Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 11. dec 2018 kl. 08:00

Kulturudvalget

Koldinghus, Det Blå Værelse

Referat

Resumé

Koldingbibliotekerne fremlægger strategi for 2019-2023 til godkendelse i Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget godkender Koldingbibliotekernes strategi.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Koldingbibliotekerne har udarbejdet en 4-årig strategi, der skal være gældende for årene 2019-2023.

 

På Kulturudvalgets møde deltager bibliotekschef Pia Henriette Friis med en præsentation af den nye strategi.


Resumé

Kulturudvalget godkendte den 11 oktober 2018 udkast til nye retningslinjer for Kulturpuljen med henblik på at sende udkastet i høring. Der er indkommet 7 høringssvar og Kulturafdelingen har afholdt et dialogmøde med en række aktører på unge-kulturområdet.

Høringssvarene fremlægges i denne sag.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udkastet til nye retningslinjer for Kulturpuljen godkendes og sættes i kraft med virkning fra den 1. januar 2019.

 

at det for alle ansøgere gælder, at princippet om, at støtten som udgangspunkt maksimalt kan uddeles tre år i træk, træder i kraft pr 1. januar 2019.

 

at udvalget tager stilling til fremtidigt tilskud for hver enkelt af de 7 aktører, der hidtil har fået et årligt tilskud fra puljen til samme aktivitet.

 

at forvaltningen arbejder videre med dialogen med unge-aktører om de reserverede midler til unge-kultur.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Udvalget godkendte 1. og 4. ”at”, mens 2. ”at” blev godkendt med den præcisering, at støtten som udgangspunkt maksimalt kan tildeles 3 gange i træk (i stedet for 3 år i træk).

 

I forhold til 3. ”at” blev der besluttet følgende:

 

Crazy Hours, Vinfestivalen og Christiansfeldfestivalen henvises til at fremsende ansøgninger til Kulturpuljen under iagttagelse af de nye retningslinjer – idet udvalget samtidig opfordrer til at indtænke fornyelse i arrangementerne i henhold til den nye kulturpolitik og dens fokusområder.

 

I forhold til Nicolai Bio ønsker Kulturudvalget at initiere en drøftelse med Børne- og Uddannelsesudvalget om at afdække mulighederne for at etablere et fælles samarbejde om at sikre samarbejde med Nicolai Bio, Nicolai Kultur og Børne- og Uddannelsesforvaltningen om kulturoplevelser til børn.

 

Desuden besluttede udvalget, at der indgås en samarbejdsaftale med Klassisk Christiansfeld til et beløb på 20.000 kr. i underskudsgaranti med forventninger om fornyelse og publikumsudvikling.

 

Endelig besluttede udvalget, at der indgås samarbejdsaftale med Kolding Jazzclub til 35.000 kr. under forudsætning af honorarstøtte fra Statens Kunstfond og med forventning om koordinering og synergi med andre aktører – herunder inddækning af Jazzband Koldings arrangement Jazz ved søen. Samarbejdsaftalen skal være 2-årig med evaluering i udvalget efterfølgende.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget godkendte den 11. oktober 2018 et udkast til nye retningslinjer for Kulturpuljen.

 

Den væsentligste ændring i de nye retningslinjer er, at støtten fra Kulturpuljen fremover som udgangspunkt maksimalt kan gives til det samme arrangement 3 år i træk, og at ansøgeren må forvente en aftrapning af støttens størrelse over tid. Baggrunden for dette er et kulturpolitisk ønske om primært at se støtten fra puljen som en startstøtte til initiativer, der på sigt skal kunne bære sig selv.

 

De nye retningslinjer vil derfor i særlig grad medføre ændringer for de kulturaktører, som gennem de sidste år årligt har modtaget det samme tilskud til den samme aktivitet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Kulturudvalget for hver enkelt aktør tager stilling til, om det årlige tilskud fra den 1. januar 2019 skal aftrappes over tre år, eller om der skal udarbejdes en fire-årig samarbejdsaftale om et fast tilskud/underskudsgaranti til den pågældende aktør. En fast tilskudaftale vil reducere størrelsen af den samlede Kulturpulje.

De aktører, der har modtaget faste årlige tilskud er følgende.

 

Vamdrup Handelsforening har årligt modtaget 30.000 kr i tilskud til Crazy Hours

Handelsforeningen har i høringssvaret angivet, at Crazy Hours er byens ”fyrtårn” med samme synlighed som Kulturnatten har for Kolding by og Vinfestivalen har for Christiansfeld by.

Foreningen mener, at de nye retningslinjer vil få betydelige konsekvenser for Crazy Hours og brandingen af Vamdrup By.

Vamdrup Handelsforening beder udvalget om at sikre, at kulturelle arrangementer, som har en vigtig betydning for lokalsamfundet, og som kan sidestilles med andre vigtige arrangementer i kommunen, fortsat støttes.

 

Vinfestival i Christiansfeld har årligt modtaget 10.000 kr i tilskud til musik. I 2017 modtog festivalen 20.000 kr.

Forum Christiansfeld og Vinfestival Christiansfeld, udtrykker i et høringssvar stor tilfredshed med den måde ansøgninger hidtil er blevet behandlet på. Og stor glæde ved flere gange at have fået positiv respons.

Forum Christiansfeld peger på, at de nye retninglinjer vil gøre opgaven med at arrangere Vinfestival med levende musik vanskeligere, og kan ikke anbefale forslaget.

 

Foreningen Klassisk Christiansfeld har årligt modtaget sæsonstøtte på mellem 30.000 og 37.000 kr. I 2018 blev støtten dog omlagt til en underskudsgaranti på 35.000 kr.

Foreningen blev stiftet i forbindelse med afholdelsen af den første Christiansfeld-festival, der skulle understøtte brandingen af UNESCO-byen Christiansfeld.

Foreningen skriver i et høringssvar, at bortfald af den årlige støtte/underskudsgaranti vil true foreningens eksistens.

 

”Støtten har hidtil været givet som et årligt tilskud eller underskudsgaranti, der sikrer, at foreningen kan indgå aftaler med kunstnere og spillested, så det er muligt at planlægge og markedsføre foreningens koncerter. Dette har været afgørende for foreningens eksistens, og givet foreningen en oplevelse af opbakning fra kommunen til kulturformidling af akustisk kammermusik til et støt stigende publikumsantal. Såfremt Kulturudvalget ser foreningens aktiviteter som ’det samme arrangement (3 år i træk)’, og som følge heraf ikke tildeler støtte, vil foreningen skulle lukke.” skriver foreningen i sit høringssvar.

 

Kolding Jazzklub har modtaget en årlig sæsonstøtte – i 2018 på 30.000 kr.

Støttens størrelse er udmålt, så det bliver muligt for Jazzklubben at søge Statens Kunstfond om supplerende honorarstøtte.

Fra 2018 er det derudover en forudsætning for sæsonstøtten, at Kolding Jazzklub samarbejder med arrangørerne af Frokostjazz i Lunderskov, som dermed ikke selvstændigt behøver at søge om støtte fra kulturpuljen til arrangementerne.

I et høringssvar angiver Kolding Jazzklub at et bortfald af den kommunale sæsonstøtte vil gøre det umuligt for klubben at opnår honorarstøtte fra Statens Kunstfond og dermed vil true klubbens eksistens. Klubben har igennem mange år forgæves forsøgt at arbejde med flere private sponsorer.

 

Børnebio i Nicolai Bio har årligt modtaget støtte på 40.000 kr.

Støtten til Børnebio betyder, at Nicolai Bio kan tilbyde gratis filmforevisninger for forskolebørn. Forevisningerne består af filmpakker med kortfilm, der er sammensat af Det Danske Filminstitut.

Nicolai bio fremhæver i deres høringssvar, at støtten ikke kun har betydning for de mindste gæster, men også for den støtte biografen opnår fra DFI og Europa Cinema, hvor det at have særlige initiativer for børn vægtes.

 

Jazzband Kolding har årligt modtaget et tilskud på 7000 kr. til arrangementet Jazz ved Søen

I et høringssvar fra Jazzband Kolding pointerer bandet, at Jazz ved Søen har udviklet sig til en minifestival for byens borgere. Støtten fra Kolding Kommune er blandt andet en positiv faktor for at eventet kan modtage yderligere fonds- og sponsorstøtte.

Jazzband Kolding fremhæver i høringssvaret, at de generelt mener, de nye retningslinjer er uhensigtsmæssige og lidet kulturelt fremmende. Af høringssvaret fremgår det, at Jazzband Kolding finder det vigtigt og relevant, at fremsendte ansøgninger ikke kun indgår i en fastlåst administrativ regel, men at de fra gang til gang deltaljeret gennemgås i sin form og relevans.

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at der ikke i de nye retningslinjer er forslag om at ændre på den nuværende proces, hvor samtlige ansøgninger gennemgås og vurderes individuelt af forvaltningen.

 

Christiansfeld-festivalen modtog i 2017 et tilskud på 50.000 kr.

Christiansfeld Festival er en primært, men ikke kun klassisk musikfestival, der tager udgangspunkt i den musikkultur, der siden 1773 har præget Christiansfeld.

Festivalen blev holdt første gang i 2015, og i sin nuværende form og organisering igen i 2018.

Det er arrangørernes intention, at festivalen skal afvikles hvert andet år – næste år i 2020.

Festivalen fremhæver i et høringsvar, at det er intentionen, at festivalen på sigt skal kunne løbe rundt i sig selv ved fondsansøgninger og billetindtægter, men at arbejdet stadig er i opstartsfasen, og det vil derfor være gavnligt med kommunalt støtte noget tid endnu.

 

Unge-initiativer

Ud over forslaget om, at aktører som udgangspunkt max kan forvente støtte til det samme arrangement tre gange, foreslog Kulturudvalget også at reservere et årligt beløb på 125.000 kr. fra puljen til særlige unge-initiativer de næste tre år.

 

Forvaltningen har været i dialog med en række aktører på dette områder, og de er alle positive overfor ændringen. På dialogmødet deltog unge fra Kulturlogen, Get-down-festival, Platform Kunstfestival, Det gyldne Liv-festival, Kulturtalent Jazzhouse og Bygning 5.

 

De havde en række ønsker og input til det videre arbejde. Heriblandt:

-         Kendskab til den bevilgede støtte for de eksisterende festivaler gennem perioden

-         En pulje til nye initiativer, der er ukompliceret og nem at søge, og der må meget gerne åbnes for nye måder at søge på – fx ved brug af video, billeder, kort beskrivelse e.l. Der skal kun kunne søges mindre beløb. De unge oplever Kulturpuljen som tung og bureaukratisk.

-         En ny ”Turbopulje” som beskrevet ovenfor må meget gerne administreres f.x. i Bygning 5.

-         Der var et stort ønske om og vilje til samarbejde og netværk på tværs. Gerne med Bygning 5 som både virtuelt og konkret samlingssted. Ønske om fælles formidling af aktiviteter og jævnlige dialogmøder om, hvordan samarbejdet og ressourcer bedst kan komme i spil.


Resumé

Dansk Sygeplejeråd anmoder Kolding Kommune om at genoverveje beslutningen om kontaktpersonsordning for Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår:

 

at Kulturudvalget tager stilling til om Michael Kroghs funktion i forhold til Dansk Sygeplejehistorisk museum skal ændres fra kontaktperson til bestyrelsesmedlem.

 

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Kulturudvalget indstiller følgende til godkendelse:

 

at kontaktpersonsordningen fsv Dansk Sygeplejehistorisk Museum ændres til en ordning, hvor Kolding Byråd udpeger et medlem af bestyrelsen.

 

at Michael Krogh udnævnes til medlem af bestyrelsen for Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Sagsfremstilling

I 2014 besluttede Byrådet at en række bestyrelsesrepræsentationer blev ændret til såkaldte kontaktpersoner. Det skete blandt andet for Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Kulturudvalget besluttede den 16. januar 2018 at udpege Michael Krogh til kontaktperson for Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Kontaktpersonsordningen blev besluttet af Byrådet den 27. januar 2014.

Beslutningen indebar, at en række institutioner fik udpeget en kontaktperson fra Byrådet i stedet for den hidtidige ordning, hvor Byrådet udpegede repræsentanter i de pågældende bestyrelser.

Det fagudvalg, der varetager samarbejdet med de pågældende institutioner, udpeger kontaktpersoner, hvorimod det er Byrådet, der udpeger bestyrelsesmedlemmer.

 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum var en af de institutioner, der fra og med 2014 på den måde ikke længere har et byrådsmedlem som medlem af bestyrelsen.

 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum blev indviet i 1999 for året for Dansk Sygeplejeråds 100-års jubilæum i det oprindelige Tuberkulosesanatorium ved Kolding Fjord. Museet bliver ledet af en bestyrelse på 7 medlemmer, og det er grundlagt af Dansk Sygeplejeråd.

 

Rådet anmoder nu Kolding Kommune om at revurdere beslutningen fra 2014 om at ændre kommunens repræsentation i museet fra et bestyrelsesmedlem til en kontaktperson.

 

Dansk Sygeplejeråd anser det for et vigtigt signal om godt samarbejde, at kommunen er direkte repræsenteret i museets bestyrelse.

 

Såfremt Kulturudvalget vælger at imødekomme rådets ansøgning, kan udvalget indstille til Byrådet at ændre ordningen. Tiltræder Byrådet indstillingen, vil det også være Byrådet, der skal udpege bestyrelsesmedlemmet. Kulturudvalget kan indstille den nuværende kontaktperson Michael Krogh til bestyrelsesmedlem.


Resumé

MusikKolding har fra Det Kongelige Teater modtaget konceptet for turneen Opera i Det Fri 2019. Konceptet vil medføre væsentligt øgede udgifter for MusikKolding, hvis Kolding Kommune fortsat ønsker at være en del af turneen. MusikKolding har i samarbejde med forvaltningen afsøgt andre muligheder for at udvikle en revitaliseret udgave af Opera på Skamling.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget beslutter hvilket koncept, der skal arbejdes videre med.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Udvalget besluttede at bede forvaltningen om at arbejde videre med konceptet Opera på Skamling i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Sagsfremstilling

Frem til og med 2015 dannede Skamlingsbanken rammen om eventen ”Det Kongelige på Skamling”, hvor Det Kongelige Teater bød på smagsprøver på såvel opera, ballet som skuespil i den kommende sæson. Nykredit var eksklusiv sponsor på arrangementet.

 

I 2015 trak Nykredit sit sponsorat, og Det Kongelige Teater og MusikKolding aftalte, at Skamlingsbanken i en overgangsperiode blev en del af Det Kongelige Teaters Danmarksturne ”Opera i Det Fri”. Dette event var i sit set up væsentligt mindre end ”Det Kongelige på Skamling”.

 

I overgangsperioden blev Det Kongeliges turnestop på Skamlingsbanken afviklet under samme økonomiske vilkår for MusikKolding, som da Nykredit sponsorerede. Det vil sige, at Det Kongelige Teater finansierede scene, lys, lyd og det kreative indhold, mens MusikKolding stod for parkering, toiletter og øvrige rammer på Skamlingsbanken.

 

I 2018 aftalte de to parter at forlade Skamlingsbanken midlertidigt til fordel for 750 års fejringen ”Murenes Minder”, som blev afviklet i et tværgående samarbejde med blandt andet Det Kongelige Teater og Sønderjyllands Symfoniorkester.

 

Det har været en fælles ambition for Kolding Kommune, Sønderjyllands Symfoniorkester og MusikKolding at fortsætte dette samarbejde ved de kommende arrangementer på Skamlingsbanken.

 

MusikKolding har nu modtaget konceptet for den kommende ”Opera i Det Fri”- turne fra Det Kongelige Teater. Ifølge dette koncept vil MusikKolding fremover skulle betale 65.000 kr. for at være med i samarbejdet. Derudover kommer en række yderligere udgifter, som tidligere har været løftet af Det Kongelige Teater, men som nu skal løftes af MusikKolding. Det gælder bl.a. leje, transport og stemning af flygel. Alt i alt vil det nye koncept betyde en øget årlig udgift for MusikKolding på mellem 75.000 kr. og 80.000 kr.

 

Den kunstneriske sammensætning vil bestå af fire sangere, en pianist og en konferencier. Eventen vil altså fortsat have et markant mindre omfang end den tidligere event ”Det Kongelige På Skamling”.

 

”Opera i Det Fri ”-turneen har i 2016 og 2017 trukket væsentlig færre gæster end de tidligere events. Det skal dog bemærkes, at arrangementet begge år var præget af dårligt vejr, som naturligt har indflydelse på udendørs events.

 

MusikKolding og forvaltningen har afsøgt mulighederne for i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester at revitalisere Operafesten på Skamling. Sønderjyllands Symfoniorkester er interesseret i et samarbejde og har erfaring fra Opera-festen ”Opera ved Grænsen”.

 

Kolding Kommune har en samarbejdsaftale med Sønderjyllands Symfoniorkester, der bl.a. betyder, at orkestret afvikler et antal koncerter i Kolding Kommune. MusikKolding vil derfor ikke skulle betale for orkestrets medvirken, ligesom Sønderjyllands Symfoniorkester har en stor udendørs scene til rådighed, som vil blive lejet til eventen. Det er samme scene som under Murenes Minder var opstillet i Staldgården.

 

Orkestret har dog ikke mulighed for at afholde de ekstra udgifter, der er ved en udendørs koncert med fuldt symfoniorkester. Det gælder transport, opstilling af scene, lyd, lys m.m.

 

Forvaltningen har drøftet mulighederne for et sådant arrangement med MusikKolding og Sønderjyllands Symfoniorkester. Parterne peger blandt andet på, at en yderligere samarbejdspartner kunne være Operaakademiet, så sangerne til koncerten kunne være ny dimitterede operasangere. På den måde kunne et event understøtte den nyligt vedtagne talentstrategi. Titlen kunne være ”Opera på Skamling – mød morgendagens stjerner! ”

 

Et sådant koncept ville både give en mulighed for en væsentlig revitalisering af Opera på Skamling og en profilering af Skamlingsbanken som et kulturelt fyrtårn. Under den nuværende økonomiske ramme for samarbejdsaftalen med MusikKolding kunne eventen realiseres hvert andet år.

 

Den kan afholdes første gang i august 2020, som både er året, hvor Den nye Folkemøde- og Operaplads kunne være færdig-etableret, og året, hvor Skamlingsbanken spiller en rolle som hjemsted for fyrtårnsprojektet Sangerfesten i forbindelse med markeringen af 100-året for genforeningen.

 

I 2020 kunne eventen ses som et pilotprojekt, og Kulturudvalget kunne derefter evaluere konceptet og tage stilling til, om det skal fortsættes.


Resumé

En lysskulptur af William Soya fra 1975 har siden 2008 ligget på depot på Dalbygaard. Forvaltningen ønsker nu at få afklaret, om værket må tilbydes til Lyngby-Taarbæk Kommune og i fald at Lyngby-Taarbæk ikke ønsker det, om forvaltningen må bortskaffe værket.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at værket tilbydes til Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

at værket bortskaffes såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ikke ønsker at modtage værket.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Udvalget finder det væsentligt, at værket finder en plads i Kolding kommune og pålagde forvaltningen at undersøge, om der er private virksomheder i Kolding, der kunne have interesse i at overtage værket. 

Sagsfremstilling

I 1975 blev der indgået aftale med kunstneren William Soya om en lysinstallation til det daværende biblioteks udlånssal i Jernbanegade.

 

Skulpturen

Skulpturen består af 48 firkantede stålrør af ca. 60x60 cm. og med varierende dybde fra 50-175 cm. med skråt afskårne kanter og samlet, så der er de størst mulige refleksionsflader i forhold til indkigget. Alle rør er malet indvendigt og poleret udvendigt, så der opstår spejlinger.

 

Et billede, der indeholder luftfartøj, ballon, transport Beskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed            Et billede, der indeholder bibliotek, bygning, scene, værelse Beskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

Lysinstallationen er lavet specifikt til loftet i det tidligere bibliotek.

 

Værket er støttet af Statens Kunstfond, som har oplyst, at Kolding Kommune har bemyndigelse til at afgøre, hvad der skal ske med værket.

 

Værket blev i 2008 nedtaget og lagt på depot på Dalbygaard i forbindelse med at biblioteket var fraflyttet og Mungo Park Kolding rykkede ind. Kulturafdelingen har siden forespurgt forskellige kultur-, børne og uddannelsesinstitutioner om der kunne være interesse i at få værket opsat. Ingen har vist interesse for at få værket opsat.

 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med arvingen til William Soya, som har foreslået at forære værket til Lyngby-Taarbæk Kommune. William Soya har forbindelse hertil, idet han i midt 50’erne byggede eget hus i kunstnerbyen Hjortekær i Lyngby og fik en genbo, der skulle blive hans faste sparringspartner indtil sidst i 60’erne: Kunstneren Knud Hvidberg.

 

Forvaltningen foreslår at gå i dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om de ønsker at overtage værket, og herunder dække de omkostninger, der vil være i forbindelse med fragt og opsætning samt renovering. Såfremt de ikke viser interesse herfor foreslår forvaltningen, at værket bortskaffes. Dele af værket vil kunne finde genanvendelse i forskellige sammenhænge. Blandt andet har Dronning Dorothea Teatret udtrykt interesse for at overtage dele af værket.


Resumé

Forvaltningen fremlægger evaluering og regnskab for Kolding Kulturnat 2018 samt evaluering for Trekantområdets Festuge 2018.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager evaluering og regnskab for Kolding Kulturnat 2018 samt den vedhæftede evaluering for Trekantområdets Festuge 2018 til efterretning.

 

at udvalget drøfter forslag til Kolding Kulturnat 2019.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kulturnat i 750 års jubilæets tegn

Kolding Kulturnat fandt sted fredag den 24. august 2018. Kulturnatten var i år en ekstra festlig udgave af sig selv i kraft af Koldings 750-års jubilæum. Det skyldes især det ekstraordinære jubilæumsshow, ”Murenes Minder”, der spillede på Koldinghus, og som rundede Kulturnatten af på helt exceptionel vis. Som optakt til ”Murenes Minder” kunne borgerne opleve internationalt gadeteater i særklasse i form af hollandske Close Act Theatre, der gæstede Kolding med forestillingen ”Saurus”. Fire gigantiske dinosaur-lignende væsner og deres tæmmer skridtede rundt i Koldings gader og tryllebandt publikum. ”Saurus” og ”Murenes Minder” var Kulturnattens absolutte højdepunkter, hvilket var fremhævet i såvel det trykte program som i PR og markedsføring. Kulturafdelingen har kommunikeret tæt med Kommunikation og Event, der var projektleder på ”Murenes Minder” omkring markedsføring og praktiske forhold, herunder afspærring, skiltning, sikkerhed og renhold.

 

Plakaten for Kolding Kulturnat var også en særlig jubilæumsudgave. Plakaten er skabt af kunstneren Kristian Bruun Djurhuus, der er kendt under kunstnernavnet Mormor, og den viser et legende, finurligt og festligt Kolding. Plakaten har dannet grundlag for Kulturnattens visuelle udtryk i trykt og digital markedsføring. Den originale plakat har været udstillet i butikker i Kolding by henover sommeren. Overskydende plakater har været til fri afhentning på Kolding Bibliotek efter Kulturnatten.   

 

Velbesøgt Kulturnat

Med et spækket program – det mest omfattende i Kulturnattens 22-årige historie – og bred opbakning fra såvel deltagere som borgere var årets Kulturnat en succes. I alt har ca. 100 forskellige foreninger, aktører, organisationer og institutioner bidraget til Kulturnattens program. Hertil kommer aktiviteter arrangeret af butikker og restauratører.

 

Et eksakt besøgstal forefindes ikke. Forvaltningen vurderer dog, at besøgstallet er på niveau med seneste måling i 2016, der var på ca. 60.000 besøgende. Lokale tællinger ved events og institutioner viser flotte tal: Gadefest on Tour i Jernbanegade tiltrak ml. 2.500-3.000 festglade mennesker og Kolding Bibliotek melder om et rekordstort besøgstal på 4.900 gæster - en stigning på 40 % fra 2017 – hvilket især skyldtes den internationale kunstinstallation ”Half the Air in a Given Space” af Martin Creed, som åbnede på Kolding Bibliotek på Kulturnatten. Installationen var en del af Trekantområdets Festuge.

 

Kulturnat og Festuge 

Igen i år har koblingen mellem Kolding Kulturnat og Trekantområdets Festuge været tæt. Temaet for de to events var, som tidligere år, samkørt. Temaet var ”Se Mig” og projektledelsen har været samlet for de to events. Det er en konstellation, som forvaltningen ønsker at fortsætte, da det sikrer overblik, samspil og synergieffekt – særligt omkring det fælles program og markedsføring af de to events – og giver mulighed for at løfte Kulturnatten med kulturelt indhold af høj kvalitet. En række af Kulturnattens kulturelle oplevelser var finansieret af de midler, som Kolding Kommune får tildelt i forbindelse med Trekantområdets Festuge, herunder:

 

 • ”Saurus”*
 • Gadeteaterfestival for SFO’er og børnefamilier*
 • Multi Kulti-scene på Akseltorv
 • Jazz Street Parade
 • Milo fra MGP
 • Søhavfruen

 

* Gadeteaterforestillingerne er refusionsberettiget, hvilket betyder at Kolding Kommune får 50% af udgifterne refunderet fra staten.


Trekantområdets Festuge understøttede samlet set Kolding Kulturnat med i alt 118.750 kr. via ovenstående satsninger. Herudover medfinansierede Trekantområdets Festuge en række fælles PR og markedsføringsaktiviteter, herunder fælles trykt program, video til sociale medier samt fotograf med i alt 16.800 kr.

 

Kolding Kulturnat markerede starten på Trekantområdets Festuge, der løb frem til søndag den 2. september 2018. De fælles markedsføringsaktiviteter for Kolding Kulturnat og Festugen har været med til at tydeliggøre, at der efter Kulturnatten var en hel Festuge at glæde sig til. Det skyldtes i høj grad også et stærkt lokalt program med bl.a. Martins Creed’s balloninstallation på Kolding Bibliotek, Verdensarvsdag i Christiansfeld, Jazz i Trekantens mange koncerter og Jazzhouse på Tobbers, Borgerkøkken på Koldinghus, Platform Kunstfestival på toppen af Føtex’ P-hus, Øllets Dag i City med besøg af kokken Claus Holm samt en velfungerende Bibliotekspark, der med workshops, koncerter og aktiviteter hver dag bidrog til en generel summende festuge-stemningen i Kolding.

 

Årets særlige satsninger

Jubilæumsshowet ”Murenes Minder” og gadeteaterforestillingen ”Saurus” må fremhæves som Kulturnattens absolutte højdepunkter. Forvaltningen har fået enorm positiv respons på ”Saurus”, der må betegnes som et publikums-hit.

 

Gadeteater har generelt været en satsning i årets program. Foruden ”Saurus” bød Kulturnatten på fire gadeteaterforestillinger i byen og i Nicolai Gården. Gadeteater fungerer godt ved en udendørs event som Kulturnatten, da det netop foregår på gaden, får folk til at stoppe op og giver en anderledes, spontan og ofte publikumsinddragende oplevelse. Satsningen på gadeteater fandt sted i regi af Trekantområdets Festuge, der i 2018 udvidede programmet med en gadeteaterfestival. Festivalen var en stor succes og den gentages i Festugen 2019. 

For andet år bød Kulturnatten på Gadefest on Tour i Jernbanegade. Gadefest on Tour arrangeredes i samarbejde med Royal Unibrew, der leverede en færdig ”festpakke” med scene, teknik, barer, markedsføringsmateriale og musikalsk indhold med kendte DJ’s og liveartister. Kulturnatten var vært og sørgede for tilladelser, sikkerhedsplaner, afspærringer, eventvagter, strøm, renhold m.m. Derudover sikrede Kulturnatten lokalt kulturelt indhold til eftermiddagsprogrammet i Gadefest on Tour i form af Chill-out med DJ Dons, Musik Bingo ved Mungo Bhàr, koncert med den lokale rapper ELO samt kridt-installationen ”Dancing Feet” skabt at to studerende fra Designskolen Kolding. Gadefest on Tour er blevet en populær del af Kulturnatten og nyder stor opbakning fra byens unge. Royal Unibrew ønsker at fortsætte samarbejdet med Kolding Kommune, dog med en øget medfinansiering fra Kulturnatten udover den eksisterende medfinansiering til strøm, tilladelser, eventvagter, renhold m.m. Kulturnattens budget kan imidlertid ikke imødekomme ønsket om medfinansiering. Forvaltningen undersøger derfor andre finansieringsmuligheder og/eller samarbejdspartnere.    

 

Området omkring Nicolai Plads rummede selve essensen af Kolding Kulturnat. Her viste aktører, foreninger, organisationer, institutioner, danseskoler, efterskoler i Kolding Kommune i bedste ”Se Mig”-stil, hvad de kan. Det skete på pladsen syd for kirken, på Dansescenen og på Musikscenen nord for kirken.

Især skal Game & Tech området på Nicolai Plads fremhæves. Her gik Kolding E-Sport, Coding Pirates Kolding, SHIF E-Sport og efterskolerne Skanderup og Skamling sammen om at præsentere et fælles område med fokus på IT, E-Sport, kodning, robotter og andre tech-aktiviteter. Området var meget velbesøgt. Game & Tech området kom i stand i kraft af Kulturnattens samarbejde med Efterskoleforeningen i Syd og Sønderjylland. Efterskoleforeningen er en attraktiv partner for Kulturnatten. Udover at bidrage økonomisk, leverer foreningen indhold til programmet, som tiltrækker et yngre publikum. Forvaltningen vil arbejde på at videreføre samarbejdet i 2019.

Søndergade tiltrak også i år et talstærkt antal besøgende. Gaden var omdannet med 17 ”øer”, der hver repræsenterede – og formidlede – et at FN’s 17 verdensmål. En massiv satsning, hvor man kunne smage, eksperimentere, læse, lytte og opleve sig vej gennem øerne nedad gaden.

 

Økonomi
Det samlede regnskab for Kolding Kulturnat viser et forbrug, der ligger tæt på det budgetterede beløb. Langt størstedelen af Kulturnattens udgifter går til ”rammen” i form af scener, teknik, drift, sikkerhed, renhold, m.m. Disse udgifter udgør 67% af budgettet. 18% er gået til PR og markedsføring. 9% er gået til aktiviteter. De sidste 6% var afsat til uforudsete udgifter. Kulturnattens program var således primært baseret på aktiviteter fra frivillige aktører samt på det, som kulturinstitutionerne bidrog med på aftenen. De større satsninger i årets program var finansieret af de lokale midler til Trekantområdets Festuge i Kolding.

  

Kolding Kulturnat 2019
Forvaltningen foreslår, at planlægningen af Kolding Kulturnat 2019 tager afsæt i den reviderede kulturpolitik samt de nye kulturpolitiske fokusområder.

 

Derudover foreslår forvaltningen, at Kolding Kulturnat 2019 bliver en central aktør i og lokalitet for gadeteaterfestivalen i Trekantområdets Festuge. Publikumsinteressen og -opbakningen til ”Saurus” samt gadeteaterforestillingerne for SFO’er og børnefamilier i Nicolai Kultur var stor. Gadeteater er en rigtig god måde at give borgerne en umiddelbar, inspirerende og involverende oplevelse i byrummet, hvorfor det er oplagt at bakke op om denne satsning. 

 

Kolding Kulturnat 2019 finder sted fredag den 23. august 2019 (fredag i uge 34, som det har været i mange år) under temaet ”Flyt Dig”, som er det tema, der er valgt for Trekantområdets Festuge 2019. Festugen foregår i perioden 23. august til 1. september 2019.


Resumé

Pr. 30. november 2018 er forventningerne til Kulturpolitik, serviceudgifter for 2018 følgende: 

 • Regnskabet forventes at være 2,039 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet svarer til ca. 2 % af det samlede budget og er således indenfor den almindelige overførselsramme.
 • Der er i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2018 søgt om overførsler på 1.289.000 kr. vedrørende igangsatte projekter, som strækker sig ind i 2019.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Kulturpolitik, serviceudgifter forventes at være 2,039 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og der forventes en overførsel til 2019 på 2,039 mio. kr. Beløbet svarer til ca 2 % af det samlede budget, og er således indenfor den almindelige overførselsramme.

 

Der er søgt om overførsler på 1.289.000 kr. i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2018 vedrørende Christiansfeld Centret, Stadsarkivet samt Kulturpuljen.

 

Bemærkning til ØK: Den forventede overførsel vedrørende Kulturpolitik er et foreløbigt skøn.

 

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. 30. november 2018 for Kulturpolitikken.

 

Tekst

Opr. Budget

Korr. Budget

Forbrug pr 30.11.18

Forbrugs-procent

Note

Puljer

              3.216.365

          3.460.365

          2.916.244

84,28%

1

Kulturinstitutioner

           59.710.774

        61.045.774

        52.970.164

86,77%

2

Tilskud

 

 

 

 

 

    Museer

           20.056.106

        19.963.106

        19.916.036

99,76%

3

    Teatre

              7.235.577

          7.335.577

          7.087.262

96,61%

4

    Øvrige kulturtilskud

              5.061.528

          5.015.528

          4.461.562

88,95%

5

Fælles puljer

                             -  

-116.000

                         -  

0,00%

6

Fælles Kultur

              3.063.650

          3.279.650

          2.002.059

61,04%

7

I alt

           98.344.000

        99.984.000

        89.353.326

89,37%

 

 

Noter:

 1. Kulturpuljen

Afsat

1.259.515 kr.

Overført fra 2017

95.000 kr.

Heraf disponeret pr. 05.12.2018

929.257 kr.

 

425.258 kr.

 

 

Der er disponeret til bl.a.

 

 

 

Arrangementer udbetalt pr. 30.11.2018

840.970 kr.

Yderligere disponeret

88.287 kr.

 

Der er yderligere givet tilskud til blandt andet MusikKolding, Sønderjyllands Symfoniorkester, Legetøjsmuseet og Dr. Dorothea teatret.

 1. Biblioteket har bogført husleje samt katalogiseringsbidrag for hele 2018. MGK har modtaget statstilskud for hele 2018. Stadsarkivet har fået udbetalt tilskud fra A.P. Møller Fonden på 1.326.000 kr., som skal dække udgifter til et projekt med Efteruddannelse – nyt autentisk læringsmiljø og strækker sig fra 2017-2020.
  Regionalt spillested har modtaget tilskud fra Kulturstyrelsen for hele 2018.
 1. Udbetaling af tilskud.
 2. Mungo Park og Kolding Teater har fået udbetalt tilskud for hele år 2018. Der er modtaget statstilskud for Mungo Park for hele 2018.
 3. Udbetaling af tilskud til blandt andet enkelte lokalhistoriske arkiver, Geografisk Have og Danmarkssamfundet m.m.
 4. Fælles pulje som styres centralt fra.
 5. Udgifter til blandt andet Skole- og Kulturpuljen, Motorvejsskilte samt Søsterhuset m.m. Forbrug i forbindelse med bevillingskontrollen medio 2018, er endnu ikke trukket.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger forslag til steder at holde udvalgets møder i 2019 og foreslår, at der kun fastsættes mødesteder 2 måneder frem.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget godkender mødestederne for januar og februar 2019.

 

at udvalget drøfter de øvrige forslag til, hvor møderne skal holdes i 2019.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget godkendte på møde den 11. september 2018 en mødeplan for alle udvalgets møder i 2019.

 

Møderne afholdes, som i 2018, som hovedregel rundt på kulturinstitutionerne samt eventuelt på enkelte andre relevante steder.

 

Forvaltningen foreslår, at mødestederne kun fastlægges 2 måneder frem i tiden for at imødekomme ønsker, der opstår i løbet af året om besøg eller særlige temamøder.

 

Forvaltningen fremlægger nedenstående forslag til steder, hvor udvalgsmøderne kan afholdes.

 

Januar: Kongeåmuseet

Februar: Genforenings – og Grænsemuseet

 

Øvrige forslag:

Center for Bevaring af Kulturarv – Konserveringscentret i Vejle

Skamlingsbanken

Landbomuseet

Kolding Politimuseum

Godset

Geografisk Have

Trapholt

 

Kulturudvalgets møder blev i 2018 afholdt på følgende institutioner/lokaliteter:

 

Januar: By- og Udviklingsforvaltningen

Februar: Rådhuset

Marts: Kulturforum Würth

April: Mungo Park

Maj: Musikskolen

Juni: Søstrehuset, Christiansfeld

August: By- og Udviklingsforvaltningen

September: Harteværket

Oktober: Nicolai Kultur

November: Biblioteket

December: Koldinghus


Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

 • Ingen.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Der forelå intet til drøftelse.


Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Godkendt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Taget til efterretning