Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 19. aug 2021 kl. 13:00

Seniorudvalget

Sundhedscentret

Referat

Resumé

Overtandlæge Chris Holm Christensen orienterer om indsatser i Tandplejen, der er relevante for seniorer i Kolding Kommune. Dette gælder primært Omsorgstandplejen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om modernisering af denne, men også Special- og Socialtandpleje, samt de generelle økonomiske støttemuligheder.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

 at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

I Kolding Kommune havde man allerede inden Corona-krisen erfaret, at der var et stigende behov for at skabe sociale fællesskaber og samtaler mellem borgere, som kan styrke deres fysiske og mentale sundhed og derved mindske ensomheden. På den baggrund besluttede Direktionen den 12. juni 2020 at afprøve fællesskabsplatformen Boblberg i en periode på to år.

Corona-krisen har på mange måder øget både ensomheden og lysten til at hjælpe hinanden.

I øjeblikket opleves derfor en øget efterspørgsel på digitale måder at være sammen og sociale på.

 

Siden indgåelse af aftalen med Boblberg viser den løbende opfølgning på anvendelsen, at der er en stigende brug af Boblberg blandt borgere fra Kolding Kommune, både for så vidt angår alderssammensætning og mangfoldighed i emner samt positive tilbagemeldinger fra brugerne.

 

På den baggrund besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 at fremsende et ændringsforslag til budgettet for 2022-2025 med henblik på en permanentgørelse af Boblberg.

 

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap og Hjælpemiddeludvalget (16/6), Social- og Sundhedsudvalget (16/6), Lokaldemokratiudvalget (16/8 - orientering), Fritids- og Idrætsudvalget (17/8 - orientering), Børne- og Uddannelsesudvalget (18/8 - orientering), Seniorudvalget (19/8 - orientering), Arbejdsmarkedsudvalget (19/8 - orientering) og Kulturudvalget (23/8 - orientering).

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Nyt forslag

Senior, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 16-06-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Elvis Comic

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-06-2021

Social-og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Tanya Buchreitz Løwenstein

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 16-08-2021

Godkendt med et ønske om, at udvalget får en status på et senere tidspunkt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Forebyggelse af ensomhed har en stigende interesse i samfundet, da ensomhed kan føre til mindsket livskvalitet og har betydning for sundheden. Mennesker, som oplever, at de er ensomme, har dårligere helbred og sværere ved at overvinde sygdom, end mennesker med stærke sociale relationer. Ensomhed og svage sociale relationer er derfor ikke kun et socialt problem, men øger også presset på sundhedssektoren.

 

I Kolding Kommune havde man allerede inden Corona-krisen erfaret, at der var et stigende behov for at skabe sociale fællesskaber og samtaler mellem borgere, som kan styrke deres fysiske og mentale sundhed og derved mindske ensomheden. I august 2020 indgik Direktionen derfor samarbejde om et pilotprojekt med Boblberg.

Hvad er Boblberg

Boblberg er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et digitalt fællesskab, hvor borgere kan finde hinanden i fællesskaber om fælles interesser, udfordringer og aktiviteter i den virkelige verden. Det sker ved, at man på hjemmesiden Boblberg.dk kan oprette bobler (opslag) på en online opslagstavle. Indholdet på platformen oprettes af borgerne selv inden for de interesser og emner, som de finder interessante og reagerer på andres bobler.

Borgerne opretter sig selv på Boblberg, og funktionerne er meget brugervenlige.

 

Erfaringer med Boblberg i 2020-2021

Boblberg.dk har været til rådighed for Koldings borgere siden august 2020, og på den baggrund er der løbende udarbejdet opfølgning på aktiviteterne. Den løbende opfølgning viser, at der er en god og stigende aktivitet på Boblberg blandt Kolding Kommunes borgere siden august 2020, ligesom der er en høj responsrate og en stor mangfoldighed i både boblernes emner og brugernes alder. Der er interviewet 5 borgere fra Kolding Kommune, som benytter Boblberg, og de har alle givet udtryk for at de er tilfredse med platformen. Uddybende status på aktiviteter ses i bilag 1.
 

Indsatser for at udbrede kendskabet til Boblberg

Siden indgåelse af samarbejdet med Boblberg i august måned 2020, har der været iværksat en række indsatser - både internt i de forskellige forvaltninger og eksternt over for borgere, foreninger, organisationer mv. Der var planlagt en del fysiske tiltag for at udbrede kendskabet til Boblberg, som det ikke har været muligt at gennemføre på grund af Covid-19. Indsatsen med at udbrede kendskabet er i stedet for sket gennem en række forskellige digitale medier. En uddybende oversigt over indsatser og positive historier fremgår af bilag 2.

 

Samarbejdsaftale og økonomi

Samarbejdsaftalen mellem Boblberg og Kolding Kommune trådte i kraft pr. 1. august 2020, og der er indgået en 2 årig aftale frem til 1. august 2022. Aftalen er uopsigelig frem til 31. januar 2022, hvorefter aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

 

Den årlige pris for Kolding Kommunes benyttelse af Boblberg var i år 2020 kr. 132.000 ekskl. moms. For efterfølgende år vil prisen blive reguleret med 4,95 % årligt, da antallet af borgere og supporthenvendelser forventes at stige fra år til år. I år 2021 er prisen derfor kr. 138.534, i år 2022 kr. 145.391.

 

På baggrund af den løbende opfølgning og de positive erfaringer fra brugerne, besluttede Social– og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 et budgetudvidelsesforslag med henblik på en permanentgørelse af aftalen og finansiering af udgiften til Boblberg fra år 2022 og ud i årene.

Såfremt Byrådet ikke prioriterer en permanentgørelse af platformen, stopper Kolding Kommunes samarbejde med Boblberg efter projektperiodens afslutning pr. 1. august 2022,

og dermed lukkes der for adgangen til Boblberg for borgere i Kolding.

 

Fremtidig organisering

Socialforvaltningen fortsætter efter projektperiodens afslutning pr. 1. august 2022 med at være systemejer. Styregruppen udarbejder en årlig status og tager stilling til, om Boblberg fortsat skal stilles til rådighed som et tilbud til Koldings borgere. I den forbindelse vil styregruppen vurdere, om der fortsat er progression i anvendelsen og udbredelsen af Boblberg blandt Kolding Kommunes borgere, eller om der er kommet nye platforme, som er mere borgervenlige.

 


Resumé

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 for budgetområder under seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at vise et mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr., svarende til ca. 0,9 % af det korrigerede budget på 747,0 mio. kr. I det forventede resultat indgår overførsel af 2020-overskud på 13,4 mio. kr.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at udvise et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2021 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet mindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr.

 

Nærværende budgetopfølgning indeholder ansøgning om bevillingsmæssig korrektion under Seniorudvalgets område.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (fælles sag), Byrådet (fælles sag).

 

Forslag

Senior-, Sundheds-, og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 tages til efterretning,

 

at budgetopfølgningen indstilles til godkendelse med den i sagsfremstillingen nævnte bevillingsmæssige korrektion.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Den bevillingsmæssige korrektion indstilles til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 for budgetområder under seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at vise et mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr., svarende til ca. 0,9 % af det korrigerede budget på 747,0 mio. kr. Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed, blandt andet på grund af vanskeligheder med at rekruttere sommerferievikarer i hjemmehjælpen og på plejehjemmene. Hertil kommer den fortsatte usikkerhed vedrørende udgiftsniveauet til covid-19-indsatser, og konsekvenser af eventuel gennemførsel af udskudte aktiviteter og indkøb. I det forventede resultat indgår overførsel af 2020-overskud på 13,4 mio. kr.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at udvise et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at minimere udgifterne til lejetab. Opgøres udgifterne på lejetab på ældreboliger pr. indbygger ligger Kolding Kommune under landsgennemsnittet med 29 kr. pr. indbygger mod 42 kr. pr. indbygger på landsplan.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2021 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet mindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr.

 

Nærværende opfølgning danner grundlag for den budgetopfølgning, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune medio 2021. Budgetopfølgningen indeholder følgende ansøgninger om bevillingsmæssige korrektioner under Seniorudvalgets politikområde:

 

  • I forbindelse med omorganiseringen pr. 1. juni 2021 flyttes pårørendeguide fra Sundhedsområdet til Seniorområdet. Seniorpolitikken tilføres 0,332 mio. kr. i 2021 og 0,585 mio. kr. årligt fra 2022.

 

  • Grundet merudgifter til renoveringen af det brugerstyrede hus Catolhavegyden flyttes 0,350 mio. kr. fra Seniorpolitik til Anlægsprojektet Catolhavegyden, jf. beslutningen i Seniorudvalget d. 6. april 2021.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

 


Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetbidrag til budget 2022-2025, og fremlægger 2 ændringsforslag fra Handicaprådet om udvidelse af handicapkørselsordningen; fra de eksisterende lovpligtige 104 årlige ture til 208 ture eller ubegrænset antal ture jf. bilag.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at budgetbidraget godkendes, og fremsendes til Centralforvaltningen,

 

at Handicaprådets 2 ændringsforslag medtages i det samlede katalog over ændringsforslag til budgetlægningen for 2022-2025.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Budgetbidraget blev godkendt.

 

Handicaprådets ændringsforslag indgår i uprioriteret rækkefølge i den videre budgetproces for budget 2022-2025.

 

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budget 2022-2025 skal de stående udvalg aflevere budgetbidrag og ændringsforslag til budget 2022-2025 senest den 26. august 2021.

 

Budgetbidrag 2022-2025:

Den nuværende bevillingsramme er korrigeret i henhold til budgetforliget pr. 15. juni 2021, samt kendte tekniske korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogram og demografi.

 

Seniorpolitik,

foreløbig bevillingsramme

Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Budget

2024

Budget

2025

Korrigeret bevillingsramme

749.834

751.806

751.825

751.780

751.780

Generel reduktion med 2,5 %

-18.026

-18.026

-18.026

-18.026

-18.026

Yderligere reduktioner 0,5 %

-3.605

-3.607

-3.607

-3.607

-3.607

Yderligere reduktioner 0,5 %

 

-3.606

-3.606

-3.606

-3.606

Yderligere reduktioner 0,5 %

 

 

-3.606

-3.606

-3.606

Yderligere reduktioner 0,5 %

 

 

 

-3.539

-3.539

Yderligere reduktioner 0,5 %

 

 

 

 

-3.597

Overførsel fra 2020

13.369

 

 

 

 

PL-fremskrivning

 

13.293

13.254

13.190

13.144

Demografiregulering

 

10.100

10.100

10.100

10.100

Rammekorrektioner

352

387

850

-27

-27

Supplerende budgetaftale vedr. budget 2021

870

28

-30

-30

-30

Budgetaftale 15.6.21:

 

 

 

 

 

Coronamidler

1.500

 

 

 

 

Midler til stimuli til aktiviteter

1.582

 

 

 

 

Daghjem derhjemme

1.125

2.250

2.250

2.250

2.250

Korrigeret bevillingsramme

747.001

752.625

749.404

744.879

741.236

 

 

 

 

 

 

Ældreboliger, lejetab

 

Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Budget

2024

Budget

2025

Korrigeret bevillingsramme

1.078

1.078

1.078

1.078

1.078

PL-fremskrivning

 

14

14

14

14

Korrigeret bevillingsramme

1.078

1.092

1.092

1.092

1.092

 

 

Omstilling:

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen vurderer, med udgangspunkt i det planlagte og forventede aktivitetsniveau pr. juni 2021, at budgetrammen inkl. Ældreboliger, lejetab for 2022 kan overholdes i 2022. I 2022 udmøntes omstillingsbidraget ved fortsat at have fokus på de indsatser, der er besluttet i forbindelse med den eksterne analyse af Seniorområdet; det vil sige, endnu bedre planlægning i sygeplejen, i hjemmehjælpen og på plejehjemmene, nedbringelse af udgifterne i forbindelse med sygefravær, og realisering af de potentialer, der forventes at fremkomme i arbejdet med projektet ”Tættere på” i Senior- og Sundhedsrådgivningen.

 

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen igangsætter processen med at skabe balance i budget 2023-2025 i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2025.

 

Ændringsforslag:

Seniorudvalget har på møderne den 6. maj 2021 og 1. juni 2021 godkendt og fremsendt henholdsvis 10 og 2 ændringsforslag for seniorpolitik.

 

På mødet den 24. juni 2021 fremsatte Handicaprådet ønske om, at der fremsendes ændringsforslag til budget 2022 vedrørende: Køreture udvides fra 104 ture til frit uden øvre grænse, eller alternativt udvides efter behov og op til 208 ture.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen forstår, at oplægget handler om at udvide handicapkørselsordningen fra de eksisterende lovpligtige 104 årlige ture til 208 ture eller ubegrænset antal ture.

 

208 ture:

Baseret på tidligere sammenligning med Vejle og Haderslev (der tidligere har haft 208 ture pr. år inden de gik over til ubegrænsede antal ture) skønnes merudgiften i 2022 at udgøre 150.000 kr. stigende til 530.000 kr. i 2025 og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i opstartsårene i takt med at borgerne begynder at anvende handicapkørselsordningen mere.

 

Ubegrænset antal ture:

Baseret på erfaringer fra Vejle, Haderslev og Aabenraa kommuner (der alle pt har ubegrænset antal ture) skønnes merudgiften i 2022 at udgøre 240.000 kr. stigende til 850.000 kr. i 2025 og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i opstartsårene i takt med at borgerne begynder at anvende handicapkørselsordningen mere.

 

Det skal dog oplyses, at en sammenligning med andre kommuner er forbundet med usikkerhed, da det ikke er belyst, hvordan handicapkørselsordningen og pågældende kommuners §117 kørselsordninger supplerer hinanden eller hvordan geografiske forhold, informationsniveau eller andre forhold påvirker efterspørgslen i den pågældende kommune og den gennemsnitlige rejselængde.

 

Til orientering kan nævnes, at under 1 % af de visiterede handicapkørselsbrugere i Kolding Kommune er bevilget over 104 ture (borgerne kan blive visiteret til mere end 104 ture hvis der er særlige forhold der taler herfor). 3 % har kørt 90 ture eller derover og nærmer sig hermed grænsen på de 104 ture. 96 % af borgerne har kørt under 90 ture (tal fra 2019).

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger.

 


Resumé

Som led i Finanslov 2021 er der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, 500 mio. kr. i 2024 og årligt herefter til ’Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen’.

 

Midlerne tildeles de enkelte kommuner via fordelingsnøgle/bloktilskud, og Kolding Kommunes andel udgør 3,3 mio. kr. i 2021 (halvårsvirkning), 6,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, og 7,7 mio. kr. i 2024 og årligt herefter.

 

Midlerne skal i perioden 2021 til 2024 anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der tager en SOSU-uddannelse. Midlerne vil ligeledes kunne anvendes til kompetenceløft af plejepersonale generelt. Fra 2025 vil midlerne desuden kunne bruges til at ansætte flere medarbejdere i ældreplejen. En forudsætning for at Kolding Kommune modtager det fulde beløb i 2021 til 2024 er, at minimum 16 ufaglærte medarbejdere i ældreplejen tager en SOSU-uddannelse.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker en nærmere analyse af de ufaglærte medarbejders uddannelsesmæssige baggrund.

Sagsfremstilling

Som led i finanslov 2021 er der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022 og 2023,

500 mio. kr. i 2024 og årligt herefter til ’Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen’. Midlerne er en del af regeringens ambition om at sikre højere faglighed i ældreplejen, og ansætte 1.000 nye medarbejdere i ældreplejen.

 

Midlerne tildeles de enkelte kommuner via en fordelingsnøgle, og Kolding Kommunes andel udgør 3,3 mio. kr. i 2021 (halvårsvirkning), 6,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, og 7,7 mio. kr. i 2024 og årligt herefter. Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskud.

 

Midlerne skal i perioden 2021 til 2024 anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der tager en SOSU-uddannelse. Midlerne vil ligeledes kunne anvendes til kompetenceløft af plejepersonale generelt. Fra 2025 vil midlerne desuden kunne bruges til at ansætte flere medarbejdere i ældreplejen. En forudsætning, for at Kolding Kommune modtager det fulde beløb er, at minimum 16 ufaglærte medarbejdere i ældreplejen tager en SOSU-uddannelse i perioden 2021 til 2024.

 

Der er i øjeblikket 92 ufaglærte medarbejdere i ældreplejen (hjemmehjælp og på plejehjem). Lederne i hjemmehjælpen og på plejehjemmene vil drøfte ovenstående med deres ufaglærte medarbejdere med henblik på en afklaring af hvor mange, der ønsker en SOSU-uddannelse.

 

Det kan ikke garanteres, at Kolding Kommune modtager det fulde beløb på 3,3 mio. kr. i 2021, stigende til 7,7 mio. kr. i 2024. Dette afhænger af, om der er 16 ufaglærte medarbejdere i ældreplejen, der ønsker at tage en SOSU-uddannelse.

 

Grundet den tiltagende kompleksitet i ældreplejen finder forvaltningen det relevant, at ufaglærte medarbejdere uddannes som SOSU-hjælpere eller SOSU-assistenter, og arbejder hen imod at minimum 16 ufaglærte medarbejdere tager en SOSU-uddannelse i perioden 2021 til 2024. Forvaltningen stiller jobgaranti for de ufaglærte medarbejdere, der vælger at tage en SOSU-uddannelse.

 


Resumé

I Byrådets budgetaftale for 2022 indgår 15,8 mio. kr. til en coronapulje, der blandt andet skal bruges til at genopbygge fællesskaberne efter corona. Seniorpolitikken er tildelt 1,5 mio. kr., som skal bruges i indeværende år. Seniorudvalget beslutter rammerne for selve udmøntningen heraf.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at udmøntning af coronapulje på Seniorområdet godkendes.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I Byrådets budgetaftale for 2022 indgår 15,8 mio. kr. til en coronapulje, der blandt andet skal bruges til at genopbygge fællesskaberne efter corona. Seniorpolitikken er tildelt 1,5 mio. kr., som skal bruges i indeværende år. Seniorudvalget beslutter rammerne for selve udmøntningen heraf.

 

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår følgende udmøntning af de 1,5 mio. kr. på Seniorområdet:

 

Driftstilskud til foreninger som har søgt §79 i 2021 (104 foreninger)

811.000

Frivillig dagen

35.000

OK-Klubben

79.000

Flora Klubben

26.000

ÆldreSagen

75.000

Indkøb af rickshaw cykler

320.000

Sjov bevægelse i arbejdstiden – modelprojekt i 2 hjemmehjælpsgrupper

154.000

 

Tilføjelse til sagsfremstilling

 

 


Resumé

Regeringen har i Finanslov 2021 afsat midler til modvirke ensomhed på social- og ældreområdet, samtidig med at påtænkte initiativer skal understøtte den lokale oplevelsesindustri, der har oplevet omsætningsnedgang under covid-19.

 

Kolding Kommunes andel er 2,8 mio. kr. og byrådet besluttede den 29. juni 2021 hvordan midlerne fordeles mellem socialområdet og ældreområdet. Ældreområdets andel er 1,58 mio. kr.

 

Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles til de 10 kommunale plejehjem ud fra antal beboere (private plejehjem skal selvstændigt ansøge ministeriet). De enkelte plejehjem beslutter selv, hvordan midlerne bedst anvendes. Det kan f.eks. være til koncerter eller foredrag på plejehjemmene.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at fordelingen af de 1,58 mio. kr. godkendes.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Regeringen har i finanslov 2021 afsat midler til stimuli til oplevelsesindustrien i forbindelse

med kommunernes indsatser for ældre og udsatte borgere under covid-19. Der er udmøntet 171,7 mio. kr. til kommunerne. Kolding Kommunes andel er 2,8 mio. kr. Midlerne er et engangsbeløb i 2021.

 

Byrådet besluttede den 29. juni 2021 at fordele de 2,8 mio. kr. mellem socialområdet og ældreområdet ud fra antallet af pladser i botilbud og på plejehjem. Byrådet besluttede samtidig, at fagudvalgene beslutter, hvordan midlerne konkret anvendes.

 

Forvaltningen foreslår, at de 1,58 mio. kroner fordeles til de 10 kommunale plejehjem ud fra beboerantal, og at de enkelte plejehjem modtager nedenstående beløb:

 

Bertram Knudsens Have

360.741

Birkebo

90.185

Kirsebærhaven

248.010

Kongebrocentret

150.309

Kongsbjerghjemmet

120.247

Munkensdam

112.732

Olivenhaven

225.463

Teglgårdsparken

124.005

Toftegården

45.093

Vesterled

105.215

I alt

1.582.000

 

 

Midlerne skal anvendes inden 30. juni 2022. Midlerne skal anvendes, så ældre borgere, der har oplevet ensomhed som følge af covid-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Tiltagene skal samtidig understøtte den lokale oplevelsesindustri, der har oplevet omsætningsnedgang under covid-19.

 

De enkelte plejehjem beslutter selv, hvordan midlerne anvendes så de skaber mest mulig livskvalitet for beboerne. Midlerne kan f.eks. anvendes til koncerter og foredrag på plejehjemmene, ture til lokale museer, eller andre lokale oplevelsesaktiviteter.

 


Resumé

Som led i satspuljen 2018-2021 er der afsat et éngangsbeløb på 19,4 mio. kr. i 2021, som kommuner kan ansøge med det formål, at skabe mere hjemlighed på plejehjemmene.

 

I juni 2021 sendte plejehjemslederne et spørgeskema til pårørende på plejehjemmene for at undersøge, hvordan der bedst kan skabes mere hjemlighed på plejehjemmene. På baggrund af tilbagemeldingerne, og erfaringerne med beboernes ønsker og behov, er forvaltningen i gang med at udarbejde ansøgning til Sundhedsstyrelsen om ’Hyggekroge på plejehjemmene’.

 

Der ansøges om 1,3 mio. kr., der omfatter alle 13 plejehjem i Kolding Kommune. Ansøgningsfristen er 24. september 2021, og der forventes svar på ansøgningen i november 2021.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Puljen ’Hjemlighed på plejehjem’ er en del af satspuljeaftalen for 2018-2021, som har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i plejehjemsbeboerne og deres pårørendes ønsker. Formålet er, at beboerne og deres pårørende i højere grad skal opleve plejehjemmet som et hjem.

 

I juni 2021 udsendte plejehjemlederne et spørgeskema til de pårørende til de ca. 580 beboere med henblik på at undersøge, hvad der skaber hjemlighed på plejehjemmene. 195 pårørende besvarende spørgeskemaet. Et udtalt ønske blandt de pårørende var, at hjemlighed og hygge bedst skabes ved at etablere små afskærmede hyggekroge på plejehjemmene.

 

Plejehjemmene i Kolding Kommune er i udformning, fysisk indretning og beboersammensætning vidt forskellige. Derfor vil der også være forskellige behov og ønsker til hyggekroge. På ét plejehjem kan det give bedst mening med en hyggekrog med bløde stole med høj ryg, der kan udgøre en skærmet hyggekrog på plejehjemmets fællesareal. På et andet plejehjem skal hyggekrogen måske være en drivhus med bord-/bænkesæt og tomater og krydderurter. På et tredje plejehjem skal hyggekrogen måske indrettes som erindringsområde/ reminiscens.

 

Fælles for de forskellige hyggekroge er, at der tages udgangspunkt i plejehjemsbeboernes historie. Måske skal en hyggekrog have en væg med billeder af beboernes tidligere boliger, eller måske skal drivhuset have særlige krydderurter eller planter, der har en bestemt betydning for nogle af plejehjemmets beboere.

 

Hvis Sundhedsstyrelsen imødekommer Kolding Kommunes ansøgning, beslutter Bruger- og Pårørenderådet på de enkelte plejehjem, hvordan der bedst etableres hyggekroge.

 

Kolding Kommune ansøger Sundhedsstyrelsen om 1,3 mio. kr. Ansøgningsfristen er 24. september 2021, og der forventes svar på ansøgningen i november 2021.

 


Resumé

Udviklingsplanen for Skovparken/Skovvejen dækker bl.a. over ombygning og ommærkning af familieboliger, således at der inden udgangen af 2030 vil være etableret 109 nye almene ældreboliger i området.

 

Udgangspunktet er at kommunen udøver anvisningsretten til almene ældreboliger. Kommunen og boligselskaberne kan dog aftale, at boligselskaberne overtager anvisningsretten, og kommunen hæfter i det tilfælde ikke for tomgangsleje ved manglende udlejning eller lejerens kontraktmæssige forpligtigelser ved fraflytning.

 

AAB samt Boligselskabet har sammen med Seniorforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen drøftet hvordan udlejningen af de 109 nye ældreboliger i Skovparken/Skovvejen kan ske mest hensigtsmæssigt, og det foreslås, at boligorganisationerne overtager anvisningen til de kommende ældreboliger i området.

 

Såfremt ældreboligerne mod forventning ikke kan udlejes til den berettigede personkreds, ønsker boligorganisationerne henset til intentionerne bag udviklingsplanen, at der godkendes fleksible udlejningsregler, således at boligerne til stadighed udlejes med fortrinsret til ældre borgere/seniorer, som dog endnu ikke er berettiget til en ældrebolig.

 

I henhold til delegerings- og kompetencefordelingsplanen er det Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, der kan godkende særlige udlejningsregler.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Seniorudvalget (til orientering).

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at det godkendes, at de kommende ældreboliger i Skovparken/Skovvejen udlejes efter fleksible udlejningsregler som beskrevet i sagsfremstillingen såfremt ældreboligerne ikke kan udlejes til den berettigede personskreds.

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 05-05-2021

Godkendt.

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i november 2018 en ny lovgivning i forlængelse af regeringens udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

 

Med vedtagelsen af lovgivning blev de berørte kommuner og boligorganisationer pålagt at udarbejde og fremsende en udviklingsplan for hvert af de såkaldte hårde ghettoområder. To ud af de på daværende tidspunkt i alt 15 såkaldte hårde ghettoområder er beliggende i Kolding Kommune og udgøres af boligområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen i Kolding. Boligerne i Munkebo ejes af ALFABO mens boligerne i Skovparken/Skovvejen ejes af henholdsvis AAB og Boligselskabet Kolding.

 

For at sikre den fysiske omdannelse der følger af den udarbejdede lovpligtige udviklingsplan for boligområdet Skovparken/Skovvejen, er der krav om, at andelen af almene familieboliger i området skal nedbringes til 40 % i forhold til det nuværende niveau inden 2030.

 

Mulighederne for at nedbringe andelen af almene familieboliger inden for udviklingsplanens område dækker over følgende:

 

  1. Ommærkning af almene familieboliger til ungdoms- og/eller ældreboliger
  2. Frasalg af almene familieboliger til private investorer
  3. Nedrivning af almene familieboliger
  4. Fortætning med private boliger og/eller erhverv

 

I den udarbejdede og politisk godkendte udviklingsplan for Skovparken/Skovvejen gøres der brug af alle ovenstående redskaber, herunder er der bl.a. lagt op til ombygning og ommærkning af familieboliger i området, således at der inden udgangen af 2030 vil være etableret 109 nye almene ældreboliger.

 

Det følger af Almenboliglovens § 54 stk. 1, at almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds.

 

Udgangspunktet er at kommunen udøver anvisningsretten til almene ældreboliger. Kommunens anvisningsret indebærer, at kommunen betaler lejen fra det tidspunkt boligen er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for lejerens kontraktmæssige forpligtigelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. I tilfælde af udlejningsvanskeligheder påfører tomgang i ældreboliger således kommunen en udgift.

 

Kommunen og bygningsejeren kan aftale, at bygningsejeren overtager anvisningsretten til sine almene ældreboliger, jf. almenboliglovens § 55, stk. 1. I det tilfælde hæfter kommunen ikke for tomgangsleje ved manglende udlejning eller lejerens kontraktmæssige forpligtigelser ved fraflytning, jf. almenboliglovens § 55, stk. 8.

At bygningsejeren overtager anvisningsretten, vil reelt forudsætte, at der ikke allerede er en tomgangsproblematik.

AAB samt Boligselskabet har sammen med Seniorforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen drøftet hvordan udlejningen af de 109 nye ældreboliger i Skovparken/Skovvejen kan ske mest hensigtsmæssigt. Det foreslås, at boligorganisationerne overtager anvisningen til de kommende ældreboliger i området, og at udlejningen af disse sker efter retningslinjer fra kommunen. I det tilfælde hæfter kommunen ikke for tomgangsleje ved manglende udlejning eller lejerens kontraktmæssige forpligtigelser ved fraflytning. Såfremt boligerne mod forventning ikke kan udlejes til den berettigede personkreds, vil boligselskaberne, som normalt, have mulighed for at udleje ældreboligerne til andre boligsøgende for eventuelt at begrænse tomgangsudgifter på boligerne.

 

I forbindelse med at boligorganisationerne overtager anvisning til de konkrete ældreboliger, er det samtidig aftalt, at Kolding Kommune til enhver tid har muligheden for at tilbagekalde anvisningsretten og pligten til boligerne med de økonomiske forpligtigelser, som følger heraf.

 

Såfremt det aktualiseres at udleje ældreboligerne til andre end den berettigede personkreds, ønsker boligorganisationerne henset til intentionerne bag udviklingsplanen, at der godkendes nogle fleksible udlejningsregler, således at boligerne til stadighed kan udlejes med fortrinsret til ældre borgere/seniorer, som dog endnu ikke er berettiget til en ældrebolig.

 

I henhold til delegerings- og kompetencefordelingsplanen er det Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, der kan godkende særlige udlejningsregler, hvilket er baggrunden for at nærværende sag fremlægges til politisk stillingtagen.

 

Ved ledighed tilbydes ældreboligerne til Kolding Kommune. Kolding Kommune meddeler indenfor 6 hverdage den pågældende boligorganisation om der er ansøgere i den berettigede personkreds til den ledige ældrebolig. Såfremt dette ikke er tilfældet, ønsker AAB og Boligselskabet Kolding at boligerne udlejes efter følgende fleksible udlejningskriterier:

 

  • Ansøgeren eller dennes ægtefælle/samlever skal være fyldt 50 år og må ikke være hjemmeboende børn.

 

Findes der ingen ansøgere på den særlige venteliste, der opfylder kriterierne, og som ønsker den ledige bolig, tilbydes boligen til øvrige boligsøgende efter de normale udlejningsregler.


Resumé

Høringsudkastet til Akutplan for Region Syddanmark blev præsenteret på Seniorudvalgsmødet den 1. juni 2021. I den forbindelse blev det besluttet at tilslutte sig det fælles kommunale høringssvar og at Kolding Kommune ville fremsende et supplerende høringssvar.

 

Udkast til supplerende høringssvar fra Kolding Kommune er vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt. Fristen for høringssvaret er den 30. august 2021.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Social- og Sundhedsudvalget (fællessag).

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at det supplerende høringssvar fra Kolding Kommune godkendes.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Godkendt.

 


Resumé

Direktøren for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen giver en status på arbejdet med Selvværd & Sammenhæng på Senior- og Sundhedsområdet.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Direktøren for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Byrådet har på møde den 27. oktober 2020 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra 1. juni 2021 og frem til kommunalvalget på udvalgsmødet skal aftale vedrørende forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet, samt hvad formanden skal udtale sig om på udvalgets vegne.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter, hvilke sager der skal kommunikeres med bistand fra forvaltningen og hvad formanden skal udtale sig om på udvalgets vegne.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Godkendt, at der kommunikeres vedrørende:

-         dagsordenspunkt 6 ’Udmøntning af Coronapulje – Seniorpolitik’

-         dagsordenspunkt 13 ’Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter’.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. oktober 2020 behandlet sagen ”Rammer vedr. politisk betjening”.

 

Her er bl.a. besluttet særlige regler gældende i året for afholdelse af valg til byråd:

 

” Særlige regler gældende i året for afholdelse af valg til byråd

 

Byrådsmedlemmers besøg på institutioner

Ved byrådsmedlemmers besøg på kommunens institutioner og arbejdspladser skal rammer forinden aftales med den relevante direktør. Institutionen og arbejdspladsen må ikke benyttes til valgagitation og byrådsmedlemmers besøg skal tilrettelægges under hensyntagen til institutionens og arbejdspladsens daglige drift, herunder til brugere og beboeres privatliv.

 

Uddeling af valgmateriale på kommunens institutioner

Der må ikke uddeles valgmateriale eller valgrelaterede effekter (fx balloner, rundstykker og slik) i kommunens institutioner, bygninger og ved indgangene til kommunens enheder. Valgplakater ophænges i overensstemmelse med reglerne herom i lov om offentlige veje og lov om private fælles veje. Der kan dog i forbindelse med de planlagte vælgermøder på f.eks. biblioteket eller i en hal uddeles valgmaterialer. På biblioteket kan der dog også generelt være valgmaterialer lagt frem efter aftale.

 

Kommunikation

Fra den 1. juni i året for kommunalvalget og frem til valget skal det på hvert udvalgsmøde være en drøftelse og aftale vedr. forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet. Hjælpen kan være i form af en pressemeddelelse – og det aftales, hvad formanden skal udtale sig om på vegne af udvalget.

 

Taleoplæg

Der udarbejdes på sædvanlig vis taleoplæg til de byrådsmedlemmer, der har behov for dette til varetagelse af deres kommunale hverv. Det betyder, at borgmesteren/stedfortræderen for borgmesteren betjenes af kommunikationsafdelingen, mens udvalgsformænd betjenes af fagforvaltningerne.

 

Foto og logo

Kommunens fotos må anvendes af kandidater, hvis kommunen har gjort dem offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside eller sociale medier, og hvis kommunen ikke herved pålægges en udgift. Kandidater må ikke anvende kommunens logo i deres eget valgmateriale, f.eks. valgplakater og valgfoldere.

 

Spørgetid

I henhold til punkt 7 i Reglement for skriftlig spørgetidsordning (vedtaget i Byrådet den 10. december 2007) bortfalder spørgetiden i en periode af 4 måneder forud for kommunalvalget.”

 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Deltagelse i de, i sagsfremstillingen, nævnte aktiviteter godkendes.

 

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer,

punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for

varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet

eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

8. oktober 2021 kl. 11-13

 

Officiel indvielse af aktivitetshuset Catolhavegyden, Vonsild

 

9. september 2021 kl. 13-16

Boglancering

”Besættelsestiden – Minder fra barndommen”

Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51,

6070 Christiansfeld

 

20. september 2021 kl. 11-15

Frivillig-dag

Landbomuseet Kolding, Brødsgårdsvej 52, Harte,

6000 Kolding

 

4. oktober 2021

25 års Jubilæum, Olivenhaven,

6000 Kolding

(tidspunkt fastsættes senere).

 

 


Resumé

Orientering fra formanden.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Orientering fra Seniorområdet, herunder blandt andet:

  • Dansk Sygeplejeråds strejkevarsel for Senior-, og Sundhedsrådgivningen pr. 31. august 2021.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 19-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Hvert deltagende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.