Skip til hoved indholdet

Budgetnoter 2023 - afsluttede

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. For 2023 indeholder budgettet følgende forslag til budgetnoter, som er afsluttede.

Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superliga-stadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet.

Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Sundhed- og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del.

Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger:

a. at der foreligger et revideret budgetoplæg.

b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr.

c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.

Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi- og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

STATUS

Besvarelsen af budgetnoten blev forelagt Økonomi- og Strategi på mødet den 12. juni 2023, og er dermed afsluttet.

Ansvarlig: Annette Lund

Afsluttet: Juni 2023.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges på tværs af forvaltninger at analysere muligheden for en mærkbar reduktion af den kommunale bygningsmasse inden 2030.  Analysen udarbejdes med den tilgang, at vi skal udnytte vores kvadratmetre klogt – både af hensyn til økonomien, men også af hensyn til kommunens klimaregnskab.

På administrationsområdet har der gennem de seneste år været fokus på at opsige lejemål for i højere grad at benytte egne bygninger. Endvidere er der sket en optimeret og ændret udnyttelse af lokaler. Arbejdet med optimering af administrationsbygningerne vil fortsætte i de kommende år.

For at opnå en mærkbar reduktion bliver det nødvendigt især at sætte fokus på de bygninger, der anvendes i de borgernære aktiviteter. Multiudnyttelse af lokaler skal indgå som et analyseelement, ligesom værdien af at samle flere funktioner i større enheder skal fremmes. Når lokaler deles mellem flere brugergrupper, er det med til at fremme fællesskab og dialog mellem grupperne.

I afklaringsfasen skal der indgå en studietur for Økonomi og Strategi til kommuner eller private, der har opnået effektiviseringer ved en optimering af lokaleudnyttelsen. Finansiering sker inden for det nuværende budget.

STATUS

Næste skridt er fortsat byrådsseminaret 5 september, som er under planlægning.

Der er indgået aftale med Rambøll, som bidrager til byrådsseminaret og den efterfølgende proces.

Procespunkter bliver følgende:

1. Forberedelse af byrådsseminaret (august måned).

Indsamling og præsentation af data som kan give Byrådet et overblik over området
Udarbejdelse af program, oplæg på dagen og aftale om hvordan facilitering af processen på mødet skal foregå.


2. Gennemførelse af 2 timers byrådsseminar den 5. september 2023.

Seminaret planlægges med korte oplæg til drøftelse, gruppediskussion, fælles opsamling og fælles tilkendegivelser om retningen
På seminaret præsenteres projektets forløb efter seminaret.

3. Opsamling og dokumentation af resultatet af byrådsseminaret.

Projektgruppen og Rambøll foretager opsamling og dokumentation af drøftelserne på seminaret.

4. Forberedelse af seminar for Chefforum.

Resultatet af byrådsseminaret bliver rammen for oplæg til Chefforum seminaret.

5. Gennemførelse af seminar for Chefforum den 12. oktober 2023.

På chefforum seminaret vil der være fokus på eksekvering og opbygning af konsensus om målene frem mod 2030.

6. Opsamling og dokumentation af resultatet af chefforum seminar.

Projektgruppen og Rambøll foretager opsamling og dokumentation af drøftelserne på seminaret.

7. Oplæg til og gennemførelse af studietur for Strategi og Økonomi (tidspunkt ikke fastsat).

8. Udarbejdelse af samlet plan for realisering af Bæredygtige Kvadratmeter inden 2030.

Behandling af planen i de politiske udvalg og Byrådet.

9. Igangsætning af eksekvering af aktiviteterne i henhold til planen.

Der arbejdes videre i budgetnoterne 2024

 

Ansvarlig: Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at igangsætte en proces, der har til formål at afsøge, om ungdomsskolen i Kolding Kommune har de rigtige placeringer i forhold til, hvor mange unge, der bruger ungdomsskolen, og i forhold til de tilbud, der er i ungdomsskolen.

Processen skal inddrage kommende og nuværende unge, forældre og personale i forhold til at skabe favnende fællesskaber for de unge, uanset hvor de bor. Eventuelle udgifter finansieres inden for det eksisterende budget.

STATUS

Børn og uddannelse godkendte på mødet den 8. marts 2023 rammerne for processen for budgetnoten ”Fremtidens Ungdomsskole”. Processen består af 3 faser – Kortlægning, Undersøgelse og Afrapportering. Den første fase er igangsat i foråret 2023. I denne fase afdækkes de tilbud, der udbydes på Ungdomsskolen og de forskellige lokationer, samt viden om Ungdomsskolens brugere. I kortlægningsfasen ses der samtidig mod andre kommuners ungdomsskoler for eventuel inspiration.

Børn og Uddannelse vil blive orienteret om undersøgelsens indsigter i Afrapporteringen, når de foreligger, forventeligt i efteråret 2023.

STATUS, oktober 2023

Selve kortlægningen og indsamling af data i spørgeskemaundersøgelsen er overstået. Men det skal følges op af interviews med unge, forældre og medarbejdere. De udvalgte skoler er kontaktet med henblik på at finde interviewpersoner, og det er planlagt til afholdelse i begyndelsen af uge 43. Og kort derefter skal der så laves den samlede afrapportering.

Der er lagt op til afrapportering til udvalget på december mødet

Ansvarlig: Flemming Skaarup

Afsluttet: December 2023

Direktionen pålægges at gennemføre endnu en serie af analyser af fagområderne, idet der som udgangspunkt analyseres ét område årligt. Analyserne skal undersøge baggrunden for det nuværende udgiftsniveau på området og komme med anbefalinger til, hvilke tiltag der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance. Formålet er, med udgangspunkt i et godt samarbejde med de kommunale ledere og medarbejdere, at pege på muligheder for forenkling, effektivisering og bedre styring af områderne.

Baggrunden for analyserne er, at den demografiske udvikling i kombination med stadigt mere komplekse borgerforløb medfører stigende udgifter i mange af kommunens sektorer. Medmindre serviceniveauet reduceres eller omlægges, vil en yderligere stigning i udgifterne kunne forventes. Derfor er det afgørende, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for borgerne, at unødvendige arbejdsgange afskaffes eller automatiseres, og at indsatserne til enhver tid leveres omkostningseffektivt. 

Den første analyse skal være færdig inden udgangen af 2022 og skal tage afsæt i den nyeste årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed. Det skal belyses, på hvilke områder Kolding Kommunes administration ligger over det forventede, hvad årsagerne er hertil, samt hvordan udgiftsniveauet kan nedbringes.

Sideløbende med denne analyse gennemføres en analyse af Seniorområdet mhp. afrapportering i maj 2023. Kommunaldirektøren stiller efter disse analysers afrapportering forslag til rækkefølgen for analyser for de øvrige områder. Analyserne gennemføres herefter for et område årligt med henblik på afrapportering senest i maj, således at korrigerende handlinger kan igangsættes i forbindelse med budgetforhandlingerne i andet halvår.

Der har i perioden 2018-2021 været gennemført analyser af Kolding Kommunes store velfærds-områder med ekstern konsulentbistand. Der er gennemført analyser af seniorområdet (2018), det specialiserede socialområde (2019), arbejdsmarkedsområdet (2019), børne- og uddannelsesområdet (2020) og administrationsområdet (2021).

Udgifter til analyserne finansieres inden for det eksisterende budget.

STATUS

Budgetnoten gennemføres ikke idet den jævnfør beslutning i Økonomi og Strategi den 12. juni 2023, erstattes af indsatsen vedrørende strukturelle prioriteringer. Budgetnoten betragtes herefter som udgået.

Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: juni 2023

Det er byrådets overbevisning, at en klog prioritering og omprioritering af kommunens eksisterende ressourcer kan fremme biodiversitet i kommunen.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor:

-   at undersøge og afprøve mulighederne for omlægning af driften på arealer i kommunen med det formål at styrke biodiversiteten. Undersøgelsen skal opstille fordele og ulemper i forhold til borgertilgængelighed og -opfattelse, herunder både kortsigtede og langsigtede fordele og ulemper ved en ændret vedligeholdelse af arealer i kommunen.

-   at sikre rent drikkevand og øge biodiversiteten på land, i åer og fjord. Det skal ske gennem kortlægning og beskyttelse af særlige naturværdier, udtagning af lavbundsjord og skovrejsning samt tiltag for at vende udviklingen i Kolding Fjord og Lillebælt samt forbedre vandkvaliteten i Kolding Å mv. som det også er nævnt i Byrådets arbejdsgrundlag.

Tiltagene er i overensstemmelse med målsætningen om at give naturen mere plads i Kolding. Af Kommunes Biodiversitetsstrategi, som er vedtaget den 31. maj 2022, fremgår det, at de fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje, og at bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige arter derfor fortsat skal ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere.

Tiltagene realiseres inden for den afsatte anlægsramme på 3,2 mio. kr. årligt, idet det forventes, at pengene kan geares via statslige tilskuds- og støtteordninger samt via fundraising.

STATUS

De forberedende opgaver i forbindelse med bynaturplanen er igangsat, men udarbejdelse af planen, herunder borgerinvolvering mm. er udsat til primo 2024.

Ansvarlig: Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Kommunaldirektøren pålægges, inden for det eksisterende budget, at udarbejde en oversigt over områder, der er egnet til konkurrenceudsættelse. Formålet er at afdække, på hvilke områder der kan være en mulig effektiviseringsgevinst og/eller en forbedret service ved at øge konkurrence-udsættelsen.

Endvidere udarbejdes en vurdering af de områder, der i dag udføres af eksterne leverandører, i forhold til hensigtsmæssigheden heraf og i forhold til, om Kolding Kommune kan opnå gevinster ved at hjemtage eller omlægge områderne.

Sammen med disse to oversigter udarbejdes et kort notat over argumenterne for og imod konkurrenceudsættelse som værktøj til at opnå økonomiske effektiviseringer. Notatet skal blandt andet inddrage de input til emnet, der blev modtaget i analysen af administrationsområdet, som Muusmann gennemførte for Kolding Kommune i 2021.

Materialet fremsendes til Økonomi og Strategi i marts 2023.

STATUS

Der er udarbejdet en oversigt over emner, der kan konkurrenceudsættes, samt emner, der er konkurrenceudsat. Økonomi og Strategi har behandlet dette på møde den 17. april 2023 og besluttet, at forvaltningerne kan arbejde videre med at afdække mulighederne for henholdsvis konkurrenceudsættelse og hjemtagning og at konkurrenceudsættelse/hjemtagning indtænkes i arbejdet med strukturelle prioriteringer.

Noten er hermed afsluttet, idet der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse/ hjemtagning.

Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: Marts 2023

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en evaluering af de organisationsændringer, der blev gennemført som følge af konstitueringen efter kommunalvalget i 2021. Endvidere gives eventuelt anbefalinger til yderligere hensigtsmæssige justeringer i organisationen.

Evalueringen forelægges for Økonomi og Strategi i april 2023.

STATUS

Organisationsændringen er evalueret på de relevante områder. Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet et notat med anbefalinger til opmærksomheder. Evalueringen blev behandlet i Økonomi og Strategi den 28. august. Forslagene i sagen er indstillet til behandling i byrådet.

Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: September 2023

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre et eftersyn af kommunens erhvervsservice.

Det undersøges, om Kolding Kommune i endnu højere grad kan komme til at spille en aktiv rolle i erhvervspartnerskaber – eksempelvis i forhold til styrkelse af biodiversitet og bæredygtighed, samarbejdet om at få unge i job eller udjævning af trafikbelastningen i kommunen.

Endvidere skal der udarbejdes en analyse af de midler, der anvendes på erhvervsservice (Business Kolding, Trekantområdet Danmark m.fl.) med henblik på at afklare, om midlerne anvendes optimalt, eller om en ændret fordeling mellem de forskellige parter, herunder Kolding Kommune, kunne give en forbedret effekt.

STATUS

Opgaven løses som en fem-trins model:

  1. Definition af forskellige former for erhvervspartnerskaber, som grundlag for forventninger og afstemning samt kortlægning af eksisterende erhvervspartnerskaber i kommunen. Afsluttet og godkendt i ØS 20.3.2023
  2. Udførelse af en proces kaldet Policy Labs, der skal afdække hvordan Kolding Kommune og erhvervslivet kan indgå erhvervspartnerskaber, der er gensidigt meningsfulde (missionsbaserede). Herunder hvilke emner, der er mulige for et stærkt samarbejde f.eks. ”at få flere unge i job”. Aftale indgået med SDU om facilitering af workshop med Erhvervsliv, fagchefer og politikere primo oktober. Samt uddannelse af Kolding Kommunes interne og Business Kolding konsulenter inden udgangen af 2023
  3. En ekstern analyse af hvordan midlerne til de eksisterende erhvervsservice anvendes og afklare om det sker optimalt eller der er behov for justeringer. Analyse og rapport under udarbejdelse af konsulenthuset Pluss. Deadline 1.10.2023 – efterfulgt af præsentation for ØS i December2023.
  4. Der gives et bud på den fremadrettede erhvervsservice og nye muligheder for erhvervspartnerskaber med kommunen som anker. Oplæg til dialog om nuværende set-up og fremtidige muligheder for ØS november/december 2023
  5. Endeligt indarbejdes beslutningen i Økonomi- og Strategi den 20. marts, hvor det pålægges forvaltningen at foreslå en organisering, hvor kommunen sætter sig i spidsen for, at dialogen mellem kommunen, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne udbygges. Dette punkt foregår sideløbende med Policy Labs i f.eks. Rektorforum, Campus Kolding, jobgaranti ved dimittendledighed og andre. Desuden arbejdes på et oplæg til mere interaktion imellem politikere, direktion og virksomheder. Dette præsenteres inden udgangen af december 2023

Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: December 2023

Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes. 

Den aktuelle udfordring med genplacering af daginstitutionen Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne. Forslag til tids- og handleplan, skal forelægges til politisk beslutning senest i januar 2023.

Eventuelle udgifter til notens realisering finansieres inden for det eksisterende budget.

STATUS

Byrådet har i januar 2023 godkendt en plan for udmøntning af rammen til udvidelse af kapaciteten på børnepasningsområdet.

Børn og Uddannelse indstiller i maj 2023 til Byrådets godkendelse, at der gives en anlægsbevilling på 39 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Kloden, og at bevillingen tages fra den samlede anlægsramme, der er givet til kapacitet i dagtilbud, idet tidshorisont og størrelse for byggeri i Nr. Bjert udskydes og afventer kapacitetsanalysen for 2024. Ved et evt. udækket behov for etablering af pladser i dagtilbud kan der fremsendes ændringsforslag til budget 2025 eller senere.

Noten anses hermed som afsluttet.

Ansvarlig: Flemming Skaarup og Bent Mouboe

Afsluttet: Maj 2023

Udvalget for social bæredygtighed pålægges at igangsætte arbejdet for at styrke ungedemokratiet i Kolding Kommune med fokus rettet mod unge i aldersgruppen 15-25 år.

Arbejdet skal baseres i en model, hvor tankesættet skal være ”ungedemokrati til unge – skabt af unge”. Derfor udføres arbejdet gennem dialog med unge og med et fokus på, hvilke lokalpolitiske dagsordener der konkret påvirker unge, og som de finder interessant at være del af. Arbejdet forventes at øge viden og forståelse for betydningen af lokalpolitiske beslutninger, og hvordan disse påvirker unge- og studielivet i Kolding Kommune.

Arbejdet, der gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer, skal konkluderes med oplæg til flere konkrete modeller, der skitserer mulige forsamlinger/netværk af unge mennesker, der kan påvirke den lokalpolitiske dagsorden f.eks. som i Ungebyrådet i Aarhus eller arbejde med temaer valgt af unge.

STATUS

Direktionen kommer med et konkret oplæg til indhold, forankring mv., herunder politisk deltagelse, og det forslag vil erstatte budgetnote 11, jf. sag i Økonomi og Strategi d. 28.08.23.

Ansvarlig: Thomas Reintoft og Flemming Skaarup

Afsluttet: August 2023 i Økonomi og Strategi.

Udvalget for bæredygtig vækst pålægges at igangsætte en visionsproces og udvikling af en sammenhængende udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", der sætter en visionær og bæredygtig retning for den kommende planstrategi og kommuneplan – og pejler frem mod 2050. Der er i budgetforliget afsat 2,5 mio. kr. til formålet.

Kolding har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe en mere sammenhængende by på trods af de mange barrierer som f.eks. infrastruktur, biler, banen, åen og fjorden.

Der skal igangsættes en visionsproces med screening af nuværende planer for Koldings fysiske planer, og med inddragelse af alle relevante interessenter og borgere.

Visionsprocessen skal udmøntes i en udviklingsplan for ”Fremtidens Kolding”, hvor flere eksterne tværfaglige rådgivergrupper inviteres i et parallelopdrag til at komme med bud på en fysisk helhedsplan, der viser stærke hovedgreb for byens og kommunens udvikling med blik på både mobilitet, bosætning, uddannelse, indkøb, fritid, erhverv mm. Udviklingsplanen skal danne grundlag for revision af Koldings planstrategi og efterfølgende revision af andre relevante planer, politiker og strategier.

STATUS

Processen kører.
Processen opstartes for alvor med bæredygtig vækst mødet den 23 august 2023.

Borgerinddragelse op til Byens Møde

Vi har kort skitseret aftalt med Grandville:
• Skilteskov begrænses – I stedet for mange roll-ups/rejsepakke laver Grandville ét skilt/roll-up, som indgår i generel kommunikation for at invitere folk til Byens Møde og som kan bruges til ”Giv dit besyv”-format op til Byens Møde. KK står for tryk og distribution.

• Grandville laver fysisk format/planche til ”Giv dit besyv”. KK står for tryk. KK bruger et par gange op til byens møde, blandt andet til Kulturnat.

• Grandville laver foto-tegnekonkurrence. De udtænker format, indsamling mm og laver ”noget” til kommunikation. KK kommunikerer. Grandville koordinerer fotokonkurrencen med grundfortællings-folkene.

• BF er ved at planlægge format for skoleklasser (4. klasser) op til Byens Møde – noget udstilles til Byens Møde. Formål: Primære formål trække folk til.

Kommunikation
Vi går i gang med at se på kommunikationsplan på eller lige efter projektgruppemøde d. 8/8 2023.

Eksperter
Grandville er i gang med at kontakte ekspert-eksperter. De har fået grønt lys fra Peter Bur og Filip Zibrandtsen og næsten grønt lys fra Lene Tanggaard.

Lokale nøglepersoner kontaktes i august.

Grandville laver en side med info/invitation, som kan bruges til at invitere lokale nøglepersoner.


Forvaltningsrepræsentanter/-eksperter bliver Camilla (byens rum og byens liv), Klavs (bo i Kolding), Rikke (ny leder i strategisk vækst. Koldings identitet), Mikael Sorknæs (Kolding som uddannelses- og erhvervsby), Michella (forbundet by) og Thomas Tinghuus (grøn(nere) by og blå by). De er indkaldt til Byens Møde og til et møde d. 23/8, hvor Grandville også deltager, og hvor de dels introduceres for Kolding 2050 og deres rolle til Byens Møde, dels indgår i drøftelse/kvalificering af temaerne.

Byens møde
Grandville har lavet nyt oplæg, som vi helt kort gennemgik på mødet i tirsdags. Det er vedhæftet her. Vi håber på at lande endeligt program på møde med dem d. 10/8
Vi er i dialog med SDU om at holde Byens Møde der. Ane Cortzen kontaktet som vært, hun har ikke svaret.

Udfoldelse af temaerne – sammenhæng med igangværende spor, strategier mm i Kolding

Grandville har fået materialepakke sendt, som vi vendte med dem på mødet i går. Grandville er godt i gang med at komme ind i vores nuværende strategier og spor ift. temaerne, og vi havde gode snakke med dem om dette på mødet i tirsdags.
Strategisk vækst laver møde mellem Grandville og grundfortælling-konsulenterne i august 2023.

2050-planen er rammesat, og kører i udvalget for Bæredygtig Vækst frem til sommeren 2024.

 

Ansvarlig: Merete Dissing og Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Det er forligskredsens filosofi, at stærke fællesskaber forebygger og udskyder dårligdom og behov for offentlig hjælp. Derfor pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med de almene boligselskaber om mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune.

Ligeledes pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med  Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med private plejehjems-operatører med henblik på at få opført ét eller flere friplejehjem med tilknyttede seniorboliger i Kolding Kommune. Formålet er at tilvejebringe de nødvendige plejehjemspladser i de kommende år samt at forebygge ensomhed og sygdom ved at fremme etableringen af bofællesskaber.

STATUS

Den 15. december 2022 blev der afholdt et fælles møde mellem Plan- og Teknik, Senior og kommunens boligorganisationer. Temaet for første del af mødet var seniorbofællesskaber, hvor blandt andet resultaterne af en nyere seniorboliganalyse, og en borgerundersøgelse fra 2019 blev præsenteret. Der ud over blev mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune drøftet med de almene boligselskaber.

Der er løbende dialog med private plejehjems-operatører, der henvender sig med henblik på indledende afsøgning af muligheder for etablering af friplejehjem i Kolding Kommune.

Ansvarlig: Annette Lund og Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

 

Senior-, Sundheds – og Fritidsdirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at implementere værdighedsteknologiske løsninger i endnu større udstrækning end hidtil. Analysen skal indeholde en identificering af mulighederne, vurdering af potentialet, igangsættelse af prøvehandlinger og evaluering af disse.

Værdighedsteknologiske løsninger forventes at kunne forbedre forholdene for de ældre ved at understøtte dem i at være selvhjulpne længst muligt. Det giver både en oplevelse af at få god service og en øget livskvalitet. Et andet formålet med analysen er at belyse værdighedsteknologi som en mulighed for at give noget af svaret på udfordringerne vedrørende økonomi, rekruttering og sygefravær.

STATUS

Der er nedsat en styregruppe på tværs af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Centralforvaltningen, som iværksætter de prøvehandlinger, der er besluttet for 2023; skærmløsninger, DigiRehab og intelligente senge. Der er indgået kontrakt med konsulentvirksomheden Komponent, der skal udarbejde en analyse af værdighedsteknologiområdet i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Den eksterne analyse skal komme med anbefalinger til hvilke organisatoriske, kulturelle, strukturelle, arbejdsgangsmæssige eller andre forhold, der bør tilpasses/ændres, så de bedst muligt understøtter indførelsen af værdighedsteknologi i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, og de ønskede potentialer kan realiseres.

Komponent fremlægger deres analyser for Senior på udvalgsmødet den 12. september 2023, hvorefter forvaltningen vil udarbejde en handlingsplan med udgangspunkt i Komponents anbefalinger og udvalgets drøftelser.

Ansvarlig: Annette Lund

Afsluttet: Oktober 2023

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges at udarbejde et overblik over Kolding Kommunes eksisterende kunstgræsbaner. Overblikket skal indeholde oplysninger om den enkelte banes forventede restlevetid, miljøtilstand og bæredygtighed. Endvidere skal der redegøres for planlagte fremtidige kunstgræsbaner og bæredygtigheden af disse.

Overblikket skal forelægges for Sundhed og Fritid inden udgangen af første kvartal 2023.

STATUS

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har fået gennemgået kommunens kunstgræsbaner af firmaet Arkilsgaard. Arkilsgaard laver alt inden for kunstbelægninger til idræt med primært fokus på atletik-løbebaner og kunstgræsbaner.

Overblikket blev præsenteret for Sundhed og Fritid på mødet den 28. februar 2023.

Ansvarlig: Annette Lund

Afsluttet: Februar 2023

By- og udviklingsdirektøren pålægges at invitere borgerne i lokalområdet med ind i et tæt samarbejde om udarbejdelsen af en efterbehandlingsplan for det nye graveområde (Viuf II) efter endt råstofgravning. By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen er allerede i dialog med lokalrådet for at aftale en efterbehandlingsplan for Viuf II, der skaber gode muligheder for rekreativ anvendelse og stier, der forbinder områderne.

STATUS

Der er fornyet møde med lokalråd og region ultimo april for at koordinere det sidste omkring kommunens udbud og regionens planlægning.

Ansvarlig: Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomi- og Strategi omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltnings direktørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et likviditetsbudget for budgetperioden. Likviditetsbudgettet fremsendes til Økonomi- og Strategis godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomi- og Strategi.

STATUS

Likviditetsbudgettet for 2023 er godkendt af Økonomi og Strategi på mødet den 20. februar 2023. For så vidt angår pålæg til kommunaldirektøren omkring orientering om den forventede regnskabsrealisering for 2023 er besluttet, at Økonomi og Strategi på første møde i hvert kvartal forelægges en risikovurdering. Noten er således afsluttet.

Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: februar 2023

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

STATUS

Fritvalgspriser madservice har været behandlet i Byrådet den 23. maj 2023.

Regnskab 2022 for Elbo Køkkenet er behandlet i Byrådet i september 2023.

Ansvarlig: Brian Urban

Afsluttet: September 2023

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

STATUS

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som afsluttet.

Ansvarlig: Helle Damgaard

Afsluttet: -

Økonomi- og Strategiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

STATUS

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som afsluttet.

Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: -