Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Budget 2021

Kolding kommunes økonomi er i udgangspunktet i balance. Balancen er opnået gennem en budgetlægningsproces for 2020, som indeholdt en omfattende genopretningsplan, hvor der blev arbejdet med besparelser og effektiviseringer på både helt kort sigt og på den lange bane.

Når vi ser frem mod budgetlægningen for 2021, er opgaven i høj grad at holde fast i den retning, der er udstukket. Der er behov for en stram styring af budgetter og økonomisk forbrug, og det er nødvendigt løbende at arbejde med at effektivisere og optimere den service, Kolding Kommune leverer.

Efter to år med besparelsesrunder, omlægninger og økonomiske tilpasninger, og efter et første halvår af 2020 med fokus på stram økonomistyring, kan budgetlægningen for 2021 tage afsæt i økonomiske rammer i balance. Som det uddybes nedenfor, gør situationen med covid-19 dog budgetlægningen for 2021 uigennemsigtig. Hele det økonomiske råderum – og mere til – skal sandsynligvis bruges her. Der er således ikke frie midler til nye tiltag, så bliver der besluttet en investering i ét område, skal den ledsages af en tilsvarende reduktion eller omlægning et andet sted.

Forløbet af foråret 2020 kommer på mange måder til at sætte sig spor i budgetlægningen for 2021. Hvordan Corona-pandemien samlet set har påvirket kommunens økonomi, er endnu for tidligt at opgøre, men det står klart, at kommunen lige som resten af landet udfordres af en kraftigt stigende ledighed. I hvor høj grad Kolding Kommune vil modtage økonomisk kompensation, afventer vi afklaring af. Den kraftigt stigende ledighed – hvor stigningen er større end landsgennemsnittet og gennemsnittet i de Sydjyske kommuner – skal ses på baggrund af er samlet arbejdsmarkedsområde, der i udgangspunktet er presset i forhold til overholdelse af den nuværende budgetramme.

På anlægssiden er der i runde 1 fremrykket anlæg for 82,6 mio. kr., som er igangsat i 2020 – nogle med effekt ind i 2021, og nogle med afledte driftsudgifter, hvis omfang skal afklares. I runde 2 er der yderligere fremrykket anlæg for 39,3 mio. kr.

En anden afgørende faktor i 2020 bliver reformen af udligningssystemet, der er forhandlet på plads den 5. maj 2020. Udviklingen i befolkningen er også et løbende tema, der påvirker udgiftsniveauet i kommunen – og derfor afventer Kolding Kommune, om dette kommer til at indgå i årets økonomiaftale med regeringen.

For at understøtte fundamentet for den løbende styring sætter Kolding Kommune spot på dataanvendelse og udvikling af økonomiske styringsværktøjer. Vi vil have mere viden om, hvad der virker. Vi ønsker at bruge vore ressourcer bedst muligt – det være sig systemer, medarbejdere, arbejdsredskaber eller data. Vi udvikler løbende det tværgående samarbejde på alle niveauer i kommunen til gavn for borgere, arbejdsprocesser og økonomien. Det skal stadig foregå i en decentral organisation, der bygger på tillid, hvor beslutninger træffes der, hvor fag- og områdekendskabet er størst. Og omdrejningspunktet er borgerens centrum.

Alle disse tråde samles op i budgetlægningen for 2021, og på årets temamøder og byrådsseminarer adresseres udfordringerne og deres løsninger løbende.

Politisk og administrativ tidsplan for budgetlægningen 2021 med tilhørende budgetoverslagsår 2022 til 2024.

21. april - Økonomiudvalget

Godkender foreløbig tidsplan og foreløbige bevillingsrammer 2021-2024

April-juni - Teknisk budgetlægning i forvaltningerne

Udarbejdelse af det foreløbige basisbudget for 2021
Tekniske korrektioner uden politisk behandling f.eks. PL-fremskrivning, konsekvenser af allerede trufne beslutninger m.v.

29. maj - Forvaltningerne

Budgetbidrag til Økonomiudvalgets eget område (administrationspolitik) inkl. eventuelle ændringsforslag fremsendes til Centralforvaltningen.

9. juni - Hovedudvalget orienteres om det foreløbige budgetbidrag og drøfter forudsætninger for budget 2021

Uge 24/25 - Forvaltnings-MED

Orienteres om forvaltningens budgetbidrag *)

16. juni - Økonomiudvalget

Vedtager endelige bevillingsrammer 2021-2024 samt procesplan
Behandler budgetbidrag for egne driftsområder
Behandler udkast til investeringsoversigt
Behandler foreløbigt budgetbidrag for det finansielle område

16. juni - Byrådsseminar (kl. 10.00 – kl. 16.00), orientering om:

Forventet regnskab 2020
Aftalen mellem Regeringen og KL
Status for budgetlægningen 2021

20. august - De stående udvalgs seneste frist for fremsendelse af:

Egne budgetbidrag
Egne ændringsforslag

21. - 20. august - Direktionsseminar

Orientering om den samlede status for Budget 2021
Forberedelse af Byrådsseminar

31. august (kl. 9.00 - kl. 10.00) - Hovedudvalget

Administrativ orientering om budgetforslag 2021.

31. august (kl. 9.00 - kl. 10.00) - Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om budgetforslag 2021 (høring).

Hovedudvalget har frist for fremsendelse af høringssvar den 10. september 2020.

1. september - Byrådsseminar (kl. 15.00 – kl. 17.00), orientering om:

Status for den forventede regnskabsrealisering 2020
Status for budgetlægningen 2021 herunder konsekvenser af regeringsaftalen

1. - 10. september - Byrådsgrupperne kan udarbejde egne ændringsforslag

10. september (kl. 12.00) - Seneste frist for fremsendelse af høringssvar fra Hovedudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet.

10. september (kl. 12.00) - Seneste frist for Byrådsgruppers og Byrådsmedlemmers fremsendelse af egne ændringsforslag til Borgmesteren

15. september - Økonomiudvalget:

1. behandling af budgetforslag 2021

15. september - Byrådet (ekstraordinært møde):

1. behandling af budgetforslag 2021

16. - 22. september - Borgmesteren forhandler med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2021 - 2024

6. oktober - Økonomiudvalget (ekstraordinært møde):

2. behandling af budgetforslag 2021

6. oktober - Byrådet (ekstraordinært møde):

2. behandling af budgetforslag 2021

*) Eventuelle udtalelser til budgetforslaget fra hele MEDudvalget eller medarbejdersiden af MEDudvalget om budgettets konsekvenser for de arbejdsmæssige, personalemæssige, samarbejdsmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold skal vedlægges budgetbidraget/forslaget, når det sendes videre til det budgetansvarlige udvalg. Såfremt ovennævnte tidsplan ændres, skal det sikres, at MED-organisationens udtalelser fore-ligger før Økonomiudvalgets 1. behandling af Budgetforslag 2021.

Kolding Kommunes budgetmateriale (forslag og budget) indeholder en lang række begreber og specielle udtryk, der tilsammen dækker over de væsentligste delområder i budgettet.

For at lette læsningen og forståelsen af budgetmaterialet som helhed er der udarbejdet en brugervejledning til budgettet. Vejledningen kan opfattes som et hjælpeværktøj til brugeren, der ikke er så bekendt med betydningen af de mange begreber og udtryk i budgettet, og som ønsker en uddybning heraf.

Anlæg

Anlæg indeholder de af Byrådet prioriterede anlægsprojekter for den kommende periode opdelt på skattefinansierede projekter (service) og jordforsyning.

Beretningsoversigt

Beretningsoversigten er budgettets vigtigste oversigt. Den udgør det overordnede styringsgrundlag, idet måltal for skattefinansieret driftsoverskud, skattefinansierede anlægsudgifter og samlet budgetbalance entydigt fremgår af beretningsoversigten.

Bevillingsniveau

En bevilling er Byrådets delegation af budgettet til de budgetansvarlige. I Kolding gives bevillingerne til de stående udvalg, der foretager en yderligere opdeling, så budgetansvaret i yderste led er placeret på den enkelte institutionsleder, afdelingslederen eller områdelederen.

Bevillingsoversigt

Viser samtlige bevillinger givet af Byrådet jf. styrelsesloven. Oversigten skal fremgå af budgettet.

Budgetbalance

Er udtryk for om udgifterne eller indtægterne er størst. Er udgiften størst må kommunen bruge af kassebeholdningen – er indtægterne størst lægges lidt til side til sikring af økonomisk robusthed.

Decentralisering

Er et udtryk for hvor stramme bindinger Byrådet har overfor de bevillings- og budgetansvarlige. Skal institutionerne frit kunne råde over hele budgettet eller er der bindinger f.eks. i form af, at løn kun kan bruges til løn eller at der ikke kan lånes af næste års budget?

Overførselsadgang

Overførselsadgang er et udtryk for om regnskabet er endeligt eller om et eventuelt over- eller underskud skal tilføres/indhentes i det næste budgetår.

Drift - overførsler

Drift - overførsler vedrører overførsler til personer primært vedrørende beskæftigelsesområdet (Dagpenge, førtidspension og kontanthjælp). På disse områder har kommunen mindre mulighed for at påvirke udgiftsniveauet.
Kolding Kommunes beskæftigelsesplan fastlægger målsætningerne på området.

Drift - serviceudgifter

Drift - serviceudgifter er budgettets tungeste udgiftsområde. Når KL og regeringen aftaler den kommunale økonomi er serviceudgifterne ét af de vigtigste aftaleelementer.
Der er såvel et udgiftspres som et forventningspres, der er med til at øge serviceudgifterne. Når rammen så skal holdes skal der effektiviseres, omorganiseres eller reduceres på det kendte serviceniveau. Så på trods af uændrede eller stigende samlede serviceudgifter er oplevelsen, at kommunen til stadighed gennemfører reduktioner.

Forsyning

Forsyning indeholder samtlige budgetposter for forsyningsvirksomhed.

Hovedoversigt

Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på hovedposter f.eks. drift, anlæg og finansforskydninger.

Sammendrag

Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på et lidt mere detaljeret niveau end hovedoversigten. Da oversigten er opstillet i overensstemmelse med Økonomi- og indenrigsministeriets kontoplan er det ikke muligt umiddelbart at sammenligne med f.eks. beretningsoversigten, da den af Kolding Byråd vedtagne bevillingsopdeling følger den politiske udvalgsstruktur i Kolding.

Investeringsoversigt

Indeholder rådighedsbeløb vedrørende samtlige anlægsprojekter, hvor der i budgetperioden afholdes udgifter. Et anlægsprojekt kan være flerårigt mens de udgifter, der afholdes i det enkelte år betegnes som rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb er etårige, hvilket betyder, at når budgetåret er gået, skal der bevilges et nyt rådighedsbeløb, også selvom der i "det gamle år" står et ikke-brugt rådighedsbeløb tilbage.

Jordforsyning

Køb af jord, byggemodning og salg af jord indgår under jordforsyning. Jordforsyningen er opdelt i boligformål og erhvervsformål. Området har over tid udgifter og indtægter, der er i balance/udviser et overskud.

Nettodrift

I beretningsoversigten og bevillingsoversigten er beløbene opført netto i overensstemmelse med Byrådets beslutninger. Det betyder, at bruttoudgifterne er fratrukket bruttoindtægterne og kun nettotallet fremgår.

Rentebalance

En udgift er udtryk for at kommunen har større gæld end likvid kapital, mens en indtægt er udtryk for det modsatte.

Samlet overblik

Samlet overblik giver et overordnet billede af budgettet - både for tal og Byrådets overordnede økonomiske målsætninger. Indeholder også forudsætninger for den kommunale indtægtsside - skatter og tilskud samt afsnit om de regler Byrådet har vedtaget for bevillinger og styring af budgettet.

Skattefinansieret område

Det skattefinansierede område er udtryk for, at de primære indtægter vedrørende skatter og tilskud skal kunne dække de primære udgifter vedrørende service, overførsler og anlæg. Jo større overskud, der kan skabes på driften jo flere midler kan afsættes til anlæg.

Tværgående artsoversigt

Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på f.eks. lønninger, varekøb, tjenesteydelser og overførsler til personer.

Udvalgenes ændringsforslag 2021

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

AU-S-01

Kultur i arbejde - overgang fra projekt til drift

249

249

249

249

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

BUU-S-01

Styrkelse af uddannelse og job i folkeskolen

300

300

300

300

BUU-S-02

Skolernes Folkemøde

       
 

- Driftudgift

1.300

4.500

4.750

5.000

 

- Ekstern finansiering fonde og andre indtægtskilder

0

-2.500

-2.500

-2.500

 

Anlæg:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

BUU-A-01

Anlægspulje til mindre opdateringer af bygningsmasse på Børne- og Uddannelsesområdet

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

FIU-S-01

Brændkjær Idræts- og Kulturhus, drift

218

872

872

872

FIU-S-02

Vinterbadeklubben Hop i Fjorden drift af omklædning og
toilet

161

161

161

161

FIU-S-03

Drift af trailcenter i Seest

174

174

174

174

FIU-S-04

Udvidelse af driftsbudget til aftenskolerne

250

250

250

250

FIU-S-05

Vester Nebel Multihus Oasen driftsudvidelse

0

770

770

700

Anlæg:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

FIU-A-01

Renovering Brostræde 3-5, etape 3

11.553

0

0

0

FIU-A-02

Helhedsplan Pulzion og Kvarterhuset

- Heraf afledt drift

4.000

 

495

4.000

 

990

0

 

90

0

 

990

FIU-A-03

Bøgelund, fællesprojekt Skovslusen

- Nettodrift ikke opgjort

12.000

 

*

0

 

*

0

 

*

0

 

*

FIU-A-04

Kunstgræsbaner

- Heraf afledt drift

3.500

75

3.500

150

3.500

225

3.500

300

FIU-A-05

Udbygning Cuben

- Nettodrift ikke opgjort

1.000

*

0

*

0

*

0

*

FIU-A-06

Nyt rosportcenter

- Nettodrift ikke opgjort

15.000

*

0

*

0

*

0

*

FIU-A-07

Trail Builder Kolding nye broer

- Heraf afledt drift

206

 

95

0

 

95

0

 

95

0

 

95

FIU-A-08

SlotssøBadet udvidelse af svømmefaciliteter 

- Nettodrift ikke opgjort

54.220

 

*

0

 

*

0

 

*

0

 

*

FIU-A-09

Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter

420

0

0

0

FIU-A-10

Kolding Klatreklub udbygning af faciliteter

600

0

0

0

FIU-A-11

Kolding Q sikkerhedshegn

50

0

0

0

FIU-A-12

Udvidelse af hallen i Dalby

- Nettodrift ikke opgjort

6.300

*

0

*

0

*

0

*

FIU-A-13

MTB teknikbane i Hylkedalen

- Heraf afledt drift

 

250

25

 

0

25

 

0

25

 

0

25

FIU-A-14

Flytning af køkken i den gamle skole i Taps

**

0

0

0

FIU-A-15

Etablering af Vester Nebel Multihus Oasen

- Heraf afledt drift

9.500

 

0

0

 

330

0

 

330

0

 

330

FIU-A-16

Kolding Stadion

- Nettodrift ikke opgjort

 

***

*

 

0

*

 

0

*

 

0

*

FIU-A-17

Kolding Golf Club anlæggelse af ny greenkeepergård

500

0

0

0

FIU-A-18

Vonsild Kunstgræs- og aktivitetsbane

4.350

0

0

0

* Afledt drift ej beregnet

** Ændringsforslaget endnu ikke prissat

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

KU-S-01

Skoletjeneste, Kulturskolen

500

500

500

500

KU-S-02

Talentlinje KulturskolenKolding

200

200

200

200

KU-S-03

Underskudsgaranti, Dronning Dorotheas Festspil

250

250

250

250

 

Anlæg:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

KU-A-01

Ny Basisudstilling Christiansfeldcentret

550

0

0

0

KU-A-02

Nyt alarmsystem, Godset

300

0

0

0

KU-A-03

Overdækning til udendørs scene, Nicolai Kultur

800

0

0

0

KU-A-04

Redesign af forplads, Nicolai Kultur

1.000

0

0

0

KU-A-05

Optimering af ydre facade og forgang i Kolding Stadsarkiv

100

0

0

0

 

 

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

LDU-S-01

Demokrati-initiativ

150

0

0

0

LDU-S-02

Puljemidler

250

250

250

250

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

MU-S-01

Deltagelse i Kongeå Komitesamarbejdet med Vejen og Esbjerg kommune

500

330

330

330

MU-S-02

Færdiggørelse af systematisk gennemgang og myndig-hedsbehandling af ulovlige bade- og bådebroer

400

400

0

0

MU-S-03

Reparation og vedligehold af outdoorstier og wayfinding

400

100

100

100

MU-S-04

Kolding Stenbank –Gøre det nemmere for borgerne at donere sten

50

50

50

50

MU-S-05

Klima i balance/CO2-reduktionsplan

1.500

800

800

800

Anlæg:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

MU-A-01

Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab og Grusgrav – realise-ring af Den Grønne Ring og flere faciliteter til Trailcentret

- Heraf afledt drift

 

670

 

 

 

0

 

0

 

 

 

140

 

0

 

 

 

140

 

0

 

 

 

140

EJD-A-01

Grundkapital seniorbofællesskaber

0

0

8.000

8.000

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

SEN-S-01

Videreførelse af følgeskabsordningen fra 2021

630

630

630

630

SEN-S-02

Styrket hygiejne- og kvalitetsindsats på Seniorområdet        
 

- I sikre hænder

300

550

1.200

1.400

 

- Hygiejnesygeplejerske

300

300

300

300

 

Reduktion af smittespredning på plejehjem

2.600

2.600

2.600

2.600

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

SOC-S-01

Etablering af en samværshave og legeplads på Låsbyhøj

230

0

0

0

SOC-S-02

Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture

120

120

120

120

SUND og SOC-S-01

Forslag til indsatser, der øger den mentale trivsel og understøtter borgerens egen mestring i forhold til mennesker med stress, angst og depression

- Socialpolitik

- Sundhedspolitik

 

 

 

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

 

600

600

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

SHH-S-01

Sanse- og træningshave på Center for senhjerneskade

600

0

0

0

SHH-S-02

Ændring i serviceniveau for ledsagelse i forbindelse med ferieture

720

720

720

720

Anlæg:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

 

SHH-A-01

 

 

 

 

Lydisolering /ombygning af Bramdrupdam Bofællesskaber

- Afledt drift

 

 

 

1.200

700

 

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

0

0

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

VEJ-S-01

Intelligent inventar i byrummet

750

750

-50

-50

VEJ-S-02

Tour de France

1.000

0

0

0

VEJ-S-03

Kapitalværdi af broer og bygværker

1.850

1.900

1.900

1.900

KLI-S-01

Nye kystopgaver overtaget fra kystdirektoratet

300

300

300

300

KLI-S-02

Drikkevands-beskyttelse

1.300

800

800

800

KLI-S-03

Ressourcer til at fremrykke vandtilbage-holdelse i Kolding ådal og oplandet til Kolding å

350

350

350

350

KLI-S-04

Styrke borgernes mulighed for at bidrage til klimatilpasning

500

500

500

500

 

Anlæg:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

VEJ-A-01

Bro over omfartsvej i Christiansfeld

5.500

0

0

0

VEJ-A-02

Omfartsvej nord for  Nr. Bjert (VVM)

600

0

o

o

VEJ-A-03

Lunderskov Storegade etape 2,2

- Afledt drift

 

3.000

205

 

0

205

 

0

205

 

0

205

VEJ-A-04

Infrastruktur Skovvejen/-Skovparken - udviklingsplanerne
for Ghetto

- Afledt drift

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

11.500

0

 

 

11.500

288

VEJ-A-05

Cykelpulje 2021 – 2028 (realisering af cykelstier)

- Afledt drift

 

5.000

75

 

5.000

150

 

5.000

225

 

5.000

300

VEJ-A-06

Renovering af Strand toiletter

800

400

400

0

VEJ-A-07

Infrastrukturpulje 2021 - 2028 (vejudbygninger og
intelligent trafikstyring)

- Afledt drift

 

 

10.000

500

 

 

15.000

750

 

 

15.000

1.500

 

 

15.000

2.250

VEJ-A-08

Infrastruktur Munkebo - udviklingsplanerne for Ghetto

- Afledt drift

 

0

0

 

0

25

 

8.000

0

 

9.000

200

VEJ-A-09

Pulje til mindre vejprojekter

- Afledt drift

 

500

0

 

500

25

 

500

50

 

500

75

VEJ-A-10

Renovering og vedligehold af bygninger og arealer på Kolding Lufthavn

500

0

0

0

Drift:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

ADM-S-01

Implementering udviklingsplaner for ghetto

700

700

700

700

Anlæg:

Forslag nr.

Tekst

2021

2022

2023

2024

JORD-A-01

Byggemodningsrammen

25.000

20.000

20.000

20.000