Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 17. jun 2015 kl. 13:00

Handicaprådet

Udvalgslokalet, 4.

Referat

Resumé

Formanden for Danske Handicaporganisationer i Kolding, Ida Merethe Jørgensen, anmoder i mail af 27. april 2015 om, at forholdene på Multiflex tages op i Handicaprådet.
 
Institutionsleder Anette Nielsen vil deltage ved behandling af sagen.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I anmodningen fra Ida Merethe Jørgensen er bl.a. anført:
 
”Jeg skriver, fordi jeg har fået en henvendelse vedr. Multiflex på Fabriksvej. Jeg kan forstå, at forholdene der ikke er blevet bedre siden tilstanden for en del år siden. Dengang blandede man alle handicaps, og det gør man åbenbart stadig.

Dette kan godt bekymre mig, så jeg kunne godt tænke mig, vi fik Multiflex til et møde i handicaprådet for at fortælle om Multiflex generelt. Eller endnu bedre, at handicaprådet kunne komme ud på Multiflex og blive vist rundt.”

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Medlem i Handicaprådet Karen Rasmussen oplyser i mail af 11. maj 2015, at hun fraflytter kommunen og derfor ikke kan fortsætte i Handicaprådet.
 
Den nuværende stedfortræder skal iflg. Handicaprådets styrelsesvedtægt herefter indtræde som fast medlem af rådet.

Danske Handicaporganisationer i Kolding indstiller i mail af 20. maj 2015 en ny stedfortræder.

Sagen behandles i

Handicaprådet, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at fr. Karen Rasmussen udtræder af Handicaprådet,
 
at stedfortræder fr. Inge Carlsen indtræder som fast medlem af Handicaprådet, og
 
at fr. Annette Thorsen (PTU) udpeges som ny stedfortræder.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 1. december 2013 nedsat et handicapråd for indeværende kommunale valgperiode, bestående af 5 medlemmer fra Byrådet og 5 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, heriblandt Karen Rasmussen, der nu fraflytter kommunen.
 
Af Handicaprådets styrelsesvedtægt fremgår: ”Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.”

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Som led i Kolding Kommunes vision ’Vi designer livet’, har seniorområdet siden efteråret 2013 arbejdet med at inddrage borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i et velfærdsværksted med temaet ”Mødet med borgeren”.
 
Drøftelserne i velfærdsværkstedet har i perioden august 2014 til marts 2015 været afprøvet i hjemmeplejegruppen i Christiansfeld
 
På baggrund af de praktiske erfaringer fra Christiansfeld hjemmeplejegruppe opstilles tre anbefalinger og konkrete indsatser i forhold til at implementere erfaringerne i de øvrige hjemmeplejegrupper og visitationen.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering) og Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Siden efteråret 2013 har Seniorområdet arbejdet med at inddrage borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i et velfærdsværksted med temaet ”Mødet med borgeren”.
 
Velfærdsværkstedet har bestået af interviews og brugerrejser hos borgere, der modtager hjemmehjælp, interviews af medarbejdere og workshops med borgere, medarbejdere, eksperter og folk fra andre brancher.
 
Resultatet af processen har været et indblik i, hvad borgerne ønsker og hvad andre involverede tænker er muligt. Ord som ”kontinuitet”, ”borgeren i centrum”, ”færre hjælpere”, ”fleksibilitet i ydelserne” og ”visitators rolle” har været nogle af de centrale diskussionspunkter. Der blev formuleret tre indsatsområder som i perioden august 2014 til marts 2015 er afprøvet i hjemmeplejegruppen i Christiansfeld:
 
  1. Mere fleksibilitet i den praktiske hjælp
  2. Færre forskellige hjælpere til praktisk hjælp
  3. Nemmere dialog med visitator
 
Velfærdsværkstedet har arbejdet med ovenstående, blandt andet ved at tilføre ekstra tid til dialog i forbindelse med alle praktiske besøg, at planlæggerne prioriterede de praktiske besøg i planlægningen af alle hjemmehjælpeydelser og at visitator fysisk havde arbejdsplads i hjemmeplejegruppen 2 eftermiddage om ugen. Resultatet heraf blev belyst via et spørgeskema til borgerne og medarbejderne samt drøftelser på møder med medarbejderne. Resultaterne på de tre indsatsområder var:
 
Ad 1. Mere fleksibilitet i den praktiske hjælp
71 procent af borgerne har i højere grad snakket med hjemmehjælperen om, hvad dagens hjælp skulle bestå i og 81 procent af medarbejderne synes de har fået en styrket dialog med borgerne. Den styrkede dialog har resulteret i, at 61 procent af borgerne i højere grad er begyndt at bytte den hjælp der står på hjemmehjælperens køreliste til noget andet.  Samtidig anfører 77 procent af medarbejderne, at projektet har medvirket til at der er kommet fokus på bytteydelser og at kørelisten ikke er en facitliste.
 
Ad 2: Færre forskellige hjælpere til praktisk hjælp
I projektet har planlæggerne prioriteret, at det er den samme hjælper der kommer hos borgerne når der udføres praktisk hjælp. Dette var ligeledes udgangspunktet inden projektstarten. Men i visse tilfælde blev de praktiske besøg flyttet rundt, blandt andet af hensynet til planlægningen af den personlige pleje og af hensyn til at optimere kørelisterne, det vil sige placere de praktiske besøg der hvor der var huller på kørelisterne.
 
I dette projekt har planlæggerne i højere grad forsøgt at prioritere de praktiske besøg. Dette har medvirket til, at antallet af forskellige hjælpere på månedsbasis er faldet fra 1,85 i august 2014 til 1,66 i februar 2015. Om dette alene kan tilskrives planlæggernes prioritering er usikkert. 
 
Ad 3: Nemmere dialog med visitator
74 procent af medarbejderne synes projektet har medvirket til en bedre mundtlighed mellem hjemmehjælperne/ planlæggerne og visitatorerne.  Samtidig anfører 72 procent, at forhold mellem hjemmehjælper/ planlægger og visitator kunne afklares mens visitator fysisk var i huset. 86 procent anfører, at projektet har medført, at driften og visitationen har fået en bedre fælles forståelse af borger.
 
På baggrund af ovenstående erfaringer fra Christiansfeld hjemmeplejegruppe opstilles følgende anbefalinger i forhold til de øvrige hjemmeplejegrupper:
 
§ Fokus på dialogen mellem hjemmehjælper og borger, herunder borgernes ønske om at anvende bytteydelser.
o Temadage i hjemmeplejegrupperne om, hvordan kørelisterne bruges.
o Temadage i hjemmeplejegrupperne om brug af bytteydelser og dokumentation heraf.
o Fokus i opstartsbesøgene på, hvordan man ’kommer godt ind af døren’ hos borgerne, herunder dialogens betydning for dagens hjælp.
 
§ Fokus på, hvordan antallet af forskellige hjælpere til praktisk hjælp kan reduceres, f.eks. ved prioritering i planlægningen.
o Temadag på planlæggermøde om, hvordan de praktiske besøg kan prioriteres yderligere i planlægningen.
o Fokus på, om prioriteringen af de praktiske besøg skaber flere huller på kørelisterne.
 
§ Fokus på betydningen at visitators fysiske placering i forhold til kommunikationen med driften og den fælles forståelse af borgerne.
o Temaeftermiddag for hjemmeplejeledere/planlæggere og visitatorer om den gode kommunikation/ samarbejde.
o At der aftales ad hoc møder ved akutte behov, hvor visitator kommer ud og deltager i et dialog møde.
o At visitator laver aftale om faste møder, hvor der drøftes ting af general karakter.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2015

Orienteringen toges til efterretning.
 
Rådet kan genkende udfordringerne i indsatsområderne og udtrykker tilfredshed med, at de bliver håndteret.

Resumé

Formanden for Danske Handicaporganisationer i Kolding, Ida Merethe Jørgensen, sender i mail af 21. maj 2015 ønske om, at "Familievejledning til familier med handicappede børn" behandles i Handicaprådet.
 
Handicapchefen vil orientere om, hvordan man i Kolding Kommune arbejder med vejleding til familier med handicappede børn.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I mail fra Ida Merethe Jørgensen er anført:
 
”DH Kolding kunne godt tænke sig, at nedenstående emne vedr. familievejledning til familier med handicappede børn blev taget op i Handicaprådet, da vi har erfaret, at der stadig er en del forældre, der aldrig er blevet tilbudt familievejledning eller har hørt om det.
 
Vedhæftet nyhedsmail fra DUKH”

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

KKR Syddanmark behandlede på mødet den 24. februar 2015 et oplæg fra Socialdirektørforum, der beskriver 3 scenarier omkring den fremtidige drift af de sociale regionale tilbud i Syddanmark.
 
Det blev samtidigt vedtaget, at anmode kommunerne om en politisk stillingtagen til overtagelse af de sociale regionale tilbud beliggende i den enkelte kommune.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet samt orientering i Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at Byrådet træffer politisk principbeslutning om eventuel overtagelse af det nuværende regionale tilbud Center for Senhjerneskade afdeling Kolding pr. 1. januar 2017
 
at Region Syddanmark på baggrund heraf anmodes om at udarbejde et aftaleudkast, som skal danne grundlag for endelig politisk stillingtagen til overtagelse af det regionale tilbud.

Sagsfremstilling

På mødet i KKR Syddanmark den 24. februar 2015 blev der behandlet en rapport udarbejdet af Socialdirektørforum omkring samspil og styring af det specialiserede socialområde, og som i væsentligt omfang handler om den fremtidige drift af de sociale regionale tilbud. Antallet af regionale tilbud er halveret i perioden 2007 - 2014, så det vurderes, at der bør tages en strategisk stilling til de tilbud, som regionen driver.
Rapporten beskriver 3 scenarier omkring den fremtidige drift:
 
1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud.
2. Kommunerne overtager nogle udvalgte af Region Syddanmarks sociale tilbud
3. Kommunerne overtager ingen af Region Syddanmarks sociale tilbud,
og kommer med følgende anbefalinger:
 
1. Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan med fordel drives kommunalt.
2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes.
3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse.
4. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette løsningsmodel.
5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive bæredygtigt.
 
På den baggrund anmoder KKR om en politisk stillingtagen til overtagelse af sociale regionale tilbud i Syddanmark. Beliggenhedskommuner skal i høringssvaret forholde sig konkret til hvert af de sociale regionale tilbud beliggende i kommunen.
Der er to regionale tilbud beliggende i Kolding Kommune; Center for Senhjerneskadede afd. Kolding og Æblehaven.
Center for Senhjerneskadede afdeling Kolding er en et bo- og aktivitetstilbud, hvis målgruppe er senhjerneskadede personer fra 18 år. Tilbuddet henvender sig til svært skadede mennesker. Centrets boafdeling består af 27 lejligheder. Kolding Kommune er betalingskommune for 8 ud af de 27 beboere. Der er eget dagcenter på stedet, hvor Kolding Kommune anvender ca. halvdelen af de 10 normerede pladser. Der er p.t. ikke snitflader til kommunens øvrige botilbud og kun begrænsede snitflader til kommunens beskæftigelsestilbud. Den samlede personalenormering er ca. 100 fuldtidsstillinger.
Æblehaven er en del af Autismecenter Syd. Det er et meget specialiseret aktivitets- og botilbud for personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som kræver, at der kompenseres for alle grundlæggende færdigheder. Der er 13 pladser, hvoraf Kolding Kommune er betalingskommune for 2. Pga. graden af specialisering er der ikke snitflader til kommunens øvrige bo- eller beskæftigelsestilbud. Der er ansat 29 medarbejdere, hvoraf en stor del er på deltid.
Foreløbig vurdering
Vurderingen af om overtagelse af regionale tilbud er en fordel for Kolding Kommune, skal ses i sammenhæng med de øvrige tilbud/ydelser til målgruppen, som findes i kommunalt regi. Der bør samlet set kunne påvises et bedre og mere sammenhængende tilbud til de berørte borgere og/eller et økonomisk incitament.
I forhold til Center for Senhjerneskadede vil Kolding Kommune blive driftsherre på de tilbud, som hjerneskadede borgere har brug for i såvel dag- som døgnregi. Dette kunne medvirke til en mere fleksibel tilrettelæggelse og udnyttelse af de ressourcer, der samlet set er til rådighed i indsatsen for senhjerneskadede.
Af fordele kan der peges på:
  1. Større fleksibilitet mellem dag- og døgnforanstaltninger.
  2. Øget brug af aktivitets- og samværstilbud for svært skadede.
  3. Mulighed for at etablerer døgnrehabilitering.
  4. Større mulighed for at tilbyde Kolding-borgere plads i lokalområdet.
  5. Mulighed for telefonisk ”livline” til selvstændig boende i aften- og nattetimerne.
  6. Mulighed for etablering af aflastningspladser.
Af ulemper kan der peges på:
 
at Kolding Kommune ved en overtagelse påtager sig en forsyningsforpligtelse i forhold til de øvrige kommuner i Region Syddanmark og dermed den økonomiske risiko i forbindelse med tomme pladser.
Der bør derfor foretages en yderlig vurdering af det fremtidige behov for døgnpladser til svært hjerneskadede.
I forhold til Æblehaven, vurderes det ikke, at driften af dette botilbud fremadrettet vil kunne bidrage væsentligt til Kolding Kommunes samlede tilbud på området. Af oplysningerne fremgår det, at man ikke forventer en ændring af den nuværende målgruppe (døvblinde udviklingshæmmede), hvilket var en væsentlig forudsætning i forhold til en kommunal overtagelse. Æblehaven vil fortsat i alt væsentligt fungere som et landsdækkende tilbud, og institutionen er desuden karakteriseret ved et meget lavt flow i pladserne, da der typisk er tale om livslange ophold for beboerne. Set i relation til en kommunal drift vil Æblehaven på den baggrund kun i meget ringe grad kunne bidrage til Kolding Kommunes samlede tilbud på Handicapområdet.
Økonomi
Kommunen har i dag ingen mulighed for at påvirke økonomien og taksterne på de regionale tilbud. En kommunal overtagelse kan derfor muliggøre en påvirkning af driften samt en justering af serviceniveauet på tilbuddet.
Som tidligere nævnt overtager kommunen også forsyningsforpligtelsen, hvilket også medfører ansvaret for betaling af eventuelle tomme pladser. Det er dog sådan, at over-/underskud på driften af et tilbud indregnes i taksten året efter regnskabsaflæggelse, så de kommuner, der benytter tilbuddet, i fællesskab bærer udgiften ved tomme pladser.
Der skal i forbindelse med en eventuel overtagelse udarbejdes en opgørelse af aktiver og passiver ud fra ministerielle retningslinjer. Opgørelsen tager udgangspunkt i et aftaleudkast, som udarbejdes af regionen. Dette aftaleudkast skal behandles i kommunen forinden endelig beslutning om overtagelse.
Ved overtagelse vil betaling for det regionale tilbud (nettoaktiviteter) ske i form af overtagelse af langfristet gæld, der ikke påvirker kommunens låneramme/deponering.
Kommunen er forpligtet til at overtage personalet efter reglerne om virksomhedsoverdragelse, ligesom der overføres administrative stillinger (overhead-personale) fra regionen. Dette kan overføres enten som personale eller som lønsum.
Der skal endvidere påregnes engangsudgifter til etablering og opgradering af IT- og internetforbindelser, betaling af diverse licenser, konvertering af løndata mv. Ved seneste overtagelse af Trindvold i 2011 udgjorde denne udgift ca. 600.000 kr.
Regnskab og Budget
Regnskab forelægges efter centerdannelsen i 2013 på økonomisk enhedsniveau. Det betyder, at der fra og med Regnskab 2013 ikke foreligger officielle regnskaber for de enkelte enheder.
 
Æblehaven er en del af den økonomiske enhed Autismecentret: Holmehøj og Æblehaven.
Det akkumulerede regnskab for denne økonomiske enhed er pr. ultimo 2014 et overskud på 3.754.990 kr.
Heraf udgør den beregnede andel for Æblehaven et overskud på 755.401 kr.
Budgettet for de enkelte enheder beregnes særskilt. Det omkostningsbaserede budget i 2015 for Æblehaven er på i alt 15.366.848 kr.
 
Center for Senhjerneskade, afd. Kolding er en den del af den økonomiske enhed Center for Senhjerneskade: Kongstrup og Kolding (hele centret).
Det akkumulerede regnskab for denne økonomiske enhed er pr. ultimo 2014 et overskud på 318.878 kr.
Heraf udgør den beregnede andel for Kolding afdelingen et overskud på 212.816 kr.
Budgettet for de enkelte enheder beregnes særskilt. Det omkostningsbaserede budget i 2015 for Kolding afdelingen er på i alt 46.351.174 kr.
 
Grunde og bygninger
Ud fra oplysninger fra regionens anlægskartotek er der pt. ingen større byggerier i gang på de to enheder.
I anlægskartoteket vedr. Center for Senhjerneskade, afd. Kolding fremgår det, at aktiverne er overgået 13/3-2015 fra en selvejende institution (ejet af Dansk Røde Kors) til regionen.
Anlægskartoteket er pt. ikke ajourført i forhold til denne ændring.
Bygninger er opgjort til 40,5 mio. kr. i bogført værdi.
 
Personalesammensætning ultimo januar 2015
Æblehaven:
Månedslønnet: 32,7 ansatte svarende til 24,2 årsværk.
Timelønnet: 2,0 ansatte svarende til 0,1 årsværk.
Tjenestemandsansatte: 1,0 svarende til 1,0 årsværk
 
Center for Senhjerneskade (CS) - Kolding afdelingen:
Månedslønnet: 116,9 ansatte svarende til 83,8 årsværk
Timelønnet: 14,0 ansatte svarende til 0,3 årsværk.
Der er ingen tjenestemandsansatte på CS-Kolding.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at KKR opfordres til at der udarbejdes en langsigtet strategi for drift af de resterende regionale tilbud.

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Socialudvalget vedtog på mødet den  17. september 2014, at Senior- og Socialforvaltningen deltog i afprøvningen af i Mestringskurser for personer med udviklingshæmning og i den forbindelse ansøgte Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om midler til deltagelse.
 
Det første forløb er gennemført med succes i foråret 2015, og ansøgningen fornyes til gennemførelse af endnu et afprøvningsforløb.
 
I den forbindelse vil der på mødet blive givet en status på projektet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget samt orientering i Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kurset har til formål at udvikle og afprøve informations- og vejledningsmateriale samt undervisningsforløb, der direkte kvalificerer personer med kognitive funktionsnedsættelser til i højere grad at udøve deres medborgerskab, og bidrage til at formidle viden og færdigheder, der understøtte selvstændig beslutningstagen og deltagelse i samfundet.
 
På mødet vil Lone Hudecek Ovesen, daglig leder på beskyttet beskæftigelse samt projektleder på Mestringskurser, give en orientering om projektet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2015

Godkendt.

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Generel orientering til Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra Handicaprådsmedlemmerne og Handicapchefen.

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2015

Orienteringen toges til efterretning.