Skip til hoved indholdet

Budgetnoter 2023 - ikke afsluttede

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. I 2023 indeholder budgettet følgende forslag til budgetnoter, som ikke er afsluttet.

Byrådet prioriterer at etablere et stort, attraktivt boligområde i Kolding Nord beliggende ved Nr. Bjert / Birkemosevej. Projektet finansieres i henhold til ny model for køb, byggemodning og salg, hvor der i det korrigerede budget 2022 er afsat betydelige, ikke disponerede midler primært til opkøb af jord.

Afdækning af afledte anlægsinvesteringer og eventuel afledt drift skal indgå i projektet. Det drejer sig først og fremmest om en nordlig ringvejsforbindelse mellem Nr. Bjert og Fynsvej, men også afledte udgifter til indfrielse af byrådets ambitioner i forhold til klima, natur og bæredygtighed, samt nødvendige velfærdsinvesteringer i form af f.eks. daginstitution, skole og seniorbofællesskaber.

STATUS, oktober 2023

Der pågår stadig dialog med Miljøstyrelsen og Plan- og landdistriktsstyrelsen om grundlaget for omfartsvejen.

Forslag til lokalplan er I stjernehøring og lokalplanen kommer til politisk behandling ultimo 2023

De indledende forhandlinger er ikke afsluttede, da vi afventer nyt plangrundlag for området, som er blevet forsinket og forventes færdig i 2 kvartal af 2024.

Strategisk Vækst er i løbende dialog med lodsejerne i Kolding Nord med henblik på erhvervelsen af jorden til de attraktive byggegrunde i området. Strategisk Vækst har modtaget et enkelt underskrevet salgstilbud og fortsætter arbejdet med de øvrige lodsejere for at  opnå frivillige aftaler. For en enkelt lodsejer må det dog forventes, at ekspropriation bliver nødvendigt for at sikre realiseringen af den kommende lokalplan.

 

Ansvarlig: Merete Dissing og Bent Mouboe

Forventes afsluttet: Uafklaret.

Af byrådets politiske arbejdsprogram fremgår en målsætning om at styrke fokus på arkitektur og måden, der skabes en bæredygtig bolig- og byudvikling på.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor i løbet af 2023 at starte et fysisk og aktivt byudviklings-laboratorium med bl.a. en fysisk model af Kolding by, der skal være med til at fremme kommunikation og dialog med aktører og borgerinddragelse samt øge synlighed omkring udviklingen af kommunen. Der er i budgetforliget afsat 100.000 kr. til formålet.

Byudviklings-laboratoriet skal kobles til en styrkelse og synliggørelse af Kolding Kommunes arkitekturpolitik, fremtidens fysiske helhedsplaner samt bruges som et synligt og aktivt værktøj til både stadsarkitekt og arkitekturteam.

STATUS, oktober

Der er indhentet tilbud fra leverandør. Udførelsen af selve modellen er udskudt til efteråret 2023, da der kommer nye data til efteråret.

Ansvarlig: Bent Mouboe

Forventes afsluttet: Uafklaret

Det er byrådets ambition at udvikle Kolding som studie- og campusby med fokus på at skabe sammenhæng mellem byen og campus-området. En hjørnesten i den ambition er udvikling af området omkring inderhavnen, herunder etablering af et samlingssted, hvor innovation, social-økonomiske virksomheder, cafémiljø m.v. samles.

Indtil det kan realiseres, iværksættes midlertidige tiltag inden for en ramme på 1,0 mio. kr. i 2023. Rammen, der er fordelt med 0,5 mio. kr. til henholdsvis drift og anlæg, disponeres af kommunaldirektøren. 

STATUS

Der er ultimo oktober afholdt et møde mellem SDU og KK omkring planerne for at forbedre udendørsarealerne i campusområdet og gøre det mere opholdsvenligt. Areal 1 og areal 2  har indtil nu begge været i spil til mulige prøvehandlinger, mødet med SDU førte til en afklaring.

Der fokuseres nu udelukkende på areal 1 i forhold til denne budgetnote fordi det både er økonomisk og praktisk realistisk. Herudover, så har KK alene ansvaret for driften af dette areal, hvilket gør en indsats på kort sigt mulig. 

Areal 2, sammen med den øvrige del af campuspladsen, vil nu i stedet indgå i en fortsat dialog, hvor de 3 øvrige videregående uddannelsesinstitutioner inviteres med til bordet med henblik på at gennemføre en samlet plan for hele campusområdet. KK vil tage lead på denne dialoggruppe og første step vil være en orientering til Kolding Rektorforum på deres møde i november. 

Tidsplan for gennemførelse af budgetnote 15

2023

  • November: Skitser og plan for området skal færdiggøres
  • Medio december: Opgaven skal i udbud

2024

  • Januar: Leverandør vælges
  • Q1: Anlægsprojektet gennemføres
  • Q2: Projektet forventes at stå færdigt

Ansvarlig: Merete Dissing

Forventes afsluttet: 2. kvartal 2024

Der modtages hvert år ansøgninger om hjælp til udbedring af den bygningsmæssige tilstand af Kolding Kommunes haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet.

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges derfor at udarbejde et overblik over kommunens haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet. Overblikket skal indeholde oplysninger om den bygningsmæssige tilstand af de enkelte haller og selvejende institutioner med henblik på at give byrådet et samlet overblik på området.

Eventuelle udgifter til ekstern bistand finansieres af de afsatte midler til planlagt bygningsvedligeholdelse afsat under anlæg.

STATUS

Der udarbejdes to afrapporteringer - en afrapportering til brug i Intern Byg samt til Fritid og Idræt, som hjælp til ”opstart” af 5 års vedligeholdelsesplan for de selvejende institutioner – og en afrapportering til orientering af byrådet i forhold til budgetnoten.

Ansvarlig: Annette Lund

Forventes afsluttet: Uafklaret