Skip til hoved indholdet

Budgetnoter 2023 - ikke afsluttede

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. I 2023 indeholder budgettet følgende forslag til budgetnoter, som ikke er afsluttet.

Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superliga-stadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet.

Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Sundhed- og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del.

Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger:

a. at der foreligger et revideret budgetoplæg.

b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr.

c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.

Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi- og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

STATUS

Der er nedsat en styregruppe med Birgitte Kragh (V) (formand), Jakob Ville (V), Villy Søvndal (F), Birgitte Munk Grunnet (A), Merete Due Paarup (B), Freddy Christensen (C). Styregruppen har afholdt 2 møder og der er planlagt yderligere to møder i marts, og et møde i april 2023.

Styregruppen arbejder på at tilvejebringe et revideret projektoplæg, jf. budgetnoten, med henblik på forelæggelse for Økonomi- og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

Ansvarlig: Annette Lund

Forventes afsluttet: Juni 2023

Byrådet prioriterer at etablere et stort, attraktivt boligområde i Kolding Nord beliggende ved Nr. Bjert / Birkemosevej. Projektet finansieres i henhold til ny model for køb, byggemodning og salg, hvor der i det korrigerede budget 2022 er afsat betydelige, ikke disponerede midler primært til opkøb af jord.

Afdækning af afledte anlægsinvesteringer og eventuel afledt drift skal indgå i projektet. Det drejer sig først og fremmest om en nordlig ringvejsforbindelse mellem Nr. Bjert og Fynsvej, men også afledte udgifter til indfrielse af byrådets ambitioner i forhold til klima, natur og bæredygtighed, samt nødvendige velfærdsinvesteringer i form af f.eks. daginstitution, skole og seniorbofællesskaber.

STATUS

Der arbejdes med lokalplanlægning, som skal sikre muligheden for udvikling af boligområde og daginstitution. Lokalplanen forventes endelig godkendt ultimo 2023.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg for omfartsvejen. Miljøstyrelsen har nedlagt veto, på grund af landskabsinteresser. Forvaltningen er i gang med forhandling og udarbejdelse af oplæg til afværgeforanstaltningen. Endelig godkendelse medio 2023.

Forvaltningen er i løbende dialog med lodsejerne i Kolding Nord med henblik på erhvervelse af jord til attraktive byggegrunde i området. Forvaltningen har modtaget et enkelt underskrevet salgstilbud og fortsætter derved arbejdet med de øvrige lodsejere med henblik på opnåelse af frivillige aftaler. For en enkelt lodsejer må det dog forventes, at ekspropriation bliver nødvendigt med henblik på at sikre byudvikling.

Det forventes, at de sidste opkøb er foretaget i 2025 henset til ekspropriationssagers varighed. Området forventes således byggemodnet i etaper.

Ansvarlig: Thomas Boe

Forventes afsluttet: Uafklaret.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges på tværs af forvaltninger at analysere muligheden for en mærkbar reduktion af den kommunale bygningsmasse inden 2030.  Analysen udarbejdes med den tilgang, at vi skal udnytte vores kvadratmetre klogt – både af hensyn til økonomien, men også af hensyn til kommunens klimaregnskab.

På administrationsområdet har der gennem de seneste år været fokus på at opsige lejemål for i højere grad at benytte egne bygninger. Endvidere er der sket en optimeret og ændret udnyttelse af lokaler. Arbejdet med optimering af administrationsbygningerne vil fortsætte i de kommende år.

For at opnå en mærkbar reduktion bliver det nødvendigt især at sætte fokus på de bygninger, der anvendes i de borgernære aktiviteter. Multiudnyttelse af lokaler skal indgå som et analyseelement, ligesom værdien af at samle flere funktioner i større enheder skal fremmes. Når lokaler deles mellem flere brugergrupper, er det med til at fremme fællesskab og dialog mellem grupperne.

I afklaringsfasen skal der indgå en studietur for Økonomi og Strategi til kommuner eller private, der har opnået effektiviseringer ved en optimering af lokaleudnyttelsen. Finansiering sker inden for det nuværende budget.

STATUS

Forvaltningen arbejder med en opdatering af ejendomsstrategien, hvor bæredygtige kvadratmeter indarbejdes i strategien.

Der ses blandt andet på om der skal sættes et mål for, hvor meget bygningsmassen skal nedbringes.

Er drøftet på direktionen ultimo februar 2023, og det skal nu fastlægges, hvordan opgaven tilrettelægges.

Ansvarlig: Merete Dissing

Forventes afsluttet: Uafklaret

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at igangsætte en proces, der har til formål at afsøge, om ungdomsskolen i Kolding Kommune har de rigtige placeringer i forhold til, hvor mange unge, der bruger ungdomsskolen, og i forhold til de tilbud, der er i ungdomsskolen.

Processen skal inddrage kommende og nuværende unge, forældre og personale i forhold til at skabe favnende fællesskaber for de unge, uanset hvor de bor. Eventuelle udgifter finansieres inden for det eksisterende budget.

STATUS

Forvaltningen forelægger rammerne for processen til godkendelse i Børn og Uddannelse på mødet den 8. marts 2023.

Ansvarlig: Flemming Skaarup

Forventes afsluttet: Uafklaret.

Direktionen pålægges at gennemføre endnu en serie af analyser af fagområderne, idet der som udgangspunkt analyseres ét område årligt. Analyserne skal undersøge baggrunden for det nuværende udgiftsniveau på området og komme med anbefalinger til, hvilke tiltag der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance. Formålet er, med udgangspunkt i et godt samarbejde med de kommunale ledere og medarbejdere, at pege på muligheder for forenkling, effektivisering og bedre styring af områderne.

Baggrunden for analyserne er, at den demografiske udvikling i kombination med stadigt mere komplekse borgerforløb medfører stigende udgifter i mange af kommunens sektorer. Medmindre serviceniveauet reduceres eller omlægges, vil en yderligere stigning i udgifterne kunne forventes. Derfor er det afgørende, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for borgerne, at unødvendige arbejdsgange afskaffes eller automatiseres, og at indsatserne til enhver tid leveres omkostningseffektivt. 

Den første analyse skal være færdig inden udgangen af 2022 og skal tage afsæt i den nyeste årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed. Det skal belyses, på hvilke områder Kolding Kommunes administration ligger over det forventede, hvad årsagerne er hertil, samt hvordan udgiftsniveauet kan nedbringes.

Sideløbende med denne analyse gennemføres en analyse af Seniorområdet mhp. afrapportering i maj 2023. Kommunaldirektøren stiller efter disse analysers afrapportering forslag til rækkefølgen for analyser for de øvrige områder. Analyserne gennemføres herefter for et område årligt med henblik på afrapportering senest i maj, således at korrigerende handlinger kan igangsættes i forbindelse med budgetforhandlingerne i andet halvår.

Der har i perioden 2018-2021 været gennemført analyser af Kolding Kommunes store velfærds-områder med ekstern konsulentbistand. Der er gennemført analyser af seniorområdet (2018), det specialiserede socialområde (2019), arbejdsmarkedsområdet (2019), børne- og uddannelsesområdet (2020) og administrationsområdet (2021).

Udgifter til analyserne finansieres inden for det eksisterende budget.

STATUS

Den første analyse, der udarbejdes med udgangspunkt i administrationsanalysen fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, er forsinket. Der foregår en dialog med forvaltningerne herunder en kortlægning af, på hvilke områder Kolding Kommune har forbruget af administrativt personale. Afrapportering forventes i juni 2023. Herefter igangsættes den første analyse af velfærdsområderne. Jævnfør noten er seniorområdet det første område der analyseres.

Ansvarlig: Thomas Boe

Forventes afsluttet: Uafklaret

Det er byrådets overbevisning, at en klog prioritering og omprioritering af kommunens eksisterende ressourcer kan fremme biodiversitet i kommunen.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor:

-   at undersøge og afprøve mulighederne for omlægning af driften på arealer i kommunen med det formål at styrke biodiversiteten. Undersøgelsen skal opstille fordele og ulemper i forhold til borgertilgængelighed og -opfattelse, herunder både kortsigtede og langsigtede fordele og ulemper ved en ændret vedligeholdelse af arealer i kommunen.

-   at sikre rent drikkevand og øge biodiversiteten på land, i åer og fjord. Det skal ske gennem kortlægning og beskyttelse af særlige naturværdier, udtagning af lavbundsjord og skovrejsning samt tiltag for at vende udviklingen i Kolding Fjord og Lillebælt samt forbedre vandkvaliteten i Kolding Å mv. som det også er nævnt i Byrådets arbejdsgrundlag.

Tiltagene er i overensstemmelse med målsætningen om at give naturen mere plads i Kolding. Af Kommunes Biodiversitetsstrategi, som er vedtaget den 31. maj 2022, fremgår det, at de fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje, og at bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige arter derfor fortsat skal ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere.

Tiltagene realiseres inden for den afsatte anlægsramme på 3,2 mio. kr. årligt, idet det forventes, at pengene kan geares via statslige tilskuds- og støtteordninger samt via fundraising.

STATUS

Der har været en fælles temadrøftelse med Plan og Teknik og Natur og Klima om biodiversitet og pleje af kommunale arealer, samt miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse på belægninger. I forbindelse med temadrøftelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en plan for bynatur i løbet af 2023 der vil behandle emnet yderligere.

Der er fra budget 2023 afsat budget til at tiltagene kan starte. Biodiversitetskoordinatoren er ansat og arbejdet er Påbegyndt.

Ansvarlig: Merete Dissing

Forventes afsluttet: Uafklaret

Kommunaldirektøren pålægges, inden for det eksisterende budget, at udarbejde en oversigt over områder, der er egnet til konkurrenceudsættelse. Formålet er at afdække, på hvilke områder der kan være en mulig effektiviseringsgevinst og/eller en forbedret service ved at øge konkurrence-udsættelsen.

Endvidere udarbejdes en vurdering af de områder, der i dag udføres af eksterne leverandører, i forhold til hensigtsmæssigheden heraf og i forhold til, om Kolding Kommune kan opnå gevinster ved at hjemtage eller omlægge områderne.

Sammen med disse to oversigter udarbejdes et kort notat over argumenterne for og imod konkurrenceudsættelse som værktøj til at opnå økonomiske effektiviseringer. Notatet skal blandt andet inddrage de input til emnet, der blev modtaget i analysen af administrationsområdet, som Muusmann gennemførte for Kolding Kommune i 2021.

Materialet fremsendes til Økonomi og Strategi i marts 2023.

STATUS

Materialet er sendt til Direktionen, som havde frist ultimo februar. Derefter kvalificeres materialet og notat udarbejdes inden det fremsendes til Økonomi og Strategi i marts 2023.

Ansvarlig: Thomas Boe

Forventes afsluttet: Ultimo marts

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en evaluering af de organisationsændringer, der blev gennemført som følge af konstitueringen efter kommunalvalget i 2021. Endvidere gives eventuelt anbefalinger til yderligere hensigtsmæssige justeringer i organisationen.

Evalueringen forelægges for Økonomi og Strategi i april 2023.

STATUS

Organisationsændringen evalueres gennem gruppeinterview med de relevante områder. På baggrund af dette udarbejdes evaluering med eventuelle forslag til justeringer. Gruppeinterview er afholdt og evalueringen er under udarbejdelse. Evalueringen forventes præsenteret for Økonomi og Strategi i april/maj.

Ansvarlig: Thomas Boe

Forventes afsluttet: Maj 2023

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre et eftersyn af kommunens erhvervsservice.

Det undersøges, om Kolding Kommune i endnu højere grad kan komme til at spille en aktiv rolle i erhvervspartnerskaber – eksempelvis i forhold til styrkelse af biodiversitet og bæredygtighed, samarbejdet om at få unge i job eller udjævning af trafikbelastningen i kommunen.

Endvidere skal der udarbejdes en analyse af de midler, der anvendes på erhvervsservice (Business Kolding, Trekantområdet Danmark m.fl.) med henblik på at afklare, om midlerne anvendes optimalt, eller om en ændret fordeling mellem de forskellige parter, herunder Kolding Kommune, kunne give en forbedret effekt.

STATUS

Der er igangsat en analyse og afklaring af hvilke typer af erhvervspartnerskaber, der er mulige, relevante og ønskede og hvor Kolding Kommune spiller en aktiv rolle.

Der er desuden forespurgt på en inddragende proces med SDU omkring Policy Labs, der kan afklare nye partnerskaber f.eks. imellem Kolding Kommune og erhvervslivet. Her skelnes imellem klassisk erhvervsservice og partnerskaber, der bygger på fælles problemløsning, ambitioner og mål.

Disse to step kan tilvejebringe et mere nuanceret billede af hvordan erhvervsservice og partnerskaber fremover kan formes og efterfølgende en spejling og anbefaling i forhold til nuværende model.

Tidsrammen er året 2023, sådan at der vil foreligge en anbefaling inden årets udgang.

Ansvarlig: Thomas Boe

Forventes afsluttet: Ultimo 2023

Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes. 

Den aktuelle udfordring med genplacering af daginstitutionen Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne. Forslag til tids- og handleplan, skal forelægges til politisk beslutning senest i januar 2023.

Eventuelle udgifter til notens realisering finansieres inden for det eksisterende budget.

STATUS

Børn og Uddannelse samt Byrådet har på januarmødet godkendt en plan for udmøntning af rammen til udvidelse af kapaciteten på børnepasningsområdet.

Der udestår dog en afklaring af en ny placering til daginstitutionen Kloden. Det er ved at blive afklaret, hvorvidt en privat aktør vil kunne erstatte Kloden. Alternativt fremsendes udvidelsesforslag til budget 2024, idet det ikke har været muligt at finde en løsning indenfor den afsatte ramme, som følge af, at det har været nødvendigt at etablere en kommunal institution til erstatning for den private institution, det var forudsat Klax ville etablere i Kolding.

Ansvarlig: Flemming Skaarup

Forventes afsluttet: Uafklaret

Udvalget for social bæredygtighed pålægges at igangsætte arbejdet for at styrke ungedemokratiet i Kolding Kommune med fokus rettet mod unge i aldersgruppen 15-25 år.

Arbejdet skal baseres i en model, hvor tankesættet skal være ”ungedemokrati til unge – skabt af unge”. Derfor udføres arbejdet gennem dialog med unge og med et fokus på, hvilke lokalpolitiske dagsordener der konkret påvirker unge, og som de finder interessant at være del af. Arbejdet forventes at øge viden og forståelse for betydningen af lokalpolitiske beslutninger, og hvordan disse påvirker unge- og studielivet i Kolding Kommune.

Arbejdet, der gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer, skal konkluderes med oplæg til flere konkrete modeller, der skitserer mulige forsamlinger/netværk af unge mennesker, der kan påvirke den lokalpolitiske dagsorden f.eks. som i Ungebyrådet i Aarhus eller arbejde med temaer valgt af unge.

STATUS

Udvalget for Social Bæredygtighed har besluttet at arbejde med temaet "Det gode arbejdsliv" i hele 2023. Udvalget har derfor mulighed for at starte op med næste tema i januar 2024. Forventningen er derfor, at Social Bæredygtighed arbejder med temaet Ungedemokrati i 1. halvår 2024.

Ansvarlig: Thomas Reintoft og Flemming Skaarup

Forventes afsluttet: 2024

Af byrådets politiske arbejdsprogram fremgår en målsætning om at styrke fokus på arkitektur og måden, der skabes en bæredygtig bolig- og byudvikling på.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor i løbet af 2023 at starte et fysisk og aktivt byudviklings-laboratorium med bl.a. en fysisk model af Kolding by, der skal være med til at fremme kommunikation og dialog med aktører og borgerinddragelse samt øge synlighed omkring udviklingen af kommunen. Der er i budgetforliget afsat 100.000 kr. til formålet.

Byudviklings-laboratoriet skal kobles til en styrkelse og synliggørelse af Kolding Kommunes arkitekturpolitik, fremtidens fysiske helhedsplaner samt bruges som et synligt og aktivt værktøj til både stadsarkitekt og arkitekturteam.

STATUS

Der er dialog med 2 lokale firmaer om bistand til udarbejdelse af 3D-bymodel. Afklaring på om det er teknisk og økonomisk muligt forventes at være på bordet i løbet af marts måned.

Derefter vil vi se på mulighederne for et egentligt byudviklingslaboratorium.

Ansvarlig: Merete Dissing

Forventes afsluttet: Uafklaret

Udvalget for bæredygtig vækst pålægges at igangsætte en visionsproces og udvikling af en sammenhængende udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", der sætter en visionær og bæredygtig retning for den kommende planstrategi og kommuneplan – og pejler frem mod 2050. Der er i budgetforliget afsat 2,5 mio. kr. til formålet.

Kolding har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe en mere sammenhængende by på trods af de mange barrierer som f.eks. infrastruktur, biler, banen, åen og fjorden.

Der skal igangsættes en visionsproces med screening af nuværende planer for Koldings fysiske planer, og med inddragelse af alle relevante interessenter og borgere.

Visionsprocessen skal udmøntes i en udviklingsplan for ”Fremtidens Kolding”, hvor flere eksterne tværfaglige rådgivergrupper inviteres i et parallelopdrag til at komme med bud på en fysisk helhedsplan, der viser stærke hovedgreb for byens og kommunens udvikling med blik på både mobilitet, bosætning, uddannelse, indkøb, fritid, erhverv mm. Udviklingsplanen skal danne grundlag for revision af Koldings planstrategi og efterfølgende revision af andre relevante planer, politiker og strategier.

STATUS

Der er opstartet dialog med Grandville, som vil være behjælpelig med forslag til proces for sammenhængende 2050 plan.

Oplægget præsenteres på Bæredygtig vækst den 22. marts 2023.

Ansvarlig: Thomas Boe og Merete Dissing

Forventes afsluttet: Uafklaret

Det er forligskredsens filosofi, at stærke fællesskaber forebygger og udskyder dårligdom og behov for offentlig hjælp. Derfor pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med de almene boligselskaber om mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune.

Ligeledes pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med  Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med private plejehjems-operatører med henblik på at få opført ét eller flere friplejehjem med tilknyttede seniorboliger i Kolding Kommune. Formålet er at tilvejebringe de nødvendige plejehjemspladser i de kommende år samt at forebygge ensomhed og sygdom ved at fremme etableringen af bofællesskaber.

STATUS

Den 15. december 2022 blev der afholdt et fælles møde mellem Plan- og Teknik, Senior og kommunens boligorganisationer. Temaet for første del af mødet var seniorbofællesskaber, hvor blandt andet resultaterne af en nyere seniorboliganalyse, og en borgerundersøgelse fra 2019 blev præsenteret. Der ud over blev mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune drøftet med de almene boligselskaber.

Der er løbende dialog med private plejehjems-operatører, der henvender sig med henblik på indledende afsøgning af muligheder for etablering af friplejehjem i Kolding Kommune.

Ansvarlig: Annette Lund og Merete Dissing

Forventes afsluttet:

Når behovet for plejeboliger i Kolding Kommune er fuldt dækket, og der er varieret udbud af seniorbofællesskaber.

Det er byrådets ambition at udvikle Kolding som studie- og campusby med fokus på at skabe sammenhæng mellem byen og campus-området. En hjørnesten i den ambition er udvikling af området omkring inderhavnen, herunder etablering af et samlingssted, hvor innovation, social-økonomiske virksomheder, cafémiljø m.v. samles.

Indtil det kan realiseres, iværksættes midlertidige tiltag inden for en ramme på 1,0 mio. kr. i 2023. Rammen, der er fordelt med 0,5 mio. kr. til henholdsvis drift og anlæg, disponeres af kommunaldirektøren. 

STATUS

Der arbejdes med et projekt, som skal aktivere de studerende på tværs af campus i forhold til at øge trivsel og sikre et godt studieliv for alle studerende. Helt kort, så handler projektet om at visualisere den foretrukne fremtid for studerende i Campus Kolding og efterfølgende designe konkrete trædesten (prøvehandlinger), som er med til at bevæge campus i retning af det fortrukne fremtidsscenarie. 

Der arbejdes selvfølgelig designdrevet med udgangspunkt i forsknings- og praksiserfaring fra tidligere indsatser gennemført af bl.a. Rockwoolfonden og Dansk Design Center.

Der er i januar afholdt møde i Kolding Rektorforum med særligt fokus på trivsel og det gode studieliv, hvor det blev besluttet at lave en tværgående indsats på dette område. I kontekst af dette fokus er der ligeledes afholdt møder med henholdsvis Krifa og Dansk Design Center i forhold til at udvikle et konkret projekt tilpasset Campus Kolding. Den 20. februar er det koncept- og procesworkshop med Dansk Design Center i forhold til at sætte rammerne for en indsats på dette område, som kan udvikles og testes i 2023.

Helt overordnet planlægges der at køre proces/analyse frem mod sommerferien og konkrete handlinger/indsatser i efteråret 2023. De studerende skal være hovedarkitekterne i udviklingen, men undervejs vil andre relevante uddannelsesaktører blive involveret.

Udover det planlagte projekt er der ansat en kommunikationsmedarbejder i en tidsbegrænset stilling, som i Campus Kolding regi, skal arbejde dedikeret med branding, indhold og community på sociale medier/WWW målrettet kommende og eksisterende studerende på de videregående uddannelser. 

Ansvarlig: Thomas Boe

Forventes afsluttet: Uafklaret

Senior-, Sundheds – og Fritidsdirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at implementere værdighedsteknologiske løsninger i endnu større udstrækning end hidtil. Analysen skal indeholde en identificering af mulighederne, vurdering af potentialet, igangsættelse af prøvehandlinger og evaluering af disse.

Værdighedsteknologiske løsninger forventes at kunne forbedre forholdene for de ældre ved at understøtte dem i at være selvhjulpne længst muligt. Det giver både en oplevelse af at få god service og en øget livskvalitet. Et andet formålet med analysen er at belyse værdighedsteknologi som en mulighed for at give noget af svaret på udfordringerne vedrørende økonomi, rekruttering og sygefravær.

STATUS

Der er nedsat en styregruppe på tværs af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Centralforvaltningen, som iværksætter de prøvehandlinger, der er besluttet for 2023; skærmløsninger, DigiRehab og intelligente senge. Der er indgået kontrakt med konsulentvirksomheden Komponent, der skal udarbejde en analyse af værdighedsteknologiområdet i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Den eksterne analyse skal komme med anbefalinger til hvilke organisatoriske, kulturelle, strukturelle, arbejdsgangsmæssige eller andre forhold, der bør tilpasses/ændres, så de bedst muligt understøtter indførelsen af værdighedsteknologi i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, og de ønskede potentialer kan realiseres.

Desuden gives metodisk sparring ift. evalueringsdesign for de tre igangsatte prøvehandlinger som efterfølgende evalueres af Komponent på baggrund af data indsamlet af SSF og CF.

Komponent vurderer potentialerne ved at udbrede erfaringerne fra de 3 prøvehandlinger i større skala. Potentialebeskrivelsen kan tage udgangspunkt i erfaringerne fra andre kommuner, under hensyntagen til, de forskelle der måtte være mellem de pågældende kommuner og Kolding Kommune, f.eks. forskel i ydelsesstruktur på seniorområdet, eller organisatoriske, kulturelle, strukturelle eller arbejdsgangsmæssige forskelligheder.

Endelig anviser Komponent forslag til øvrige værdighedsteknologier, hvor der bør igangsættes yderligere prøvehandlinger på seniorområdet, med henblik på at understøtte indførelsen af værdighedsteknologi, og bidrage til realisering af de ønskede potentialer.

Ansvarlig: Annette Lund

Forventes afsluttet: Juni 2023

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges at udarbejde et overblik over Kolding Kommunes eksisterende kunstgræsbaner. Overblikket skal indeholde oplysninger om den enkelte banes forventede restlevetid, miljøtilstand og bæredygtighed. Endvidere skal der redegøres for planlagte fremtidige kunstgræsbaner og bæredygtigheden af disse.

Overblikket skal forelægges for Sundhed og Fritid inden udgangen af første kvartal 2023.

STATUS

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har fået gennemgået kommunens kunstgræsbaner af firmaet Arkilsgaard. Arkilsgaard laver alt inden for kunstbelægninger til idræt med primært fokus på atletik-løbebaner og kunstgræsbaner.

Overblikket er præsenteret for Sundhed og Fritid på mødet den 28. februar 2023.

Ansvarlig: Annette Lund

Forventes afsluttet: 1. kvartal 2023

Der modtages hvert år ansøgninger om hjælp til udbedring af den bygningsmæssige tilstand af Kolding Kommunes haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet.

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges derfor at udarbejde et overblik over kommunens haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet. Overblikket skal indeholde oplysninger om den bygningsmæssige tilstand af de enkelte haller og selvejende institutioner med henblik på at give byrådet et samlet overblik på området.

Eventuelle udgifter til ekstern bistand finansieres af de afsatte midler til planlagt bygningsvedligeholdelse afsat under anlæg.

STATUS

Der er udarbejdet en tidsplan, hvorefter prøveregistrering og -afrapportering udføres i februar 2023. Lunderskovhallen er udvalgt til testejendom.

Herefter fastlægges tidsplan for øvrige haller og selvejende institutioner. Der udarbejdes to afrapporteringer - en afrapportering til brug i Intern Byg samt til Fritid og Idræt, som hjælp til ”opstart” af 5 års vedligeholdelsesplan for de selvejende institutioner – og en afrapportering til orientering af byrådet i forhold til budgetnoten

Ansvarlig: Annette Lund

Forventes afsluttet: Uafklaret

By- og udviklingsdirektøren pålægges at invitere borgerne i lokalområdet med ind i et tæt samarbejde om udarbejdelsen af en efterbehandlingsplan for det nye graveområde (Viuf II) efter endt råstofgravning. By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen er allerede i dialog med lokalrådet for at aftale en efterbehandlingsplan for Viuf II, der skaber gode muligheder for rekreativ anvendelse og stier, der forbinder områderne.

STATUS

Der har været afholdt møde med lokalrådet i Viuf om den konkrete udformning af efterbehandlingsplanen og deres input er taget med i den efterbehandlingsplan som vil indgå i kommunens udbud af råstofindvindingen.

Ansvarlig: Merete Dissing

Forventes afsluttet: Uafklaret.

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

STATUS

Ikke afsluttet. Afventer godkendelse af elbokøkkenets regnskab for 2022 samt godkendelse af fritvalgspriser pr. 01.04.23.

Ansvarlig: Brian Urban

Forventes afsluttet: April 2023