Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 8. aug 2019 kl. 13:30

Handicaprådet

Mødelokalet stuen, Nicolaiplads 6

Referat

Resumé

På det sociale område skal sagsbehandlingstider offentliggøres i sager, hvor en borger kan søge om hjælp.

 

På de enkelte sagsområder skal det derfor fastsættes, hvor lang tid der må gå, før der træffes en afgørelse.

 

Der skal også fastsættes sagsbehandlingstider for sager, som Ankestyrelsen hjemviser. Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til en kommune, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til at Ankestyrelsen hjemviser en sag kan eksempelvis være, at der mangler oplysninger.

 

Oplysninger om de aktuelle sagsbehandlingstider for Børnehandicap, Familierådgivningen, Misbrugscenteret og Psykiatrirådgivningen er indsamlet med henblik på, at fristernes længde vurderes og fastsættes.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet (høring), Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at sagsbehandlingstiderne fastsættes som foreslået i vedlagte bilag,

 

at sagsbehandlingstiderne for hjemviste sager fastsættes til 4 uger,

 

at det overlades til Socialdirektøren at beslutte, hvor sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2019

Social- og Sundhedsudvalget godkendte,

 

at sagsbehandlingstiderne fastsættes som foreslået,

 

at sagsbehandlingstiderne for hjemviste sager fastsættes til 4 uger,

 

at det overlades til Socialdirektøren at beslutte, hvor sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres.

Beslutning Handicaprådet den 08-08-2019

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at;

 

”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. ”

 

Kompetencen til på Social- og Sundhedsudvalgets område at fastsætte fristerne er delegeret fra Byrådet til Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal således fastsætte og offentliggøre generelle frister for, hvor lang til der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om ydelse, til der er truffet afgørelse, for de retsområder der i henhold til styrelsesvedtægten er delegeret til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Fristen skal fastsættes for hvert sagsområde. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

 

I vedlagte bilag fremgår de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Fristerne svarer til den tid, det i øjeblikket tager at behandle 80-90 % af sagerne på de enkelte sagsområder. Som det fremgår af oversigten, er sagsbehandlingstiderne uændret i forhold til 2018.

 

Som noget nyt er det fastsat udtrykkeligt i retssikkerhedsloven, at sagsbehandlingstiderne også skal fastsættes for sager, som er hjemvist af Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen. Kommunerne har ikke pligt til at behandle hjemviste sager hurtigere end andre sager. Børnehandicap, Familierådgivningen, Misbrugscenteret og Psykiatrirådgivningen har vurderet, at sagsbehandlingstiden for hjemviste sager er 4 uger.


Resumé

På det sociale område skal sagsbehandlingstider offentliggøres i sager, hvor en borger kan søge om hjælp.

 

På de enkelte sagsområder skal det derfor fastsættes, hvor lang tid der må gå, før der træffes en afgørelse.

 

Der skal også fastsættes sagsbehandlingstider for sager, som Ankestyrelsen hjemviser. Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til en kommune, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til at Ankestyrelsen hjemviser en sag kan eksempelvis være, at der mangler oplysninger.

 

Oplysninger om de aktuelle sagsbehandlingstider for Handicapafdelingen og Hjælpemiddelafdelingen er indsamlet med henblik på, at fristernes længde vurderes og fastsættes.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget, Handicaprådet (høring), Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at sagsbehandlingstiderne fastsættes som foreslået i vedlagte bilag,

 

at sagsbehandlingstiderne for hjemviste sager fastsættes til 4 uger,

 

at det overlades til Socialdirektøren at beslutte, hvor sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 19-06-2019

Godkendt.

Beslutning Handicaprådet den 08-08-2019

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at;

 

”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. ”

 

Kompetencen til på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område at fastsætte fristerne er delegeret fra Byrådet til Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget skal således fastsætte og offentliggøre generelle frister for, hvor lang til der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om ydelse, til der er truffet afgørelse, for de retsområder der i henhold til styrelsesvedtægten er delegeret til Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

 

Fristen skal fastsættes for hvert sagsområde. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

 

I vedlagte bilag fremgår de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Fristerne svarer til den tid, det i øjeblikket tager at behandle 80-90 % af sagerne på de enkelte sagsområder. Som det fremgår af oversigten, er sagsbehandlingstiderne uændret i forhold til 2018.

 

Som noget nyt er det fastsat udtrykkeligt i retssikkerhedsloven, at sagsbehandlingstiderne også skal fastsættes for sager, som er hjemvist af Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen. Kommunerne har ikke pligt til at behandle hjemviste sager hurtigere end andre sager. Handicaprådgivningen har vurderet, at sagsbehandlingstiden for hjemviste sager er 4 uger. Hjælpemiddelafdelingen har vurderet, at sagsbehandlingstiden for hjemviste sager er 2 måneder, da der som hovedregel skal indhentes nye lægelige oplysninger.


Resumé

Handicaprådet ønsker en opfølgning på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets fordeling af § 18-midlerne, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 08-08-2019

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Ved eventuelle fremtidig fastlæggelse af kriterier ønsker Handicaprådet at få det til høring.

Sagsfremstilling

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede, i sit møde den 19. juni 2019, hvorledes midlerne fra §18-puljen skulle fordeles. Handicaprådet ønsker en orientering omkring fordelingen.


Resumé

Generel orientering til Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 08-08-2019

Formanden orienterede omkring nedenstående emner:

 

-          Havneområdet – ønsker inddragelse af handicaprådet.

-          Hop i bad. Der er i projektet taget hensyn til personer med handicap.

-          Låsbyhøj.  Status vedrørende ledelinier og tale i elevator.

-          Kongebrogade afspærret. Vil der i ombygningen blive medtaget de ændringer der blev drøftet i forbindelsen med etableringen af tunnelen under gaden?

-          Adgangsforhold til sundhedstjenester.

-          Adgange til strande.

-          Talende busstop.

-          Troldhedestien, manglende tilbagemelding.

-          Ombygning ved Seest Bakke og Konstantin Hansensvej drøftedes.

-          Planlagt møde med Martin Sejersgaard-Jacobsen for gennemgang af sagerne.

 

Orienteringen toges til efterretning. På næste møde gives en orientering omkring ovenstående punkter ved Martin Sejersgaard-Jacobsen.

Sagsfremstilling

Orientering fra handicaprådsmedlemmerne og handicapchefen.

-         Orientering om organisationsændringen pr. 1. april 2019.

-         Opfølgning på Hans Høj Christiansen og hustrus legat til fordel for blinde fortrinsvis i Kolding by og opland.