Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 8. apr 2014 kl. 15:00

Kolding Talentråd

Kolding KetcherCenter

Referat

Resumé

Udkast til forlængelse af samarbejdsaftale med idrætsmedicinsk netværk ved Peak Clinic fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at samarbejdsaftalen forlænges med et år, så den gælder frem til og med juni 2015.

Sagsfremstilling

Eliteidrætsrådet har i foråret 2012 haft et idrætsmedicinsk netværk i udbud. Udbuddet blev vundet af Peak Clinic, der er omdrejningspunkt for et netværk bestående af sportsspecialister inden for faggrupperne fysioterapi, fysisk træning, kiropraktik, medicin og massage. Via udbuddet blev der indgået en et-årig aftale med mulighed for et-årig forlængelse i to omgange. Optionen på forlængelse er anvendt det første år, og der er derfor mulighed for at forlænge med endnu et år.
 
Netværket har givet en fast timepris på behandlinger og træning, som også kan anvendes af samarbejdsklubberne. Den samlede aftale lyder på 188.000 kr. årligt og indeholder 7,5 timer ugentlig fordelt på fysisk træning og fysioterapi i alle skoleårets undervisningsuger. Udgifterne finansieres udenfor Eliteidrætsrådets budgetområde.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 08-04-2014

Godkendt.

Resumé

Idrætsakademi Kolding (IKA) anmoder om indgåelse af samarbejdsaftale med Eliteidrætsrådet for august 2014-juni 2015.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at det vedhæftede udkast til aftale indgås under forudsætning af, at IKA ønsker at indgå aftale med støttebeløb på 155.000 kr.,
 
at Eliteidrætsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt de ønsker at søge om en budgetudvidelse på 344.000 kr. til IKA,
 
at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål at analysere baggrunden for frafaldet blandt de øvrige idrætsgrene.

Sagsfremstilling

Det kan oplyses, at den nuværende samarbejdsaftale med IKA udløber ved udgangen af juni måned 2014. IKA ønsker at få udvidet det kommunale tilskud, så det svarer til de kommunale tilskud på 499.000 kr., som akademiet modtager fra hver af de øvrige kommuner, hvor IKA driver akademi. Der er i dag afsat 155.000 kr. på Eliteidrætsrådets budget i tilskud til IKA, så for at matche de øvrige kommunale tilskud skal der tilføres 344.000 kr.
 
Det udvidede tilskud skal sikre opkvalificering og opnormering på følgende områder: sundhed, test og fysisk træning, trivsel og lektiehjælp, fokus på pigesiden, mentaltræning og kostvejledning.
 
I den gældende aftale er det indskrevet, at en del af støttebeløbet er tildelt IKA for at varetage det elitepas, som eksisterede for de øvrige idrætsgrene. Der er pt. kun håndboldspillere på IKA efter at der periodevis har været tilknyttet pigefodboldspillere, bowlere og senest squashspillere.
 
Såfremt der skal oprettes muligheder i ungdomsuddannelserne for talenter i andre idrætsgrene end håndbold, er der behov for at få de øvrige idrætsgrene engageret i at finde den rette løsning for et samarbejde om at udbyde flere idrætsgrene i akademiregi. Det foreslås, at gruppen kan bestå af en repræsentant fra IKA, elitekoordinatoren og tre repræsentanter fra samarbejdsklubberne udvalgt af klubnetværket, der mødes den 24. april 2014.
 
En frafaldsanalyse for udøvere i de frafaldne idrætsgrene kan pege på, hvad der er årsagen til, at de enkelte udøvere i de øvrige idrætsgrene er faldet fra. De erfaringer forventes at kunne bruges til at tematisere baggrunden for de punkter, der skal arbejdes med i arbejdsgruppen, så baggrunden for at skabe udbud af øvrige idrætsgrene kan blive optimeret.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 08-04-2014

Godkendt med den tilføjelse, at der søges om budgetudvidelse under forudsætning af, at den nedsatte arbejdsgruppe kan tilslutte sig en fælles løsning.

Resumé

Team Danmark (TD) og Dansk Idrætsforbund (DIF) har på et seminar med specialforbunden og elitekommuner udarbejdet et fælles værdisæt for talentudviklingen i Danmark.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at Eliteidrætsrådet drøfter værdisættet,
 
at værdisættet rundsendes til orientering til samarbejdspartnere,
 
at udfordringer og muligheder i forbindelse med implementering af værdisættet skitseres i klubnetværket, der på baggrund af værdisættet efterfølgende fremsender evt. konklusioner til det fremtidige støttekoncept med klubberne.

Sagsfremstilling

Efter vedtagelse af værdisættet har TD og DIF afholdt et seminar med elitekommuner og specialforbund med henblik på at implementere værdisættet. TD har i deres anbefalinger skitseret nogle anbefalinger til implementering i elitekommuner, der bygger på, at elitekommunerne kan:
 • rundsende værdisættet til nøglepersoner og samarbejdspartnere
 • drøfte værdisættet i Eliteidrætsrådet
 • afholde workshop med nøglepersoner. Hvis kommunerne ønsker at benytte konsulentfirmaet, der har bidraget til udarbejdelsen af værdisættet, er der aftalt en pris på ca. 9.800 kr. + transport, hvoraf TD yder tilskud på 5.000 kr.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 08-04-2014

Godkendt.

Resumé

Eliteidrætsrådet har i samarbejde med samarbejdsklubberne fået udarbejdet en udviklingsplan for 2014-2017 med en række slutmål ved ekstern konsulent.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at rådet træffer afgørelse om, hvilke slutmål udviklingsplanen skal indeholde,
 
at udviklingsplanen kommer til at fungere som styringsredskab for Eliteidrætsrådets fremtidige virke.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt et udviklingsseminar for Eliteidrætsrådet og samarbejdsklubberne, der har udmøntet sig i en udviklingsplan frem mod 2017. Planen er blevet udarbejdet af ekstern konsulentfirma, der varetager klubudviklingen for Kolding Elite. Udviklingsplanen er bygget op med en række slutmål, som er underbygget af handlinger, der skal lede frem til de enkelte slutmål.
 
Der gives en præsentation af udviklingsplanen på mødet, hvorefter slutmålene kan drøftes.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 08-04-2014

Sagen blev taget tilbage med henblik på behandling på ekstraordinært temamøde i juni 2014.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 10-06-2014

Godkendt med den tilføjelse,
 
at der blev udarbejdet overordnet slutmål til udviklingsplanen indenfor kategorierne:
 1. Samarbejde, klub, erhvervsliv, kommune og forbund.
 2. Faciliteter og rammer.
 3. Skole og uddannelse.
 4. Organisation.
 5. Markedsføring.
at udviklingsplanen med tilknyttede handlinger optages på næste møde i Eliteidrætsrådet, hvorefter det kan fungere som styringsredskab for Eliteidrætsrådets virke.

Resumé

Der skal indsendes ønske til budgetudvidelse til politisk behandling med henblik på at få behandlet ønske om budgetudvidelse for 2015.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at der fremsendes ønske om budgetudvidelse på 360.000 kr. for de skitserede aktiviteter til politisk behandling,
 
at notater om opbakning til de to anlægsprojekter til budgetudvidelse for 2015 fremsendes til politisk behandling i henholdsvis Fritids- og Idrætsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Elitekoordinatoren oplyser, at Byrådet skal vedtage budgettet for 2015 i efteråret 2014, og til budgetlægningen skal alle udvidelsesforslag fremsendes til politisk behandling. Kolding Elite har udviklet sig fra opstarten, og der er behov for tilførsel af yderligere ressourcer, hvis udviklingen af talentudviklingsmiljøer skal fortsætte. Derudover er der flere anlægsprojekter, der kan forbedre mulighederne for talentudvikling, som behandles særskilt af de stående udvalg. Nogle af de aktuelle forbedringer i forhold til talentudviklingen er listet op nedenfor.
 1. Pulje til mentaltræner og ernæringsvejleder 100.000 kr.
 2. Pulje til trænerkurser 100.000 kr.
 3. Pulje til talentklubber 130.000 kr.
 4. Leje af kunstgræsbane til morgentræning 30.000 kr.
Ad 1) Ekspertbistand indenfor mentaltræning og kostvejledning er områder, hvor udøvere og klubber mangler kompetencer til at optimere talentudviklingen. Ved at afsætte midler til kostvejleder og mentaltræner vil vi to dage om måneden kunne tilbyde talenter ud fra en prioritering relevant hjælp til at optimere deres udvikling. Det vurderes, at to eftermiddage om måneden (8 timer) med ernæringsvejleder og mentaltræner kan indeholdes for 100.000 kr. årligt.
 
Ad 2) Fritidsrådet varetager tilskud til træneruddannelse og har tidligere kunnet dække store dele af de få elitekurser med en høj deltagerbetaling, der har været søgt støtte til. Der er kommet en del klubber, der har behov for elitetrænerkurserne med baggrund i den øgede fokus på talentudvikling. For at imødekomme denne efterspørgsel uden at belaste foreningspuljen, der i dag kun består af sponsorater, vil en separat pulje til træneruddannelse kunne sikre midler til dette.
 
Ad 3) For at løfte talentudviklingen i klubberne vil ekstra støtte til de bedste talentklubbers individuelle tiltag med stor fordel kunne indføres som en del af støttekonceptet. Tiltagene skal prioriteres i samarbejde mellem klubber, Kolding Elite og specialforbund.
 
Ad 4) Kolding Boldklub har etableret en kunstgræsbane på Mosevej sportsplads, hvor vintertræningen på eliteidrætslinjen kan foregå. Der er indgået en aftale for det første skoleår med en aftalt lejepris på 30.000 kr., som der skal findes midler til fremadrettet.
 
Et udvidelsesforslag kunne derfor gå på 360.000 kr. til de skitserede aktiviteter i en samlet pulje.
 
Brændkjærskolen er idrætsskole og omdrejningspunkt for talentudviklingen med eliteidrætslinjen. En skolehal vil bidrage til at understøtte skolens status som idrætsskole og give flere muligheder for at kombinere morgentræning med skadesbehandling og den fysiske træning, som er flyttet ud på skolen. Det vil derudover give en stor forbedring af muligheden for at tilbyde den ekstra frivillig idræt, som skolen via en del af deres idrætsskolekoncept udbyder. En skolehal på Brændkjærskolen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget, som udvidelsesforslag for 2015. Eliteidrætsrådet kan fremsende et notat til behandling af budgetudvidelsesforslagene for 2015, hvor Eliteidrætsrådets opbakning til forslaget om skolehal ved Brændkjærskolen tilkendegives.
 
En udvidelse af Kolding Ketcher Center behandles af Fritids- og Idrætsudvalget som udvidelsesforslag for 2015. Der er i Ketchercentret begrænset plads til specielt badminton, der har behov for mere plads for at fastholde den udvikling, som klubben er inde i. Eliteidrætsrådet kan fremsende et notat til behandling af budgetudvidelsesforslagene for 2015, hvor Eliteidrætsrådets opbakning til forslaget om udvidelse af Kolding Ketcher Center tilkendegives.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 08-04-2014

Godkendt med den ændring, at puljen jf. pkt. 3 til talentklubber øges til 300.000 kr. og at pkt. 4 udgår, således den samlede ansøgning udgør 500.000 kr.

Resumé

Formanden for Idrætsakademi Kolding (IKA) giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra IKA.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indeværende dagsordenspunkt er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 08-04-2014

Sagen blev ikke behandlet.

Resumé

Der gives på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen på Eliteidrætsrådets område.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indeværende dagsordenspunkt er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 08-04-2014

Godkendt.