Skip til hoved indholdet

Ejendomsskat

Når man ejer fast ejendom, skal man betale ejendomsskat (grundskyld) til kommunen.

Ejendomsskatten beregnes som en promille af grundværdien. Desuden beskattes visse erhvervsejendomme af bygningsværdien (dækningsafgift).

Promillerne fastsættes hvert år af byrådet, samtidig med at budgettet for næste år vedtages.

I Kolding Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser i 2023:

  • Grundskyldspromille: 25,00
  • Dækningsafgiftspromille: 9,60

Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre afgifter, f.eks. affald og genbrug, skorstensfejning, rottebekæmpelse m.m.

Ejendomsskattebilletten udsendes hvert år i december måned og skal betales i to rater, 1. januar og 1. juli.

Spørgsmål om kommunale ejendomsskatter, dækningsafgift samt afgifter og bidrag rettes til Ejendomsskattekontoret tlf: 79 79 16 61 eller mail: ejendomsskat@kolding.dk

Yderligere oplysninger om blandt andet ejendomsværdi, ejerforhold samt generelle oplysninger på ejendommen kan findes på www.ois.dk, som er en informationsside til borgerne. Her kan du søge på ejendomme, både i Kolding og andre kommuner.

Alle ejendomme skal have en ny vurdering af Vurderingsstyrelsen. Du kan læse mere om ejendomsvurdering på www.vurdst.dk


Henvendelser i forbindelse med vurderingen rettes til Vurderingsstyrelsen på tlf. 72 22 16 16

Hvis der er lån til betaling af stigning i grundskyld på ejendomsskattebilletten, så er det pga. Boligpakken vedtaget af Regeringen i foråret 2018.

Ejere af en ejendom må ikke stige i grundskyld, men får derimod stigningen pålagt som et rente- og gebyrfrit lån.

For de ejendomme, der er en del af Indefrysningsordningen, dvs. at der er stigning i grundskyld på ejendommen, fremgår beløbet for året på ejendomsskattebilletten.
Der udsendes hvert år i januar en opgørelse over Indefrysningsordningen til ejerens digitale postkasse.

Som ejer kan man nu framelde sig Indefrysningsordningen via www.borger.dk, så ejendommen fremover er ude af ordningen, man skal dog være opmærksom på, at alle ejere skal framelde sig ordningen, før ejendommen er helt frameldt.

Efter framelding af Indefrysningsordningen, vil den stigning i grundskyld, der tidligere har været indefrosset, fremgå som en del af betalingen af grundskyld.

Indefrysningsordningen indfries automatisk ved salg af ejendom.

Dækningsafgift af erhvervsejendom opkræves via ejendomsskattebilletten med 9,6 promille af grundværdien, dog vil opkrævningen lyde på mindst det, som blev opkrævet i 2021 og højst en stigning på 30% af opkrævningen i 2021. Denne nye beregningsmetode er vedtaget af Folketingen på baggrund af de nye vurderinger.

For at være berettiget til lån til betaling af tilslutningsudgifter skal du som ejer eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet og bo på ejendommen, med mindre det er et sommerhus.
Derudover skal du eller din ægtefælle enten have nået folkepensionsalderen på det tidspunkt, hvor tilslutningsudgifter forfalder til betaling, modtage efterløn eller få udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension.

Hvad kan der ydes lån til?

Tilslutningsudgifter, hvor der er tilslutningspligt.

Kommunens sikkerhed for lånet

Til sikkerhed for lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev i ejendommen. Tinglysningsafgift betales af kommunen.

Når skadesløsbrevet er tinglyst, kan lån ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende. Når lånet overstiger 95%, skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i ejendommen.

Skadesløsbrevet skal have oprykkende prioritet. Kommunen kan efter lånemodtagers anmodning forsyne skadesløsbrevet med rykningspåtegning. Omkostninger for rykning betales af låntager.

Skadesløsbrevet skal dog fortsat have sikkerhed inden for den senest ansatte ejendomsværdi.

Udgifter i forbindelse med lånet

De eneste omkostninger for låntager er de renter, som vil blive tilskrevet. Markedsrenten opgøres som den årlige rente, der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Renterne er ikke fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst.

Hvornår skal lånet tilbagebetales?

Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen skifter ejer.

Lånet kan overtages af ægtefælle, hvis vedkommende sidder i uskiftet bo.

Ansøgningsskema

I selvbetjeningsboksen finder du et skema, som du kan udfylde online og sende ved hjælp af MitID/NemID.

Generelt

Hvert år inden den 1. marts giver kommunen meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter i det foregående kalenderår.
Renten på lån til tilslutningsudgifter er markedsrenten, der for 2023 er fastsat til 1,53 % p.a.

Selvbetjening

Ansøg om lån til betaling af tilslutningsudgifter. Du kan ansøge om lånet ved hjælp af selvbetjeningsløsningen: Tilslutningsudgifter, ansøg om lån