Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 25. maj 2022 kl. 12:00

Bæredygtig Vækst

Lokale 31.45

Referat

Resumé

Forvaltningen har som supplement til det formelle mødereferat udarbejdet et opsamlingsnotat (en logbog) med de væsentligste drøftelser, pointer og konklusioner fra sidste møde i udvalget.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.

Forslag

Kommunaldirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at opfølgningen fra udvalgsmødet den 27. april 2022 godkendes.

Beslutning Bæredygtig Vækst den 25-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Birgitte Munk Grunnet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har som supplement til det formelle mødereferat udarbejdet en logbog med de væsentligste drøftelser, pointer og konklusioner fra sidste møde i udvalget.

 

Opsamlingen på drøftelserne skal sikre, at udvalget kan holde styr på og eventuelt inddrage de forskellige drøftelser og pointer i det videre arbejde med udarbejdelse af materiale til mulig politisk behandling. Noter om de politiske drøftelser, bemærkninger og pointer er anonymiseret i notatet.

 

Logbogen vil løbende blive suppleret med nye noter i takt med, at møderne afholdes, så udvalget hele tiden har et samlet overblik over mødernes indhold og de væsentligste drøftelser til brug for det videre arbejde.

 

Den sammenfattende konklusion fra udvalgsmødet den 27. april 2022, der indeholdt emnerne strategisk byledelse i Kolding, Bydesignguiden og bymidteprojekter:

  • Vi skal tænke langsigtet, men alligevel kunne være agile og kunne sadle om, når verden ændrer sig
  • Vi skal arbejde med tiltrækning og fastholdelse af nye borgere og samtidig sikre, at der er et mangfoldigt boligudbud til forskellige målgrupper
  • Vi skal udnytte og fremhæve Koldings potentialer og tænke flere elementer ind i planlægningen
  • Kolding by har fået et markant løft gennem de forskellige gode bymidteprojekter. Der er potentiale for at gennemføre flere projekter
  • Vi skal arbejde på at skabe mere liv i byen f.eks. gennem bymidteprojekterne, men også ved at skabe gode muligheder for at kunne bo, handle og opleve i byen.

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en temaplan for udvalget for resten af 2022 og første kvartal 2023. Planen skal sikre at temadrøftelserne, herunder forløbet med Dansk Arkitektur Center, samlet set bidrager til en helhedsplan for Koldings fremtidige udvikling jævnfør kommissoriet for udvalget og Byrådets arbejdsgrundlag for 2022-2025.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.

Forslag

Kommunaldirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter og godkender temaplanen,

 

at forvaltningen til junimødet (den 22. juni 2022) fremlægger et forslag til procesplan for udarbejdelsen af en kommende helhedsplan.

Beslutning Bæredygtig Vækst den 25-05-2022

Drøftet og godkendt.

Fraværende:

Birgitte Munk Grunnet

Sagsfremstilling

I henhold til kommissoriet for Bæredygtig Vækst skal der arbejdes med en række temaer, som samlet skal bidrage til en helhedsplan for Koldings fremtidig udvikling. Dette arbejde er startet op via et forløb med Dansk Arkitektur Center omkring strategisk byledelse, hvor der bl.a. vil være oplæg fra en række eksterne eksperter.

 

Forvaltningen sikrer afrapportering fra møderne via en logbog, hvor drøftelserne nedfældes – og i takt med at der temasættes emner, vil forvaltningen sikre, at der bliver udtrukket langsigtede, strategiske pejlemærker for hvert tema. Det er efterfølgende tanken, at disse strategiske pejlemærker skal indarbejdes i en helhedsplan i et 2050-års perspektiv, som forventeligt bliver opbygget i form af scenarier.

 

Der henvises her til Byrådets arbejdsgrundlag for 2022-2025, som blev behandlet på byrådsmødet den 26. april 2022 (side 10), hvoraf det fremgår, at ”Vi sætter gang i udvikling af en visionær, fysisk helhedsplan for Kolding Kommune. Fx: hvor skal der skabes byudvikling, udvikles byggeområder, infrastruktur og erhvervsarealer”. Og videre: ”…den fælles helhedsplan skal tage afsæt i planstrategien og kommuneplanen….og fremadrettet sætte rammerne for den ønskede udvikling”

 

Det er forvaltningens forventning, at de strategiske pejlemærker, som uddrages fra forløbet med strategisk byledelse, allerede kan sættes i spil i det kommende arbejde med planstrategien, som igangsættes før sommerferien 2022 og skal være vedtaget inden udgangen af 2023.

 

I nedenstående figur fremgår samspillet mellem det traditionelle planarbejde, strategisk byledelse, planstrategi og en helhedsplan for 2050.

 

samspillet mellem det traditionelle planarbejde, strategisk byledelse, planstrategi og en helhedsplan for 2050.

 

I vedhæftede bilag fremgår de temaer, der planlægges at arbejde med i resten af 2022 samt starten af 2023.

 

Med baggrund i Byrådets arbejdsgrundlag for 2022-2025 og ovenstående beskrivelse, vil forvaltningen på mødet den 22. juni 2022 sikre et oplæg til proces for selve udarbejdelsen af en kommende helhedsplan.

 

Temaplanen for resten af 2022 og starten af 2023 vedlægges om bilag.


Resumé

Udvalgets første temamøde med Dansk Arkitektur Center får overskriften ”Kvalitet i Byudviklingen”. Temamødet vil omhandle hvilke hensyn og processer, der skal til for at skabe kvalitet i byudviklingen, samt hvilke overvejelser politiske beslutningstagere bør gøre sig for at styre udviklingen.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.

Forslag

Kommunaldirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at temaet drøftes.

Beslutning Bæredygtig Vækst den 25-05-2022

Teamet blev drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalgets første temamøde med Dansk Arkitektur Center får overskriften ”Kvalitet i Byudviklingen”. Temamødet vil omhandle hvilke hensyn og processer, der skal til for at skabe kvalitet i byudviklingen, samt hvilke overvejelser politiske beslutningstagere bør gøre sig for at styre udviklingen. Temamødet vil blive tilrettelagt af Dansk Arkitektur Center og opdelt i 3 præsentationer med eksterne oplægsholdere.

 

Introduktion v/ Bjarne E. Jensen, facilitator og i Strategisk byledelse hos Dansk Arkitektur Center

 

Hvilken by vil vi gerne have? Hvilken by vil Kolding gerne have? – Byudvikling i øjenhøjde v/arkitekt og urban designer Louise Grassov, partner i Schultze og Grassov.

 

Hvilke processer og beslutninger skal der til for at skabe den bedste by? v/direktør i Arkitektforeningen, Lars Autrup.

 

I slutningen af temadrøftelsen vil Bjarne E. Jensen gennemgå hovedelementerne i den planlagte studietur for udvalget til Aalborg den 26. og 27. september 2022.


Resumé

Særlige emner til orientering eller drøftelse.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.

Beslutning Bæredygtig Vækst den 25-05-2022

Ingen emner drøftet.


Resumé

Udvalget skal godkende referatet. Dette gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på ”Godkendt” i sagen Underskriftark.

Sagen behandles i

Bæredygtig Vækst.