Skip til hoved indholdet

Ejendomsskat

Når man ejer fast ejendom, skal man betale ejendomsskat (grundskyld) til kommunen.

Ejendomsskatten beregnes som en promille af grundværdien. Desuden beskattes visse erhvervsejendomme af bygningsværdien (dækningsafgift).

Promillerne fastsættes hvert år af byrådet, samtidig med at budgettet for næste år vedtages.

I Kolding Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser i 2021:

Grundskyldspromille: 25,00 Dækningsafgiftspromille: 5,00

Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre afgifter, f.eks. renovation, skorstensfejning, rottebekæmpelse m.m.

Ejendomsskattebilletten udsendes hvert år i december måned og skal betales i to rater, 1. januar og 1. juli.

Spørgsmål om kommunale ejendomsskatter, dækningsafgift samt afgifter og bidrag rettes til Ejendomsskattekontoret tlf: 79 79 16 61 eller mail: ejendomsskat@kolding.dk

Yderligere oplysninger om blandt andet ejendomsværdi, ejerforhold samt generelle oplysninger på ejendommen kan findes på www.ois.dk, som er en informationsside til borgerne. Her kan du søge på ejendomme, både i Kolding og andre kommuner.

Alle ejendomme vurderes hvert andet år af Vurderingsstyrelsen. Du kan læse mere om ejendomsvurdering på www.vurdst.dk


Henvendelser i forbindelse med vurderingen rettes til:

Vurderingsstyrelsen: Telefon 72 22 16 16

Hvis der er lån til betaling af stigning i grundskyld på ejendomsskattebilletten, så er det pga. Boligpakken, vedtaget af Regeringen i foråret 2018. Ejere af en ejendom må ikke stige i grundskyld, men får derimod stigningen pålagt som et rente- og gebyrfrit lån.

Det vil sige, at en eventuel stigning i grundskyld bliver modregnet i ejendomsskat, og dermed bliver til et lån.

Lånet skal indfries ved salg af ejendom.

På nuværende tidspunkt har Folketinget ikke taget stilling til, hvorvidt ordningen fortsætter efter 2020.

Yderligere information kan findes på www.skm.dk.

For at være berettiget til lån til betaling af ejendomsskat skal du som ejer eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet og bo på ejendommen, med mindre det er et sommerhus.
Derudover skal du eller din ægtefælle enten have nået folkepensionsalderen på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten forfalder til betaling, modtage efterløn eller få udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension.

Hvad kan der ydes lån til?

Grundskyld til kommunen.

Kommunens sikkerhed for lånet

Til sikkerhed for lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev i ejendommen. Tinglysningsafgift betales af kommunen.

Når skadesløsbrevet er tinglyst, kan lån ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende. Når lånet overstiger 95%, skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i ejendommen.

Skadesløsbrevet skal have oprykkende prioritet. Kommunen kan efter lånemodtagers anmodning forsyne skadesløsbrevet med rykningspåtegning. Omkostninger for rykning betales af låntager.

Skadesløsbrevet skal dog fortsat have sikkerhed inden for den senest ansatte ejendomsværdi.

Udgifter i forbindelse med lånet

De eneste omkostninger for låntager er de renter, som vil blive tilskrevet. Markedsrenten opgøres som den årlige rente, der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Renterne er ikke fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst.

Hvornår skal lånet tilbagebetales?

Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen skifter ejer.

Derimod kan lån fortsat ydes, hvis en ægtefælle overtager ejendommen i uskiftet bo, hvis efterlevende opfylder betingelserne.

Ansøgningsskema

I selvbetjeningsboksen finder du et skema, som du kan udfylde online og sende ved hjælp af NemID.

Generelt

Hvert år inden den 1. marts giver kommunen meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter i det foregående kalenderår.
Renten på lån til ejendomsskat er markedsrenten, der for 2021 er fastsat til 0,47 % p.a.

Selvbetjening

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat Du kan ansøge om lånet ved hjælp af en selvbetjeningsløsning.
Se ejendomsskattebillet