Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 4. jun 2014 kl. 08:00

Fritids- og Idrætsudvalget

Mødelokale 2,1

Referat

Resumé

Fritidsrådet har jf. kompetencefordelings- og delegationsplanen mulighed for at udtale sig til budget 2015 på folkeoplysningsområdet, ligesom udvalget har mulighed for at fremkomme med udvidelsesforslag til politisk behandling.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritidsrådets udtalelse til budget 2015 tages til efterretning,
 
at Fritidsrådets eventuelle udvidelsesforslag bedes fremsendt til Fritids- og Idrætsudvalgets ordinære møde den 13. august 2014.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at udmeldt budgetramme 2015 på folkeoplysningsområdet har været forelagt i Fritidsrådets møde den 20. maj 2014. Budgetmaterialet er til brug for Fritidsrådets vurdering af fordeling af beløbsrammen på områderne – frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, folkeoplysende voksenundervisning samt tilskud udenfor loven, idet rådet indenfor hovedområderne og administration har mulighed for omfordeling af de til rådighed værende midler.
 
Endvidere blev Fritidsrådet orienteret om, at såfremt rådet ønsker at fremsende budgetforslag for 2015 uden for udmeldt budgetramme, skal forslaget eller forslagene begrundes.
 
Fritidsrådets eventuelle forslag skal i henhold til tidsplan for budgetlægningen være Børne- og Uddannelsesforvaltningen i hænde senest 17. juni 2014 for at kunne indgå i Fritids- og Idrætsudvalgets endelige budgetmateriale til mødet den 13. august 2014.
 
Formandsskabet for Fritidsrådet er indbudt til mødet kl. 08.00.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Godkendt.

Resumé

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark om talentudvikling gældende for 2012-2015.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes elitekoordinator vil på mødet kl. 08.15 fremkomme med status på Kolding som Team Danmark Elitekommune.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Godkendt.

Resumé

De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2015. Det gælder såvel reduktions- som udvidelsesforslag.
 
Ændringsforslagene er et rullende katalog, hvor der på baggrund af ønsker fra udvalgene løbende kan indarbejdes yderligere ønsker til ændringer, ligesom ændringsforslag løbende kan justeres eller udgå. Alle ændringer skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning.
 
Det fremgår af proceduren for budget 2015, at det rullende katalog primo 2014 svarer til de ændringsforslag, der af udvalgene var medsendt i forbindelse med 2014-budgetlægningen opgjort ekskl. de forslag, der er vedtaget og dermed er indarbejdet i budget 2014.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget af de under ”Sagsfremstillingen” anførte ændringsforslag vedrørende Fritids- og Idrætspolitik udtager et antal forslag, som fremsendes til budgetforhandlingen som udvalgets ændringsforslag,
 
at det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at foranstalte, at der sker prisfremskrivning på de af udvalget udtagne ændringsforslag i det rullende katalog,
 
at FRI-S-01, FRI-S-03, FRI-S-05, FRI-S-06, FRI-S-08 og FRI-A-26 udgår af det rullende katalog,
 
at sagen genoptages på udvalgets møde 4. juni 2014 for fortsat drøftelse af sagen,
 
at formandskabet for Fritidsrådet indbydes til mødet i juni måned med henblik på drøftelse af budget 2015 på folkeoplysningsområdet.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget af de under ”Sagsfremstillingen” anførte ændringsforslag vedrørende Fritids- og Idrætspolitik udtager et antal forslag, som fremsendes til budgetforhandlingen som udvalgets ændringsforslag,
 
at det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at foranstalte, at der sker prisfremskrivning på de af udvalget udtagne ændringsforslag i det rullende katalog,
 
at FRI-S-01, FRI-S-03, FRI-S-05, FRI-S-06, FRI-S-08 og FRI-A-26 udgår af det rullende katalog.

Sagsfremstilling

Det fremgår endvidere af proceduren for budget 2015, at primo september 2014 udskrives samtlige ændringsforslag og samles i et katalog, der udsendes til Byrådets medlemmer.
 
Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar 15. september 2014, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
 
Tilføjelse/ændring til rullende ændringskatalog til budget 2015
 
Tekst:
2015
2016
2017
2018
Note
Fritids- og Idrætspolitik:
 
 
 
 
 
Drift:
 
FRI-S-35
Opskrivning af tilskuds-rammen til projekt TEAM Danmark
 
 
 
500
 
 
 
500
 
 
 
500
 
 
 
500
 
 
 
1
FRI-S-36
Indfrielse af gældsbrev optaget af Arena Syd
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2
Anlæg:
 
 
 
 
 
FRI-A-37
Udvidelse af Alminde-Viuf Hallen
 
 
 
 
3.900
 
 
 
 
3
FRI-A-38
Ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift
 
 
 
 
 
 
2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
FRI-A-39
Opdeling af Alminde-Viuf Hallen med lydisoleret skillevæg
 
 
 
900
 
 
 
 
 
 
5
 
Note 1
Projekt Kolding Kommune som TEAM Danmark eliteidrætskommune har udviklet sig fra starten, og der er behov for tilførelse af yderligere ressourcer, hvis talentmiljøerne fortsat skal udvikles. Beløbet skal anvendes til en pulje på 100.000 kr. til mentaltræner og ernæringsvejleder, pulje på 100.000 kr. til trænerkurser og en pulje til talentklubberne på 300.000 kr.
 
Note 2
Arena Syd ønsker et gammelt gældsbrev på 269.000 kr. gjort rente- og afdragsfrit. I forbindelse med budget 2014 blev gældsbrevet afdraget med 80.700 kr., således at restgældende nu er 188.300 kr. Afdraget kom i stand ved at forøge det af Byrådet vedtagne lån på 1.000.000 kr. til 1.080.700 kr., men kun udbetale 1.000.000 kr. til Arena Syd og anvende de 80.700 kr. til nedbringelse af gældsbrevet. Indfrielse af restgælden på 188.300 kr. foreslås udført på samme måde i 2015 som i 2014.
 
Note 3
Projektet indeholder en sammenbygning til Alminde-Viuf Hallen med 375 m2 multisal og 75 m2 depotrum. Multisalen er til små hold, og skal medvirke til at aflaste halgulvet og dermed skabe mulighed for at bl.a. håndbold i højere grad kan blive tilgodeset.
 
Note 4
Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.
 
Note 5
Projektet indeholder opsætning af en lydisoleret skillevæg for mulighed for opdeling af hallen, når der ikke er behov for en hel hal til et hold/gruppe. En skillevæg vil gøre hallen mere multianvendelig, og give en bedre udnyttelsesgrad.
 
På nuværende tidspunkt indeholder det rullende katalog følgende ændringsforslag vedrørende Fritids- og Idrætspolitik:
 
Tekst:
2015
2016
2017
2018
Note
Fritids- og Idrætspolitik:
 
 
 
 
 
Drift:
 
 
 
 
 
FRI-S-01
Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark
380
380
380
380
1
FRI-S-02
Opskrivning af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning
500
500
500
500
2
FRI-S-03
Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond - børnebadeland
402
402
402
402
3
FRI-S-04
Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond
700
700
700
700
4
FRI-S-05
Sportsmarkedsføringsaftaler - KIF Håndbold Elite A/S
500
500
500
500
5
FRI-S-06
Sportsmarkedsføringsaftaler - Kolding Q
300
300
300
300
6
FRI-S-07
Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents
*
7
FRI-S-08
Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF"s Værested og Bakkeskolen
 
 
 
 
970
 
 
 
 
470
 
 
 
 
470
 
 
 
 
470
8
 
Anlæg:
 
 
 
 
 
FRI-A-01
Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter
10.000
0
0
0
9
- Afledt drift
0
250
250
250
 
FRI-A-02
Hal i Sjølund
10.322
0
0
0
10
- Afledt drift
0
500
500
500
 
FRI-A-03
 
 
 
 
11
Hal i Skanderup
10.500
0
0
0
 
- Afledt drift
0
500
500
500
 
FRI-A-04
Renovering af Brostræde 3-5, etape 2
4.500
0
0
0
12
FRI-A-05
Renovering af Brostræde 3-5, etape 3
9.200
0
0
0
13
FRI-A-06
Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser
- Afledt drift
11.000
*
0
*
0
*
0
*
14
FRI-A-07
Etablering af klub- og omklædningsfaciliteter ved Bakkeskolen
 
 
*
 
 
0
 
 
0
 
 
0
15
FRI-A-08
 
 
 
 
16
Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads
 
6.900
 
0
 
0
 
0
 
FRI-A-09
 
 
 
 
17
Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads
8.400
0
0
0
 
- Afledt drift
0
75
75
75
 
FRI-A-10
 
 
 
 
18
Brandkrav Kolding-Hallerne
1.824
0
0
0
 
FRI-A-11
Udvidelse af Sdr. Stenderup Aktivitetshus med depotfaciliteter
 
675
 
0
 
0
 
0
19
FRI-A-12
Etablering af omklædningsfaciliteter ved Lunderskov Klubhus
 
 
1.400
 
 
0
 
 
0
 
0
20
FRI-A-13
Udvidelse af Kolding KetcherCenters udendørs baneanlæg
2.300
0
0
0
21
FRI-A-14
Udbygning af "Dalby Gård”
5.000
0
0
0
22
- Afledt drift
0
75
75
75
 
FRI-A-15
Etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet
18.500
0
0
0
23
FRI-A-16
Etablering af nyt idrætsanlæg i Dalby
15.900
0
0
0
24
FRI-A-17
Udvidelse af Seest Idrætspark med 2 fodboldbaner m.v.
0
0
0
1.300
25
FRI-A-18
Etablering af "golfanlæg" ved Seest Idrætspark
0
0
0
250
26
FRI-A-19
Etablering af bandebane med kunstgræs
500
 
0
 
0
 
0
27
FRI-A-20
Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter
29.800
 
0
 
0
 
0
28
FRI-A-21
Multihus i Vester Nebel.
25.500
 
0
 
0
0
29
- Afledt drift
0
750
750
750
 
FRI-A-22
Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub
22.300
0
0
 
0
30
FRI-A-23
Udvidelse af Bramdrupdam Hallerne
22.000
0
0
0
31
FRI-A-24
Udvidelse af Fynslund Hallen
10.600
0
0
0
32
FRI-A-25
Opførelse af minihal ved Eltang Centralskole
 
11.500
 
0
 
0
0
33
FRI-A-26
Til- og ombygning til Harte Fritidscenter
 
15.300
 
0
 
0
 
0
34
FRI-A- 27
Etablering af ny multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen
11.000
0
0
 
 
0
35
- Afledt drift
*
*
*
*
 
FRI-A-28
Tilbygning med hal 2 til Bjert-Hallen
13.500
0
0
0
36
FRI-A-29
Udvidelse af Vonsild Hallen
10.400
0
0
0
37
FRI-A-30
Udbygning af Park-Hallen
21.800
0
0
0
38
FRI-A-31
Udvidelse af KFUM-Hallerne
2.600
0
0
0
39
FRI-A-32
Udvidelse med hal 2 ved Dalby Skole
22.900
0
0
0
40
FRI-A-33
Udvidelse af Ødis Hallen
4.900
0
0
0
41
- Afledt drift
0
75
75
75
 
FRI-A-34
Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild
0
0
0
136.700
42
 
* Ændringsforslagene er ikke prissat.
 
Note 1 – Udgår og erstattes af nyt forslag FRI-S-35.
Projektet ”Kolding Kommune som TEAM Danmark eliteidrætskommune” har udviklet sig fra starten, og der er behov for tilførsel af yderligere ressourcer, hvis talentmiljøerne fortsat skal udvikles.
 
Note 2
En øget efterspørgsel efter folkeoplysende kurser, især fra pensionister, der får tilskud inden for den fastsatte ramme giver behov for at forøge budgetbeløbet.
 
Note 3 – Udgår, idet beløbet er bevilget fra 2014.
En udvidelse af Slotssøbadet med nyt børneområde giver et forventet driftsunderskud, som anmodes dækket via en opskrivning af den nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale eller en nedsættelse af huslejebeløbet.
 
Note 4
En opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond skal gøre det muligt at dække fremtidige vedligeholdelsesomkostninger herunder udvikling af badet, ligesom opskrivningen skal dække stærkt stigende udgifter til el, vand og varme grundet flere foreningsmedlemmer pr. time samt udvidelse af timetallet til Kolding Svømmeklub elitesatsning i regi af TEAM Danmark.
 
Note 5 – Udgår, idet området henhører under anden forvaltning.
Forslaget indeholder etablering af konto for indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler
 
Note 6 – Udgår, idet området henhører under anden forvaltning.
Forslaget indeholder etablering af konto for indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler
 
Note 7
Forslaget indeholder etablering af konto til en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents.
 
Note 8 – Udgår, idet værestedernes fremtid skal drøftes i det kommende skoleår.
Forslaget indeholder en opskrivning af konto for Væresteder for etablering af nyt værested i Ødis, udvidelse af KIF’s Værested på Kolding Stadion samt udvidelse af Værestedet på Bakkeskolen.
 
Note 9
Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum, motions- og omklædningsfaciliteter. Det i 2015 afsatte anlægstilskud til formålet ønskes fremrykket til 2013 og frigivet
 
Note 10
Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter. Beløbet ønskes frigivet, ligesom omkostninger til udgravning/registrering af fortidsfund og afledt drift er indregnet.
 
Note 11
Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter. Beløbet ønskes frigivet, ligesom omkostninger til kloaktilslutningsbidrag og afledt drift er indregnet.
 
Note 12
Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.
 
Note 13
Projektet indeholder etablering af ventilationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt renovering eller etablering af nye omklædningsfaciliteter i bygningen.
 
Note 14
Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt)
 
Note 15
Projektet indeholder etablering af nye klubfaciliteter. Klubfaciliteterne skal placeres ved Kolding Guardians (Amerikansk Football Club) baneanlæg ved Bakkeskolen.
 
Note 16
Projektet indeholder etablering af 4 nye omklædningsrum, der skal erstatte de nuværende opstillede pavilloner, samt 2 ekstra omklædningsrum, som skal tilgodese det øgede behov grundet flere medlemmer og forøgelse af antal træningspas.
 
Note 17
Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser
 
Note 18
Projektet indeholder brandtekniske tiltag i den gamle KIF-Hal, for at hallen kan anvendes til forskellige aktiviteter udover de aktiviteter, som hallen er godkendt til på nuværende tidspunkt.
 
Note 19
Projektet indeholder etablering af et depotrum for opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v. (selvejende og/eller kommunalt projekt)
 
Note 20
Projektet indeholder etablering af 2 omklædningsrum samt 1 dommeromklædningsrum ved bestående klubfacilitet. (kommunalt projekt).
 
Note 21
Projektet indeholder etablering af 3 hardcourtbaner. (kommunalt projekt)
 
Note 22
Projektet indeholder etablering af omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter for brugerne af de 2 haller - Kolding KFUM’s Idrætsforening, rulleskøjteafdeling og Skate6000.
 
Note 23
Projektet består af 5 fodboldbaner, 1 vinterbane m/lys, klub- og toiletfaciliteter, 6 omklædningsrum med dommeromklædningsrum samt depotrum. Den anslåede økonomi er ekskl. Køb af jord. (kommunale projekt)
 
Note 24
Projektet indeholder flytning af nuværende idrætsanlæg ved Dalby Skole og etablering af nyt idrætsanlæg syd for kirken med 4 boldbaner og 1 vinterbane med lys, klub- og toiletfaciliteter, 6 omklædningsrum med dommeromklædningsrum samt depot. Etableres på kommunalt jord. (kommunalt projekt).
 
Note 25
Projektet indeholder etablering af 2 kombinerede fodbold- og krolfbaner vest for bestående baneanlæg. (kommunalt projekt).
 
Note 26
Projektet indeholder etablering af 9 huls bunkergolfanlæg bestående af 3 huller med hver tre indspilssteder ved Seest Idrætspark. (kommunalt projekt).
 
Note 27
Forslaget indeholder etablering af bandebane med kunstgræs på Kolding Boldklubs anlæg på Mosevej. Bandebanen er flytbar.
 
Note 28
Projektet indeholder udvidelse af nuværende indendørs tennisbaner med 1 opvisningsbane med mulighed for tilskuerfaciliteter, udvidelse af badmintonhal med yderligere 4 baner samt møde-, aktivitets-, motions-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter.
 
Note 29
Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, et mindre aktivitetsrum, motionsrum, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.
 
Note 30
Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.
 
Note 31
Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum samt omklædnings- og toiletfaciliteter. (selvejende og/eller kommunalt projekt)
 
Note 32
Projektet indeholder etablering af et større aktivitetsrum til bl.a. motion/spinning med omklædnings- og toiletfaciliteter samt depotrum. (selvejende og/eller kommunalt projekt).
 
Note 33
Projektet indeholder etablering af en minihal med klub- og omklædningsfaciliteter og depotrum. (kommunalt projekt).
 
Note 34 – Udgår, idet centret ikke på nuværende tidspunkt ønsker centret udvidet.
Projektet indeholder til- og ombygning til Harte Fritidscenter med etablering af større aktivitetsrum med omklædnings- og depotfaciliteter samt udvidelse af nuværende klub- og mødefaciliteter for bl.a. at tilgodese værestedet. (selvejende og/eller kommunalt projekt).
 
Note 35
Projektet indeholder etablering af ny multihal med omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter i tilknytning til Lunderskov Hallen.
 
Note 36
Projektet indeholder udbygning af Bjert-Hallen med hal 2 med tilknyttende klub-, omklædnings- og depotfaciliteter. (selvejende og/eller kommunalt projekt).
 
Note 37
Projektet indeholder udvidelse af klubfaciliteterne med 500 m2. (kommunalt projekt).
 
Note 38
Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale, etablering af et lokale til foreningsfitness, omklædnings- og toiletfaciliteter og depotrum. (selvejende og/eller kommunalt projekt).
 
Note 39
Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med et lokale til foreningsfitness-/motion. Endvidere har KFUM-Hallerne udtrykt ønske om etablering af en hal 3. (selvejende og/eller kommunalt projekt).
 
Note 40
Projektet indeholder etablering af hal 2 ved Dalby Skole med omklædnings- og depotfaciliteter samt klub- og værestedsfaciliteter. (kommunalt projekt).
 
Note 41
Projektet indeholder udvidelse af Ødis Hallen med ca. 420 m2 opholdsfaciliteter til værested, aktivitetsfaciliteter samt depotrum.
 
Note 42
Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Anslået økonomi: 136,7 mio. kr. – projektet kan reduceres med en reduktion af anlægssummen til følge. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).
 
Øvrigt:
 
Ændringsforslag omhandlende ”Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, renovering af Stengård, P-pladser og idrætsfaciliteter”, er et bredt forankret projekt, der vedrører både Fritids- og Idrætspolitik, Vej- og Parkpolitik samt Miljøpolitik. Ændringsforslaget er placeret under Miljøpolitik.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Følgende sætning fremgår nu af budgetproceduren for 2015:
”Skal ændringsforslag næste år fremskrives, skal følgende sætning fremgå af forslaget: ”Vedtages forslaget ikke ved budgetlægningen for 2015, vil forslaget blive prisfremskrevet og videreført ved kommende års budgetlægning.”” Derfor er sætningen nu indarbejdet i samtlige ændringsforslag i det rullende katalog.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der er sket ændring i det rullende katalog, FRI-S-04 som følger:
 
Beløbet opskrives fra 475.000 kr. til 700.000 kr., ligesom der er foretaget tekstmæssige ændringer i noten samt bilagsmaterialet (ændringsforslag).
 
FRI-S-36 som følger:
Beløbet er anført til 0 kr., ligesom der er foretaget tekstmæssige ændringer i noten samt bilagsmaterialet (ændringsforslag).

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,
 
at FRI-S-07, FRI-S-35, FRI-S-36, FRI-A-01, FRI-A-02, FRI-A-03, FRI-A-04, FRI-A-05, FRI-A-06, FRI-A-08, FRI-A-09, FRI-A-20, FRI-A-21, FRI-A-22, FRI-A-31, FRI-A-34, FRI-A-37, FRI-A-38 og FRI-A-39 fremsendes som udvalgets ændringsforslag 2015-2018 til budgetforhandlingen,
 
at projekterne FRI-S-35, FRI-S-36, FRI-A-01, FRI-A-04, FRI-A-37, FRI-A-39 placeres i 2015,
 
at børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at foranstalte, at der sker prisfremskrivning på de af udvalget for 2015 udtagne ændringsforslag i det rullende katalog,
 
at forslaget FRI-S-07 drøftes på fællesmøde den 13. juni 2014 med Økonomiudvalget,
 
at økonomien i FRI-A-01 revideres jf. nyt forslag fra initiativtagergruppen bag udvidelse af Cuben, samt at budgetnoten ikke anbefales videreført fra 2015,
 
at budgetnoten vedr. FRI-A-02 og FRI-A-03 ikke anbefales videreført fra 2015, og at børne- og uddannelsesdirektøren inden budgetlægning for 2016 og fremefter pålægges i samarbejde med relevante parter at afdække behovet for etablering af idrætsfaciliteter i Sjølund og Skanderup i forhold til foreningsbrug og med henblik på evt. udarbejdelse af reduceret projekt,
 
at børne- og uddannelsesdirektøren i forhold til FRI-A-03 pålægges at foretage vurdering af, hvorvidt der er behov for idrætsfaciliteter til skolen for opfyldelse af ny skolereform,
 
at børne- og uddannelsesdirektøren vedrørende FRI-A-34 inden budgetlægningen for 2016 og fremefter pålægges at undersøge mulighederne for at gennemføre projektet i et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), herunder i samarbejde med relevante parter at vurdere anlægsprojektet i forhold til behovet for svømmefaciliteter,
 
at sagen genoptages på udvalgets møde den 13. august 2014 med henblik på placering af projekterne FRI-S-07, FRI-A-02, FRI-A-03, FRI-A-05, FRI-A-06, FRI-A-08, FRI-A-09, FRI-A-20, FRI-A-21, FRI-A-22, FRI-A-31, FRI-A-34 og FRI-A-38 i overslagsårene 2016, 2017 og 2018,
 
at FRI-S-02, FRI-S-04, FRI-A-07, FRI-A-10, FRI-A-11, FRI-A-12, FRI-A-13, FRI-A-14, FRI-A-15, FRI-A-16, FRI-A-17, FRI-A-18, FRI-A-19, FRI-A-23, FRI-A-24, FRI-A-25, FRI-A-27, FRI-A-28, FRI-A-29, FRI-A-30, FRI-A-32 og FRI-A-33 udgår af det rullende katalog.

Resumé

Venstres Ungdom i Kolding Kommune ansøger om lokaletilskud i forbindelse med leje af lokaler beliggende Låsbybanke 13,2.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at ansøgningen imødekommes med et årligt tilskudsgrundlag til husleje på 50.000 kr., hertil kommer udgifter til opvarmning og belysning, rengøring mm.,
 
at der ydes lokaletilskud fra ibrugtagningstidspunktet, dog tidligst fra godkendelsesdatoen,
 
at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende aktiviteter.

Sagsfremstilling

Venstres Ungdom ønsker at indgå aftale om leje af lokaler beliggende Låsbybanke 13, 2. til brug for gennemførelse af aktiviteter. Lejemålet er på 68 m2 og indeholder 1 aktivitetslokale.
 
Venstres Ungdom i Kolding Kommune står som lejer af lokalet, men har indgået aftale med Liberal Alliance Ungdom Kolding om fællesudnyttelse af lokalerne.
 
De 2 foreninger har i henhold til indsendte oplysninger 40 medlemmer, hvoraf 4 er over 25 år.
 
Den årlige leje er fastsat til 50.000 kr., svarende til en m2-pris på 735,30, hertil kommer udgifter til fællesudgifter, opvarmning og belysning, vand, rengøring på ca. 17.000 kr., i alt udgifter på samlet 67.000 kr.
 
Det forventede aktivitetsomfang er af venstres Ungdom i Kolding Kommune og Liberal Alliance Ungdom Kolding opgivet til at være samlet 12 timer pr. uge i 48 aktivitetsuger, i alt 576 timer, svarende til et maksimalt tilskudsgrundlag på 576 timer á 124,25 kr. = 71.568 kr. Der ydes max. lokaletilskud med 76,5 % af de tilskudsberettigede udgifter på ca. 67.000 kr. = 51.255 kr.
 
De aktiviteter, som foreningerne forventer at udøve i lokalet er bestyrelsesmøder, medlemsmøder, fællesaktiviteter, kurser, debatter, valgkamp, politisk dag.
 
Venstres Ungdom i Kolding Kommune og Liberal Alliance Ungdom Kolding benytter i dag lokaler på Kolding Bibliotek til afholdelse af mødeaktiviteter, men der er ikke mulighed for opbevaring af materialer, indtagelse af mad, impulsive politiske møder.
 
Foreningerne oplyser videre, at de har været i dialog med Konservativ Ungdom og forespurgt om det vil være muligt at indgå fællesskab omkring anvendelse af de lokaler, som Konservativ Ungdom har fået stillet til rådighed i Idrætsbygningen Brostræde. Konservativ Ungdom har ikke ønskes at dele lokalerne med øvrige politiske foreninger.
 
Venstres Ungdom i Kolding Kommune og Liberal Alliance Ungdom Kolding oplyser, at de er villige til at åbne lokalerne Låsbybanke for andre ungdomspolitiske foreninger i Kolding.
 
Til orientering kan det oplyses, at Venstres Ungdom i Kolding Kommune tidligere har modtaget lokaletilskud til lejede lokaler beliggende A L Passagen 7, 2.tv., men efter 18 måneders leje blev lejemålet opsagt grundet manglende økonomi.
 
Forvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 25, skal ydes tilskud til lokaler med mindst 65 pct. af driftsudgifterne.
 
Dog kan Byrådet, i henhold til § 26 stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt, ligesom Byrådet i henhold til § 26, stk. 2 i samme lov kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et, til formålet, passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.
 
Endvidere kan Byrådet, i henhold til § 25, stk. 5, pkt. 4, undlade at yde tilskud til driftsudgifterne til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet.
 
Det er ikke muligt at anvise egnede kommunale lokaler, hvor foreningen kan sætte sit eget præg på lokalerne.
 
Det vurderes, at beløbet vil kunne indeholdes i konto for lokaletilskud til foreninger udøvende folkeoplysende aktiviteter.

Beslutning Fritidsrådet den 20-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Fritids- og Idrætsudvalget bør vurdere, om det er muligt at samle de politiske partier på samme adresse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Forslaget godkendes ikke, idet Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at henvise Venstres Ungdom og Liberal Alliance Ungdom i Kolding til ledige kommunale lokaler i Brostræde 3-5 jf. aftale med Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
 
Endvidere udtrykte udvalget ønske om, at lokalerne til Venstres Ungdom og Liberal Alliance Ungdom om muligt også skal kunne stilles til rådighed for andre foreninger.

Resumé

Foreninger under Folkeoplysningsloven, folkeoplysende voksenundervisning har indsendt afregning for 2013 til godkendelse.

Sagen behandles i

Fritidsrådet og Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at den af forvaltningen gennemgåede afregning for 2013 tages til efterretning,
 
at der ikke foretages yderligere i sagen.

Sagsfremstilling

Samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning har indsendt tilskudsregnskab underskrevet af statsautoriseret/registreret revisor eller valgt revisor.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har gennemgået afregningerne og vurderet, at tilskudsbetingelserne er overholdt og at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med tilskudsreglerne i Folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer.

Beslutning Fritidsrådet den 20-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.
 
Som eksempel på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:
 
• Forelæggelse af sag for en statslig myndighed
• Deltagelse i forhandlinger med andre kommuner
• Besigtigelse i en bestemt sag
• Deltagelse i borgermøder
• Venskabsbybesøg

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Fritids- og Idrætsudvalget foretager den 4. juni 2014 fra kl. 10.30 til kl. 12.00 besigtigelse af Brostræde 3-5 i forbindelse med udvalgets budgetlægning for 2015 og fremefter.
 
Endvidere afholder Fritids- og idrætsudvalget fællesmøde med Kolding Idrætsråd for aftale om det fremtidige samarbejde herunder rådets kommentar til budget og visioner for fritids- og idrætsområdet. Fællesmødet afholdes den 19. juni 2014 kl. 16.30 til kl. 19.00.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 20. maj 2014 til orientering vedrørende Fritids- og Idrætspolitik.
 
Det forventes, at budgettet for Fritids- og Idrætspolitikken i 2014 overholdes.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om bevillingsstatus pr. 20. maj 2014 for Fritids- og Idrætspolitik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bevillingsstatus pr. 20. maj 2014 udviser følgende hovedtal (beløb i 1.000 kr.).
 
Målområde
Oprindeligt budget 2014
Korrigeret budget 2014
Forbrug 20. marts 2014
Rest korrigeret budget
Forbrugs-procent
Note
Fritids- og Idrætspolitik - drift
 
 
 
 
 
 
Fritid og Idræt
34.044
35.043
18.821
16.222
46,3 %
1.
 
-916
-916
-441
-475
51,9 %
 
Lystbådehavne
92
92
39
53
42,4 %
 
-209
-209
0
-209
0,0 %
 
Folkeoplysnings og
45.177
44.842
22.593
22.249
50,4 %
2.
fritidsaktiviteter
-2.541
-2.541
-645
-1.896
25,4 %
 
Fritids- og Idrætspolitik
79.313
79.977
41.453
38.524
48,2 %
drift i alt
-3.666
-3.666
-1.086
-2.580
29,6 %
 
Fritids- og Idrætspolitik - anlæg
 
 
 
 
 
 
Lysanlæg ved kunstgræs-
0
0
415
 
 
3.
bane
 
 
 
 
 
 
Idrætsbygning, renovering
2.600
2.600
7.900
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
Bygningsvedligehold
2.910
2.910
10.311
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
Skaterpark i Kolding City
0
0
3.501
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
3.
Etablering af p-pladser
 
 
 
 
 
 
Bøgelund
0
0
1.013
 
 
3.
Fritids- og Idrætspolitik
5.510
5.510
23.140
 
 
 
anlæg i alt
 
 
 
 
 
 
Administrationspolitik - politisk organisation
 
 
 
 
 
 
Folkeoplysningsudvalget
115
115
1
114
0,9 %
 
Administrationspolitik - politisk organisation i alt
115
115
1
114
0,9 %
 
 
Der forventes en overførsel fra 2014 til 2015 på under 500.000 kr.

Noter:
  1. Udbetaling til Slotssøbadet for hele 2014 jf. godkendt driftsleje- og samarbejdsaftale, Slotssøbadets Udviklingsfond for hele 2014, drift af svømmebade på Brændkærskolen og Parkskolen for hele 2014 samt drift af Kongeåbadet for 1. halvår 2014.
  1. Udbetaling af lokaletilskud til foreninger for 1. halvår 2014, brugs- og støtteaftaler for 1. halvår 2014, tilskud til voksenundervisning for 1. halvår 2014, lokaletilskud til voksenundervisning for 1. halvår 2014 samt tilskud til væresteder for 1. halvår 2014.
  2. De korrigerede budgetter er for lave på anlæg, idet genbevillingssagen endnu ikke er politisk behandlet.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Godkendt.

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Børne- og Uddannelsesforvaltningens områder.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Godkendt med den tilføjelse, at der blev orienteret om projekt Trekantens Dansefyrtårn og Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen vedrørende folkeskolerne som DGI Profilskoler.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Godkendt.