Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 23. nov 2022 kl. 12:10

Bæredygtig Vækst

Mødelokale 5, 1. sal

Referat

Resumé

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets input fra workshoppen på oktober-mødet, kommissoriet for udvalget, byrådets politiske arbejdsgrundlag og budgetnoten vedtaget i forbindelse med budget 2023 komme med forslag til indhold og tidsplan for det videre arbejde med 2050-planen.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.

Forslag

Kommunaldirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslag til indhold og tidsplan for arbejdet med 2050-planen godkendes.

Beslutning Bæredygtig Vækst den 23-11-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget har siden opstarten i februar 2022 gennemført et introduktionsforløb, hvor der dels har været fokus på at få gennemgået det strategi- og planunivers, som hidtil har været gældende i kommunen – og dels få givet udvalget inspiration via en række ekspertoplæg og seminarer, herunder også studieturen til Aalborg. På udvalgsmødet i oktober blev udvalget præsenteret for en opsamling af de forskellige temaer og drøftelser, ligesom udvalget gennem en workshop kortlagde de temaer og processuelle forhold, der bør tages med i det videre arbejde med 2050-planen.

 

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets input fra den afholdte workshop, kommissoriet for udvalget Bæredygtig Vækst, byrådets politiske arbejdsgrundlag og budgetnoten (Budgetnote 13 - Sammenhængende 2050-plan) vedtaget i forbindelse med budget 2023 komme med forslag til hvilke elementer, der bør indgå i det udbud, der skal danne afsæt for udarbejdelsen af en 2050-plan. Desuden vil forvaltningen præsentere en overordnet tidsplan for processen frem til, at der er truffet aftale med en ekstern leverandør, samt gennemgå forskellige udbudsmodeller.

 

Forvaltningen vil samtidig fremlægge et forslag til, hvordan processen med 2050-planen koordineres med planstrategiprocessen og processen vedr. revision af Bæredygtighedsstrategien.

 

Opfølgningen på udvalgsmødet i oktober vedlægges som bilag.


Resumé

Forvaltningen fremlægger beskrivelse af konsekvenserne for Bæredygtig Vækst af det vedtagne budget 2023.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.

Forslag

Kommunaldirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Bæredygtig Vækst den 23-11-2022

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jørn Chemnitz

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet beskrivelser af konsekvenserne af det vedtagne budget 2023, for de ændringsforslag som er medtaget i budgetforliget for 2023.

 

 ANLÆG (1.000 kr.)

Forslags-nr.:

Tekst:

2023

2024

2025

2026

Beskrivelse af konsekvenser:

ADM-S-NY

Byudviklingslaboratorium

100

 

 

 

Se budgetnote 12 nedenfor.

ANLÆG -17

2050-PLAN

2.500

 

 

 

Se budgetnote 13 nedenfor.

 

 

Der er i forbindelse med Budget 2023 vedtaget nedenstående 2 budgetnoter, som har relevans for Bæredygtig Vækst:

 

Budgetnote 12 - Byudviklingslaboratorium:

Af byrådets politiske arbejdsprogram fremgår en målsætning om at styrke fokus på arkitektur og måden, der skabes en bæredygtig bolig- og byudvikling på.

 

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor i løbet af 2023 at starte et fysisk og aktivt byudviklings-laboratorium med bl.a. en fysisk model af Kolding by, der skal være med til at fremme kommunikation og dialog med aktører og borgerinddragelse samt øge synlighed omkring udviklingen af kommunen. Der er i budgetforliget afsat 100.000 kr. til formålet.

 

Byudviklings-laboratoriet skal kobles til en styrkelse og synliggørelse af Kolding Kommunes arkitekturpolitik, fremtidens fysiske helhedsplaner samt bruges som et synligt og aktivt værktøj til både stadsarkitekt og arkitekturteam.

 

(Budgetnoten er også relevant for Plan og Teknik)

 

Budgetnote 13 - Sammenhængende 2050-plan:

Udvalget for bæredygtig vækst pålægges at igangsætte en visionsproces og udvikling af en sammenhængende udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", der sætter en visionær og bæredygtig retning for den kommende planstrategi og kommuneplan – og pejler frem mod 2050. Der er i budgetforliget afsat 2.500.000 kr. til formålet.

 

Kolding har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe en mere sammenhængende by på trods af de mange barrierer som f.eks. infrastruktur, biler, banen, åen og fjorden. 

 

Der skal igangsættes en visionsproces med screening af nuværende planer for Koldings fysiske planer, og med inddragelse af alle relevante interessenter og borgere. 

 

Visionsprocessen skal udmøntes i en udviklingsplan for ”Fremtidens Kolding”, hvor flere eksterne tværfaglige rådgivergrupper inviteres i et parallelopdrag til at komme med bud på en fysisk helhedsplan, der viser stærke hovedgreb for byens og kommunens udvikling med blik på både mobilitet, bosætning, uddannelse, indkøb, fritid, erhverv mm. Udviklingsplanen skal danne grundlag for revision af Koldings planstrategi i 2024 og efterfølgende revision af andre relevante planer, politiker og strategier. 


Resumé

Miniseminaret med temadrøftelsen om den bæredygtige byudvikling er et led i det aftalte forløb om strategisk byledelse med Dansk Arkitektur Center. På baggrund af 2 eksterne oplæg vil Dansk Arkitektur Center facilitere en drøftelse i udvalget.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.

Forslag

Kommunaldirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at temaet om bæredygtig byudvikling drøftes.

Beslutning Bæredygtig Vækst den 23-11-2022

Temaet blev drøftet.

Sagsfremstilling

Miniseminaret og temadrøftelsen om den bæredygtige byudvikling er et led i det aftalte forløb om strategisk byledelse med Dansk Arkitektur Center. På baggrund af 2 eksterne oplæg vil Dansk Arkitektur Center facilitere en drøftelse i udvalget.

 

I forbindelse med temadrøftelsen vil der blandt andet blive sat fokus på en række relevante spørgsmål og dilemmaer, herunder:

  • Hvordan skaber vi bæredygtig byudvikling i kommunen?
  • Hvad gør vi, når vi både bliver flere, skal bygge tættere og samtidig have plads til mere natur?
  • Hvordan kan man bo sammen, måske også på andre måder end vi tænker i dag?
  • Hvad bidrager naturen med i byen?
  • Hvorfor skal man både tænke i de store linjer og i den lille skala?
  • Ved vi hvem vi planlægger for?
  • Hvordan er kommunen med til at sætte en bæredygtig retning i planlægningen?

 

Landskabsarkitekt Susanne Grunkin fra Green Cities holder oplæg med temaet ”Hvordan arbejder vi med både by og natur og med bynatur”.

 

Arkitekterne Søren Nielsen og Morten Dam Feddersen fra Tegnestuen Vandkunsten holder oplæg med temaet ”Hvordan ser den tætte eller fortættede by ud”.

 

Oplæg fra Dansk Arkitektur Center vedlagt som bilag.


Resumé

Særlige emner til orientering eller drøftelse.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.

Beslutning Bæredygtig Vækst den 23-11-2022

Ingen emner drøftet.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen


Resumé

Udvalget skal godkende referatet. Dette gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på ”Godkendt” i sagen Underskriftark.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.