Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 22. feb 2022 kl. 15:30

Handicaprådet

Skype

Referat

Resumé

Forslag til forretningsorden for 2022-2025 sendes til behandling i Handicaprådet.

Tilføjelse til resumé

Forretningsordenen blev første gang godkendt på Handicaprådsmødet den 13. januar 2022. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelser i to på hinanden følgende møder. Rådet skal derfor godkende forretningsordenen igen på mødet den 22. februar 2022.

 

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

At forslag til forretningsorden for Handicaprådet godkendes.

Beslutning Handicaprådet den 13-01-2022

Handicaprådet godkendte forretningsordenen.

Fraværende:

Jan Schjerning

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet godkendte forretningsordenen.

 

Sagsfremstilling

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Handicaprådet i dettes næste møde.

 

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelser i to på hinanden følgende møder.

 

 


Resumé

Byrådet vedtog den 25. juni 2019 den Socialøkonomiske politik ”Socialøkonomi er totaløkonomi”. Valgperioden 2018 – 2021 er ved at slutte, hvilket giver anledning til en status på, hvilke resultater, der er opnået i perioden.

 

Den socialøkonomiske politik tager afsæt i nedenstående 3 bundlinjer: 

 

Politikken tager afsæt i 3 bundlinjer:

 1. Værdien for mennesker
 2. værdien for virksomheder
 3. værdien for samfundet.

 

De 3 hovedspor er udmøntes i 6 strategiske handlinger:

 1. Sætte talenter i spil
 2. Tiltrække socialøkonomiske virksomheder
 3. Udvikle samarbejdet med Socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder
 4. samarbejde med uddannelsesinstitutioner
 5. Sætte en national dagsorden
 6. samarbejde på tværs af politiske udvalg

 

Herudover indeholder politikken 3 fyrtårne:

 1. Virksomhedspark for socialøkonomi
 2. ”Vielgut studio”
 3. Videnscenter

 

Status gennemgås på mødet og giver et overblik over de væsentligste milepæle og udviklingspunker igennem de seneste fire år og lægger op til en drøftelse af periodens prioriteringer og resultater, og potentialerne i den socialøkonomiske indsats fremadrettet.

 

På mødet skitseres den rejse, som det socialøkonomiske felt har været på i indeværende byrådsperiode. 

 

Til sagen hører et bilag, som giver en overblik over resultaterne i.f.t. de 6 strategiske handlinger og de 3 fyrtårne.

Tilføjelse til resumé

Som opfølgning på Handicaprådsmødet den 6. maj 2021, besluttedes det, at Handicaprådet i 2022 ønsker en evaluering på indsatsen, hvorfor udviklingschef Birte Muhs deltager i mødet og giver en orientering.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at status tages til efterretning,

 

at udvalget drøfter fremadrettede potentialer i den socialøkonomiske indsats.

Nyt forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Handicaprådet tager status på socialøkonomiske indsatser 2018-2021 til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 15-12-2021

Udvalget tog status på de socialøkonomiske indsatser til efterretning og besluttede, på baggrund af drøftelsen omkring de fremadrettede potentialer, at udvalgets input sammenskrives i et notat, som overleveres til de nye Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

Fraværende:

Elvis Comic

Kjeld Kjeldsen

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

Handicaprådet har fokus på beskæftigelse af personer med handicap og ser frem til et samarbejde med arbejdsmarkedsområdet og udvalget for Social og Arbejdsmarked herom.

Sagsfremstilling

 Byrådet vedtog den 25. juni 2019 den Socialøkonomiske politik ”Socialøkonomi er totaløkonomi”. Valgperioden 2018 – 2021 er ved at slutte, hvilket giver anledning til en status på, hvilke resultater, der er opnået i perioden.

 

Den socialøkonomiske politik tager afsæt i nedenstående 3 bundlinjer: 

 

Politikken tager afsæt i 3 bundlinjer:

 1. Værdien for mennesker
 2. værdien for virksomheder
 3. værdien for samfundet.

 

De 3 hovedspor er udmøntes i 6 strategiske handlinger:

 1. Sætte talenter i spil
 2. Tiltrække socialøkonomiske virksomheder
 3. Udvikle samarbejdet med Socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder
 4. samarbejde med uddannelsesinstitutioner
 5. Sætte en national dagsorden
 6. samarbejde på tværs af politiske udvalg

 

Herudover indeholder politikken 3 fyrtårne:

 1. Virksomhedspark for socialøkonomi
 2. ”Vielgut studio”
 3. Videnscenter

 

Visionen i politikken er formuleret således:

 

”Vores vision er klar; Vi vil – også i årene frem – målrettet, koncentreret og systematisk prioritere og forme udviklingen af den socialøkonomiske dagsorden. Vi tror på at når mennesker får muligheden for at udvikle sig og bidrage til fællesskabet så vinder både den enkelte, virksomheden og samfundet som helhed. Vi tror på at socialøkonomi er totaløkonomi og det vil vi arbejde målrettet for i Kolding Kommune.

 

Vi vil fortsat skabe optimale rammer og vilkår for at socialøkonomiske virksomheder kan udvikle et alsidigt og mangfoldigt arbejdsmarked, hvor der er plads til at alle kan udfolde deres individuelle talent.

 

Vi vil understøtte udviklingen af koncepter, som sætter alle menneskers talenter i spil. Koncepter, der flytter mennesker fra beskyttede miljøer og værksteder til kreative kunst og designmiljøer, hvor der er efterspørgsel efter de varer, som produceres”

 

Status gennemgås på mødet og giver et overblik over de væsentligste milepæle og udviklingspunker igennem de seneste fire år og lægger op til en drøftelse af periodens prioriteringer og resultater, og hvordan denne viden og tilgang kan overleveres til et kommende udvalg.

 

På mødet skitseres den rejse, som det socialøkonomiske felt har været på i indeværende byrådsperiode.  

 

Til sagen hører et bilag, som giver en oversigt over resultaterne i de 6 strategiske handlinger og de 3 fyrtårne.


Resumé

Der er behov for at etablere 170 nye plejeboliger i Kolding Kommune frem mod år 2031 (jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-31).

 

Når der bygges plejehjem er der forskelligartede hensyn at tage. Plejeboligen skal først og fremmest være hjemlig og hyggelig, men den skal også fungere som arbejdsplads for medarbejderne. Fællesarealer og udearealer skal indbyde til socialt samvær, aktiviteter og hygge med pårørende. Nogle beboere måske har brug for ro, hvile eller at blive skærmet, så de ikke uforvarende bevæger sig væk fra plejehjemmet.

 

På baggrund af ovenstående har Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et udkast til principper for plejehjemsbyggeri 2022 (bilag). Principperne er tænkt som en huskeliste, når der bygges nye plejehjem i Kolding Kommune. Principperne skal sætte rammen for hvordan det enkelte plejehjem projekteres, bygges og indrettes.

 

Sagen behandles i

Senior, Ældrerådet, Handicaprådet, Senior, Plan- og Teknik, Økonomi og Strategi, Byrådet.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at principper for plejehjemsbyggeri 2022 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Beslutning Senior den 11-01-2022

Godkendt.

 

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

Handicaprådet opfordrer til at rådet inddrages i det videre forløb ift. planlægning og opførelse af Munkebo og opfordrer endvidere til, at tilgængelighed inddrages i planlægningen af byggeriet.

Sagsfremstilling

Et plejehjem skal først og fremmest være et trygt og godt hjem for beboerne og deres pårørende. Derfor skal hjemlighed, en god hverdag og godt socialt fællesskab tænkes ind, når de første streger til et nyt plejehjem tegnes. Plejehjemmet skal også være en god og funktionel arbejdsplads for medarbejderne.

 

Der er en række principper, som er gode at iagttage, når der bygges nye plejehjem i Kolding Kommune. Principperne er skitseret i bilaget, og omhandler forhold vedrørende forskellige dele af plejehjemmet, herunder borgerens egen plejebolig, fællesareal, serviceareal og udeareal.

 

Principperne handler både om den fysiske bygning, f.eks. størrelsen på plejeboligen, og om de funktioner, der tænkes ind i bygningen, f.eks. loftskinner eller fjernbetjente vinduer/døråbnere. Principperne handler også om, hvordan der skabes hjemlige og hyggelige rammer for beboerne, samtidig med at personalet har en funktionel arbejdsplads.

 

Principperne skal derfor bidrage til drøftelse af spørgsmål som f.eks.:

 

 • Hvordan sikres hjemlighed og hygge i en plejebolig, samtidig med der etableres loftskinner og plejeseng?

 

 • Hvordan sikres fri adgang til udendørsarealer, samtidig med plejehjemsbeboere med demens ikke går væk fra plejehjemmet?

 

 • Hvordan kan plejehjemmet indrettes så spildtid minimeres, og plejepersonalet kan bruge mest mulig tid med beboerne?

 


Resumé

I forbindelse med Inge Carlsens udtrædelse af Handicaprådet skal der vælges en ny repræsentant fra Handicaprådet til Elbokøkkenets kostråd.

 

 

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Handicaprådet udpeger en brugerrepræsentant til Elbokøkkenets kostråd.

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet udpeger Rasmus Lund-Sørensen som Handicaprådets repræsentant i Elbokøkkenets kostråd.

Sagsfremstilling

Elbokøkkenets kostråd består af 1 repræsentant fra ældre/senior rådet og 1 repræsentant fra handicaprådet i hver af de 4 kommuner og 2 medarbejder fra Elbokøkkenet.

 

Rådets opgave er at give feedback på, hvordan konkrete måltider kan blive bedre end de er i dag. Kostrådet samles 2 gange årligt hos Elbokøkkenet, hvor de får generel information om køkkenet. Rådet vidensdeler med hinanden og tester udvalgte måltider i forhold til smag, anretning, ingredienser, beskrivelse, udseende, duft og den generelle oplevelse.

Næste møde afholdes den 24. marts 2022 kl. 12.30.

 


Resumé

Medlem af Social og Arbejdsmarked, Trille Nikolajsen, anmoder i mail, den 25. januar 2022, om optagelse af følgende punkt på dagsordenen;

 

”Medlemmerne af Social- og arbejdsmarkedsudvalget, Trille Nikolajsen (V), Ole Martensen (V), Jan Schjerning (V) og Søren Rasmussen (O), ønsker følgende sag optaget på Social- og arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden:

 

En gruppe unge med handicap har store udfordringer med at bo alene, og med baggrund i dette foreslås det:

 

At Senior- og Socialforvaltningen pålægges at give en redegørelse for hvor langt man er i processen med etablering af bofællesskab(er) for unge med handicap i Kolding Kommune. Herunder en redegørelse for, de opgangsfællesskaber som skal være et nyt tilbud til borgerne mellem botilbud og egen bolig.

 

At en konkret placering drøftet.

 

At Plan og Teknikudvalget inviteres til et fællesmøde med Social- og arbejdsmarkedsudvalget om sagen.”

Tilføjelse til resumé

Handicaprådet orienteres om sagen.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 08-02-2022

Et enigt Social og Arbejdsmarked besluttede at:

 

 • Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, på udvalgets møde den 8. marts 2022, pålægges at redegøre for planerne for etablering af et opgangsfællesskab for unge voksne med udgangspunkt i Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets beslutning af 23. november 2021 om ”Nyt trin på indsatstrappen til opgangsfællesskaber” (dagsordenpunkt 9).

 

 • Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen hurtigst muligt derefter fremlægger en konkret plan for etablering af et opgangsfællesskab i Kolding By – gerne i gåafstand til værestedet Kulturhuset. Social og Arbejdsmarked ønsker opgangsfællesskabet placeret på hjørnet af Fynsvej og Levisionsvej og ønsker i den anledning at Plan og Teknik inviteres til et fællesmøde.

 

 • Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, med henblik på at sikre vores mest handicappede borgere en tryg tilværelse i Kolding og en fagligt forsvarlig hjælp og støtte, pålægges at udarbejde en analyse, der klarlægger det fremtidige kapacitetsbehov for:
   
  • Boliger til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne, der midlertidigt har brug for et botilbud.
  • Boliger til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, der ikke kan bo i egen bolig, og har brug for et længerevarende botilbud.
  • Boliger til plejekrævende borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, der allerede bor i et længerevarende botilbud, men som på grund af yderligere funktionsnedsættelse er blevet plejekrævende.

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

Rådet har en forventning om, at det videre arbejde omfatter alle relevante målgrupper.

 

Handicaprådet forventer ligeledes at blive involveret i det videre forløb både i forhold til udarbejdelse af planer og når byggerierne skal realiseres.


Resumé

Den kommende udvalgsstruktur for 2022-2025 adskiller sig væsentligt fra den tidligere udvalgsstruktur, hvorfor der er udarbejdet et notat, der beskriver den politiske organisering og styring for byrådsperioden 2022-2025.

 

Villy Søvndal giver en orientering om de nye udvalgsstruktur på mødet.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Den nye udvalgsstruktur med udvalgene Børn og Uddannelse, Social og Arbejdsmarked samt Senior skal signalere en ændret tilgang, hvor der tages udgangspunkt i livsfaser. Det harmonerer med Kolding Kommunes overordnede borgertilgang, Borgerens Centrum.

 

Der tages udgangspunkt i den livssituation borgerne befinder sig i, og det skal afspejles i den politiske organisering.

 

Der oprettes desuden to strategiske udvalg: ”Social Bæredygtighed (SB)” og ”Bæredygtighed og vækst (BV)”.

 

De to strategiske udvalg er såkaldte § 17, stk. 4-udvalg. § 17, stk. 4-udvalg skal nedsættes af Byrådet med henblik på varetagelse af bestemte hverv – f.eks. som forberedende eller rådgivende organer for Byråd, Økonomi og Strategi eller de stående udvalg. Med nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg må der ikke gøres indskrænkninger i Økonomi og Strategi og de stående udvalgs kompetence. Udvalgene har ikke selvstændig beslutningskompetence. De to udvalg – SB og BV - karakteriseres som strategiske udvalg, da deres formål er at arbejde med overordnede og frem for alt tværgående emner i en politisk og organisatorisk kontekst.


Resumé

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i januar 2021, at Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne (CSV) skulle udvikle en ny strategi.

 

CSV har siden foråret 2021 gennemført interviews med deres brugere, medarbejdere, handicaporganisationer, kommunale samarbejdspartnere, bestyrelsen m.fl. Disse parter har alle givet gode input, som nu er blevet samlet i et første udkast til en strategi for CSV.

 

Handicaprådet blev den 13. januar 2022 orienteret omkring udkast til CSVs strategi ved ungechef Søren Bork.

 

Handicaprådet besluttede at genoptage punktet, hvor også forstander for CSV Bente Ellegaard deltager, for at give input til handleplanen, således at Handicaprådet tænkes med ind i den mere konkrete planlægning af indsatserne de kommende år.

Tilføjelse til resumé

Til mødet deltager forstander for CSV Bente Ellegaard.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

At Handicaprådet orienteres og inddrages i arbejdet med handleplanen.

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet tog orientering omkring CSVs strategi til efterretning.

 

Handicaprådet ønsker at blive orienteret og inddraget i arbejdet med handleplanen.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i januar 2021, at Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne (CSV) skulle udvikle en ny strategi. CSV skulle gennemføre en proces med inddragelse af de relevante interessenter og på den baggrund udvikle en ny strategi for de kommende år.

 

Den nye politiske strategi skulle sikre en fælles forståelse af, hvilke opgaver CSV skal prioritere og lykkes med. Derudover skulle processen belyse mulige veje til en bedre sammenhæng og koordination mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og CSVs bestyrelse.

 

Status på arbejdet

CSV har siden foråret 2021 gennemført interviews med brugere, medarbejdere, handicaporganisationer, kommunale samarbejdspartnere, bestyrelsen m.fl. Disse parter har alle givet gode input, som nu er blevet samlet i et første udkast til en strategi for CSV.

 

Indholdet i strategien

Strategien er bygget op omkring CSVs fire fagområder:

 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Voksenspecialundervisning
 • Hjerne & Kognition
 • Kommunikation & Teknologi.

 

Hvert af disse områder har fået formuleret en række udviklingsspor, som skal give retning for arbejdet de kommende år. Strategien er vedlagt som bilag til sagen.

 

På mødet vil forstander for CSV, Bente Ellegaard og Ungechef Søren Bork Hansen præsentere strategiudkastet. Derefter kan Børne- og Uddannelsesudvalget give input og dele refleksioner om strategien. Ud fra disse input vil strategien blive justeret, så udvalget kan behandle det endelige forslag til en ny strategi for CSV på mødet i november 2021.

 

Baggrundsinformation om CSVs aktiviteter

CSV er et kompetenceudviklingscenter, som leverer undervisning, vejledning, afprøvning og rådgivning til mennesker med funktionsnedsættelser. Målet er, at de i videst muligt omfang får mulighed for at tage aktivt del i samfundslivet, f.eks. at tage en uddannelse, komme i beskæftigelse eller i det hele taget opnå en meningsfyldt tilværelse.

 

CVS arbejder i dag primært med fire områder:

 • Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 • Voksenspecialundervisning (VSU)
 • Undervisningstilbud efter erhvervet hjerneskade
 • Tilbud til borgere med tale-, høre- eller synsudfordringer.

 

CSV leverer derfor ydelser til både unge og voksne.

 

CSV Kolding har i dag en bestyrelse bestående af repræsentanter fra handicaporganisationer, byrådspolitikere fra Kolding og Fredericia, kursist- og elevrepræsentanter samt CSVs medarbejdere. Derudover deltager CSVs ledelse på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen mødes fem gange om året.

 


Resumé

Generel orientering til Handicaprådet fra handicaprådsformanden og administrationschefen.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

 

-         Møde vedr. prøvehandling på VUC/HF er udsat til afholdelse den 8. marts 2022.

-         Møde vedr. hovedindgangen ved Ålegården er udsat til afholdelse den 15. marts 2022.

-         Der er ikke noget nyt vedr. Vores hus i Vamdrup.

-         Der er ikke noget nyt vedr. byggeriet vedr. CSV.

-         Sundhedshus i Christiansfeld – rådet ønsker inddragelse i processen.

 

Sagsfremstilling

Generel orientering til Handicaprådet fra handicaprådsformanden og administrationschefen, herunder

 

-         Orientering fra møde vedr. prøvehandling VUC/HF.

 

-         Udskydelse af møde vedr. hovedindgangen ved Ålegården til den 15.3 pga. at projekteringen kun lige er startet op og derfor ikke noget konkret at vise HR.

 

-         Orientering vedr. møde med Udbudsafdelingen omkring processen ifbm. Udbudssager.

 


Resumé

Handicaprådet skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkendt.

Sagen behandles i

Handicaprådet.