Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 28. aug 2019 kl. 08:00

Arbejdsmarkedsudvalget

KUC, lokale 040

Referat

Resumé

Som en del af budgetaftalen for 2019 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Denne blev udarbejdet i starten af 2019 og blev forelagt Byrådet på et seminar i juni. August 2019 behandlede fagudvalgene anbefalingerne fra rapporten, og siden har Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet besluttet, at de berørte fagudvalg skal igangsætte de anbefalede effektiviseringer, som strækker sig over årene 2019 – 2021.

 

Det betyder, at Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal reducere udgifterne på beskæftigelsesområdet. Årsagen er både et resultat af Implementanalysen af området, hvor mulige effektiviseringspotentiale er blevet afdækket, og som resultat af en budgetreduktion fra 2018. Under Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse i august blev der politisk peget på, at besparelsen skal udmøntes som servicetilpasninger fortrinsvist inden for de områder, som Implementanalysen peger på.

 

Implementanalysen indeholder et samlet besparelsespotentiale på 11 mio. kr. Dette udmønter sig i en budgetreduktion på henholdsvis 3 mio. kr. i 2019, stigende til 6,25 mio. kr. i 2020 og endeligt 11 mio. kr. i alt i 2021, når den er fuldt ud implementeret. Ud over denne budgetreduktion, så udestår en besparelse på yderligere 4 mio. kr. som følge af besparelser besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019. Besparelserne drejede sig om statens omlægning af vejledning og opkvalificering samt besparelseskrav vedtaget af byrådet. 

 

I analysen af arbejdsmarkedsområdet er der påpeget seks konkrete områder, hvor der er identificeret et besparelsespotentiale. Besparelsespotentialerne skal realiseres igennem effektivisering og et andet serviceniveau. I sagen gennemgås, hvordan besparelserne opnås inden for de enkelte områder.

 

Som konsekvens af ovenstående reduktioner nedlægges der 23 stillinger. Det skal dog bemærkes, at der siden organisationsjusteringen i juni 2019 er tilbageholdt stillinger i forvaltningen. For nuværende er der tale om 13 stillinger. Dertil kommer reduktionen på brobygningsforløb på Ungeområdet på 1.2 mio. kr.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at udvalget godkender de foreslåede reduktioner på de berørte områder.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2019

Et flertal i udvalget godkender forslaget til servicetilpasninger som beskrevet i sagen. Imod stemte Mette Løwe Voss (SF) og Benny Dall (Ø).

 

Udvalget behandlede punktet på en lukket dagsorden, som efterfølgende er åbnet ved udgivelse af referatet.

Fraværende:

Eea Haldan Vestergaard

Sagsfremstilling

 

Som en del af budgetaftalen for 2019 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Denne blev udarbejdet i starten af 2019 og blev forelagt Byrådet på et seminar i juni. August 2019 behandlede fagudvalgene anbefalingerne fra rapporten, og siden har Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet besluttet, at de berørte fagudvalg skal igangsætte de anbefalede effektiviseringer, som strækker sig over årene 2019 – 2021.

 

Det betyder, at Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal reducere udgifterne på beskæftigelsesområdet. Årsagen er både et resultat af Implementanalysen af området, hvor mulige effektiviseringspotentiale er blevet afdækket, og som resultat af en budgetreduktion fra 2018. Under Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse i august blev der politisk peget på, at besparelsen skal udmøntes som servicetilpasninger fortrinsvist inden for de områder, som Implementanalysen peger på.

 

Implementanalysen indeholder et samlet besparelsespotentiale på 11 mio. kr. Dette udmønter sig i en budgetreduktion på henholdsvis 3 mio. kr. i 2019, stigende til 6,25 mio. kr. i 2020 og endeligt 11 mio. kr. i alt i 2021, når den er fuldt ud implementeret. Ud over denne budgetreduktion, så udestår en besparelse på yderligere 4 mio. kr. som følge af besparelser besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019. Besparelserne drejede sig om statens omlægning af vejledning og opkvalificering samt besparelseskrav vedtaget af byrådet. 

 

I analysen af arbejdsmarkedsområdet er der påpeget seks konkrete områder, hvor der er identificeret et besparelsespotentiale. Besparelsespotentialerne skal realiseres igennem effektivisering og et andet serviceniveau.

 

I juni 2019 blev der administrativt iværksat tiltag for at imødekomme kravene til en ændret tilgang til mødet med borgerne og en bedre service for virksomhederne. Et eksempel herpå er implementering af teamstruktur på tværs af flere områder. Borgerne vil hermed opleve, at et samlet team af forskellige fagligheder løbende kan håndtere de ønsker og behov, borgeren måtte have for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, uden oplevelsen af at blive visiteret og ”afleveret” imellem faglige områder.

 

Tilsvarende er Virksomhedskontakten etableret for at tilbyde virksomhederne én indgang til jobcentret, upåagtet hvilke udfordringer, der måtte være. Det administrative bøvl håndteres, og opgaven følges til dørs for den enkelte virksomhed. Udviklingen af disse tiltag er eksempler på, hvordan inddragelse af borgere og virksomheder har medført ændringer i den måde, forvaltningen organiserer sig efter opgaverne på.

 

Der vil være en periode, hvor borgere og virksomheder vil opleve en ændret service end for nuværende. Det skyldes at budgettet reduceres nu, inden de fornødne effektiviseringer er fuldt implementerede. Det vil f.eks. betyde en længere sagsbehandlingstid og et længere forløb for borgere, en udvikling der kan forventes at have størst påvirkning for de mere udsatte borgere. Det kan også betyde mindre ressourcer afsat til tværfagligt samarbejde ind i borgerens centrum. Borgerne vil kunne opleve ventetid på at komme ind til samtaler eller få aflyst samtaler med kort varsel.

 

Det skal endvidere bemærkes, at forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet træder i kraft pr. 1. januar 2020. Med Implementanalysens besparelsespotentialer og de tiltag, forvaltningen allerede har iværksat, er der nu også igangsat en række af de virkemidler, forenklingsreformen kommer til at omhandle. Derved er der også taget en budgetreduktion, som ikke kan gentages i budget 2020 uden yderligere serviceforringelser.

 

De økonomiske konsekvenser af forenklingsaftalen kendes ikke endnu, men aftalen lægger op til en forenkling af flere af de områder, som besparelsespotentialerne fra Implementanalysen også adresserer. Det gælder eksempelvis færre proceskrav til de ledige med hensyn til antallet af samtaler der skal afholdes. Dette kan udmønte sig i en regulering af kommunernes økonomi som følge af mindre administration. I Implementanalysen er der indlagt besparelseskrav på de ressourcer der anvendes til afholdelse af samtaler på 4,5 mio. kr. Herudover er der i Implementanalysen også lagt op til besparelser gennem øget anvendelse af digitale værktøjer. Det gælder eksempelvis CV på jobnet.dk, ansøgninger til ydelsesområdet samt robotløsninger til at erstatte manuelle arbejdsgange. I forenklingsreformen er det et krav, at flere målgrupper udarbejder CV og anvender min plan på jobnet.dk, og herudover fjernes der krav som kan mindske kommunernes manuelle arbejdsgange. Sidstnævnte gælder eksempelvis afskaffelse af kravet om at udarbejde en mentorkontrakt.

 

Fordelingen af budgetreduktionen

Nedenfor gennemgås den betydning budgetreduktionen får for de afdelinger, der er i beskæftigelsesområdet. Det skal bemærkes, at der er 13 stillinger på tværs af forvaltningen, som siden juni 2019, ikke er blevet genbesat.

 

På tværs af områderne

Der nedlægges en stilling som udviklingskonsulent i staben samt to administrative stillinger i områderne. Opgaverne fordeles til frontpersonalet, hvorved der er mindre tid til borgerbetjening.

 

Det Rummelige Arbejdsmarked

Ved organisationstilpasningen i juni måned blev der tilbageholdt to ledige stillinger som ikke genbesættes. Dertil kommer, at der nedlægges en stilling, hvorved tiden afsat til samtaleforløb med forberedelse og efterbehandling reduceres. Det vil udfordre muligheden for at arbejde i borgerens centrum, når der er mindre tid til mødet med borgeren.

 

Der nedlægges en stilling i aktiveringsindsatsen ved at lukke indsatsen på mental sundhed for borgere ramt af stress, angst og depression. I samarbejde med CSV afsøges mulighederne for at borgerne kan få lignende tilbud i andre rammer.

 

Job & Integration

Ved organisationstilpasningen i juni måned blev der tilbageholdt tre ledige stillinger, som ikke genbesættes. Det var inden for stillingskategorierne jobrådgiver og sproglærer.

 

Derudover nedlægges tre stillinger på sproglærerområdet. I undervisning og indsatser for flygtninge og andre borgere med anden etniske baggrund øges holdstørrelsen med flere deltagere. Derved er der mindre tid til, at den enkelte borger kan få individuel hjælp og danskniveauet er meget forskelligt på holdene. Dette kan betyde, at borgere, der har ringe danskkundskaber, kan have svært ved at forstå det, der formidles, og at det individuelle fokus, som er med til at skabe progression, forringes. Der nedlægges individuelle sprogtræningsforløb ude i virksomhederne. Derved får borgerne ikke samme individuelle mulighed for træning af sprog, kultur og adfærd på virksomheden.

 

Der nedlægges en jobrådgiverstilling på de jobparate kontanthjælpsmodtagere hvorved tiden afsat til samtaleforløb med forberedelse og efterbehandling reduceres. Det vil udfordre muligheden for at arbejde i borgerens centrum, når der er mindre tid til mødet med borgeren.

 

Der nedlægges en jobmentorstilling på kontanthjælpsområdet for aktivitetsparate over 30 år. Konsekvensen af nedlæggelse af stillingen er, at teamet skal løfte en større opgave, da opgaverne for mentoren skal fordeles på medarbejderne i teamet.

 

Funktionen for efterværn på IGU nedlægges. Konsekvensen af nedlæggelse af opgaven er, at risikoen for tilbagefald til ydelse stiger, da der ikke udføres den samme håndholdte indsats for virksomhederne og de ansatte medarbejdere i IGU forløb. Derudover kan det være en stor opgave for virksomhederne at sige ja til et IGU forløb, hvor sprog, kultur og adfærd på arbejdspladsen kan være en barriere.

 

Ungeområde

Ved organisationstilpasningen i juni måned, blev der tilbageholdt en ledig stilling, som ikke genbesættes. Derudover nedlægges en jobkonsulentstilling. Konsekvensen heraf er, at de unge i øget omfang selv skal finde virksomhedspraktikker og småjobs ved en ændret jobsøgningsadfærd. Konsekvensen vil dog også være, at der vil være færre ressourcer til at gennemføre opfølgninger på forløb. Desuden at det kan blive en udfordring i forhold til overholdelse af ret og pligt på tilbud på området, da de unge skal være i tilbud indenfor 4 uger.

 

Brobygningsforløb for unge med udfordringer til søgning til uddannelser opsiges. Kontrakten er på 1.2 mio. kr.

 

Virksomhedsservice

Ved organisationstilpasningen i juni måned, blev der tilbageholdt fire ledige stillinger, som ikke genbesættes. Derudover nedlægges to stillinger i virksomhedsservice, som omfatter kontakten ud til virksomhederne og uddannelsesindsatsen. Derfor vil kontakten ud til virksomhederne omlægges i retning af en bredere markedsføring og målrettede kampagner gennem digitale medier og platforme. Det betyder færre individuelle kontakter og besøg vedrørende rekrutteringer, virksomhedspraktikker, uddannelsesprojekter m.m. Dette skal ses i sammenhæng med, at borgerne i øget omfang skal motiveres til selv at finde jobåbninger og virksomhedspraktikker. Konsekvensen heraf vil være, at virksomhederne oplever mindre koordinering, når borgerne selv skal henvende sig. 

 

Økonomisk Rådgivning

I forbindelse med organisationsjusteringen i juni måned er der to ledige stillinger, som ikke genbesættes. Der nedlægges et tilbud om åben rådgivning for integrationsydelsesborgere og der reduceres en stilling derved. Det får en konsekvens for de borgere, der har sprogmæssige udfordringer og har et behov for at få hjælp til forstå eksempelvis kontakten med det offentlige eller banken gennem breve. Derfor skal den hjælp og rådgivning søges andet steds, eller foregå i de bookede møder med jobrådgiver, som ellers skal omhandle de job- og uddannelsesrettede indsatser.

 

To administrative stillinger nedlægges pr. 01.01.20, idet opgaven med at indkalde borgere og a-kasser til samtale fremover skal varetages af rådgiverne selv. I dag er det de to administrative medarbejdere, som indkalder dagpengeberettigede, jobparate og aktivitetsparate borgere til samtaler, herunder booker mødelokale til samtalerne. Det får den konsekvens, at rådgiverne selv skal afsætte tid til at indkalde og booke samtalelokaler. En tid, der kommer til at gå fra den tid, som de i dag bruger på samtaler med borgerne.

 

En del af bevæggrunden for denne ændrede opgavevaretagelse er den nye forenklingsreform, som træder i kraft ved årsskiftet. I reformen lægges der op til, at en langt større del af borgerne selv skal booke deres samtaler.

 

Samlede konsekvenser

Som konsekvens af ovenstående reduktioner nedlægges der 23 stillinger. Det skal dog bemærkes, at der siden organisationsjusteringen i juni 2019 er tilbageholdt stillinger i forvaltningen. For nuværende er der tale om 13 stillinger. Dertil kommer reduktionen på brobygningsforløb på Ungeområdet på 1.2 mio. kr.

 

Den samlede økonomiske virkning af de nedlagte stillinger, når de er fuldt udmøntet, samt de ikke genbesatte stillinger og reduktion på brobygningsforløb er vist nedenfor. Når reduktionerne er fuldt gennemførte i 2020, vil det svare til en reduktion på 6,5 % af budgettet på konto 5 og 4,3.% på konto 6.

 

Afdeling

2019

2020

2021

Virksomhedsservice

586.144

3.003.943

3.075.372

Job & Integration

151.875

3.564.414

3.850.128

Det Rummelige Arbejdsmarked

217.440

1.418.242

1.453.956

Ungeenheden

866.305

2.030.491

2.101.920

Modtagelse & Service

172.805

1.116.166

1.151.880

Staben

41.549

498.588

498.588

Samlet

2.036.118

11.631.844

12.131.844