Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 9. sep 2015 kl. 09:00

Kulturudvalget

1.2 Vest

Referat

Resumé

Country Truckstop Danmark har fremsendt henvendelse vedr. forhøjelse af bevilget underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Kulturpuljen til Country Music Festival 2015.
 
Festivalen blev afholdt i dagene den 26. og 27. juni 2015, men dårligt vejr både fredag og lørdag medførte et meget lavt besøgstal og dermed et stort underskud i budgettet. 
 
Grundet det store underskud søger Country Truckstop Danmark om at underskudsgarantien hæves fra de bevilgede 75.000 kr. til 186.064.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget giver afslag på forhøjelse af underskudsgaranti fra Kulturpuljen til Country Truckstop Danmark.

Sagsfremstilling

Country Truckstop Danmark har fremsendt henvendelse vedr. forhøjelse af bevilget underskudsgaranti fra Kulturpuljen med 111.064 kr. til Country Music Festival 2015.
 
Baggrund
Country Truckstop Danmark fremsendte den 28. december 2014 ansøgning til Kulturpuljen om underskudsgaranti på 150.000 kr. til afholdelse af Country Music Festival i Kolding den 26. og 27. juni 2015.
 
Kulturudvalget besluttede på mødet den 18. februar 2015, at bevilge en underskudsgaranti på 75.000 kr. til formålet.
 
Country Truckstop Danmark oplyser
Country Music Festival Kolding, afholdt i dagene den 26. og 27. juni 2015, er en international country festival med live musik fra 2 scener med bands fra ind- og udland.
 
Efter afholdt festival udviser regnskabet et underskud på 186.064 kr., hvilket skyldtes et meget lavt besøgstal som følge af dårligt vejr både fredag og lørdag. Besøgstallet var således samlet på 336 inkl. billetsalg ved lugen med en indtægt på 142.850 kr. I 2014 var indtægten på entre 301.620 kr. 
 
Festivalen har ikke tidligere modtaget tilskud fra Kolding Kommune.
 
Country Truckstop Danmark oplyser endvidere, at festivalen trækker gæster til Kolding, hvor mange kommer i ugen op til festivalen, hvilket er godt for butikker, campingpladser, hoteller o. lign.  
 
Grundet det store underskud søger Country Truckstop Danmark om at underskudsgarantien hæves fra de bevilgede 75.000 kr. til 186.064, det vil sige yderligere 111.064 kr. således at hele underskuddet fra festivalen dækkes.  
 
Forvaltningen oplyser
Ifølge Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål kan der bl.a. ydes tilskud/underskudsgaranti til kulturprojekter og kulturaktiviteter samt til udstillinger, festivaler, kunst o. lign.
 
Ifølge retningslinjerne kan der ikke søges støtte til aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt. Det er forvaltningens vurdering, at der med baggrund heri ikke kan gives yderligere støtte til Country Music Festival 2015, idet aktiviteten allerede er afviklet. 

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

 Godkendt.

Resumé

Jesper Elkjær (B) stiller forslag om, at Dansk Legetøjsmuseum i Christiansfeld fra 2016 tildeles et fast årligt tilskud på 120.000 kr. og at midlerne hertil findes i Kulturpuljen.
 
Nye retningslinjer for Kulturpuljen trådte i kraft fra den 1. november 2014. Kulturpuljen blev ved budget 2015 tildelt en forøgelse på 500.000 kr. og på nuværende tidspunkt resterer der ca. 436.000 kr. på Kulturpuljen inkl. overførsler fratrukket disponeret beløb fra tidligere år.
 
Konsekvensen af forslaget vil være, at Kulturpuljen nedskrives med 120.000 kr. pr. år.

Tilføjelse til resumé

Forvaltningen har efter udvalgsmødet d. 9. september undersøgt sagen yderligere med henblik på at få en nærmere belysning i forhold til etableringen af Dansk Legetøjsmuseum.

Forvaltningen har været i dialog med Slotssøbadets Fond for at få yderligere information. Ligeledes har forvaltningen været i dialog med Museet på Koldinghus, som har lavet en faglig vurdering af samlingen.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter og tager stilling til det af Jesper Elkjær (B) stillede forslag.

Nyt forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter og tager stilling til forslaget, herunder de nye indhentede oplysninger.

Sagsfremstilling

Jesper Elkjær (B) stiller forslag om, at Dansk Legetøjsmuseum i Christiansfeld fra 2016 tildeles et fast årligt tilskud på 120.000 kr. og at midlerne hertil findes i Kulturpuljen.
 
Dansk Legetøjsmuseum oplyser
Dansk Legetøjsmuseum’s formål er at sikre den bestående samling af legetøj og udbrede kendskabet til legetøj, der har været anvendt gennem årene og derigennem bidrage til at styrke kulturformidling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 
Formålet skal opnås gennem udstilling af museets beholdning af lejetøj og gennem arbejdende værksteder, hvor det vises, hvordan legetøj kan fremstilles og repareres.
 
Dansk Legetøjsmuseum ledes af en bestyrelse, der har det samlede ansvar for den selvejende institutions drift og virksomhed.
 
Museet oplyser, at en åbning af museet i Lindegade 41, Christiansfeld, forventes at kunne ske 1. december 2015 med en juleudstilling.
 
Museet forventes at blive opdelt med udstillinger af legetøj, som viser den historiske udvikling samt tematiske udstillinger, som skal trække publikum af alle aldre. 
 
Forvaltningen oplyser
Retningslinjerne for Kulturpuljen blev i 2014 revideret.
 
På Kulturudvalgsmøde den 11. august 2014 blev nye retningslinjer for Kulturpuljen vedtaget til ikrafttræden fra den 1. november 2014, med første ansøgningsfrist til kvartals-uddeling den 1. december 2014. Kultur- og Musikpuljerne samt Ungepuljen blev hermed til en pulje, Kulturpuljen, med en kvik-uddeling samt en kvartals-uddeling.
 
De nye retningslinjer har betydet, at ansøgerne hurtigere kan få svar på deres ansøgninger, og forvaltningen ser en tendens til, at ansøgningerne kommer ind meget tæt på afholdelsestidspunktet for det ansøgte arrangement.
 
Kulturpuljen blev ved budget 2015 tildelt en forøgelse på 500.000 kr. Ligeledes blev der i forbindelse med budget 2015 afsat 250.000 kr. i fast driftsstøtte til Dr. Dorothea-teatret. Dette beløb var tidligere blevet afholdt af Kulturpuljen. Den samlede forøgelse er derved 750.000 kr.
 
Det samlede budget 2015 for Kulturpuljen er derved 1.496.000 kr. inkl. overførsler, hvilket har givet mulighed for at løfte aktivitetsniveauet betydeligt i forhold til niveauet fra 2014 for kulturprojekter, kulturaktiviteter, festivals, udstillinger m.m.
 
Forvaltningen har ikke haft mulighed for at følge de nye retningslinjer i et fuldt år endnu. Forvaltningen kan dog alligevel konstatere en stor stigning i aktivitet, hvis man sammenligner første halvår 2014 med første halvår 2015.
 
Der er bevilget flg.:
  • 1. halvår 2014: bevilget tilskud/underskudsgaranti til 19 ansøgere på ca. 375.000 kr. (ved uddelingerne i januar og april)
  • 1. halvår 2015: bevilget tilskud/underskudsgaranti til 46 ansøgere på ca. 975.000 kr. (inkl. bevilget beløb ved Kulturudvalget i februar 2015 til Trapholt til analyse) (kvik-puljen løbende samt kvartals-uddelingerne tildelt i januar, marts og juni)
 
De to perioder er dog svært sammenlignelige, idet der i 1. halvår 2015 har været behandlet 3 kvartals-uddelinger, imod 2 i 1. halvår 2014, grundet overgang fra de gamle retningslinjer for Kulturpuljen til de nye.
Der er således kun en kvartals-uddeling tilbage i 2015. I forhold til tidligere erfaringer viser det sig at mange af de midler, der tildeles ved den sidste uddeling, først udbetales året efter.    
 
Der resterer ca. 436.000 kr. på Kulturpuljen inkl. overførsler fratrukket disponeret beløb fra tidligere år.
 
Forvaltningen kan endvidere oplyse, at forslaget understøtter Kulturudvalgets fokusområde Børnekultur – familiekultur.   
 
Forvaltningens vurdering
Konsekvensen af forslaget vil være, at Kulturpuljen nedskrives med 120.000 kr. pr. år, hvilket vil betyde at forvaltningen vil skulle prioritere skarpere i forhold til tildeling via kvik-puljen såvel i indstillingerne til kvartals-uddelingen, der behandles i Kulturudvalget.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Forvaltningen kan oplyse, at den har undersøgt sagen med henblik på at få en nærmere belysning i forbindelse med etablering af Dansk Legetøjsmuseum.  
 
Vurdering af samlingen
Forvaltningen har været i dialog med Museet på Koldinghus, som har fremsendt følgende faglige vurdering af samlingen:
 
Museet på Koldinghus har tidligere løbende været i dialog med Bent Eliasen omkring legetøjssamlingen, og museets personale har også ved flere lejligheder besigtiget samlingen.
 
Det er museets vurdering, at samlingen som helhed ingen museumsfaglig værdi har, blandt andet fordi der intet arkiv er over samlingen og der derfor kun i meget få tilfælde er nogen sikker proveniens på de enkelte genstande. Derudover er samlingen af en bevaringsmæssig stand som betyder, at museets med de forpligtigelser og lovkrav der er til museers samlinger, i fremtiden må påregne at skulle bruge enorme summer på konservering og restaurering af genstandene.
 
Museet på Koldinghus skal ikke afvise, at samlingen som helhed har en formidlingsmæssig værdi, som kunne være interessant for et bredt publikum. Dette vil efter museets opfattelse dels kræve en faglig gennemgang af samlingen af eksperter med forstand på legetøj og dels en formidlingsindsats som lever op til de krav et nutidigt publikum stiller til oplevelse af en sådan samling.

Slotssøbadets Fond oplyser
Forvaltningen har været i dialog med Slotssøbadets Fond, som oplyser følgende:
 
Strategi for Dansk Legetøjsmuseums arbejde:
Slotssøbadets Fond oplyser, at visionerne for Legetøjsmuseet bygger på et ønske om at bevare og formidle Bent Eliasens livsgave – de mange legetøjsartefakter, som er doneret til Slotssøbadets Fond.

Legetøjsmuseet skal placeres i Christiansfeld på adressen Lindegade 41. Her er der ifølge aftale med Brødremenigheden lejet 200 m² lokaler. Mulighed for ”udvidelse” af arealet foreligger ikke forlængelse. 
 
Herudover ligger følgende strategiske overvejelser for museet:
 
- Faste tidsbestemte udstillinger af børneværelser, alternativt legetøjsbutikker igennem tiden (1930’erne, 40’erne, 50’erne osv.).
- Tematiserede udstillinger (sæsonrelaterede). Udstillingerne kan evt. laves mobile og udstilles i andre rammer (eks. skoler, biblioteker el. andre kulturinstitutioner).
- Der arbejdes med et særligt fokus på børn, unge, herunder læringsprojekter og besøg på institutioner.
- Det skal være et aktivt museum med arbejdende værksteder, hvor børn kan få repareret deres legetøj.
- Museet skal have en café med mulighed for at købe kaffe, is og kage. 
 
Der findes på nuværende tidspunkt ikke en færdig strategi. Denne vil blive udarbejdet, når der er nedsat en bestyrelse for Legetøjsmuseet.
 
Museet forventes at åbne den 1. december 2015, i første omgang med udvalgte artefakter i udstilling.
 
Slotssøbadets Fond anslår et årligt besøgstal på ca. 10.000 gæster. Dette fremgår af nedenstående budget.
 
Den selvejende institution Dansk Legetøjsmuseum:
Kolding Legetøjsmuseum er en etableret selvejende institution med en bestyrelse. Det er Slotssøbadets Fonds ønske at ansætte 2 personer i flexordning. Disse refererer til bestyrelsesformanden. Slotssøbadets Fond oplyser, at Erik Svendsen er blevet ansat i virksomhedspraktik pr. 21. september 2015, hvor arbejdet med lokalerne i Christiansfeld påbegyndes. Erik Svendsen har tidligere været med til at opbygge Legetøjsmuseet i Den Gamle By i Aarhus, og har således god erfaring med området.
 
Der er afsat 300.000 kr. til personaleomkostninger for 1. drifts-år i nedenstående budget. 
 
Valg af bestyrelse:
Det er et ønske fra Slotssøbadets Fond, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Slotssøbadets Fond, idet der tilstræbes en lokal forankring. Slotssøbadets Fond har beslutningskompetencen vedr. bestyrelsen, fordi man ønsker at beskytte den gave, som er doneret til fonden af Bent Eliasen. Fonden oplyser, at det vil være muligt at indsætte en person fra kulturområdet i den nye bestyrelse. Denne kan udpeges af Kulturudvalget.

Der er tale om en arbejdende bestyrelse, hvis første opgave er at udarbejde en strategi for Legetøjsmuseet samt et endeligt budget.

Socialøkonomisk virksomhed:
Slotssøbadets Fond oplyser, at Legetøjsmuseet skal bidrage til at give en god oplevelse for folk med nedsat arbejdsevne. Museet skal fungere som en socialøkonomisk virksomhed med henblik på at ansætte medarbejdere, der har svært ved at finde ordinær beskæftigelse. Der er tale om et tilbud til Kolding Kommune, som giver mulighed for ansættelse af f.eks. handicappede og folk i skånejob. Fonden arbejder desuden på at lave en støtteforening til museet. Herudover vil der blive tilknyttet frivillige til den daglige drift og ved arrangementer.
 
Budget:
Slotssøbadets Fond har fremsendt følgende oplæg til budgetoversigt for 1. drifts-år for Dansk Legetøjsmuseum:

Beskrivelse af udgifter/indtægter
Beløb i kr.
Nettoomsætning:
Entre til museet – 10.000 gæster á kr. 30,-
300.000
Støtte fra fonde
0
Legetøjsmuseets venner
5.000
Salg af handelsvarer
50.000
Støtte Kolding Kommune
0
Salg af kaffe, is m.v.
45.000
Nettoomsætning, i alt:
400.000
Vareforbrug
-30.000
Bruttofortjeneste
370.000
Personaleomkostninger
-300.000
Dækningsbidrag
70.000
Leje af lokaler - 220 m2
-84.000
Markedsføring omkostninger
-25.000
Produktionsomkostninger
-12.000
Reparation og vedligeholdelse + el, vand og varme
-48.000
Administrationsomkostninger
-10.000
Omkostninger, i alt:
-179.000
Resultat før afskrivninger
-109.000
Afskrivninger
0
Resultat før renter
-109.000
Hensættelse til vedligehold
0
Resultat før finansiering:
-109.000
Finansiering, netto
0
Resultat før skat
-109.000
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at forslaget understøtter Kulturudvalgets fokusområde Børnekultur – Familiekultur. Der er tale om etableringen af et museum, hvis målgruppe er børn og, hvor formidlingen ligeledes vil være i børnehøjde. I overvejelserne omkring en strategi for museet har Slotssøbadets Fond desuden indtænkt folkeskolen som en mulig samarbejdspartner, hvilket også understøtter det politiske fokusområde.  

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en nærmere belysning af sagen.

Beslutning Kulturudvalget den 21-10-2015

Et flertal i Kulturudvalget (udvalget med undtagelse af Per Bødker Andersen) besluttede at bevillige 100.000 kr. pr. år i 2 år til opstart.
 
Et mindretal (Per Bødker Andersen) stemte imod.

Resumé

Forvaltningen fremsender forslag til kriterier for uddeling af prisen ”Grubleren” – en lille bronzestatuette, som er lavet af den lokale kunstner Erik Valter. Prisen vil blive uddelt ved den årlige Kulturevent, hvor også Kulturudvalgets årlige kulturpris på 10.000 kr. uddeles. Første uddeling af prisen bliver i 2016.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget godkender forslag til kriterier for uddeling af ”Grubleren”, herunder at prisen indgår som en del af den årlige Kulturevent.

Sagsfremstilling

Ved møde den 8. april 2015 godkendte Kulturudvalget Jesper Elkjærs forslag om, at kulturpuljen finansierer en årlig prisuddeling i form af en lille bronzestatuette, ”Grubleren”, som er lavet af den lokale kunstner Erik Valter. Kulturudvalget pålagde desuden forvaltningen at udarbejde forslag til kriterier for tildeling i dialog med kunstneren.
 
Forvaltningen kan oplyse, at statuetten er doneret af Erik Valter, oprindeligt med henblik på at blive uddelt til en person i Kolding, der har foretaget sig noget uselvisk til gavn for Kolding, og som kan være et forbillede for andre. ”Grubleren” blev for første gang uddelt i forbindelse med kåringen af årets vindere ved Galleri Kolding, der afvikles af City Kolding i et samarbejde med lokale kunstnere. Borgere blev indbudt bl.a. på Facebook til at indsende forslag. City Kolding modtog i alt 14 nominerede til prisen, og vinderen i februar 2015 blev Henning Buch fra TV-Kolding. Erik Valter har ønsket at gentage prisuddelingen i de kommende år og i samarbejde med Kolding Kommune. Det koster ca. 1.000 kr. pr. figur, men i 2016 vil statuetten være en foræring af Erik Valter.   
 
Forslag til kriterier
Forvaltningen har været i dialog med Erik Valter omkring kriterierne for tildeling med henblik på at gøre dem kulturrettede. Eneste ønske fra Erik Valter er, at prisen fortsat tildeles en borger, der har foretaget sig noget uselvisk til gavn for Kolding, og der skal som udgangspunkt ikke medfølge en gave eller et pengebeløb.
 
Forvaltningen foreslår følgende kriterier for uddeling af prisen ”Grubleren”:
 
· Prisen tildeles en borger og kulturel ildsjæl i Kolding Kommune, der har foretaget sig noget uselvisk i form af et kulturelt projekt eller lignende, som enten har været eller er til gavn for kommunens borgere.
· Prisen er en ærespris.
· Prisen og statuetten ”Grubleren” uddeles ved den årlige Kulturevent.
 
Med tilsagn fra Erik Valter vil forvaltningen indarbejde prisen og uddelingen af statuetten som en del af den årlige Kulturevent, hvor også Kulturudvalgets årlige kulturpris på 10.000 kr. uddeles. Første uddeling af prisen bliver i 2016.
 
Til orientering kan forvaltningen oplyse, at der ved kulturudvalgets møde november 2015 vil blive afholdt en workshop, hvor retningslinjerne for Kolding Kommunes Kulturpris skal drøftes. Ved denne workshop vil de nærmere forhold omkring tildeling af ”Grubleren” også blive behandlet.

Her et billede af Erik Valters skulptur, ”Grubleren”.

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Godkendt.

Resumé

Business Kolding fremsender Fonden House of Innovations varsling om opsigelse af lejemålet 1. sal, 2. sal og tagetagen beliggende i Nicolaikomplekset, Skolegade 2D, Kolding. Endelig opsigelse forventes at blive 1. oktober 2015 til udflytning cirka 1. maj 2016.
 
Forvaltningen vil ved kulturudvalgsmødet i oktober gennemføre en workshop for udvalget med deltagelse af NICOLAI Kultur med henblik på at drøfte det fremtidige formål for huset.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om Fonden House of Innovations varsel af opsigelse af lejemålet 1. sal, 2. sal og tagetagen beliggende i Nicolaikomplekset, Skolegade 2D, Kolding, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Business Kolding fremsender Fonden House of Innovations varsel på opsigelse af lejemålet beliggende i Nicolaikomplekset, Skolegade 2D, 1. sal, 2. sal og tagetagen, Kolding.
 
Der er i februar 2008 indgået lejekontrakt med House of Innovation.
Lejeaftalen kan af lejer opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til ophør den 1. i en måned og kan opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til ophør den 1. i en måned.
 
Det lejede udgør et samlet bruttoetageareal på 600m2 og den årlige leje er aftalt til 150.000 kr. (2008-priser), som reguleres årligt med 2,5%, hvorfor lejen i 2015 udgør 181.646,13 kr.   
 
Business Kolding oplyser
Endelig opsigelse forventes at blive 1. oktober 2015 til udflytning cirka 1. maj 2016.
 
Business Kolding oplyser, at der arbejdes på etablering af nyt innovationsmiljø i Bornholmerpakhuset på Kolding Havn.
 
Som en del af projektet og den ændrede iværksætterstrategi vil aktiviteterne i House of Design blive lukket ned. Nogle af lejerne vil formodentlig vælge at flytte med til Pakhuset, mens andre – de mere kunstnerisk orienterede – ikke vil eller kan flytte med.
 
Udlejningsprocenten i House of Design er for nærværende ca. 60%, og den vil efter al sandsynlighed ikke blive højere frem mod flytningen/nedlukningen.
 
Business Kolding indgår derfor meget gerne i en dialog med Kolding Kommune, afhængig af planerne for fremtidig anvendelse, om en gradvis overdragelse af huset til andre formål.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vil ved kulturudvalgsmødet i oktober gennemføre en workshop for udvalget med deltagelse af NICOLAI Kultur med henblik på at drøfte det fremtidige formål for huset.

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Godkendt.

Resumé

Socialdemokraterne stiller forslag om, at huset i NICOLAI Kultur, hvor House of Design har haft hjemme, fremover bruges som et multikulturelt centrum for alle kommunens kulturelle foreninger og organisationer. Forvaltningen afholder workshop for udvalget i oktober om det fremtidige formål for huset, hvor forvaltningen foreslår, at forslaget drøftes som en del af den afholdte workshop.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forslaget drøftes.

Sagsfremstilling

Socialdemokraterne foreslår, at huset i NICOLAI Kultur, hvor House of Design har haft hjemme, fremover bruges som et multikulturelt centrum for alle kommunens kulturelle foreninger og organisationer.
 
Socialdemokraterne oplyser
NICOLAI Kultur kan gøres endnu bredere, sådan at endnu flere får lyst til at opdage de mange gode kulturtilbud NICOLAI Kultur allerede rummer i dag.
 
Rigtig mange kender kunstudstillingerne, Nicolai Scene, Film6000, Musikscenen og Stadsarkivet og rigtig mange bruger de utallige tilbud.
 
Derfor foreslår Socialdemokraterne, at huset, hvor House of Design har været hjemhørende, bliver til et foreningernes hus. Her kan kulturelle foreninger og Kulturafdelingen, som nu bor i By- og Udviklingsforvaltningen, få nye muligheder. Samtidig kan lokalerne benyttes som base for midlertidige og foreningsløse grupperinger i forbindelse med planlægning af f.eks. events og arrangementer.
 
Det vil kunne blive en fantastisk multikulturel oase, hvor foreningsliv og kulturforvaltning kan komme tættere på hinanden.
 
Et sådant samlingssted for kommunens kulturelle foreninger og organisationer kombineret med Kulturafdelingen i kommunen kan skabe endnu mere liv i NICOLAI Kultur.
 
Forvaltningen oplyser
Business Kolding har fremsendt Fonden House of Innovations varsel på opsigelse af lejemålet beliggende i Nicolaikomplekset, Skolegade 2D, 1. sal, 2. sal og tagetagen. Endelig opsigelse forventes at blive 1. oktober 2015 til udflytning cirka 1. maj 2016. 
 
I forlængelse af opsigelsen vil forvaltningen ved kulturudvalgsmødet i oktober gennemføre en workshop for udvalget med deltagelse af NICOLAI Kultur med henblik på at drøfte det fremtidige formål for huset, hvorfor forvaltningen foreslår, at Socialdemokraternes forslag indgår i denne workshop. 

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Der gennemføres en åben proces med henblik på afklaring af bygningens fremtidige anvendelsesmuligheder.

Resumé

Forslag til retningslinjer for annoncering på Kolding Kommunes 5 LED infoskærme fremsendes til behandling i Kulturudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet. Det primære formål med annonceringen på skærmene er med de nye retningslinjer, at brande Kolding som levende designby med attraktive tilbud til borgere og besøgende. Større begivenheder, udstillinger og events vil blive prioriteret på skærmene, hvor der maksimalt vil blive vist 10 annoncer ad gangen.
Skærmene vil blive finansieret med 50 % af annoncørerne, 50 % af Kolding Kommune. Prisen for visning af en annonce i en uge vil være 1.000 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget godkender retningslinjer for annoncering på LED infoskærme.

Sagsfremstilling

Udkast til retningslinjer for annoncering på Kolding Kommunes 5 LED infoskærme fremsendes til behandling i Kulturudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet. Udkastet tager afsæt i beslutning på fællesmøde mellem Kulturudvalget og Teknikudvalget den 17. august 2015. På fællesmødet blev der udvalgt en ud af tre forskellige modeller for fremtidig annoncering samt prissætning, og retningslinjerne er udformet på baggrund heraf.
 
Historik
Byrådet bevilligede i budget 2014 368.000 kr. (i 2015 192.000 kr.) til opsætning og drift af 5 LED infoskærme ved indfaldsvejene i Kolding og 3 LED infoskærme i henholdsvis Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. På daværende tidspunkt var det forventet, at LED infoskærmene vil være selvfinansierede via indtægter fra annoncering med en indkøringsfase på tre år.
 
I oktober 2014 godkendte henholdsvis Kulturudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forslag til regler for anvendelse af infoskærmene, samt forslag til pris for annoncering på skærmene med den ændring, at der skulle gives en rabat på annoncering på 40 % til foreninger hjemmehørende i Kolding Kommune.
 
I oktober 2014 godkendte Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet revision af plakatregulativ, som følge af bemærkningerne til ændringsforslaget til budget 2014. I det reviderede plakatregulativ skulle infoskærmene erstatte opsætning af skilte og plakater langs indfaldsvejene. Fremadrettet var det derfor ikke tilladt at opsætte skilte og plakater i vejside og lygtepæle langs Koldings indfaldsveje.
 
Den 17. november 2014 besluttede Økonomiudvalget, at Kulturudvalget skulle genoptage sagen omkring foreningernes betaling for annoncering på LED-infoskærmene. Økonomiudvalget besluttede, at foreninger hjemmehørende i Kolding Kommune, som modtager tilskud fra Kolding Kommune, blev fritaget for betaling indtil sagen var genbehandlet. Ligeledes blev aktiviteter, som er støttet af Kolding Kommune, fritaget for betaling.
 
Den 8. december 2014 besluttede Kulturudvalget at pålægge By-og Udviklingsforvaltningen at udvikle forslag til en proces med bred inddragelse, hvorigennem prissætning samt retningslinjer for annoncering på infoskærmene, samt regulativ for kommunens indfaldsveje, samlet skulle genovervejes.
 
Den 14. januar 2015 og den 2. februar 2015 godkendte henholdsvis Kulturudvalget og Teknikudvalget By- og Udviklingsforvaltningens forslag til en bred og inddragende proces, hvor en række aktører ville blive inviteret til en bred og inddragende workshop.
 
I maj 2015 blev Teknikudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget orienteret om resultatet af afholdt workshop den 8. april 2015. På workshoppen blev det bl.a. klart, at ønsker og behov for skiltning ved henholdsvis Kolding og centerbyerne adskiller sig markant. Derfor foreslog forvaltningen, af den videre politiske proces blev kørt i to spor:
 
1. Annoncering ved indfaldsvejene omkring Kolding, hvor en ny praksis skulle besluttes, der omfattede både fysisk skiltning samt LED-infoskærme, herunder økonomiske konsekvenser i forbindelse med 3 mulige scenarier.
 
2. Forslag til proces for det videre forløb i forhold til annoncering i og omkring centerbyerne.
 
Ved fællesmøde den 17. august 2015 drøftede Kulturudvalget og Teknikudvalget 3 mulige modeller for fremtidig annoncering. På fællesmødet blev det besluttet, at en model, hvor formålet med annoncering på LED infoskærmene er at brande Kolding som en levende designby med attraktive tilbud til borgere og besøgende, skulle danne grundlag for de nye retningslinjer for annoncering på LED infoskærmene.
Kulturudvalget og Teknikudvalget besluttede desuden, at LED infoskærmene ved Koldings indfaldsveje fremadrettet finansieres med 50 % af annoncørerne, 50 % af Kolding Kommune. 1 annonce i 1 uge vil med denne løsning koste 1.000 kr. Det medfører forventede udgifter på 296.000 i 2016, 238.000 kr. i 2017 samt 155.000 kr. i 2018 og 2019. Der er udarbejdet ændringsforslag til budget 2016 med afsæt i 50/50-modellen for finansiering af LED-infoskærmene. Dette medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægningen 2016-2019.
 
Retningslinjer for annoncering på LED infoskærmene
På baggrund af den valgte model for annoncering på LED-skærmene, der blev besluttet på fællesmøde mellem Kulturudvalget og Teknikudvalget den 17. august 2015, har forvaltningen udarbejdet udkast til retningslinjer for annoncering.
 
Hovedpunkter i de nye retningslinjer:
Det primære formål med annonceringen på skærmene er at brande Kolding som levende designby med attraktive tilbud til borgere og besøgende.
 
Der kan under de nye retningslinjer annonceres for aktiviteter, der har relevans for et bredt udsnit af borgere og besøgende i Kolding Kommune, og som er åbne for deltagelse for alle. Der må dog gerne opkræves entré. Det annoncerede skal finde sted i Kolding Kommune og det skal have karakter af begivenhed eller event.
 
Det annoncerede kan eksempelvis omhandle:
 
• Kulturelle og sportslige events, udstillinger, koncerter, musikarrangementer m.v.
• Større handels- og messearrangementer; Open By Night og lignende
• Informationer fra uddannelsessteder om åbent hus og lignende
 
Der arbejdes hen mod integration med oplev.kolding.dk, så det, der er på skærmene, kan genfindes online og medierne understøtter hinanden. Integrationen forventes fuldført ultimo 2015.
 
Skærmene vil være slukket mellem kl. 24.00 og 06.00.
 
Prisen for 1 annonce i 1 uge vil være 1.000 kr. 1.800 kr. for 1 annonce i 2 uger. Grafisk opsætning er inkluderet i prisen – og prisen vil være den samme for alle annoncører. Der vil maksimalt blive vist 10 annoncer ad gangen på skærmene.
 
Kolding Kommunes Kommunikationsafdeling koordinerer annoncering på skærmene, herunder bearbejder/tilretter annoncematerialet grafisk og uploader på skærmene. Kommunikationsafdelingen prioriterer i de indkomne annoncer med afsæt i retningslinjerne for annoncering.
 
De nye retningslinjer vil, efter Byrådets behandling, træde i kraft 1. oktober 2015.
 
Der udarbejdes evaluering af retningslinjerne til behandling i Kulturudvalget i september 2016.

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 31. juli 2015 for Kulturpolitik sendes til orientering.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000. kr. mindre end det korrigerede budget.
Beløbet er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2015. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2015 for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Kulturpolitik er der pr. 31. juli 2015 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 70%, svarende til det forventede.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet vil blive overført til 2016 i forbindelse med behandlingen af regnskab 2015 og er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2015. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2015 for Kulturpolitik.
 
For Kulturpolitik kan budgetrealiseringen pr. 31. juli 2015 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:
 
Tekst
Opr. Budget
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Forventet forbrugs-procent pr. 31.07.15
Note
Biblioteket
39.113
38.710
23.780
61%
61%
1
 
-2.157
-1.979
-934
47%
47%
 
Museer
17.453
17.459
17.252
99%
99%
2
 
0
0
0
0%
0%
 
Teatre
9.402
9.346
9.071
97%
97%
3
 
-2.737
-2.737
-1.904
70%
72%
 
Musikskole
24.180
23.878
14.180
59%
60%
4
 
-13.399
-12.992
-9.043
70%
70%
 
Puljer
2.830
3.334
2.306
69%
69%
5
 
0
0
0
0%
0%
 
Andre kulturelle opgaver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Institutioner
18.454
19.074
11.932
63%
62%
6
 
-2.183
-2.183
-2.403
110%
67%
 
  Øvrig kultur
1.773
7.023
4.523
64%
70%
7
 
-34
-4.110
-2.586
63%
61%
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
92.695
94.823
66.173
70%
72%
 
 
Noter:
  1. Forbruget er som forventet på nuværende tidspunkt. Huslejen er betalt for hele året.
  2. Tilskud til museerne er udbetalt for 2015.
  3. Lejeaftale vedr. Kolding Teater er betalt for hele 2015. Tilskud til Mungo Park er betalt for 2015. Refusion vedr. Mungo Park er modtaget for 3. kvartal.
  4. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år.
  5. Kulturpuljen
Afsat
1.496.000 kr.
Heraf disponeret pr. 19.08.2015
1.059.808 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
436.192 kr.
- Arrangementer udbetalt pr. 31.07.15
663.748 kr.
- Yderligere disponeret
396.060 kr.
 
  1. Forbruget følger generelt det forventede forbrug på nuværende tidspunkt af året.
  2. Der er udbetalt tilskud til foreninger for hele 2015. Der er betalt for opsætning af 5 LED pyloner.

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Beslutning Kulturudvalget den 09-09-2015

Godkendt.