Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 11. aug 2014 kl. 09:20

Kulturudvalget

Koldinghus, mødelokalet i administrationen.

Referat

Resumé

Trekantområdet Danmark har fremsendt resultat fra deres undersøgelse Borgerpanel 2013 om hvordan trekantborgerne bruger Trekantområdets indkøbs-, kultur- og fritidstilbud på tværs af kommunegrænserne.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter undersøgelsen.  

Sagsfremstilling

Trekantområdet Danmark har fremsendt resultat fra deres undersøgelse om, hvordan borgerne bruger Trekantområdets indkøbs-, kultur- og fritidstilbud.
 
Trekantområdet Danmark oplyser, at undersøgelsen Borgerpanel 2013 er gennemført i november 2013, blandt i alt 1703 borgere i de 6 kommuner, Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Undersøgelsen beskriver trekantborgernes brug af indkøbs-, kultur- og fritidstilbud på tværs af kommunegrænserne.
 
Formålet med undersøgelsen er, at afdække borgernes anvendelse af Trekantområdets indkøbs-, kultur- og fritidstilbud. Kulturområdet vil kunne bruge undersøgelsens resultater og data til at understøtte det kommende arbejde med kulturmetropolstrategien i trekantområdet.
 
Karsten Rimmer Larsen vil deltage i Udvalgsmødet og fremlægge resultatet af undersøgelsen.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Forslag til udviklingsplan for Legeparken som fremtidig kulturinstitution forelægges Kulturudvalget. Anbefalingerne i udviklingsplanen centrerer sig om en række konkrete indsatser med afsæt i de kulturpolitiske fokusområder.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udkast til udviklingsplan for Legeparken godkendes,
 
at det pålægges forvaltningen at udarbejde et ændringsforslag til budget 2015 med henblik på at finde midler til realisering af udviklingsplanen.

Sagsfremstilling

I 2011 udarbejdede en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Centralforvaltningen, By- og Udviklingsforvaltningen samt Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen et oplæg om ”Legeparken – et attraktivt sted for fællesskab”. På baggrund af dette oplæg foreslog Arbejdsmarkedsudvalget den 10. april 2013, at Legeparken fremadrettet skulle organiseres under By- og Udviklingsforvaltningen.
 
Byrådet vedtog styrelsesændringen den 9. september 2013, og som følge deraf blev Legeparken organisatorisk flyttet til By- og Udviklingsforvaltningen. Økonomien omkring Legeparken er ligeledes overdraget til By- og Udviklingsforvaltningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. november 2013, at By- og Udviklingsforvaltningen i foråret 2014 skulle udarbejde en udviklingsplan for Legeparken som kultur- og fritidsprojekt med afsæt i den model, som Arbejdsmarkedsudvalget vedtog den 10. april 2013.
 
I en budgetnote for budget 2014 blev forvaltningen desuden pålagt at ”undersøge mulighederne for at lave partnerskab med Hansenberg, Folkeskole, Erhverv og andre om udbygning og forbedring af Legeparken. Fx det ønskede soppebassin.”
 
Forvaltningen kan oplyse, at Legeparken er organiseret under Kulturområdet, mens hele beskæftigelsesindsatsen ligger under Arbejdsmarkedsområdet. I praksis vil udviklingen af Legeparken således ske i et tæt samarbejde mellem By- og Udviklingsforvaltningen samt Centralforvaltningen (Jobcenteret).
 
Forvaltningen kan endvidere oplyse, at der i foråret 2014 har været afholdt en intern workshop med medarbejdere fra Legeparken samt en ekstern workshop med relevante samarbejdspartnere og erhvervsfolk, politikere, naboer, deltagere med specifikke fagkompetencer og repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Centralforvaltningen samt øvrige interessenter.
 
Begge disse design-workshops havde til formål gennem borgerinddragelse at kvalificere udarbejdelsen af ”Udviklingsplan for Legeparken”. Udviklingsplanen er skrevet med afsæt i oplægget fra 2011 om fremtidens Legepark og med input fra de to afholdte workshops.
 
Udkast til udviklingsplan for Legeparken
Fokus i udviklingsplanen er at igangsætte en udvikling i Legeparken, så den fremadrettet får status af at være en kulturinstitution, der især understøtter det kulturpolitiske fokusområde Børnekultur – familiekultur. Med Legeparken som fremtidig kulturinstitution vil kvaliteten i legeoplevelser og omgivelser, aktiviteter såvel som installationer få et løft, der vil gøre Legeparken til en attraktion for både lokale og turister. En klar designlinje vil sikre, at Legeparken styrker Koldings brand som designby.
 
Aktiveringen af ledige vil fortsat være en kerne i forhold til Legeparkens daglige drift, mens parkens primære fokus og formål forrykkes hen mod den besøgende og mod den gode oplevelse. Som en følge heraf vil Legeparkens synlighed, optimale rammer om leg og fællesskab samt sammenhængen til den øvrige by/kommune være det, der primært udvikles på.
 
Udviklingsplanen arbejder med fire ”tema-bånd” – fire aspekter af Legeparken, som er koblet tæt sammen med de kulturpolitiske fokusområder.
 
Det blå bånd – sø, vandløb, vådområder
Brugere og borgere peger på vandet i Legeparken som attraktivt og med potentiale for bedre udnyttelse. Det være sig i form af flere interaktive legemuligheder knyttet til vand, fx soppebassin, vandkanon og vådområder. Gennem en mere aktiv inddragelse af vandet, der findes gennem hele parkens forløb, kan der desuden fx skabes områder, hvor leg ændres afhængigt af årstid, regnmængder m.m. (klimatilpasning) og det er muligt at udnytte den rekreative effekt af vand i højere grad end i dag. De politiske fokusområder Mødesteder og midlertidighed samt Børnekultur – familiekultur kommer i spil gennem det blå bånd.
 
Det grønne bånd – natur, park, skov
Det skal skabes en stærkere sammenhæng mellem ”leg” og ”park” – mellem den tidligere bypark ud mod Slotssøen samt Legeparken. Ved at optimere udviklingen af et afvekslende grønt legemiljø, sikres det, at Legeparken forbliver et attraktivt udflugtsmål for en bred gruppe af besøgende. Det grønne bånds fokus ligger i forlængelse af det politiske fokusområde Mødesteder og midlertidighed gennem ønsket om at sikre en Legepark, der kan bruges på et utal af måder.
 
Det orange bånd – færdslen gennem Legeparken samt til og fra
Adgangsforholdene til Legeparken skal forbedres og vil give Legeparken en større synlighed mod resten af byen. Dette ligger i forlængelse af fokusområdet KulturKolding – et fælles løft, hvor synligheden af lokale kulturtilbud både på det fysiske plan og via formidling vægtes højt
 
Hovedindgangen flyttes til parkens nordøstlige hjørne, og p-pladsen dér undergår en omfattende renovering. Desuden skabes en fælles markant designlinje for skiltning i og til Legeparken samt et tydeligere indgangsparti ved Slotssøen. Dette er ét ben i en tiltænkt brandingstrategi, der også tænker formidling i et bredere perspektiv.
 
Det pink bånd – leg og fællesskab
Legemateriellet i Legeparken i form af gynger, fyrtårn, klatrestativer m.m. samt ”madpakkehuse” og toilethuse er essentielle for en velfungerende attraktiv Legepark. De er den primære årsag til, at der for eksempel årligt afholdes flere hundreder fødselsdage i Legeparkens rammer.
 
Med udviklingsplanen prioriteres en renovering og udvikling af de fysiske rammer; legemateriel samt tilhørende bygninger. Samtidig tilstræbes at de kulturpolitiske fokusområder Borgeren som medskaber samt Børnekultur – familiekultur understøttes gennem udviklingen af rammerne om leg og fællesskab.
 
Den gode historie
Legeparken har et rigt uudnyttet potentiale i forhold til branding. Dette potentiale realiseres i forbindelse med udviklingsplanen, både gennem visuelle markører som indgangspartier og udvikling af en markant designprofil samt eventuelt et legeområde med en markant designprofil – et ”fyrtårn” i Legeparken. Formidlingen af Legeparken som et gratis tilbud af høj kvalitet – et tilbud for både turister og lokale, børn og voksne – prioriteres højt.
 
 
Fortsat et aktiveringstilbud
I forbindelse med implementering af udviklingsplanen vil der være fokus på, at Legeparken udgør rammen om et rigt og meningsfuldt aktiveringstilbud. Gennem et tæt samarbejde mellem By- og Udviklingsforvaltning samt Centralforvaltning kortlægges og udvikles nye opgaver for de aktiverede. Der vil være grundlag for at videreudvikle det eksisterende aktiveringstilbud til en meget bred palet, der både dækker over praktiske opgaver, servicering af parkens gæster samt uddannelse i kulturelle aktiviteter.
 
Budget 
Det er forvaltningens vurdering, at udviklingsplanen kan realiseres med et samlet budget for 2015 på 1,6 mill. kr., 2,7 mill. i 2016 samt 500.000 årligt i årene derefter. Udgifterne fordeler sig som nedenfor angivet.
 
Anlæg 2015
Renovering og opgradering af eksisterende rammer og materiel (900.000 kr.)
Udmøntning af udviklingsplan (100.000 kr.)
Designprofil og skiltning (100.000 kr.)
 
Drift 2015
Kulturkoordinator (500.000 kr.)
Anlæg 2016
Etablering af ny hovedindgang til Legeparken (200.000 kr.)
Renovering og udbygning af p-plads v. Nordre Ringvej/ Skovvangen (900.000 kr.)
Forbedret indgangsparti mod Søgade/Slotssøen (100.000 kr.)
Etablering af vandlegeområde (1.000.000 kr.)
 
Drift 2016
Kulturkoordinator (500.000 kr.)
 
Drift 2017-
Kulturkoordinator (500.000 kr.)
 
Forvaltningen kan desuden oplyse, at der indledes dialog, i forlængelse af en godkendelse af udviklingsplanen, med mulige partnere med henblik på at realisere budgetnoten fra budget 2014 om partnerskaber om konkrete projekter i udviklingen af Legeparken.
 
Det kan desuden oplyses, at forvaltningen har igangsat et afklaringsforløb med henblik på at få afdækket, hvilke relevante fonde der vil have interesse i at støtte udviklingen af Legeparken og området omkring.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Kolding Kommunes byråd har til budget 2014 bevilliget 1 mio. kroner under sundhedspolitik til anlæg af en terapihave i Kolding Kommune. Der skal således findes en hensigtsmæssig placering til terapihaven, og derfor har forvaltningen i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen og landskabsarkitekter fra Københavns Universitet, der har etableret terapihaven i Hørsholm, set på mulige placeringer.
 
I alt er der set på 7 placeringer. Kravene til placering har været, at området skal være eller kan udformes, så det lever op til oplevelsesværdierne: trygt, fredfyldt og vildt, da disse værdier i kombination har stor indflydelse på befolkningens sundhed. Derudover må det også gerne leve op til yderligere 5 oplevelseskarakterer: artsrigt, åbent, rumligt, kulturhistorisk og folkeligt.
 
På baggrund af dette er der fundet frem til, at et samlet areal, der udgøres af noget af henholdsvis Naturskolen Perlen, Kyhn Lund og Amfiscenen vil være et ideelt område for en terapihave. Arealet ligger i et fredfyldt område, virker afskåret fra omverdenen, så det fremstå trygt og har en vild og artsrig natur. Derudover inviterer arealet til at skabe rumlige og åbne åndehuller for borgerne.
Denne placering er dermed velegnet, fordi det lever op til kravene for en terapihave, hvor der er ro og tryghed til, at de stressramte borgere kan få en effektiv behandling. Samtidig er beliggenheden rimelig bynær. Da der allerede er vej og parkeringsplads samt toiletbygning, vil det også være det område, der er bedst egnet økonomisk, og alle involverede forvaltninger har accepteret denne placering som bedst egnet.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Kulturudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at placeringen af et areal, der udgøres af dele af henholdsvis Naturskolen Perlen, Kyhns Lund og Amfiscenen godkendes til placering af en terapihave.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes byråd har til budget 2014 bevilliget 1 mio. kr. under sundhedspolitik til anlæg af en terapihave i Kolding Kommune.
 
Formålet med en terapihave
Formålet med en terapihave er at fremme folkesundheden ved at forebygge og afhjælpe at mistrivsel og stress fører til depression og sygemelding, da muligheden for at bryde nogle automatiske mønstre fra dagligdagen og få ro og fordybelse ved at befinde sig i forskellige former for naturmiljøer. For de borgere som allerede er blevet sygemeldt pga. stress og efterfølgende depressioner vil terapihaven medvirke til at borgerne vender tilbage til arbejdsmarkedet.
 
En terapihave er udformet i samarbejde med medicinsk/terapeutisk uddannede personer. Terapihaven tilbyder rammer for meningsfyldte og konkrete aktiviteter og samtaler med udgangspunkt i naturen, der bl.a. reducerer stresssymptomer og hjælper patienten/borgeren til at håndtere sit eget liv.
 
Udviklingen af terapihaven vil foregå i samarbejde med Københavns Universitet, som anlagde Terapihaven Nacadia i 2003. Designet for Kolding Kommunes terapihave vil bygge videre på erfaringer og forskningsresultater herfra samt resultater fra Sverige, der har haft terapihaver gennem de sidste 10 år.
 
 
Placeringsmuligheder
Kravene til placering af en terapihave har været, at området skal være eller kan udformes, så det lever op til oplevelsesværdierne: trygt, fredfyldt og vildt, da disse værdier i kombination har stor indflydelse på befolkningens sundhed. Derudover må det også gerne leve op til yderligere 5 oplevelseskarakterer: artsrigt, åbent, rumligt, kulturhistorisk og folkeligt. Og et yderligere krav har været at terapihaven skulle være rimelig bynær af hensyn til tilgængeligheden.
 
I alt er der set på 7 placeringer. Forvaltningen har i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen og landskabsarkitekter fra Københavns Universitet, der har etableret terapihaven i Hørsholm, set på mulige placeringer. Heraf er 4 arealer blevet besøgt sammen med forskningslederen og andre repræsentanter fra Nacadia samt deltagere fra flere forvaltninger, mens 3 arealer blev foreslået og besøgt efterfølgende.
 
Ud fra besøgene, indkomne kommentarer og rådgivning fra professor, landskabsarkitekt og projektleder for terapihaven Nacadia er der lavet nedenstående anbefalet prioritering omkring placering af en terapihave.
 
Ved alle de mulige placeringer skal der bygges kontor, mødelokaler og orangeri og visse steder også toiletter. Derudover skal der flere steder også laves kloakering og etableres veje.
 
Både Naturskolen Perlen og arealet, der er samlet ved dele af Naturskolen Perlen, Kyhns Lund og Amfiscenen er optimale steder at etablere en terapihave.
Begge områder er tilgængelige via vej/grusvej, og af en sådan karakter, at det virker afskåret fra omverdenen. Dermed er der meget lidt trafikstøj, hvilket er nødvendigt for at skabe fuldstædig ro til behandlingen. Her er en natur å og artsrig beplantning, og der vil være mulighed for forskellige oplevelser og stimulering af alle sanser.
 
Vonsildbæltet ligger tæt ved, og der kan etableres stier derhen samt en sti ind i Geografisk Have, så dette område også kan benyttes af terapihavens borgere/patienter.
 
Den nuværende bygning ved Perlen er ikke anvendelig i forbindelse med en terapihave, så ved begge placeringer skal der bygges kontorbygning med møderum og et orangeri. I forhold til en placering ved det areal, der består af dele af Naturskolen Perlen/ Kyhns Lund / Amfiscenen kan den allerede eksisterende toiletbygning ved indgangen til Amfiscenen benyttes. Mens der ved placering ved Perlen skal etableres et toilet og samtidig skal der findes andre tilbud til naturskolens nuværende brugere.
 
En placering i Geografisk Have vil kræve en afskærmning af en del af arealet i den sydlige del af haven. Området har vild og artsrig beplantning, men er et meget fugtigt område, så visse dele af området skal muligvis drænes, og der vil skulle bygges en kontorbygning med toiletter og omklædning på området.
 
Patienterne kan muligvis benytte drivhuset i Geografisk Have, men der vil være et problem i forhold til havens åbningstider.
Området er ikke umiddelbart tilgængeligt, så der skal etableres en vej enten igennem Geografisk Have eller et privat villakvarter.
 
At etablere en terapihave på græsarealet mellem Kolding Sygehus og Marielundskoven vil være en udfordring, både i forhold til afskærmning, tilgængelighed og støj, men også fordi en placering så tæt på sygehuset kan fastholde eller muligvis forværre borgerne stresstilstand.
 
En placering ved Brødsgård i Harte skov, i Seest Ådal ved Seest boldbaner eller i Goldbæk vil alle tre steder udgøre store udfordringer i forhold til tilgængelighed og afskærmning, men også kloakering, bygninger og et artsrigt planteliv.
 
 
Forslag til placering
Den mest hensigtsmæssige placering er således det samlede areal, der udgøres af dele af Naturskolen Perlen/ Kyhns Lund / Amfiscenen, som illustreret nedenfor. Dette område lever i særlig grad op til kravene om, at terapihaven skal være artsrig, fredsfyldt, åbent, socialt, rumdannende, trygt, kulturelt og vildt.
 
Prioriteringen af dette sted er sket i samråd med naturfaglige konsulent Jørn Chemnitz Kristiansen og landskabsarkitekt og landsbykoordinator Rita Larsen samt professor, landskabsarkitekt og projektleder for terapihaven Nacadia Ulrika Karlsson Stigsdotter, landskabsarkitekt Anne Dahl Refshauge og Ph.D.-studerende Ulrik Sidenius.
 
I prioriteringen er de økonomiske omkostninger i forbindelse med kloakering, bygninger osv. også inddraget. Ud over den 1 mio. kr. der er afsat i budgettet til anlæg, vil det være nødvendigt at søge fondsmidler.
 
 
 
 

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har deltaget i en drøftelse af forskellige muligheder for placering af terapihaven. Drøftelserne er mundet ud i, at den foreslåede placering er den bedste af de drøftede muligheder. Terapihaven ses som et godt tilbud til Kolding Kommunes borgere, selv om det vil kunne medføre indskrænkninger for Naturskolens brugere.
 
By- og Udviklingsforvaltningen kan oplyse, at området hvor den terapihaven ønskes placeret er omfattet af en lokalplan – lokalplan 1014-51 og området ligger i Byzone. Jf. lokalplanens bestemmelser, er der ikke noget til hinder for, at der på græsarealet vil kunne etableres de nævnte mindre bygninger.
 
By- og Udviklingsforvaltningen kan oplyse, at Senior- og Socialforvaltningen vurderer, at det udpegede område til terapihave som udgangspunkt vil være afskærmet for øvrige borgere i forbindelse med terapiforløb, fx vha. levende hegn, da behandlingen kræver absolut ro. Det er dog Senior- og Socialforvaltningens vurdering, at der skal findes nogle praktiske løsninger på, hvordan øvrige borgere kan passere området. Senior- og Socialforvaltningen vil derfor tage problemstillingen med i det efterfølgende arbejde med at få etableret terapihaven.
 
By- og Udviklingsforvaltningen kan herudover oplyse, at den foreslåede placering af terapihaven kan have konsekvenser for samarbejdsmulighederne mellem Geografisk Have og Naturskolen, der årligt gennemfører ca. 10 udendørs arrangementer for børn i området. Det er dog forvaltningens vurdering, at der bør kunne findes praktiske løsninger herpå.

Beslutning Socialudvalget den 21-05-2014

Godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget 02-06-2014

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2014

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få uddybet de skitserede problemstillinger.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Senior- og Socialforvaltningen oplyser, at den foreslåede placering af terapihaven ikke påvirker det eksisterende stinet i området ved Naturskolen og Geografisk Have. Det vil fx fortsat være muligt at benytte passagen fra Naturskolen til stien ved Dalby Møllebæk.
 
Det er Senior- og Socialforvaltningens forventning, at terapiforløbene hovedsagelig vil blive gennemført på hverdage, hvorfor sammenfald med aktiviteter på Amfiscenen sjældent vil finde sted. For at undgå sammenfald vil Senior- og Socialforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen sammen udarbejde en årsplan for anvendelse af området, som sikrer, at terapiforløb og aktiviteter på Amfiscenen ikke falder sammen.
 
Senior- og Socialforvaltningen oplyser, at det ikke er en forudsætning for at gennemføre et terapiforløb, at Geografisk Have/væksthuset anvendes. Det er dog Senior- og Socialforvaltningen vurdering, at et terapiforløb med fordel vil kunne suppleres med en adgang til Geografisk Have/væksthuset. Senior- og Socialforvaltningen vil derfor søge et samarbejde med Geografisk Have med henblik på at lave en aftale om adgang til Geografisk Have for terapi-patienter.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren forslår,
 
At bevillingsansøgningen imødekommes

Sagsfremstilling

 By- og Udviklingsforvaltningen sender ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan.
 
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
 
Udgift
2.000.000 kr.
 
Fordeling af rådighedsbeløb:
 
 
 
2014
2015
Nødvendigt rådighedsbeløb
200.000
1.800.000
Rådighedsbeløb optaget på investeringsoversigten.
0
2.000.000
Tillæg til rådighedsbeløb
200.000
-200.000
 
Den ansøgte anlægsbevilling er totalt set udgiftsneutral, der er dog en likviditetsmæssig forskydning, hvor der er et merforbrug i 2014 på 200.000 kr. og et mindre forbrug i 2015 på 200.000 kr.. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i 2014 og mindre forbruget tilføres de likvide aktiver 2015.
 
I 2014 er der påbegyndt et analysearbejde om muligheden og konsekvensen af at omdanne Geografisk Have til en selvejende institution, i den forbindelse skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag. Der vil i den proces, som det fremgik af sag fra udvalgsmødet d. 10. juni 2014 om omdannelse af Geografisk Have til en selvejende institution, være behov for ekstern konsulentbistand til f.eks. specifikke juridiske og økonomiske problemstillinger, der vurderes vil beløbe sig til 200.000 kr.
 
Fra 2015 vil arbejdet med realiseringen af Masterplanen fortsætte under hensyntagen til den kommende beslutning vedrørende Geografisk Haves eventuelle status som selvejende institution

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en merudgift i 2014 på 200.000 kr. en tilsvarende mindre udgift i 2015. Modpost vil være på likvide aktiver.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Koldingbibliotekerne har på baggrund af beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. december 2013, afdækket mulighederne for en sammenlægning af de to lydaviser i Kolding Kommune - Kolding Lydavis og Lunderskov Lydavis.
 
Baggrunden for afdækningen er, at der i budgetforliget for 2013 ikke blev afsat en bevilling til årlig drift af biblioteksstationerne i Almind og Sdr. Bjert.
 
Afdækningen viser, at det ikke vil være rentabelt og driftssikkert at etablere et samarbejde med de frivillige bag Lunderskov Lydavis.
Den manglende driftsbevilling finansieres i stedet ved effektivisering indenfor IT og nyt printstyring.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at biblioteket fastholder ansvar og produktion af Kolding Lydavis,
 
at den manglende driftsudgift til biblioteksstationerne i Almind og Sdr. Bjert finansieres af biblioteket ved effektiviseringer indenfor IT og printstyringssystem

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. december 2013, er det besluttet at Koldingbibliotekerne skal afdække mulighederne for en sammenlægning af de to lydaviser i Kolding Kommune, med henblik på en effektivisering på 174.000 kr. til drift af de to biblioteksstationer i Almind og Sdr. Bjert.
 
Baggrunden for beslutningen om at afdække mulighederne for en sammenlægning er, at der i budgetforliget for 2013 ikke blev afsat en bevilling til årlig drift af biblioteksstationerne i Almind og Sdr. Bjert på 174.000 kr.
Koldingbibliotekernes årlige udgift til Kolding Lydavis er 202.000 kr., og det skulle afdækkes, hvor stor en effektivisering der kunne opnås ved et samarbejde med Lunderskov Lydavis.
 
By- og Udviklingsforvaltningen kan oplyse, at der er 2 lydaviser i Kolding Kommune:
 
Kolding Lydavis
Kolding Lydavis redigeres af Koldingbibliotekerne, mens indlæsning, produktion og distribution udføres af NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder).
Koldingbibliotekerne har således ikke selv det tekniske udstyr, men køber ydelsen.
Den udkommer hver uge med lokale nyheder og informationer fra hele Kolding Kommune. Kolding Lydavis har 120 abonnenter.
 
Lunderskov Lydavis
Lunderskov Lydavis udgives af frivillige, som får tilskud i henhold til servicelovens § 18.
De udfører alle opgaverne: Redaktion, indlæsning, produktion og distribution, og har således selv det tekniske udstyr der kræves.
Den udkommer hver uge og har hovedfokus på lokale nyheder og informationer for Lunderskov og Vamdrup
Lunderskov lydavis har 20 abonnenter.
 
 
De frivillige bag Lunderskov Lydavis har alle været på Kolding Bibliotek, hvor de er blevet grundigt introduceret til bibliotekets organisering af arbejdet med lydavisen.
 
Efter grundige drøftelser med de frivillige bag Lunderskov Lydavis har de besluttet, at de kun ønsker at indgå en et-årig aftale. Dette begrundes bl.a. med, at fokus for de frivillige er det sociale, samt den relative høje gennemsnitsalder blandt de frivillige.
 
En et-årig aftale vil ikke medføre en besparelse på Koldingbibliotekernes driftsbudget, idet nødvendige anlægsinvesteringer udgør 45.000 kr. til køb af udstyr, ligesom der må forventes nogle indkøringsomkostninger i form af it-support til de frivillige.
 
Anlægsinvesteringerne er nødvendige når der skal optages 120 ekstra abonnenter op i mod de nuværende 20. Derudover har de frivillige ikke ønsket at indgå i Koldingbibliotekernes organisering af arbejdet som er driftssikkert.
 
For at sikre en stabil drift for brugerne, samt en rimelig tilbagebetalingstid på anlægsinvesteringerne, vurderer Koldingbibliotekerne, at der som minimum bør indgås en 3-årig aftale.
De frivillige bag Lunderskov Lydavis ønsker ikke at deltage i en 3-årig aftale, og er indforstået med, at Kolding Lydavis også fremadrettet drives af Koldingbibliotekerne.
 
Den manglende bevilling til biblioteksstationerne i Sdr. Bjert og Almind findes i stedet ved effektiviseringer indenfor IT og indførelse af nyt printstyringssystem.
 
Printstyringssystemet er taget i brug primo 2014. Ud fra forbruget ultimo juni 2014, må der forventes en merindtægt i forhold til 2013 på ca. 80.000 kr.
Derudover har biblioteket primo 2014 omlagt webgrænsefladen til Danskernes Digitale Bibliotek. Omlægningen forventes at betyde et fald i udviklingsomkostninger på ca. 100.000 kr.
 
Printstyringssystemet og omlægning af webgrænseflade er nye tiltag, hvor effektiviseringerne ikke har kunnet forudses i forbindelse med sagens start i marts 2013.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Kulturudvalget afholdt den 12. maj 2014 en fælles drøftelse med henblik på revidering af de nuværende retningslinjer for tilskud til kulturelle formål. Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde et udkast til nye retningslinjer, hvor udvalgets bemærkninger indarbejdes.
 
Forvaltningen fremlægger udkast til en Kulturpulje med en kvartals-uddeling og en kvik-uddeling. Kulturpuljens formål er at understøtte kulturpolitikkens fire fokusområder.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udkast til de nye retningslinjer for tilskud til kulturelle formål godkendes.

Sagsfremstilling

De nuværende retningslinjer for Musik- og Kulturpuljen er fra 2011.
 
Puljernes formål har været at stille midler til rådighed i form af tilskud/underskudsgaranti til arrangementer, som ellers ikke kan blive gennemført og til at fremme samarbejdet mellem foreninger, institutioner og enkeltpersoner på tværs af kunstgenrer.
 
Det kan oplyses, at der indenfor de nuværende retningslinjer kan søges om tilskud indenfor 6 områder: Musik, kulturarv og lokalhistorie, design og kunst, litteratur og medier, teater, film og scenekunst og tværgående/øvrige kulturelle aktiviteter.
 
I henhold til de nuværende retningslinjer er der 4 ansøgningsfrister årligt. Ansøgningsfristerne er 15. januar, 15. april, 15. august og 15. november.
 
Ansøgningerne bliver samlet og behandlet administrativt, hvorefter de behandles i kulturudvalget på førstkommende møde. Ansøgninger om tilskud under 15.000 kr. behandles administrativt.
 
Ungepuljen
Kultur- og Erhvervsudvalget afsatte i 2011 en pulje på 75.000 kr. til Kulturaktiviteter for unge op til 30 år. Puljen blev oprettet for at styrke ungdomskulturen i Kolding Kommune.
 
Der kan fra puljen søges maksimalt 5.000 kr. pr. arrangement og ansøgningerne behandles alene administrativt. Aktiviteter, der støttes fra puljen, skal være relateret til de 6 områder: Musik, kulturarv og lokalhistorie, design og kunst, litteratur og medier, teater, film og scenekunst og tværgående/øvrige kulturelle aktiviteter.
 
Udkast til nye retningslinjer for tilskud til kulturelle formål
Kulturudvalget afholdt ved mødet den 12. maj 2014 en fælles drøftelse med henblik på revidering af de nuværende retningslinjer for Kultur- og Musikpuljen samt Ungepuljen. Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde nye retningslinjer, hvor udvalgets bemærkninger indarbejdes.
 
På baggrund af Kulturudvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet et udkast til nye retningslinjer for tilskud til kulturelle formål.
 
Forvaltningen foreslår, at der laves en overordnet Kulturpulje for tilskud til kulturelle formål. Musikpuljen og Ungepuljen nedlægges som selvstændige puljer og integreres i Kulturpuljens kriterier og retningslinjer. Dermed opnås et mere ensrettet ansøgningsgrundlag og mulighed for større fokus på de politiske fokusområder.
 
Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune. Endvidere har Kulturpuljen til formål at understøtte kulturpolitikkens fire fokusområder for 2014 – 2015, samt at skabe og styrke samarbejde mellem foreninger, institutioner og enkeltpersoner på tværs af kunstgenrer.
 
Der kan søges om tilskud/underskudsgaranti indenfor områderne: musik, kulturarv og lokalhistorie, design og kunst, litteratur, teater, film og scenekunst.
 
Fra de tidligere retningslinjer fastholdes det, at tilskud/underskudsgaranti kun gives til arrangementer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte.
 
Udkastet til de nye retningslinjer indeholder et sæt klare kriterier for tildeling af støtte. Herunder bl.a. at der som minimum forventes en selvfinansiering på 50 %, f.eks. midler søgt hos andre fonde eller puljer, brugt arbejdstid, kørsel, produktion, entreindtægter m.v. Herudover stilles der krav til at aktiviteter som minimum skal understøtte et af de politiske fokusområder, og gerne flere.
 
Udkastet til de nye retningslinjer fremhæver modsat de nuværende retningslinjer klare eksempler på, hvilke aktiviteter, der ikke kan søges midler til. Herunder f.eks. aktiviteter med velgørende formål, procesforløb, markedsføring, byfester og lignende m.v.
 
Som noget nyt skal arrangører, der har fået tilskud, fremsende billedmateriale som dokumentation for den afholdte aktivitet, som Kolding Kommune kan bruge til markedsføring af kommunens kulturindsats.
 
Kvartals-uddeling
For ansøgninger over 15.000 kr. foreslår forvaltningen, at den kvartalvise uddeling fastholdes, hvor ansøgningerne behandles ved Kulturudvalgets ordinære møder.
Forvaltningen foreslår følgende ansøgningsfrister: 1. februar (behandling i marts), 1. maj (behandling i juni), 1. september (behandling i oktober) og 1. december (behandling i januar).
 
Kvik-uddeling
For ansøgninger på op til 15.000 kr. foreslår forvaltningen, at der laves en kvik-uddeling, som kan søges løbende. Ansøgningerne behandles administrativt og der gives tilsagn senest 2 uger efter ansøgningen er modtaget.
 
Ikrafttrædelse af nye retningslinjer
Forvaltningen foreslår at de nye retningslinjer træder i kraft fra 1. november, med første ansøgningsfrist d. 1. december 2014.
 
Forvaltningen vil hen over efteråret sikre kendskabet til de nye retningslinjer bl.a. gennem annoncering.
 
Forvaltningen laver én gang i kvartalet en afrapportering til udvalget for, hvilke kulturelle aktiviteter, der er blevet støttet ved administrativ behandling. Første gang i januar 2015.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Budgetbidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede budgetbidraget for årene 2015 til 2018 er:
 
Kulturpolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
År
2015
2016
2017
2018
Tildelt ramme
91.866
91.439
90.428
90.428
Bidrag
91.866
91.439
90.428
90.428
Afvigelse
0
0
0
0
 
Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsrammen for Kulturpolitik.
 
Differencen i de tildelte rammer består hovedsageligt af at udgifter til LED inforstandere er flyttet fra anlæg til drift samt tilskud til Koldinghus og Trapholt som reduceres med 1.000.000 kr. fra 2017.
 
Bidraget indeholder budgettet for kulturinstitutionerne, kulturpuljerne og øvrig kultur som bl.a. er tilskud til både Trapholt og Koldinghus.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Ændringsforslaget KU-A-01 Udmøntning af udviklingsplan for legeparken, der erstatter det eksisterende, som blev behandlet 10. juni 2014.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at ændringsforslaget godkendes og erstatter det eksisterende forslag vedr. legeparken i det rullende katalog over ændringsforslag
 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet endnu et ændringsforslag KU-A-01 Udmøntning af udviklingsplan for legeparken – Fokusområde Børnekultur – familiekultur, der er erstatter KU-S-16 Udmøntning af udviklingsplan for legeparken - Fokusområde Børnekultur - familiekultur behandlet på mødet den 10. juni 2014. Projektbeskrivelse er blevet opdateret i forhold til det tidligere forslag.
 
Forslaget erstatter det eksisterende forslag i det rullende katalog over ændringsforslag.
 
Ændringsforslaget er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de fokusområder der er besluttet på Kulturudvalget.
 
(1.000 kr.)
Forslagsnr.
Tekst
Drift/Anlæg
2015
2016
2017
2018
KU-A-01
Udmøntning af udviklingsplan for legeparken – Fokusområde Børnekultur – familiekultur
Anlæg
Afledt drift
1.100
500
2.200
500
500
500
 
Anlæg i alt
 
1.100
2.200
0
0
 
Afledt drift i alt
 
500
500
500
500
 
Samlet i alt
 
1.600
2.700
500
500
 
KU-A-01 Udmøntning af udviklingsplan for legeparken – Fokusområde Børnekultur – familiekultur.
Udviklingsplan for Legeparken som kultur- og fritidsprojekt.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

 
Forslag til takster for 2015 på Kulturpolitikkens områder.
 
Forvaltningen blev ved budget 2014 pålagt ved budgetlægning for 2015, at gennemgå og forenkle taksterne.
 

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at takster for Kulturpolitikkens områder godkendes med henblik på at indgå i budgetforslaget for 2015.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen blev ved budget 2014 pålagt at gennemgå og forenkle taksterne ved budgetlægningen 2015.
Forvaltningen har været igennem en proces for at harmonisere og forenkle taksterne under Kulturpolitikkens område.
Enkelte takster er blevet forenklet f.eks. på Musikskolen for nogle takster er udgået.
Forvaltningen må konkludere at områderne under Kulturpolitikken er meget forskellige og derfor også har mange forskellige takster hvilket gør det svært at forenkle. Det skal dog bemærkes at borgerne kun møder et lille udsnit af taksterne når de søger, da de er splittet op under de enkelte institutioner inde på www.Kolding.dk. Der vil dog løbende blive arbejdet med en forenkling af taksterne.
By- og Udviklingsforvaltningen foreslår følgende takster for 2015 på Kulturpolitikkens områder:
Musikskolen
 
Yderligere oplysninger: Musik@kolding.dk
 
2014
2015
 
 
Pris
Pris
 
 
 
Prisen er
Prisen er
 
 
gældende for
gældende for
 
 
skoleåret
skoleåret
 
 
14/15
15/16
 
 
10 rater
10 rater
 
 
pr. skoleår
pr. skoleår
 
 
Optagelsesgebyr
158,00 kr.
160,00 kr.
 
Takst 1.
Baby Bongo, syng og leg for 2-3årige samt musikalsk legestue. Holdstørrelser 8-12 elever - pris pr. måned
158,00 kr.
160,00 kr.
 
Takst 2.
Ind i Musikken
253,00 kr.
255,00 kr.
 
Takst 3.
Holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned
302,00 kr.
300,00 kr.
 
Takst 4.
Soloundervisning 20 min. Pr. uge – pris pr. måned
333,00 kr.
335,00 kr.
 
Takst 5.
Soloundervisning 25 min. Pr. uge – pris pr. måned
414,00 kr.
415,00 kr.
 
Takst 6.
Soloundervisning 30 min. Pr. uge – pris pr. måned
499,00 kr.
500,00 kr.
 
Takst 7.
Soloundervisning 45 min. Pr. uge – pris pr. måned
748,00 kr.
750,00 kr.
 
Takst 8.
Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned
314,00 kr.
315,00 kr.
 
Takst 9.
Voksen, soloundervisning 20 min. Pr. uge – pris pr. måned
368,00 kr.
370,00 kr.
 
Takst 10.
Voksen, soloundervisning 25 min. Pr. uge – pris pr. måned
461,00 kr.
460,00 kr.
 
Takst 11.
Voksen, soloundervisning 30 min. Pr. uge – pris pr. måned
552,00 kr.
550,00 kr.
 
Takst 12.
Voksen, soloundervisning 45 min. Pr. uge – pris pr. måned
829,00 kr.
830,00 kr.
 
Takst 13.
Soloundervisning 15 min. pr. uge (ifm. Talentlinje) - pris pr. måned
249,00 kr.
255,00 kr.
 
Kor-takst
Hvis man ikke går til andet i Musikskolen - ellers gratis - pris pr. måned
79,00 kr.
80,00 kr.
 
 
Yderligere oplysninger: Musik@kolding.dk
2014
2015
Pris
Pris
Søskenderabat
10%
10%
2 eller flere børn i Musikskolen udløser søskenderabat
 
 
Refusion
 
 
Der ydes refusion, såfremt der ikke opnås 34 lektioner som følge af f. eks. læreres sygdom og andre aflysninger fra Musikskolen
 
Friplads
 
 
Der kan søges om friplads til Musikskolen. Satsen for tildeling er følgende bruttoindtægt for husstanden og gælder 0-18 årige:
 
 
Der tillægges desuden 7.000 kr. pr. barn fra og med barn nr. 2.
 
 
Under 133.000 kr.
Bevilges hel friplads
Bevilges hel friplads
 
 
 
Mellem 133.000 kr. og 156.000 kr.
Bevilges 75 % friplads
Bevilges 75 % friplads
 
 
 
Mellem 156.000 kr. og 179.000 kr.
Bevilges 50 % friplads
Bevilges 50 % friplads
 
 
 
Mellem 179.000 kr. og 202.000 kr.
Bevilges 25 % friplads
Bevilges 25 % friplads
 
 
 
Over 202.000 kr.
Bevilges ikke friplads
Bevilges ikke friplads
 
Kolding kommunale billedskole
 
Yderligere oplysninger:
2014
2015
Alle elever, pris pr. undervisningsgang
Eleverne tilmelder sig et semester ad gangen (forår/efterår)
45 kr.
45 kr.
 
Børnekulturhus Nicolai
 
Udover nedenstående takster udlejes på Nicolai for børn til kommercielle formål.
Yderligere oplysninger: kultur@kolding.dk
2014
2015
Pris
Pris
Private
 
 
Enhedspris
40,00 kr.
40,00 kr.
Årskort, enhedspris
140,00 kr.
140,00 kr.
Familiekort (4 personer)
400,00 kr.
400,00 kr.
Grupper
Hver 10. gratis
Hver 10. gratis
Skoler og institutioner fra andre kommuner
 
 
Løssalg pr. barn
20,00 kr.
20,00 kr.
Klippekort med 50 børneenheder
650,00 kr.
650,00 kr.
Årskort for 25 børn
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
Ledsagende pædagoger/lærere har gratis entre
Skoler og institutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til Børnekulturhuset
Gratis
Gratis
Skoler/daginstitutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til turnerende børneteaterforestillinger
Gratis
Gratis
Desuden løbende mulighed for
 
 
At sammensætte særlige tilbud (f. eks. børnefødselsdage)
 
 
At sammensætte individuelt tilrettelagt forløb og projekter
 
 
At opkræve deltagergebyr for kursus- og inspirationsforløb for pædagoger etc.
 
 
 
Lokaleleje – Kommerciel udlejning af overskudskapacitet på Nicolai for børn.
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2014
2014
2015
2015
 
Kommercielle arrangementer pris pr. dag
Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag
(4 timer)
Kommercielle arrangementer pris pr. dag
Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag
(4 timer)
Grotten
3.000,00 kr.
1.500 kr.
3.000,00 kr.
1.500 kr.
Junglen
2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
Værkstedet ”under skyen”
3.000,00 kr. + materialer
1.500,00 kr. + materialer
3.000,00 kr. + materialer
1.500,00 kr. + materialer
 
Stadsarkivet
 
Yderligere oplysninger: Arkiv@kolding.dk
 
2014
2015
Pris
Pris
Fotokopiering
 
 

Mere end 5 kopier
A4
 
 
1,00 kr.
 
1,00 kr.
Fra mikrofilm/mikrokort
5,00 kr.
5,00 kr.
 
 
 
 
 
 
Digitale fotos
 
 
Foto i Tiff/jpeg (300 dpi) leveret via e-mail (til kommercielt brug)
 
400,00 kr.
 
400,00 kr.
Op til 5 fotos (200 dpi) i jpg-format leveret via e-mail, dropbox eller egen usb-stick (privat brug)
Fotos ud over de første 5 stk. eller i højere opløsning end 200 dpi
Ekspresgebyr på 10 %, mindst 100 kr. Større opgaver 10 % rabat.
 
 
 
Gratis
100,00 kr.
 
Gratis
100,00 kr.
 
Tillæg for foto der først skal digitaliseres
100,00 kr.
 
100,00 kr.
Tillæg for levering på CD-R
50,00 kr.
100,00 kr.
 
 
 
Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og arkivet skal angives som kilde.
 
 
Betalingen gælder kun for brug af fotografiet til det oplyste formål. Ved bestilling skal det angives, hvad fotografiet skal bruges til.
 
 
De ovennævnte priser omfatter ikke den eventuelle betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven. Stadsarkivet meddeler ved levering af billedet, om der eventuelt skal ydes betaling til fotografen.
 
 
 
 
 
Audio-visuelle materialer
CD-R eller DVD af interviews og film
 
150,00 kr.
 
200,00 kr.
 
 
 
For forsendelse tillægges porto

Formidling
Byvandring, pr. time
Foredrag, pr. time
 
 
 
675,00 kr.
 
 
 
700,00 kr.
700,00 kr.
 
Udfærdigelse af attester
 
Yderligere oplysninger: Arkiv@kolding.dk 
2014
2015
Pris pr. attest
Pris pr. attest
Udfærdigelse af attester
250,00 kr.
300,00 kr.*
* Stadsarkivets takster ligger generelt under sammenlignelige arkiver, hvorfor taksten er tilrettet for at harmonisere i forhold til andre §7-arkiver samt statens arkiver.
 
Arkivundersøgelser
 
Yderligere oplysninger: Arkiv@kolding.dk
 
 
2014
2015
Pris pr.
påbegyndt time
Pris pr.
påbegyndt time
Arkivundersøgelser
 
 
 
 
 
 
 
Klargøring af kommunale arkivalier til aflevering
Udgifter til makulering eller materialer afregnes særskilt. Overslag gives ved henvendelse.
675 kr. pr. påbegyndt time. Efter første time beregnes pr. påbegyndt kvarter
 
500 kr. pr. påbegyndt time. Efter første time beregnes pr. påbegyndt kvarter*
 
400 kr. ex. moms/ 500 kr inkl. moms pr. time.
* Harmoniseringen af pris i forhold til øvrige §7-arkiver samt forenkling af priser.
 
Geografisk Have
 
Yderligere oplysninger:
 
2014
2015
Voksne 18-65 år
65,00 kr.
75,00 kr.
Pensionister over 65 år
45,00 kr.
55,00 kr.
Studerende
 
35,00 kr.
Grupper over 10 personer,
Voksne 18- år
Børn 0-17 år
 
40,00 kr.
20,00 kr.
 
55,00 kr.
Gratis
Gæster fra Den Gyldne Hane
Voksne 18 – år
Børn 0-17 år
 
40,00 kr.
20,00 kr.
 
55,00 kr.
Gratis
Sæsonkort,
Voksne 18- år
Plus voksne + ledsager
Børn 0-17 år
Pensionister/Studerende
 
150,00 kr.
- kr.
70,00 kr.
- kr.
 
180,00 kr.
250,00 kr.
Gratis
120,00 kr.
Skoler og børneinstitutioner fra Kolding Kommune
Gratis
Gratis
Skoler og børneinstitutioner uden for Kolding Kommune
Voksne
Børn
 
 
 
55,00 kr.
Gratis
Rundvisning af ca. 1 ½ times varighed
800,00 kr. + entré
800,00 kr. + entré
Guide udleveres gratis til alle besøgende
 
 
 
Godset
 
Yderligere oplysninger:
 
2014
2015
Leje af lokaler:
 
 
Brugere af øvelokaler
Under 18 år
Over 18 år
 
Institutioners brug af øvelokaler
Formiddag
Eftermiddag
 
Musikarr. I store sal – pr. dag /(foreninger)
 
Øvrige kulturelle arr. I store sal(østfløj) (foreninger)
 
89,00 kr.
176,00 kr.
 
 
Gratis
552,00 kr.
 
321,00 kr.
 
533,00 kr.
 
90,00 kr.
180,00 kr.
 
 
Gratis
560,00 kr.
 
325,00 kr.
 
540,00 kr.
Poppenge fra bevillingsholder til Godset/Kolding Kommune:
Afgiften betales af omsætningen fratrukket moms
 
7,50%
Tilkøb af lydmand formidlet af Godset
Den gældende tarif jf. Dansk Musiker-Forbund
Den gældende tarif jf. Dansk Musiker-Forbund
Fejlbetjening af dørkontrolsystem (tilkaldevagt/vægter)
533,00 kr.
540,00 kr.
Hustekniker – A-takst (10-15 timer)
2.200,00 kr.
2.500,00 kr.*
Hustekniker – B-takst (0-10 timer)
1.629,00 kr.
1.800,00 kr.*
Hustekniker – C-takst (låse op/låse)
506,00 kr.
515,00 kr.
Udlejning af Godsets østfløj, inkl. 1 hustekniker (A) samt alm. Rengøring
 
Arrangementet skal være foreneligt med Godsets drift, hvilket bl.a. betyder, at arrangementet skal være etisk og driftsmæssigt foreneligt med inistutionens formål og de primære brugers behov.
 
Der kan IKKE udlånes/lejes lokaler til brug for private selskabelige arrangementer.
 
Udover taksten må der påregnes udgifter til yderligere bemanding, diverse forbrug mv. afhængig af arrangementets type.
8.500,00 kr.
8.500,00 kr.
Leje af ”Loftet” eller togvogn jf. regler
½ dag
Hel dag
 
 
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
Uddannelsesinstitutioners leje af Godsets østfløj
½ dag
Hel dag
 
 
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
* Taksten er steget som følge af stigende aflønning til tekniker.
 
Christiansfeld Centret
 
Yderligere oplysninger:
 
2014
2015
Offentlige byrundvisninger (1. time)
50,00 kr. pr. person
60,00 kr. pr. person*
Offentlige specialomvisninger (1,5 – 2 timer)
 
85,00 kr. pr. person
Byrundvisninger for skoler og undervisningsinstitutioner fra Kolding Kommune
 
Gratis
Byrundvisninger for skoler og undervisningsinstitutioner uden for Kolding Kommune
Voksne
Børn
 
 
 
 
55,00 kr.
Gratis
Byrundvisninger for grupper 1,5 time
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
Kopier
1,00 kr.
1,00 kr.
* Harmonisering af pris i forhold til øvrige byer.
 
Nicolai
 
Udover nedenstående takster udlejes lokaler på Nicolai til kommercielle formål.
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2014
2015
Pris
Pris
Rundvisning
675,00 kr.
675,00 kr.
 
Lokaleleje – Kommerciel udlejning af overskudskapacitet på Nicolai.
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2014
2014
2015
2015
 
Kommercielle arrangementer pris pr. dag
Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag
(4 timer)
Kommercielle arrangementer pris pr. dag
Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag
(4 timer)
Nicolai Scene
4.500,00 kr.
2.250,00 kr.
4.500,00 kr.
2.250,00 kr.
Studiet
2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
Mødelokale 1
2.500,00 kr.
1.250,00 kr.
2.500,00 kr.
1.250,00 kr.
 
Scenetrailer
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2014
2015
Pris
Pris
Leje pr. dag (1. Dag)
2.700,00 kr.
2.700,00 kr.
Efterfølgende dage pr. dag
1.800,00 kr.
1.800,00kr.
Amfiscenen
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2014
2015
Pris
Pris
Leje af Amfiscenen pr. gæst
5,00 kr.
5,00 kr.
 
Biblioteket
 
Udover nedenstående takster udlejes mødelokaler på Biblioteket til kommercielle formål.
 
Yderligere oplysninger:
bibweb@kolding.dk
2014
2015
 
Pris
Pris
 
Overskridelse af lånetiden
 
 
 
Voksne
 
 
 
1-7 dage
20,00 kr.
20,00 kr.
 
1. hjemkaldelse (8-30 dage)
60,00 kr.
60,00 kr.
 
2. hjemkaldelse (31–48 dage)
150,00 kr.
150,00 kr.
 
Regningsgebyr (49 dage -)
200,00 kr.
200,00 kr.
 
Børn
 
 
 
1-7 dage
0 kr.
0 kr.
 
1. hjemkaldelse (8-30 dage)
20,00 kr.
20,00 kr.
 
2. hjemkaldelse (31-48 dage)
50,00 kr.
50,00 kr.
 
Regningsgebyr (49 dage -)
200,00 kr.
200,00 kr.
 
Der er udpantningsret for gebyrer for overskridelse af lånetiden, hvis det skyldige beløb udgør 200 kr. eller derover. Der kan foretages lønindeholdelse i henhold til Lov om Biblioteksvirksomhed §§ 33 og 34, samt bekendtgørelsens §§ 15-20.
 
 
 
Erstatninger for bortkommet og for ødelagt materiale der ikke kan repareres
 
 
 
Man kan selv købe et nyt eksemplar og betale for klargøringen. Dette gælder dog ikke CD-rom/Playstation/Video/DVD/wii, som er licensbelagt materiale
 
Bøger, noder, tegneserier, tidsskrift, mp3, CD"er (musik og tale)
Nypris + klargøring (50 kr.)
Nypris + klargøring (50 kr.)
 
Bøger (flerbindsværker). Hvis enkeltbind ikke kan købes, erstattes hele værket med
Nypris + klargøring (50 kr.)
Nypris +
 
Klargøring (50 kr.)
 
Lydbøger – hele bogen
Nypris + klargøring (50 kr.)
Nypris + klargøring (50 kr.)
 
Lydbøger – enkelt cd/bånd
125,00 kr.
125,00 kr.
 
Romankasser med indhold
2.400,00 kr.
2.400,00 kr.
 
Romankasser – enkelt bog
250,00 kr.
250,00 kr.
 
Emnekasser – med indhold
1.850,00 kr.
1.850,00 kr.
 
Emnekasser – enkelt bog
175,00 kr.
175,00 kr.
 
CD-rom/dvd-rom/playstation/wii
Licensbelagt nypris + klargøring (50 kr.)
Licensbelagt nypris + klargøring (50 kr.)
 
DVD-film
500 kr. + klargøring (50 kr.)
500 kr. + klargøring (50 kr.)
 
Video
250 kr. + klargøring (50 kr.)
250 kr. + klargøring (50 kr.)
 
Sammensat materialer (eks. sprogkurser, noder med dvd/cd/cd-rom m.v.) Hvis enkelt stk. Ikke kan købes, erstattes hele værket med
Nypris + klargøring (50 kr.) pr. stk.
Nypris + klargøring (50 kr.) pr. stk.
 
Erstatning for ødelagte materialer, der kan repareres
 
 
 
Reparation af bøger, noder, tegneserier, tidsskrifter
 
 
 
Ombinding
75,00 kr.
75,00 kr.
 
Plastning og anden reparation
25,00 kr.
25,00 kr.
 
Reparation af andre materialer
 
 
 
Mapper (lydbogsmapper, dvd, cd-rom mapper m.m.)
50,00 kr.
50,00 kr.
 
Poser (tidsskriftposer, musikposer m.v.)
25,00 kr.
25,00 kr.
 
Hæfter (cover til musikcd’er, manualer m.m.)
25,00 kr.
25,00 kr.
 
Kasser (roman og emnekasser)
400,00 kr.
400,00 kr.
 
Priser for print, fax og kopi
 
 
 
Der er på biblioteket adgang til fotokopimaskiner.
 
Kopier/print
1,00 kr.
1,00 kr.
 
Telefax pr. side
10,00 kr.
10,00 kr.
 
 
Lokaleleje – Kommerciel udlejning af overskudskapacitet på Kolding Bibliotek.
Yderligere oplysninger:
2013
2013
2014
2014
byogudvikling@kolding.
dk
Pris
Pris
Pris
Pris
 
Kommercielle arrangementer - pris pr. dag
Kommercielle arrangementer - pris pr. halv dag (4 timer)
Kommercielle arrangementer – pris pr. dag
Kommercielle arrangementer – pris pr. halv dag (4 timer)
Kolding Bibliotek Kolding
 
 
 
 
Sal 1 – store sal
4.000,00 kr.
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
2.000,00 kr.
Sal 2 – lille sal
2.000,00 kr.
1.000.00 kr.
2.000,00 kr.
1.000.00 kr.
Sal 1 + sal 2
6.000,00 kr.
3.000,00 kr.
6.000,00 kr.
3.000,00 kr.
Mødelokale 1 og 5
1.500,00 kr.
1.000,00 kr.
1.500,00 kr.
1.000,00 kr.
Mødelokale 2,3 og 4
1.000,00 kr.
550,00 kr.
1.000,00 kr.
550,00 kr.
 
By- og Udviklingsforvaltningen oplyser videre, at alle takster skal godkendes i Byrådet.
 
I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Musikskolen, Geografisk Have, Nicolai m.v.
 
Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til By- og Udviklingsforvaltningen.
 

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 31. juli 2014 til orientering vedrørende Kulturpolitik.
 
Det forventes, at budgettet for Kulturpolitikken i 2014 overholdes.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om bevillingsstatus pr. 31. juli 2014 for Kulturpolitik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 1.5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet er reserveret til eventuelle uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af året under Kulturpolitik. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2014 for Kulturpolitik.
 
Der er udarbejdet et nyt fælles koncept for Kolding Kommune til afrapportering af bevillingsstatus, som vil blive præsenteret i på næste møde.
 
Bevillingsstatus pr. 31. juli 2014 udviser følgende hovedtal (beløb i 1.000 kr.):
 
Målområde
Oprindeligt budget 2014
Korrigeret budget 2014
Forbrug pr. 31.07. 2014
Rest korrigeret budget
Forbrugs-procent
Note
Institutioner i alt
82.184
84.973
49.059
35.913
58%
 
 
-18.372
-20.491
-13.936
-6.555
68%
 
Kolding Bibliotek
39.603
39.105
23.728
15.378
61%
1
 
-2.018
-2.138
-1.149
-989
54%
 
Kolding Kommunale
16.769
17.002
10.161
6.841
60%
2
Musikskole
-6.873
-6.873
-4.253
-2.620
62%
 
Musikalsk
6.700
6.671
3.838
2.832
58%
3
Grundkursus
-6.737
-6.737
-4.916
-1.820
73%
 
Musikskolens udviklings-
576
899
142
757
16%
 
og instrumentfond
0
0
0
0
0%
 
Kolding Stadsarkiv
2.101
2.449
1.418
1.031
58%
4
 
-142
-142
-75
-67
53%
 
Kvarterhuset
925
903
464
438
51%
5
 
-84
-84
-35
-49
41%
 
Sct. Nicolai skole
2.673
2.703
1.698
1.006
63%
6
 
-371
-371
-444
74
120%
 
Kolding kommunale
593
569
338
231
59%
7
billedskole
-89
-89
-115
26
129%
 
Godset
3.921
3.981
1.881
2.100
47%
8
 
-555
-555
-308
-247
55%
 
Regionalt spillested
0
2.023
118
1.905
6%
9
 
0
-1.950
-1.523
-427
78%
 
Geografisk Have
4.676
4.501
2.955
1.546
66%
10
 
-1.058
-1.058
-845
-212
80%
 
Nicolai Børn
2.526
2.588
1.530
1.058
59%
11
 
-196
-245
-164
-81
67%
 
Christiansfeld Centret
1.122
1.580
790
791
50%
12
 
-249
-249
-107
-142
43%
 
Puljer i alt
1.782
3.036
2.074
962
68%
 
0
0
-77
77
0%
 
Musikpuljen m.m.
742
753
517
236
69%
13
 
0
0
-77
77
0%
 
Kulturpuljen
607
434
272
163
63%
14
 
0
0
0
0
0%
 
Studenteraktiviteter
24
24
22
2
94%
 
 
0
0
0
0
0%
 
Begivenheder og Events
381
1.789
1.242
547
69%
 
 
0
0
0
0
0%
 
Tilskud efter særlig
29
37
22
14
61%
 
bevilling i Kulturudvalget
0
0
0
0
0%
 
Øvrig Kultur i alt
29.439
29.860
24.099
5.761
81%
 
 
-3.487
-3.469
-2.331
-1.138
67%
 
Koldinghus
9.924
9.910
9.059
851
91%
 
 
-873
-873
0
-873
0%
 
Kolding Teater
1.959
1.940
2.144
-204
110%
15
 
0
0
0
0
0%
 
Mungo Park
6.985
6.985
3.464
3.520
50%
 
 
-2.556
-2.590
-2.025
-565
78%
 
Trapholt
7.554
7.545
7.550
-5
100%
 
 
-2
0
0
0
0%
 
Kongeåmuseet
125
125
119
6
95%
16
 
0
0
0
0
0%
 
Genforenings- og
125
125
119
6
95%
16
grænsemuseet
0
0
0
0
0%
 
Lokalhistorisk arkiv
123
123
113
10
92%
 
 
0
0
0
0
0%
 
Skamlingsbanke-
125
125
115
10
92%
16
selskabet
0
0
0
0
0%
 
Klokkestabel
29
29
26
3
90%
16
 
0
0
0
0
0%
 
Kolding Kunstforening
25
25
23
2
93%
16
 
0
0
0
0
0%
 
Designlærer Trapholt
270
270
0
270
0%
 
 
0
0
0
0
0%
 
Kolding Folkeuniversitet
35
35
34
1
98%
 
 
0
0
0
0
0%
 
Øvrig Kultur
2.160
2.623
1.333
1.290
51%
17
 
-56
-6
-306
300
5229%
 
 
I skemaet fremgår det af Byrådet vedtagne oprindelige budget for 2014 opdelt i udgifter og indtægter.
 
Det korrigeret budget fortæller om det oprindelige budget inklusiv de bevillingsmæssige ændringer, der er blevet godkendt i løbet af året af Byrådet fordelt på udgifter og indtægter.
 
Forbruget vises opdelt i udgifter og indtægter for året.
 
Rest korrigeret budget viser forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab fordelt i udgifter og indtægter og forbrugsprocenter viser selvsamme forskel i procent.
 
 
Note:
1. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Huslejen er bogført for hele 2014.
2. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år.
3. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år, 3 rate af statsstøtte fra Kulturstyrelsen er modtaget.
4. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægter vedrører primært salg af Koldingbogen.
5. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægterne vedrører leje af lokaler.
6. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægten vedrører leje af lokaler.
7. Forbruget vedrører primært lærerlønninger og indtægterne er elevbetaling for billedskolehold.
8. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til de foregående år.
9. Afventer udbetaling af støtte til foreningerne i 2014, hvilket gøres ca. 2 gange om året. Ultimo året vil området balancere.
10.Forbruget de 3 første måneder skyldes primært oprydning efter stormfald i oktober 2013. Yderligere forbrug skyldes mange reparationer, bl.a. træterrasse, billetsalg, Café m.m.
11.Forbruget vedrører lønninger og materialer mv. og følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Entreindtægter 1. kvartal. var højere end forventet. Det var en velbesøgt åbningsfestival med Pantalone og en velbesøgt vinterferie uge 7.
12.Forbruget er brugt til løbende driftsudgifter, dog er der anvendt mere på markedsføring af arrangementer. Indtægterne vedrører guidede ture.
13.Musikpuljen
Afsat 742.000 + 287.000 (overførsel fra 2013)
1.029.000 kr.
Heraf disponeret pr. 30.06.2014
835.086 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
193.914 kr.
- Sønderjyllands Symfoniorkester
302.000 kr.
- Sommer ved Søen
270.000 kr.
- Arrangementer udbetalt
157.418 kr.
- Yderligere disponeret
105.668 kr.
14.Kulturpuljen
Afsat 607.000 + 119.000 (overførsel fra 2013)
726.000 kr.
Heraf disponeret pr. 31.07.2014
598.995 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
127.005 kr.
- Kulturnatten
210.000 kr.
- Ungepuljen
75.000 kr.
- Arrangementer udbetalt
271.537 kr.
- Yderligere disponeret
42.421 kr.
15.Lejeaftale med Comwell A/S om leje af teatersalen, differencen i budget og udbetalt beløb skyldes at aftalen prisfremskrives årligt med min. 3% og kommunens budget fremskrives med KL’s officielle prisfremskrivning, samt en  regning for et merforbrug af teknikerassistance for arrangementer i 2013.
16.Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
17.Teaterpuljen – refusionsberettiget teater for før-skolebørn. Den pulje er blandt andet øremærket indkøb af operaforestillinger i efteråret 2014 (optakt til Christiansfeldfestivalen).

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Bevillingskontrol pr. 30. juni 2014 for Kulturpolitik.
 
Der foreslås en budgetomplacering af midler til Kulturpolitikkens ansvarsområde vedrørende bogopsætter i Christiansfeld fra Uddannelsespolitikkens ansvarsområde.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingskontrollen sendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen indeholder budgetmæssige tilpasninger af udmeldinger fra overordnede myndigheder, herunder lovændringer, konkrete væsentlige ændringer i de givne materielle forudsætninger samt ændringer i den autoriserede kontoplan.
 
Bevillingskontrollen skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver.
 
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger.
 
Drift:
 
 
Beløb i 1.000 kr.
2014
2015-2018
Note
 
Bogopsætter
 
6
 
12
 
1
 
Noter:
 
  1. Biblioteket overtager administrationen af bogopsætter på Christiansfeld skole.
Der vil i bevillingskontrollen for Uddannelsespolitikpolitik, være en tilsvarende mindreudgift, så budgetomplaceringen er udgiftsneutral.
 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning for Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.