Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 12. okt 2021 kl. 08:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2022 og budgetoverslag for årene 2023, 2024 og 2025, samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2022.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende:

 

Ad A. Forslag til budget for 2022 og budgetoverslag for 2023 til 2025

Forslaget til budget for 2022 og budgetoverslag for 2023 til 2025 behandles.

 

Ad B. Service- og bruttoanlægsramme 2022

Økonomiudvalget indstiller, at KL’s henstilling om en reduktion af det samlede budget for serviceudgifter og bruttoanlægsramme imødekommes via en indarbejdelse af 17,878 mio. kr. under projekt ”Manglende realisering af det samlede anlægsbudget 2022”.

 

Ad C. Bevillingsnoter

Økonomiudvalget indstiller, at den under sagsfremstillingen anførte note vedrørende Geografisk Have indarbejdes.

 

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2022

Forslagene til takster behandles.

 

Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2022 på 25,5 % på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.839,890 mio. kr. godkendes af Byrådet.

 

Ad F. Grundskyldspromille

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2022 på 7,20 ‰ for produktionsjord og 25,00 ‰ for øvrige ejendomme godkendes af Byrådet.

 

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2022 på 12,50 ‰ af grundværdierne og 8,75 ‰ af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.

 

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift pålignet forretningsejendomme i 2022 på 5,0 ‰ godkendes af Byrådet.

 

Ad I. Den kirkelige ligning

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2022 på 0,92 % godkendes af Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 12-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Hamlaoui Bahloul

Hanne Dam

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2022 og budgetoverslag for 2023 til 2025

Budgetforslaget for 2022 blev 1. behandlet på Økonomiudvalget og Byrådet den 21. september 2021, hvor bevillingsreglerne for 2022 og budgetnoter for 2022 blev vedtaget og budgetforslaget for 2022 med tilhørende budgetoverslag for årene 2023, 2024 og 2025 blev tiltrådt med henblik på overgang til 2. behandling.

 

Budgetforslaget viser en samlet kasseforøgelse på 41,345 mio. kr. i 2022. Samlet set er der for perioden 2022 -2025 et kasseforbrug på 104,386 mio. kr.

 

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

 

I nedenstående er der sket følgende ændringer siden 1. behandling af budgettet den 21. september 2021:

 

  • Administrationspolitik, budgetreserve er reduceret med 10 mio. kr. i 2022 (en reduktion af serviceudgifterne).

 

 

B. Service- og bruttoanlægsramme 2022

For landets kommuner har overholdelse af den samlede service- og bruttoanlægsramme været en større udfordring end tidligere og det har ikke været muligt at komme i mål efter samme model som har været anvendt de tidligere år. KL’s bestyrelse henstiller derfor til, at alle kommuner reducerer det nuværende budgetforslag med 0,4 % for at fjerne den nuværende samlede overskridelse på 1.150,538 mio. kr. Koldings andel heraf udgør 17,878 mio. kr.

 

Det foreslås, at henstillingen imødekommes i form af indarbejdelse af et nyt projekt under investeringsoversigten benævnt ”Samlet anlæg, forventning til, at ikke det samlede anlægsprogram realiseres i 2022.”

 

C. Bevillingsnoter

Den nuværende bevillingsnote vedrørende Geografisk have ændres til (Det er alene sidste afsnit, der er tilføjet):

 

”By- og Udviklingsdirektøren pålægges at skabe sammenhæng mellem det udarbejdede ændringsforslag for moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem, den udarbejdede udviklingsplan for Geografisk Have og afklaring af eventuel fondsbidrag.

 

De i 2023 afsatte midler på 3,0 mio. kr. er primært tiltænkt moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem. I det omfang midlerne ikke kan dække den samlede udgift er Byrådet indstillet på at finansiere resterende behov via Investeringsfonden.

 

I forhold til den samlede udviklingsplan for Geografisk Have afklares om der fremsendes særskilt ændringsforslag til budget 2023 for den del eller om fondsmidler muliggør en samlet løsning. Ligeledes finansieres driftsudgifter, i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til projektet, via Budgetreserven.

 

By- og Udviklingsdirektøren tager primo 2022 initiativ til, at det samlede Byråd får gennemgået udviklingsplanen for Geografisk Have, herunder udviklingen af Aksel Olsens hjem.”

 

D. Forslag til fastsættelse af takster for 2022

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2022 indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret eller nye i forhold til de for 2021 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget:

Takster vedrørende ”Knallertkøreskole” og ”Institutioner for børn i skolealderen” afventer godkendelse i Børne- og uddannelsesudvalget og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

Takster vedrørende ”Pasningsordninger” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

Kulturudvalget:

01: Forslag om fastsættelse af takster for ”Billedskolen - Kulturskolen”

 

 

Gældende for

1. halvår 2022

Gældende for 2. halvår 2022

 

 

 

Talentlinjehold. Elever optages efter forudgående optagelsesprøve. Udvidet undervisningsforløb. 30 ugers forløb. Der refunderes såfremt Kulturskolen aflyser mere end 2 gange. Takst 4

 

 

 

 

 

405,00 kr.

 

 

 

 

410,00 kr.

Projektforløb af kortere varighed. Pris pr uge

 

 

95,00 kr.

 

02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Stadsarkivet”

 

 

2022

Formidling

 

Byvandring, pr. time

1.350,00 kr.

Foredrag, pr. time

1.350,00 kr.

 

03: Forslag om fastsættelse af takster for ”Skoletjenesten Kolding”

 

 

2022

Undervisningsforløb

 

3-6 timers forløb

Udgår

Lejrskoleforløb (halvdag, 3 timer) NY

1.500,00 kr.

Lejrskoleforløb (heldag 4-7 timer) NY

 

3.000,00 kr.

Kompetenceudvikling lærere (både i og uden for Kolding Kommune)

 

1 dags kursusforløb – NY

4.000,00 kr.

3 dags kursusforløb – NY

10.000,00 kr.

 

I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Musikskolen, Nicolai m.v.

 

Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen, som tidligere, til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til By- og Udviklingsdirektøren.

 

Fritids- og Idrætsudvalget:

04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Foreninger under Folkeoplysningsloven”

 

 

2022

Diverse Aktivitetslokaler i selvejende og kommunale haller - NY

 

25,00 kr.

 

Teknik- og Klimaudvalget:

Takster vedrørende ”renovationsområdet” vil blive forelagt Teknik- og Klimaudvalget i oktober 2021 og efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse. Taksterne vil være udarbejdet inden for de beskrevne rammer og vejledning, som fremgår af BDO´s notat omkring moms på affaldsgebyrere.

 

Seniorudvalget:

 

Takster vedrørende ”seniorområdet” er under udarbejdelse og vil blive behandlet på Seniorudvalget i november 2021 og efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2022 fastsættes til 25,5 % på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.839,890 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

 

F. Grundskyldspromille

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale grundskyldpromille i 2022 fastsættes til 7,20 ‰ for produktionsjord og 25,00 ‰ for øvrige ejendomme.

 

G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2022 fastsættes til 12,50 ‰ af grundværdierne og 8,75 ‰ af forskelsværdierne.

 

H. Dækningsafgift af forretningsejendomme

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2022 fastsættes til 5,0 ‰.

 

I. Den kirkelige ligning

Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2022 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92 %.


Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Byrådet.