Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 20. okt 2015 kl. 15:00

Fritidsrådet

KUC, mødelokale 041

Referat

Resumé

SFU Kolding søger om at blive godkendt som forening under Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at SFU Kolding fra den 20. oktober 2015 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under Folkeoplysningslovens kapitel 5.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at SFU Koldings hovedformål er, at virke for SF Ungdoms landsorganisations politiske og organisatoriske mål blandt ungdommen i Kolding.
 
Foreningen har indsendt de godkendte vedtægter og skema ”oplysninger om foreningen”.
 
SFU Kolding består af 25 medlemmer, alle under 25 år.
 
Det kan oplyses, at forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og at disse opfylder kravene i Folkeoplysningsloven og Byrådets godkendte regler for foreningsgodkendelse.

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Godkendt.

Resumé

Der skal ske fordeling af rammebeløb for 2016 vedrørende tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at de under sagsfremstillingen anførte budgetbeløb til tilskud til undervisning, mellemkommunal refusion, pensionisttilskud og lokaletilskud godkendes,
 
at det af forvaltningen udarbejdede forslag til fordeling af tilsagnsbeløb for 2016 godkendes,
 
at der ydes tilskud til folkepensionister med kr. 8,00 pr. time,
 
at der inden for afsat ramme ydes lokaletilskud til ansøgende foreninger i henhold til gældende procedurer/principper,
 
at fordeling af eventuelle overførte ikke forbrugte midler for 2016 sker efter begrundet ansøgning,
 
at eventuelle ikke forbrugte midler for 2016 kan overføres til andre aftenskoler, som mangler midler til at gennemføre den planlagte undervisning i 2016,
 
at Folkeoplysningssamrådet senest den 1. december 2016 indsender en oversigt over en eventuel omfordeling til Børne- og Uddannelsesforvaltningen,
 
at Børne- og Uddannelsesforvaltningen inden for den tildelte ramme til voksenundervisning i 2016 foretager omfordeling af tilsagnsbeløb.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der på budgettet for 2016 er et rammebeløb på 5.158.000 kr. til fordeling til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet vedrører tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion.
 
Budget 2016
- Lokaletilskud
- Mellemkommunal refusion
- Pensionisttilskud
 
Til fordeling
 
173.000 kr.
340.000 kr.
500.000 kr.
5.158.000 kr.
 
 
 
 
4.145.000 kr.
 
Med baggrund i godkendte regler vedrørende den økonomiske fordeling til den folkeoplysende voksenundervisning, har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udarbejdet fordeling baseret på den gennemførte undervisning/lønsum fordelt på almindelig undervisning, instrumentalundervisning og handicapundervisning for 2014 svarende til følgende procentfordeling:
 
Forening
Procentsats
Tilsagnsbeløb kr.
 
AOF Sydjylland
Christiansfeld Kreative Forening og Aftensk.
Dans For Alle
DOF Kolding
Døves- og Hørehæmmedes Oplysningsf.
FO Kolding
FOF Kolding
Jordrup Sangkor
LOF Kolding-Vejen
SUK Kolding
OK Koldings Dag- og Aftenskole
 
I alt
 
19,64
 
0,23
0,58
0,24
 
0,08
3,09
36,29
0,32
5,47
31,55
2,51
 
100,00
 
814.000,00
 
10.000,00
25.000,00
10.000,00
 
5.000,00
128.000,00
1.503.000,00
13.000,00
227.000,00
1.306.000,00
104.000,00
 
4.145.000,00
 
Samtlige tilsagnsbeløb er afrundet i hele tusinde kroner.
 
Ovennævnte udkast til fordeling af tilsagnsbeløb har været udsendt til samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger:
 
Døves- og Hørehæmmedes Oplysningsforbund søger om ekstra tilskud på 8.000 kr. til opstart af nyt hold med undervisning i engelsk. Foreningen har fået forespørgsler fra døve som gerne vil lære engelsk med henblik på at kunne kommunikere med deres børn samt deres familie som er bosiddende i udlandet. Endvidere har de brug for at kunne kommunikere på engelsk i forbindelse med udlandsrejser i  udenlandske lufthavne og forretninger.  Døves- og Hørehæmmedes Oplysningsforbund oplyser, at engelskundervisningen vil blive gennemført på 30 undervisningstimer for et hold med 5 – 7 deltagere.
 
DOF Kolding (tidligere Kolding Musik- og Teaterkurser) søger om ekstra tilskud på 40.000 kr. til at gennemføre undervisning, som tidligere har været gennemført i aftenskolen. Af forskellige årsager har undervisningen de senere år været nedadgående. Med overdragelse af aftenskolens aktiviteter til DOF Kolding, er der kommet ny bestyrelse og leder, som ønsker at igangsætte de aktiviteter, der tidligere har været gennemført i aftenskolen.

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Godkendt.

Resumé

AOF Center Sydjylland har fremsendt ansøgning om lokaletilskud for 2016 i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at AOF Center Sydjyllands årlige tilskudsgrundlag til husleje – Brinken 7 – godkendes med 14.400 kr. alt incl.,
 
at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende voksenundervisning,
 
at udbetaling samt afregning af tilskud sker efter de af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte regler, samt
 
at anførte tilskudsgrundlag kun er gældende, såfremt der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler jf. Folkeoplysningsloven, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 § 23.

Sagsfremstilling

AOF Center Sydjylland har fremsendt ansøgning om lokaletilskud til lejemål beliggende Brinken 7 til brug for gennemførelse af undervisning for 2016.
 
Vedrørende Brinken 7:
 
Lejemålet er på 60 m2 og indeholder 1 undervisningslokale.
 
AOF Center Sydjylland forventer at skulle bruge lokalerne 3 timer om ugen i 45 undervisningsuger.
 
De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalet, er kor.
 
Den årlige husleje andrager 14.400 kr. alt incl.
 
Det forventede tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 135 timer á max. kr. 128,65 = 17.367,75, dog max. 80 % af 14.400 kr. = 11.520,00 kr.
 
Det er ikke muligt at anvise et egnet offentligt lokale til formålet.
 
Det kan oplyses, at der for 2016 er afsat 173.000 kr. til lokaleudgifter vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning, og at det under sagsfremstillingen anførte tilskudsgrundlag kan indeholdes i det afsatte budget.
 
Fritids- og Idrætsudvalget har tidligere vedtaget, efter indstilling fra Fritidsrådet, at yde lokaletilskud til det af AOF Center Sydjylland lejede lokale beliggende Brinken 7.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskolen samt Folkeuniversitet, Lov nr. 854 af 11. juli, § 23 ydes tilskud til almindelige lokaler uden særligt udstyr med mindst 75 pct. af driftsudgifterne, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Tilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller der ejes eller lejes af foreninger til undervisning, ydes efter regler fastsat af Byrådet, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
Byrådet kan i henhold til § 24, stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.
 
Endvidere kan Byrådet i henhold til § 24, stk. 2 nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen.

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015

Godkendt.

Resumé

LOF Kolding-Vejen ansøger om lokaletilskud for 2016.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at LOF Koldings årlige tilskudsgrundlag til husleje – Saxovej 12 – godkendes med max. 10.980 kr.,
 
at LOF Koldings årlige tilskudsgrundlag til husleje – Banegårdspladsen 2, Vamdrup – godkendes med max. 10.980 kr.,
 
at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende voksenundervisning,
 
at udbetaling samt afregning af tilskud sker efter de af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte regler, samt
 
at anførte tilskudsgrundlag kun er gældende, såfremt der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler jf. Folkeoplysningsloven, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 § 23.

Sagsfremstilling

LOF Kolding har fremsendt ansøgning om lokaletilskud til lejemål beliggende Saxovej 12 og Banegårdspladsen 2, Vamdrup til brug for gennemførelse af undervisning for 2016.
 
Vedrørende Saxovej 12:
 
Lejemålet indeholder 1 undervisningslokale.
 
LOF Kolding forventer at skulle bruge lokalerne 3 timer om ugen i 30 undervisningsuger.
 
De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalet er fysiopilates, træning for osteoporose og efterfødsel.
 
Den årlige husleje andrager 10.980 kr. alt incl.
 
Det forventede tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 90 timer á max. kr. 128,65 = kr. 11.578,50, dog max. 80 % af 10.980 kr. = 8.784 kr.
 
LOF oplyser, at det ikke vil være muligt at gennemføre undervisningen i andre lokaler, idet de relevante træningsremedier forefindes på Saxovej, ligesom underviseren også har patienttider både før og efter undervisningen.
 
Vedrørende Banegårdspladsen 2, Vamdrup
 
Lejemålet indeholder 1 undervisningslokale.
 
LOF Kolding forventer at skulle bruge lokalet 3 timer om ugen i 30 undervisningsuger.
 
De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalet er fysiopilates, træning for osteoporose og efterfødsel.
 
Den årlige husleje andrager 10.980 kr. alt incl.
 
Det forventede tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 90 timer á max. kr. 128,65 = kr. 11.578,50, dog max. 80 % af 10.980 kr. = kr. 8.784,00.
 
Det vil ikke være muligt at anvise et egnet offentligt lokale i området til formålet.
 
Det kan oplyses, at der for 2016 er afsat 173.000 kr. til lokaleudgifter vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning, og at det under sagsfremstillingen anførte tilskudsgrundlag kan indeholdes i det afsatte budget.
 
Fritids- og Idrætsudvalget har tidligere vedtaget, efter indstilling fra Fritidsrådet, at yde lokaletilskud til de af LOF Kolding lejede lokaler beliggende Saxovej 12 og Banegårdspladsen 2, Vamdrup.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskolen samt Folkeuniversitet, Lov nr. 854 af 11. juli, § 23 ydes tilskud til almindelige lokaler uden særligt udstyr med mindst 75 pct. af driftsudgifterne, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Tilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller der ejes eller lejes af foreninger til undervisning, ydes efter regler fastsat af Byrådet, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Byrådet kan i henhold til § 24, stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.
 
Endvidere kan Byrådet i henhold til § 24, stk. 2 nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen.

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015

Godkendt.

Resumé

FOF Kolding har fremsendt ansøgning om lokaletilskud for 2016 i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at FOF Koldings årlige tilskudsgrundlag til husleje – Brinken 7 – godkendes med max. kr. 12.550.00,
 
at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende voksenundervisning,
 
at udbetaling samt afregning af tilskud sker efter de af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte regler, samt
 
at anførte tilskudsgrundlag kun er gældende, såfremt der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler jf. Folkeoplysningsloven, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 § 23.

Sagsfremstilling

FOF Kolding har fremsendt ansøgning om lokaletilskud til lejemål beliggende Brinken 7 til brug for gennemførelse af undervisning for 2016.
 
Vedrørende Brinken 7:
 
Lejemålet er på 133 netto m2 og indeholder 2 undervisningslokaler.
 
Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 5 timer pr. uge fordelt på 2 lokaler i 40 undervisningsuger.
 
De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalerne, er kor og musik.
 
Den årlige husleje andrager 12.550 kr. alt incl.
 
Det forventede udbetalte tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 200 timer á max. 128,65 = 25.730 kr., dog max. 80 % af 12.550 kr. = 10.040 kr.
 
Det er ikke muligt at anvise et egnet offentlig lokale til formålet.
 
Det kan oplyses, at der for 2016 er afsat 173.000 kr. til lokaleudgifter vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning, og at det under sagsfremstillingen anførte tilskudsgrundlag kan indeholdes i det afsatte budget.
 
Fritids- og Idrætsudvalget har tidligere vedtaget, efter indstilling fra Fritidsrådet, at yde lokaletilskud til de af FOF Kolding lejede lokaler beliggende Ambolten 2-4 og Brinken 7.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskolen samt Folkeuniversitet, Lov nr. 854 af 11. juli, § 23 ydes tilskud til almindelige lokaler uden særligt udstyr med mindst 75 pct. af driftsudgifterne, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Tilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller der ejes eller lejes af foreninger til undervisning, ydes efter regler fastsat af Byrådet, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Byrådet kan i henhold til § 24, stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.
 
Endvidere kan Byrådet i henhold til § 24, stk. 2 nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen.

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015

Godkendt.

Resumé

OK Koldings Dag- og Aftenskole har fremsendt ansøgning om lokaletilskud for 2016 i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at OK Koldings Dag- og Aftenskoles årlige tilskudsgrundlag til husleje – Ålegården 3 – godkendes med 50.000 kr., hertil kommer udgifter til opvarmning og belysning samt rengøring på 14.000 kr.,
 
at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende voksenundervisning,
 
at udbetaling samt afregning af tilskud sker efter de af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte regler, samt
 
at anførte tilskudsgrundlag kun er gældende, såfremt der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler jf. Folkeoplysningsloven, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 § 23.

Sagsfremstilling

OK Koldings Dag- og Aftenskole har fremsendt ansøgning om lokaletilskud til lejemål beliggende Ålegården 3 til brug for gennemførelse af undervisning for 2016.
 
Vedrørende Ålegården 3:
 
Lejemålet er på 497,7 m2 og indeholder 7 undervisningslokaler.
 
OK Koldings Dag- og Aftenskole forventer at skulle bruge lokalerne 30 timer om ugen i 28 undervisningsuger.
 
De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalet er fransk, italiensk, pergamentkunst, slægtsforskning, knipling, EDB, keramik, afspænding, blomsterbinding.
 
Den årlige husleje andrager 50.000 kr., hertil kommer udgifter til rengøring på 14.000 kr. – i alt 64.000 kr.
 
Det forventede tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 840 timer á max. kr. 128,65 = kr. 108.066,00 dog max. 80 % af 64.000 kr. = 51.200 kr.
 
Det er ikke muligt at anvise et egnet offentligt lokale til formålet.
 
Det kan oplyses, at der for 2016 er afsat 173.000 kr. til lokaleudgifter vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning, og at det under sagsfremstillingen anførte tilskudsgrundlag kan indeholdes i det afsatte budget.
 
Fritids- og Idrætsudvalget har tidligere vedtaget, efter indstilling fra Fritidsrådet, at yde lokaletilskud til det af OK Koldings Dag- og Aftenskole lejede lokaler beliggende Ålegården 3.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskolen samt Folkeuniversitet, Lov nr. 854 af 11. juli, § 23 ydes tilskud til almindelige lokaler uden særligt udstyr med mindst 75 pct. af driftsudgifterne, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Tilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller der ejes eller lejes af foreninger til undervisning, ydes efter regler fastsat af Byrådet, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Byrådet kan i henhold til § 24, stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.
 
Endvidere kan Byrådet i henhold til § 24, stk. 2 nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015

Godkendt.

Resumé

Harte Gymnastik- og Idrætsforening søger om tilskud på 14.952 kr. til en instruktørs deltagelse i et yoga kursus.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at der ydes et tilskud på 50 % af kursusudgiften, 7.476 kr.,
 
at tilskuddet vil blive indsat på foreningens nemkonto, når foreningen skriftligt har oplyst om kurset gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen,
 
at der senest 4 uger efter afslutning af kurset skal indsendes dokumentation for de afholdte udgifter.

Sagsfremstilling

Harte Gymnastik- og Idrætsforening oplyser, at foreningen ønsker at tilbyde en instruktør grunduddannelsen i yoga, idet foreningen har haft stor efterspørgsel på dette. Det stigende antal forespørgsler kan ses i lyset af den generelle udvikling i samfundet og behovet for at finde ro i en travl hverdag.
 
Kurset gennemføres i perioden 25. september 2015 – 24. januar 2016.
 
Uddannelsen henvender sig til kommende eller nuværende instruktører som ønsker en grunduddannelse i DGI Yoga.
 
Der er mulighed for at søge om tilskud til dækning af udgifter til specielle kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger 3.000 kr., eller hvor den samlede kursusudgift overstiger 25.000 kr. Ansøgningen skal fremsendes til Fritidsrådet inden kursets afvikling. Ansøgningerne vil blive vurderet individuelt, dog kan der maksimalt ydes 50 % i tilskud.
 
Indhold:
 
Basisøvelser, videregående øvelser, forberedende øvelser til både basis- og videregående øvelser, progression af øvelser i teori og praksis, åndedrætsøvelser, introduktion til meditation og afspænding, gruppearbejde, undervisningsøvelser, instruktørrollen.
 
Uddannelsen er en kobling af teori og praksis med vægt på det praktiske arbejde. Der sættes fokus på god teknik i træningen såvel som i undervisningen. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.
 
Det kan oplyses, at der på budgettet for 2015 resterer et uforbrugt budgetbeløb under ”Foreningspuljen” på 201.000 kr.

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Godkendt.

Resumé

Fægteklubben Sydjylland søger om et tilskud i forbindelse med etablering og opstart af klubben

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

Sagsfremstilling

Fægteklubben Sydjylland er en ny forening, der er godkendt i Fritidsrådets møde den 19. maj 2015. Foreningens hovedformål er ved tilrettelagt træning og gennem afholdelse og  deltagelse i stævner, at vække og vedligeholde lyst og interesse for den frivillige idræt under Dansk Fægte-Forbund, samt i idrætslig henseende at repræsentere klubben udadtil.
 
Foreningen har 21 medlemmer heraf er 7 medlemmer over 25 år.
 
Fægteklubben Sydjylland gennemfører aktiviteter to gange ugentlig i Brændkjærskolens gymnastiksal.
 
I forbindelse med etablering og opstart af foreningen søges der om støtte til følgende udgifter,
 
Udvikling af logo udarbejdet af Zymbolik
Plakater og flyers til markedsføring
5.250 kr.
3.169 kr.
Etablering af skab til udstyr på Brændkjærskolen
2.428 kr.
Udstyr til kvinder, fægtejakke og bukser m.m.
12.127 kr.
 
Samlede udgifter
 
22.974 kr.
 
Det kan oplyses, at der på budgettet for 2015 resterer et uforbrugt beløb under ”Foreningspuljen” på 199.000 kr.

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Fritidsrådet vedtog at yde et tilskud på 14.555 kr. til etablering af skab til udstyr på Brændkjærskolen og udstyr til kvinder, fægtejakke og bukser.

Resumé

På mødet orienteres om udvalgt nyt på Fritidsrådets område.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at indeværende dagsordenpunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.
 
Der vil på mødet blive orienteret om,
 
  • beslutninger i Fritids- og Idrætsudvalget

Beslutning Fritidsrådet den 20-10-2015

Godkendt.