 19/2-19)

Kolding Kommunes budgetmateriale (forslag og budget) indeholder en lang række begreber og specielle udtryk, der tilsammen dækker over de væsentligste delområder i budgettet.

For at lette læsningen og forståelsen af budgetmaterialet som helhed er der udarbejdet en brugervejledning til budgettet. Vejledningen kan opfattes som et hjælpeværktøj til brugeren, der ikke er så bekendt med betydningen af de mange begreber og udtryk i budgettet, og som ønsker en uddybning heraf.

Anlæg

Anlæg indeholder de af Byrådet prioriterede anlægsprojekter for den kommende periode opdelt på skattefinansierede projekter (service) og jordforsyning.

Beretningsoversigt

Beretningsoversigten er budgettets vigtigste oversigt. Den udgør det overordnede styringsgrundlag, idet måltal for skattefinansieret driftsoverskud, skattefinansierede anlægsudgifter og samlet budgetbalance entydigt fremgår af beretningsoversigten.

Bevillingsniveau

En bevilling er Byrådets delegation af budgettet til de budgetansvarlige. I Kolding gives bevillingerne til de stående udvalg, der foretager en yderligere opdeling, så budgetansvaret i yderste led er placeret på den enkelte institutionsleder, afdelingslederen eller områdelederen.

Bevillingsoversigt

Viser samtlige bevillinger givet af Byrådet jf. styrelsesloven. Oversigten skal fremgå af budgettet.

Budgetbalance

Er udtryk for om udgifterne eller indtægterne er størst. Er udgiften størst må kommunen bruge af kassebeholdningen – er indtægterne størst lægges lidt til side til sikring af økonomisk robusthed.

Decentralisering

Er et udtryk for hvor stramme bindinger Byrådet har overfor de bevillings- og budgetansvarlige. Skal institutionerne frit kunne råde over hele budgettet eller er der bindinger f.eks. i form af, at løn kun kan bruges til løn eller at der ikke kan lånes af næste års budget?

Overførselsadgang

Overførselsadgang er et udtryk for om regnskabet er endeligt eller om et eventuelt over- eller underskud skal tilføres/indhentes i det næste budgetår.

Drift - overførsler

Drift - overførsler vedrører overførsler til personer primært vedrørende beskæftigelsesområdet (Dagpenge, førtidspension og kontanthjælp). På disse områder har kommunen mindre mulighed for at påvirke udgiftsniveauet.
Kolding Kommunes beskæftigelsesplan fastlægger målsætningerne på området.

Drift - serviceudgifter

Drift - serviceudgifter er budgettets tungeste udgiftsområde. Når KL og regeringen aftaler den kommunale økonomi er serviceudgifterne ét af de vigtigste aftaleelementer.
Der er såvel et udgiftspres som et forventningspres, der er med til at øge serviceudgifterne. Når rammen så skal holdes skal der effektiviseres, omorganiseres eller reduceres på det kendte serviceniveau. Så på trods af uændrede eller stigende samlede serviceudgifter er oplevelsen, at kommunen til stadighed gennemfører reduktioner.

Forsyning

Forsyning indeholder samtlige budgetposter for forsyningsvirksomhed.

Hovedoversigt

Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på hovedposter f.eks. drift, anlæg og finansforskydninger.

Sammendrag

Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på et lidt mere detaljeret niveau end hovedoversigten. Da oversigten er opstillet i overensstemmelse med Økonomi- og indenrigsministeriets kontoplan er det ikke muligt umiddelbart at sammenligne med f.eks. beretningsoversigten, da den af Kolding Byråd vedtagne bevillingsopdeling følger den politiske udvalgsstruktur i Kolding.

Investeringsoversigt

Indeholder rådighedsbeløb vedrørende samtlige anlægsprojekter, hvor der i budgetperioden afholdes udgifter. Et anlægsprojekt kan være flerårigt mens de udgifter, der afholdes i det enkelte år betegnes som rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb er etårige, hvilket betyder, at når budgetåret er gået, skal der bevilges et nyt rådighedsbeløb, også selvom der i "det gamle år" står et ikke-brugt rådighedsbeløb tilbage.

Jordforsyning

Køb af jord, byggemodning og salg af jord indgår under jordforsyning. Jordforsyningen er opdelt i boligformål og erhvervsformål. Området har over tid udgifter og indtægter, der er i balance/udviser et overskud.

Nettodrift

I beretningsoversigten og bevillingsoversigten er beløbene opført netto i overensstemmelse med Byrådets beslutninger. Det betyder, at bruttoudgifterne er fratrukket bruttoindtægterne og kun nettotallet fremgår.

Rentebalance

En udgift er udtryk for at kommunen har større gæld end likvid kapital, mens en indtægt er udtryk for det modsatte.

Samlet overblik

Samlet overblik giver et overordnet billede af budgettet - både for tal og Byrådets overordnede økonomiske målsætninger. Indeholder også forudsætninger for den kommunale indtægtsside - skatter og tilskud samt afsnit om de regler Byrådet har vedtaget for bevillinger og styring af budgettet.

Skattefinansieret område

Det skattefinansierede område er udtryk for, at de primære indtægter vedrørende skatter og tilskud skal kunne dække de primære udgifter vedrørende service, overførsler og anlæg. Jo større overskud, der kan skabes på driften jo flere midler kan afsættes til anlæg.

Tværgående artsoversigt

Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på f.eks. lønninger, varekøb, tjenesteydelser og overførsler til personer.

Den foreløbige tidsplan for budget 2020 ser således ud:

19. februar: Møde i Økonomiudvalget
Godkender budgetstrategi for budget 2020
Drøfter, om der er områder, der ønskes belyst i løbet af budgetprocessen

Marts-juni: De stående udvalg
Udarbejder budgetforslag for eget område

23. april: Økonomiudvalget
Vedtager bevillingsrammer for 2020-2023
Godkender Direktionens fremsendte model for tilvejebringelse af råderum

21. maj: Økonomiudvalget
Orientering om status på budgetlægningen

Juni: De stående udvalg
Udarbejder budgetbidrag for eget område, som ligger klart før sommerferien

Juni: Byråd og Økonomiudvalg
Orienteres på et ordinært møde om status på budgetprocessen

August: Budgetseminar for Byråd og Økonomiudvalg (½ dag)
Status på budgetprocessen og genopretningsplan.

September: Økonomiudvalg
Orienteres om status efter regeringsaftalen og vedtager eventuelle budgetreduktionsrammer fordelt på udvalg.

Oktober: De stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet
Afsluttende budgetforhandlinger og endelig vedtagelse af Budget 2020.

(Vedtaget på Økonomiudvalget den 19/2-19 og den 13/8-19.)

Administrativ tidsplan for budgetlægningen 2020 med tilhørende budgetoverslagsår 2021 til 2023

19. februar

Økonomiudvalget: Godkender budgetstrategi 2020.

Marts – juni

De stående udvalg: Udarbejder budgetbidrag for eget område.

23. april

Økonomiudvalget: Vedtager bevillingsrammer for 2020-2023. Godkender direktionens fremsendte model for tilvejebringelse af råderum.

21. maj

Økonomiudvalget: Orientering om status på budgetlægningen.

4. juni Forvaltningernes budgetbidrag til økonomiudvalgets eget område inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.
Senest 17. juni

MED forvaltning orienteres om forvaltningens budgetbidrag

18. juni Økonomiudvalget: Behandling af budgetbidrag for egne områder samt generel orientering om status for budgetlægningen.
21. juni

Forvaltningernes budgetbidrag til økonomiudvalget eget område inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.
De stående udvalg: Seneste frist for fremsendelse af foreløbigt budgetbidrag.

25. juni

Byrådet: Orientering om status på budgetlægningen.

25. juni

Hovedudvalget orienteres om det foreløbige budgetbidrag (administrativ orientering).

13. august
Byrådsseminar fra kl. 15.00 til 19.00:

Status for den forventede regnskabsrealisering 2019.
Den foreløbige balance for 2020 herunder drøftelse af handlingsplan for likviditetsopbygning og budgetbalance.
13. august
Økonomiudvalget kl. 19.00 (Ekstraordinært møde)

Vedtage model for opbremsning 2019.
Drøfte eventuel engangsbesparelse 2019.
Foreløbig tilkendegivelse vedrørende model for genopretning 2020-2023.
14. august

Hovedudvalget kl. 9.00:

Orientering om Økonomiudvalgets drøftelser og eventuelle beslutninger på mødet den 13. august 2019.
17. september

Økonomiudvalget:

Vedtagelse af overordnet procesmodel for genopretning af budgetbalance 2020-2023.
Senest 25. september

MED-organisation orienteres om forvaltningens endelige budgetbidrag.

7. oktober
Hovedudvalget (Ekstraordinært møde).
Administrativ orientering om budgetforslag.

Ultimo uge 39
Foreløbig budgetbalance inkl. regeringsaftalens konsekvenser udsendes.

27. september - 7. oktober
Borgmesteren forhandler med gruppeformænd om budget 2020.

8. oktober
Byrådsseminar, orientering om status for budget 2020.

Udlevering af katalog med ændringsforslag (forslagene offentliggøres løbende på www.kolding.dk)
8. oktober
Økonomiudvalgsmøde med Hovedudvalget.

8. oktober
behandling af budgetforslag 2020 i Økonomiudvalget.
8. oktober
behandling af budgetforslag 2020 i Byrådet.
21. oktober
Udvalgsdagsordener vedrørende blokbesparelser m.v. udsendes senest kl. 12.00.

Uge 43
Fra tirsdag den 22. oktober til torsdag den 24. oktober:

Udvalgene udmønter blokbesparelser i konkrete besparelser.
Uge 43/44
Fra fredag den 25. oktober til og med onsdag den 30. oktober:

Høring i råd, nævn, bestyrelser, MED-udvalg m.v.
31. oktober
Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget (kl. 18.30) og ekstraordinært møde i Byrådet (kl. 19.00):

2. behandling inklusiv udmøntning af blokbesparelser og forelæggelse af diverse høringssvar.