Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 13. sep 2016 kl. 15:00

Kolding Talentråd

Kolding Uddannelses Center, mødelokale 029

Referat

Resumé

Der fremsendes udkast til ændring af forretningsorden for Eliteidrætsrådet.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at udkastet godkendes.
 
at det sidste møde i 2016 forbliver i november.

Sagsfremstilling

På foranledning af Eliteidrætsrådet har Byrådet på sit møde den 30.05.2016 ændret vedtægterne for Eliteidrætsrådet. Som følge heraf fremsendes udkast til ændret forretningsorden, hvor antallet af medlemmer er tilpasset, således at antallet af repræsentanter fra erhvervslivet er reduceret fra 3 til 2.
 
Udkastet indeholder en tilretning af mødedatoer, således at der afholdes møde i august og oktober måned fremfor september og november måned. Baggrunden er et ønske om at kunne behandle klubanalyser og støttekonceptet for samarbejdsklubber hurtigt, så det kan træde i kraft. Det forventes at give et bedre interval mellem årets sidste og efterfølgende års første møde.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 13-09-2016

Godkendt.

Resumé

Der fremsendes forslag til udmøntning af besparelse på Eliteidrætsrådets budget for 2016.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at det fremsendte udkast vedtages.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en besparelse på Fritids- og Idrætsudvalgets budget er der vedtaget en rammebesparelse på 100.000 kr. på Eliteidrætsrådets budgetområde i 2016. Besparelsen er kun gældende for 2016 og ikke ud i årene.
 
I udkastet er besparelserne taget fra området omkring realisering af klubbernes udviklingsplan, da denne pulje dels er tiltænkt en honorering af målopfyldelsen, som først sker i 2017 og dels til understøttelse af emner i klubbernes udviklingsplan. De fleste af klubbernes udviklingsplaner opdateres i efteråret, så der forventes ikke det store forbrug på denne budgetpost i 2016.
 
Eliteidrætsrådets budget er indsat, og kolonne til højre er tilføjet med forslag til korrigeret budget.
 
Budget for Kolding Elite 2016
Budget 2015
Budget 2016
Note
Korrigeret budget 2016
Samlet Budget
1.181.000
1.552.000
 
1.452.000
Støttekoncept inkl. løntilskud til klubber
310.000
330.000
Opnormering af trænerressourcer til morgentræning
330.000
Træningsoptimerende redskaber herunder sportlog samt idrætsspecifik ekspertise
 
70.000
Klubber kan få støtte til at optimere talentudvikling med redskaber samt understøtte trænerudvikling med idrætsfaglig ekspertise.
70.000
Realisering af klubbernes udviklingsplan
 
125.000
Klubtilskud til realisering af udviklingsplaner
25.000
Understøttelse af fleksible ungdomsuddannelser
 
50.000
Pulje til supplerende undervisning, buddyordning mm.
50.000
Tilskud til akademi
155.000
155.000
 
155.000
Kostvejleder og mentaltræner
155.000
230.000
Tilkøb fysisk træner og opnormering af mentaltræner
230.000
Eliteidrætslinje
380.000
355.000
Besparelse på fysioterapi
355.000
Træneruddannelse
50.000
100.000
 
100.000
Klubudviklingsforløb
55.000
61.000
Mere klubspecifikt fokus fremadrettet
61.000
Markedsføring herunder inside
16.000
16.000
 
16.000
Administration – møder og kurser
60.000
60.000
 
60.000
Restbeløb
0
0
 
0
 

Beslutning Eliteidrætsrådet den 13-09-2016

Godkendt.

Resumé

KIF Håndbold søger om tilskud til træneruddannelse.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at der ydes tilskud på 17.000 kr.

Sagsfremstilling

Tilskuddet søges til 3 forskellige træneres deltagelse på i alt 5 moduler af DHFs divisionstræneruddannelse, der er første del af forbundets elitetræneruddannelse. De to trænere fungerer som ungdomstrænere og er tilknyttet morgentræningen på henholdsvis IKA og Brændkjærskolen. Den sidste træner har været tilknyttet U18/2. divisionspiger i sæsonen 2015-2016.
 
Divisionstræneruddannelsen er opbygget med 5 moduler á 30 lektioner, der alle skal gennemføres for at kunne komme videre til testkursus og diplomtræneruddannelsen. To af modulerne omhandler forsvarstræning, 2 moduler om team management og psykologi, og 1 modul omhandler fysisk træning. De samlede udgifter til de 5 moduler er 24.500 kr.
 
Kif håndbold er kategoriseret som en international talentklub i støttekonceptet for 2015-2016, hvor der er mulighed for at yde støtte til træneruddannelse på op til 70% af de afholdte udgifter. Der resterer 100.000 kr. i puljen til træneruddannelse for 2016.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 13-09-2016

Godkendt idet Eliteidrætsrådet forventer, at trænerne deler deres ny tilegnede viden i klubben.

Resumé

Nyt udkast til samarbejdsaftale med Idræts- og Kulturakademiet (IKA) fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at det fremsendte udkast godkendes.
 
at den nedsatte arbejdsgruppe, der skal knytte IKA tættere på Kolding Elite fortsætter sit arbejde.

Sagsfremstilling

På Eliteidrætsrådets møde den 12. april 2016 blev udkast til en samarbejdsaftale for 2016-2017 med IKA godkendt. Efterfølgende har formanden for IKA ønsket at få ændret samarbejdsaftalen, før den kan træde i kraft. Der blev på Eliteidrætsrådets møde nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med udkast til at knytte IKA tættere på Kolding Elite.
 
IKA ønsker ikke at indsende regnskabet, men de vil på anden vis informere Kolding Kommune om status på deres regnskab. Formen bliver der arbejdet på i den nedsatte arbejdsgruppe.
 
Badmintonlinjen på IKA består af 4 spillere, hvilket er en mindre end forventet og budgetteret med. IKA søger derfor om ekstraordinær støtte på 8.250 kr. som investering til at hjælpe badmintonlinjen i gang. Det forventes, at deltagerantallet fra næste år stiger, så IKA kan drive badmintonlinjen uden ekstraordinært tilskud.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 13-09-2016

Godkendt.

Resumé

Der fremsendes oplæg til godkendelse af indplacering af samarbejdsklubber i støttekoncept.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at den skitserede indplacering godkendes under forudsætning af, at der udarbejdes udviklingsplaner, der kan godkendes.
 
at der efter den ikke ydes tilskud til træneruddannelse og projekter til enkelte klubber, før en godkendt udviklingsplan foreligger.

Sagsfremstilling

I løbet af maj og juni måned har der varet afholdt møder med samarbejdsklubber og specialforbund, hvor der er foretaget klubanalyser af Kolding Elites samarbejdsklubber. Klubanalysen giver en indikation på, hvilke forudsætninger klubben samlet set har for at drive talentudvikling.
 
Ifølge klubanalyserne er klubberne indplaceret således:
 
Internationale talentklubber:
 • BK-Trekanten KIF
 • KIF Håndbold
 • KoldingQ
 
Nationale talentklubber:
 • Kolding Badminton Klub
 
Lokale talentklubber
 • Kolding Tennis Klub
 • KIF Brydning
 • Kolding Svømmeklub
 
Udviklingsklubber
 • Kolding Golf Club, med dispensation til at få tilskud til morgentræning med baggrund i højt sportsligt niveau.
 
Indplaceringen af klubber sker under forudsætning af, at klubberne har en godkendt udviklingsplan og en politik- og strategi for talentudviklingen.
 
Kolding Badminton Klub, KoldingQ og BK-Trekanten har en godkendt udviklingsplan, mens KIF Brydning, Kolding Svømmeklub og Kolding Tennis Klub reviderer på seminar med Sporthouse til oktober. KIF Håndbold og Kolding Golf Club har ikke datofastsat opdatering/udarbejdelse af udviklingsplan.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 13-09-2016

Godkendt.

Resumé

Den opdaterede udviklingsplan for Kolding Elite fremsendes til orientering.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indeværende dagsordenspunkt er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 13-09-2016

Godkendt med den tilføjelse, at der på næste møde i Eliteidrætsrådet afholdes en designproces med henblik på at opdatere udviklingsplanen i samarbejde med samarbejdsklubberne.

Resumé

Formanden for Idræts- og Kulturakademiet (IKA) giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra IKA.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indeværende dagsordenspunkt er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 13-09-2016

Godkendt.

Resumé

Der gives på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen på Eliteidrætsrådets område.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indeværende dagsordenpunkt er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.
 
Der orienteres bl.a. om status på:
 • Dialog med potentielle samarbejdsklubber
 • Kolding Talent
 • Markedsføringsindsats
 • Kolding Kommunes idrætsskoler

Beslutning Eliteidrætsrådet den 13-09-2016

Godkendt.