Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 21. feb 2018 kl. 11:30

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Slotssøbadet Kolding

Referat

Resumé

Direktør Otto Skak forestår rundvisning og orientering om Slotssøbadet som socialøkonomisk virksomhed.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren samt Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Orienteringen om Slotssøbadets arbejde med socialøkonomi blev taget til efterretning.


Resumé

På udvalgsmødet præsenteres Senior- og Socialforvaltningens vision og leveregler for samarbejdet med borgerne. Vision og leveregler er udviklet i 2017 med udgangspunkt i en designproces, hvor mere end 320 borgere og medarbejdere har været involveret.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget godkender det fortsatte arbejde med Selvværd og Sammenhæng,

at Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget underskriver folderen, som beskriver visionen og strategien samt arbejdet hermed.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Udvalget besluttede;

at arbejdet med Selvværd og Sammenhæng kan fortsætte,

at underskrive folderen, som beskriver visionen og strategien samt arbejdet hermed.

Sagsfremstilling

I december 2016 godkendte det tidligere Seniorudvalg samt Social- og Sundhedsudvalg projektgrundlaget for gennemførelse af en designproces med henblik på at udvikle Senior- og Socialforvaltningens nye vision og strategi for, hvordan vi udvikler samarbejdet med borgerne.

 

I løbet af 2017 er designprocessen blevet gennemført med involvering af mere end 320 borgere og medarbejdere. På baggrund af de indsigter, som designprocessen frembragte, er der udviklet en vision og 5 leveregler samt en model for, hvordan forvaltningens ansatte aktivt kan arbejde med at realisere vision og leveregler.

 

På udvalgsmødet fremlægges indsigterne fra designprocessen, vision, leveregler og eksempler på, hvordan forvaltningen arbejder med at realisere det. Samtidig er medsendt en folder som bilag, som kort beskriver indholdet.


Resumé

Senior- og Socialforvaltningen har siden efteråret 2016 haft fokus på, hvordan det er at være pårørende til en person der modtager hjælp fra Senior- og Socialforvaltningen.

Med udgangspunkt i interviews med pårørende, borgermøder og workshops har Senior- og Socialforvaltningen udarbejdet udkast til model for pårørendesamarbejde.

 

Modellen bygger på fire temaer, der rammesætter de behov, man som pårørende kan have.

 

Model for pårørendesamarbejde fremgår af bilaget.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget (21.02.2018), Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget (21.02.2018), Seniorudvalget (06.03.2018), Handicaprådet (08.03.2018 - høring), Ældrerådet (15.03.2018-høring), Udsatterådet (høring), Seniorudvalget (03.04.2018-godkendelse), Social- og Sundhedsudvalget (18.04.2018-godkendelse), Socialøkonomi- Handicap- og Hjælpemiddeludvalget (18.04.2018-godkendelse). 

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at model for pårørendesamarbejde drøftes og sendes i høring.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Godkendt.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udviklingen af model for pårørendesamarbejde

Senior- og Socialforvaltningen har siden efteråret 2016 haft fokus på, hvordan det er at være pårørende til en person, der modtager hjælp fra Senior- og Socialforvaltningen. Forvaltningen har blandt andet interviewet pårørende til borgere, der bor på plejecenter, modtager sygepleje eller hjemmehjælp, er handicappet eller er tilknyttet misbrugs- eller psykiatriområdet.

 

Indsigterne fra interviews med de pårørende dannede rammen for en temadag i marts 2017, med deltagelse af Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

 

På baggrund af temadagen i marts og workshops og borgermøde i august og oktober 2017 har forvaltningen udarbejdet udkast til pårørendemodel.

 

Model for pårørendesamarbejde

Model for pårørendesamarbejde bygger på de fortællinger og indsigter, som de pårørende har bidraget med i udvikling af modellen. Modellen er bygget op om fire temaer, som de pårørende har peget på:

 

 • På med iltmasken for at kunne hjælpe: Iltmasken hjælper til, at de pårørende tillader at have fokus på sig selv
 • Værktøjskassen til hjælperrollen: For at kunne påtage sig hjælperrollen, er det vigtigt at man har adgang til en værktøjskasse med en pårørendeplan
 • Pusterummet: Som pårørende har man brug for at tage en pause fra rollen og lade batterierne op
 • Fællesskaber for pårørende: Pårørende kan have brug for at have meningsfulde fællesskaber

Temaerne i modellen skal bruges i det fremadrettede arbejde med at udvikle pårørendesamarbejdet i Kolding Kommune.

 

Virkeliggørelse af model for pårørendesamarbejde

I budget 2018 er der afsat midler til at ansætte en pårørendeguide. Pårørendeguiden skal have fokus på at hjælpe pårørende i Kolding Kommune. Det kan være alt fra hjælp til at udfylde formularer, en samtale om det, der er svært i familien, eller støtte til den pårørende, der har brug for et pusterum. Pårørendeguiden skal også understøtte den politiske ambition om, at det skal være nemmere for pårørende at navigere rundt i de konkrete tilbud, der allerede findes i kommunen og udvikle fremtidige indsatser på pårørendeområdet.

Pårørendeguiden skal være bindeleddet, der sammen med samarbejdspartnere skaber sammenhæng og selvværd for den pårørende. Modellen for pårørendesamarbejde vil løbende blive evalueret med deltagelse af pårørende.

www.kolding.dk/pårørende kan alle interesserede følge med i pårørendesamarbejdet og de konkrete initiativer, der iværksættes for at styrke pårørendesamarbejdet i Kolding Kommune.


Resumé

Forslag til forretningsorden for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget for perioden 2018 – 2021.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Senior- Socialdirektøren foreslår,

 

at forretningsordenen for 2018 – 2021 godkendes.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Godkendt.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 24-01-2018

Forretningsordenen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Forretningsorden for stående udvalg skal godkendes i 2 på hinanden følgende ordinære møder.


Resumé

Partierne i det nye Byråd har aftalt et overordnet politisk grundlag for de næste 4 års arbejde.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren samt Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren foreslår,

 

at grundlaget for Byrådets arbejde 2018-2021 drøftes for så vidt angår Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets ansvarsområder.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Det politiske grundlag for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets ansvarsområder 2018-2021 blev godkendt.

Sagsfremstilling

Grundlaget for Byrådets arbejde 2018-2021 er politiske tilkendegivelser, som partierne vil arbejde for i form af konkrete tiltag, analyser og indsatser. Det kan f.eks. betyde, at der skal analyseres eller undersøges nærmere, før der kan træffes en politisk beslutning. Hvert udvalg skal sikre, at emnerne tages på i de relevante udvalg.

 

For Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område er de politiske målsætninger i henhold til grundlaget følgende:

 

Vi fokuserer på det enkelte menneskes selvværd for at udvikle samfundets velfærd. Med udgangspunkt i borgerens centrum er socialøkonomi en accelerator for en udvikling i det enkelte menneskes naturlige ønske om at klare sig selv og bidrage til fællesskabet.

 

Der arbejdes målrettet med at fremme socialøkonomiske virksomheder i Kolding, fordi de spiller en afgørende rolle, når vi skal skabe et arbejdsmarked med plads til alle. Derfor skal vores socialøkonomiske strategi understøtte og udvikle virksomhedernes sociale og økonomiske bundlinje.

 

Vores fokus vil ligge på at fremme vilkårene for socialøkonomiske virksomheder og på at skabe helt nye innovative løsninger, som sætter borgerens individuelle talenter og potentialer i spil.

 

Borgere med handicap kan leve en selvstændig tilværelse på lige fod med alle andre borgere. Vi vil arbejde for, at alle kan opnå uddannelse, få et arbejde og leve et aktivt og sundt liv.

 

Meningsfulde fællesskaber er vigtige for os mennesker, og derfor vil vi understøtte muligheden for, at alle kan indgå i lokalsamfundets fællesskaber, uanset hvem man er, og hvilket handicap man har. Det kan vi blandt andet gøre ved at skabe og bevare gode rammer for frivillighed – en frivillighed baseret på, at alle får noget ud af det, både den der giver og modtager.

 

Der skal arbejdes med tilgængelighed for mennesker med handicap med udgangspunkt i den vedtagne tilgængelighedsstrategi for Kolding Kommune.


Resumé

Kolding Kommune var den første kommune i Danmark, som vedtog en socialøkonomisk strategi. Den blev vedtaget i 2008, og det var det daværende lokale beskæftigelsesråd, som bevilgede 500.000 kr. til at udvikle strategien.

 

I 2014 vedtog et enigt byråd version 2.0 ”Overskud giver overskud” og i januar 2017 blev Kolding Kommunes 3. socialøkonomiske strategi ”Lokal vækst med social bundlinje” vedtaget af Byrådet.

 

Der er udarbejdet et overblik, som indeholder:

 • Definitionen på socialøkonomiske virksomheder
 • Formålet med strategierne
 • Målgrupperne for strategierne
 • Strukturen og forankringen
 • Erfaringer/udfordringer, som førte til udarbejdelse af en ny version
 • Handleplan
 • Status på socialøkonomiske virksomheder og deltagelsen i acceleratorprogrammerne

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren foreslår,

 

at overblikket tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Udvalget tog det udarbejdede overblik over socialøkonomi til efterretning.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune var den første kommune i Danmark, som vedtog en socialøkonomisk strategi. Den blev vedtaget i 2008, og det var det daværende lokale beskæftigelsesråd, som bevilgede 500.000 kr. til at udvikle strategien.

 

I 2014 vedtog et enigt byråd version 2.0 ”Overskud giver overskud” og i januar 2017 blev Kolding Kommunes 3. socialøkonomiske strategi ”Lokal vækst med social bundlinje” vedtaget af Byrådet.

 

Der er udarbejdet et overblik, som indeholder:

 • Definitionen på socialøkonomiske virksomheder
 • Formålet med strategierne
 • Målgrupperne for strategierne
 • Strukturen og forankringen
 • Erfaringer/udfordringer, som førte til udarbejdelse af en ny version
 • Handleplan
 • Status på socialøkonomiske virksomheder og deltagelsen i acceleratorprogrammerne

 

Baggrundsviden om Kolding Kommunes socialøkonomisk strategier:

 

Version 1.0

Strategien var et led i en overordnet strategi, som skulle understøtte, at den beskæftigelsesmæssige indsats blev en del af kommunens samlede erhvervspolitik ved at sætte nogle af de mest udsatte borgeres kompetencer i spil.

Kolding Kommune kommer i kontakt med den sociale kapitalfond, som investerer i og udvikler virksomheder, som kan forene social og forretningsmæssig succes, og Kolding Kommune bliver som den første kommune i Danmark tilbudt en plads i kapitalfondens vækstpanel, hvilket indebærer, at vi sammen med CABI, forretningsudviklere fra Kapitalfonden, Merkur Bank og markedsføringsfolk er med til at pege på socialøkonomisk virksomheder, som kapitalfonden med fordel kan investere i.

 

Version 2.0 ”Overskud giver overskud
I forbindelse med vedtagelsen af version 2.0 blev socialøkonomiske virksomheder defineret således:

 • Virksomheden har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
 • Har salg af ydelser/og eller produkter
 • Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
 • Er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
 • Har et CVR-nummer

I forbindelse med vedtagelse af strategien blev der afsat 3 millioner kr. til implementering af strategien, heraf 1.500.000 kr. til projektmidler til udvikling af tilbud til udsatte målgrupper. Der resterer pr. 1. januar 2018 kr. 760.000 kr. i puljen, som virksomheder og iværksættere kan søge til at udvikle tilbud til udsatte målgrupper. Der kan maksimalt bevilges 150.000 kr.

Via vores deltagelse i vækstpanelet kommer Kolding Kommune i kontakt med en lang række etablerede nationale socialøkonomske virksomheder, og det er her vi får øje på, at der er behov for at udvide vores fokus til også at handle om at tiltrække nationale socialøkonomiske virksomheder.

 

I 2014 begynder nationale socialøkonomiske virksomheder at etablere sig i Kolding, og som kommune begynder vi at lave forretninger og købe ydelser hos de socialøkonomiske virksomheder.

 

Som et resultat af en designproces blev Kolding Kommune den første kommune i Danmark, som lavede et udbud, som var målrettet til socialøkonomiske virksomheder.

 

Det blev serviceydelserne på Kolding Bibliotek, der blev udbudt til socialøkonomiske virksomheder, og det blev den nationale socialøkonomiske virksomhed Virksomhedsporten, som vandt udbuddet og i dag beskæftiger 17 medarbejdere i fleksjob på Kolding bibliotek.

Version 3.0 – ”Lokal vækst med social bundlinje”

Efter vedtagelsen af version 3.0 blev definitionen af socialøkonomiske virksomheder præciseret til også at omfatte særligt socialt ansvarlige virksomheder, der som et led i at drive forretning er villige til at tage et socialt ansvar.

 

Den Sociale kapitalfond har i et notat fra 2014 defineret socialt ansvarlige virksomheder således: 

 

”Særligt sociale virksomheder defineres som værende private virksomheder med 10-249 ansatte, hvor antallet af ansatte i støttet beskæftigelse er på mindst fem eller udgør mindst 10 pct. af de ansatte i virksomheden. Ved udgangen af 2014 var ca. hver tiende SMVer ved denne definition særligt social, hvilket svarede til ca. 1.700 virksomheder”

 

I slutningen af 2016 er tiden inde til at tænke nyt – med over 400.000 udsatte danskere udenfor arbejdsmarkedet tilbød Den Sociale Kapitalfond, at Kolding Kommune kunne komme med i et forsøgsprojekt, som tager afsæt i de erfaringer kapitalfonden har gjort med deres acceleratorprogrammer igennem de seneste 5 år.

Forsøgsprojektet intensiverer forretningsudviklingsforløb (acceleratorprogrammer) socialøkonomiske og socialt ansvarlige små og mellemstore virksomheder således at der generes jobs til udsatte borgere.

Helt konkret viste de foreløbige tal fra Den Sociale Kapitalfonds acceleratorprogrammer:

 • En foreløbig vækst (netto) på 281 job, opkvalificerings- og praktikpladser heraf:
 • 69 flere udsatte ledige i job
 • 54 flere ordinære job
 • 158 flere i opkvalificering og praktik i virksomhederne
 • En foreløbig omsætningsvækst på 47 mio. kr. (30% i 2015)

Konklusionen blev, at der er et stort uudnyttet potentiale hos små og mellemstore virksomheder – et potentiale, som kan forløses via vækst, der betyder øget behov for ressourcer og dermed varige arbejdspladser. Løsningen blev investering i lokal vækst med social bundlinje, som også blev navnet på Kolding Kommunes 3. socialøkonomiske strategi.


Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren foreslår,

 

at forslaget drøftes. 

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Udvalget godkendte de overordnede pejlemærker samt proces for, hvordan socialøkonomi kan videreudvikles i 2018.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i overblik vedr. socialøkonomi er der udarbejdet et forslag til, hvordan socialøkonomi kan videreudvikles i 2018. 

Forslaget tager udgangspunkt i:

 • Nuværende indsatser
 • Muligheder og udfordringer
 • Tidsplan for udvikling
 • Pejlemærker for udviklingen

 

Forslaget gennemgås på mødet.


Resumé

Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relations ledelse (ER) har tilbudt Kolding Kommune at indgå i et pilotprojekt, som skal være med til at give et kompetenceløft i vækstlaget for sociale innovatører og socialøkonomiske iværksættere.

 

Målgruppen for forløbet er:

 • Frivillige ildsjæle
 • Projektledere og/eller medarbejdere i den offentlige eller private sektor, som arbejder indenfor det sociale område
 • Sociale entreprenører

 

Kolding Kommune tilbydes i lighed med 2 andre kommuner 4 pladser i talentprogrammet.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren foreslår,

 

at Kolding Kommune indgår i pilotprojektet sammen med SDU,

 

at evaluering og status forelægges udvalget ultimo 2018.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relations ledelse (ER) har tilbudt Kolding Kommune at indgå i et pilotprojekt, som skal være med til at give et kompetenceløft i vækstlaget for sociale innovatører og socialøkonomiske iværksættere.

Målgruppen for forløbet er:

 • Frivillige ildsjæle
 • Projektledere og/eller medarbejdere i den offentlige eller private sektor, som arbejder indenfor det sociale område
 • Sociale entreprenører

Kolding Kommune tilbydes i lighed med 2 andre kommune 4 pladser i talentprogrammet.

Formål med talentprogrammet:

I programmet er der fokus på social innovation som en ny måde at forstå, analysere og løse sociale problemer på. Med udgangspunkt i egne projekter, bliver deltagerne klædt på til at agere sociale innovatører, der skaber social værdi gennem skabelsen af nye initiativer, organisationer eller projekter.

Indhold i talentprogrammet:

Programmet følger en simpel tretrins model, der baserer sig på den nyeste forskning i social innovation og entreprenørskab.

De tre trin fokuserer på:

 • at definere 
 • at udvikle
 • og skalere den sociale innovation

Under hvert af disse trin arbejdes der med en række konkrete modeller og værktøjer. I det konkrete arbejde bliver der inddraget værktøjer og modeller fra blandt andet design, entreprenørskab og innovation.

Programmet er 100% praksisorienteret og fokuserer på at kompetenceudvikling og læring skal ske gennem konkret arbejde med modeller, teorier og værktøjer i egne projekter.

Det er en forudsætning for at deltage i talentprogrammet:

 • at deltagerne har planer om eller allerede er involveret i et projekt, der har til formål at skabe social værdi
 • at deltagerne kan læse og skrive på et niveau, der svarer til en gymnasial uddannelse
 • er motiveret for at arbejde på programmet løbende og i grupper med andre sociale innovatører.

Rekruttering til programmet vil ske i et tæt samarbejde mellem Kolding Kommune og SDU.

Talentprogrammet bliver afholdt på SDU i Kolding i foråret 2018.

Definition på social innovation:

Social innovation defineres bredt som ”en ny løsning på et socialt problem, der er mere effektiv og bæredygtig end tidligere løsninger, og hvor værdiskabelsen tilfalder udsatte mennesker og samfundet som helhed” og kan rumme ideer og projekter fra alle sektorer. Det er med andre ord muligt at bedrive social innovation uanset om du er uafhængig social entreprenør, projektleder eller medarbejder i en offentlig eller privat organisation eller er ildsjæl med forankring i en frivillig organisation.

Den sociale entreprenør adskiller sig fra iværksættere ved først og fremmest at fokusere på skabelsen af social værdi. Dette udelukker ikke, at der skabes økonomisk værdi, der approprieres eksempelvis gennem en socialøkonomisk virksomhed, men det er ikke det centrale.

Sociale innovationer kan organiseres på mange forskellige måder;

 • Som virksomheder
 • Som non-profit organisationer
 • Som foreninger
 • Eller som samarbejdskonstellationer mellem forskellige eksisterende organisationer

Økonomi:

Projektet er et samarbejde mellem SDU, Kolding Kommune samt yderligere 2 andre kommuner. Projektet samlede omkostninger forventes at være omkring 120.000 kr.

Heraf udgør Kolding Kommunes bidrag 30.000 kr.


Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Tobias Jørgensen, Trille Nicolaisen samt Pernille Øhlenschlæger Pedersen deltager i markeringen af ombygningen på Låsbyhøj.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning. 

 

Aktivitet

Invitation til

Deltagere

Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter. Markering af at ombygningen starter,
23. februar 2018, kl. 13-14.30, Låsbyhøj, Nørregade 1, Kolding

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets medlemmer

 

 


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Resumé

Orientering fra Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelområdet.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelområdet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.