Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 13. mar 2018 kl. 13:00

Fritids- og Idrætsudvalget

mødelokale 106

Referat

Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget ønsker at evaluere Fritidsfesten og Hædring af mestre.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at punktet drøftes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Drøftedes, idet Fritids- og Idrætsudvalget besluttede at Søren Rasmussen, Tanya Buchreitz Løwenstein og Hans Holmer indgår i arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling

Fritidsfesten, der er Fritids- og Idrætsudvalgets tak til det frivillige foreningsliv, blev for 31. gang afviklet den 2. februar 2018 i Sydbank Arena. 643 deltog i festen og repræsenterede 50 forskellige foreninger. I 2017 var der 705 deltagere fra 70 forskellige foreninger. Prisen for at deltage var 100 kr. pr. person.

Til festen blev Årets leder, Årets forening, Årets publikumspris, Årets talent og Årets Idrætsnavn hædret. Underholdningen bestod af indslag fra lokale mellem prisoverrækkelserne. Efter middagen spillede Schmidt og Co. op til dans.

 

 

Hædring af mestre blev afviklet ved en reception på Godset den 20. februar 2018, hvor 118 mestre blev hædret i henhold til reglerne. I forbindelse med arrangementet uddelte Fritidsrådet 7 Ungdomslederpriser.

Gaven bestod af et billede udarbejdet af den lokale kunstner Jes Nordby.

Der deltog ca. 300 mennesker i arrangementet.


Resumé

Byrådet har på møde 27. januar 2014 besluttet, at det er det pågældende stående udvalg, som den enkelte bestyrelse ressortmæssigt hører under, som konkret forestår udpegning af kontaktpersoner til bestyrelserne for de selvejende institutioner.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at der på mødet træffes afgørelse om, hvorvidt der fortsat skal udpeges kontaktpersoner til selvejende institutioner,

 

at sagen, såfremt der fortsat skal udpeges kontaktpersoner, genoptages på udvalgets mødet i april med henblik på at afklare, hvilke institutioner der skal have en kontaktperson udpeget, og hvem der skal udpeges for den enkelte institution.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Godkendt idet forvaltningen pålægges at forespørge de enkelte selvejende haller om de ønsker en kontaktperson.

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at følgende bestyrelser, som hører under Fritids- og Idrætsudvalgets forretningsområde har haft et Byrådsmedlem, udpeget som kontaktperson – Bjert-Hallen, Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, Fynslund-Hallen, KFUM-Hallerne, Lunderskov Hallen, Arena Syd.

 

Af ovennævnte selvejende institutioners vedtægter fremgik det, at bestyrelsen bestod af et antal medlemmer, herunder 2 medlemmer udpeget af Kolding Byråd. Vedtægtsændringer skulle endvidere godkendes af Kolding Byråd.

 

I forbindelse med konstituering 2014 besluttede Byrådet, at Fritids- og Idrætsudvalget blandt dets medlemmer skal forestå udpegning af kontaktpersoner til bestyrelser for ovennævnte selvejende institutioner, der ressortmæssigt hører under udvalget.

 

Der er ikke til øvrige selvejende institutioner under Fritids- og Idrætsudvalgets forretningsområde udpeget kontaktpersoner.

 

Byrådet godkendte 24. februar 2014 delegerings- og kompetencefordelingsplan for Kolding Kommune. Af planen fremgår det, at kompetencen til at godkende mindre ændringer af vedtægter for selvejende haller er delegeret til børne- og uddannelsesdirektøren.

 

Det fremgår ikke af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, at der skal ske udpegning ligesom der ikke er lavet aftaler om udpegning i forbindelse med konstitueringsaftalen.


Resumé

På baggrund af bevillingsnote 0.20/2017 blev der udarbejdet et projektoplæg vedrørende Aktiv Fritid, som sikrer at børn og unge fra ressourcesvage hjem, og som ikke er aktive, kan få adgang til foreningslivet på lige vilkår med jævnaldrende. Målet er – over de næste 3 år – at få 300 udsatte børn og unge til fritidsaktiviteter i foreningslivet. Det forventes at der årligt skal afsættes et samlet driftsbudget på 650.000 kr. Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2018 og fremover at afsætte 300.000 kr. årligt til Aktiv Fritid. Derfor er det pålagt Børne- og uddannelsesdirektøren sammen med Socialdirektøren, at fremkomme med et ændret oplæg, som sikrer gennemførelse af projektet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren og Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at Senior- og Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen inden for egne rammer finder hver 100.000 kr., dvs. samlet 200.000 kr. til projekt Aktiv Fritid, således at projektet kan igangsættes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Indstillingen tiltrædes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 er der optaget bevillingsnote 0.20, hvor der skal udarbejdes forslag til Aktiv Fritid, som sikre at børn og unge fra ressourcesvage hjem, der ikke er aktive, kan få adgang til foreningslivet på lige vilkår med jævnaldrende.

 

Af projektoplægget fremgår at målgruppen er børn og unge mellem 6 og 18 år og målet er, over de næste 3 år, at få 300 udsatte børn og unge som i dag ikke er aktive til fritidsaktiviteter i foreningslivet.

Foreningslivet er en god indgang til nye fællesskaber for børn og unge. Projekt Aktiv Fritid hjælper børn og unge fra ressourcesvage familier ”med at bygge bro” til foreningslivet – ved at støtte med vejledning, kontingent og udstyr. Det ”bærende” i projektet er, at der ansættes en ”spiller på midten”, som i samarbejde med familien guider barnet ud i foreningen. Aktiv Fritid har kontakten til foreningerne og samarbejder med de indsatser der allerede findes i kommunen, bl.a. Get2Sport.

 

Aktiv Fritid tager udgangspunkt i følgende metode:

 • Opsporing og henvisning fra fagpersoner
 • Afklaring og vejledning via besøg i hjemmet
 • Aftaler med foreninger
 • Følge barnet – første gang
 • Opfølgning – fastholdelse
 • Samarbejde med frivillige NGO’er, ex. Red Barnet, Røde Kors, vedrørende følgevenner, indsamling af tøj m.v.

 

Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget afholdt den 17. maj 2017 et fællesmøde, hvor det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med et udvidelsesforslag på 650.000 kr. som skulle indgå i budgetbehandlingen for 2018. Det betød, at Fritids- og Idrætsudvalget fremsendte ændringsforslag til budget 2018 vedrørende projekt Aktiv Fritid.

 

I forbindelse med budgettet for 2018 og fremover vedtog Byrådet at afsætte 300.000 kr. årligt til projekt Aktiv Fritid. Endvidere at Børne- og uddannelsesdirektøren sammen med Socialdirektøren udarbejder et projekt, idet der ikke er afsat den nødvendige økonomi til at gennemføre projektet som beskrevet.

 

Da det bærende i projekt Aktiv Fritid Kolding Kommune er, at der ansættes en fuldtidsprojektmedarbejder ”spilleren på midten”, som ”bygger bro” mellem foreningslivet og barnet via besøg i familien, foreslår Senior- og socialdirektøren og Børne- og uddannelsesdirektøren, at hver forvaltning inden for sin egen økonomiske ramme finder 100.000 kr., dvs. samlet 200.000 kr. til projektet.


Resumé

Formand for Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen (O), næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget Yrsa Mastrup (V), Tanya Buchreitz Løwenstein (V), Ole Alsted (V) og Michael Krogh (V) anmoder om, at få nedenstående punkt behandlet i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

”Forslag:

For bedst muligt at kunne belyse muligheder og alternativer for udvidelse af svømmefaciliteterne i Kolding Kommune foreslås det:

 

at Slotsøbadet bevilges 100.000 kr. til at få udarbejdet prisoverslag på udvidelse af Slotsøbadet med et nyt træningsbassin med 6 baner á 25 meter, handicapegnet varmtvandsbassin med lift fra handicapomklædningsrum, omklædningsrum til skoler/klubber og klublokale til Kolding Svømmeklub.”

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Udsat.


Resumé

Formand for Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen (O) ønsker følgende sag optaget på Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden, på baggrund af en henvendelse fra Hylkedalens Aktivitets Hal’s formand Jørgen Junker.

 

”Forslag:

Hylkedalens Aktivitets Hal, ved DcH’s baner, Eliassensvej 116, 6000 Kolding har lavet en aftale med et nedbrydningsfirma om – ”kvit og frit” – at overtage den hal som står på CF-grunden på Lykkegårdsvej, hvor den nye daginstitution skal opføres. Det er Hylkedalens Aktivitets Hal som har ansvaret for at nedbryde hallen og opstille den på Eliassensvej.

 

Hylkedalens Aktivitets Hal oplyser, at nedtagning, transport og genopførelse af hallen vil koste 1.770.081 kr. og søger Kolding Kommune om at bidrage med mest muligt af dette beløb.

 

Foreningen har ikke klarhed over om de kan medtage tilskud fra andre kilder og heller ikke driftsomkostninger m.v. På trods af dette har formanden udtrykkeligt ønsket at få sagen forelagt Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Foreningen har en deadline på 21.3. 2018 i forhold til nedrivningens påbegyndelse. Foreningen tror de måske kan få udsættelse.”

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Det vedtoges, at ansøgningen ikke imødekommes.


Resumé

Børne- og Uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Resumé

Udvalgets deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Godkendt at udvalget deltager i møde den 24. maj 2018.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.

 

Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

 

 • Forelæggelse af sag for statslig myndighed
 • Deltagelse i forhandling med andre kommuner
 • Besigtigelse i en bestemt sag
 • Deltagelse i borgermøder
 • Venskabsbybesøg

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en introduktion til Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Genoptages på kommende møder.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-01-2018

Udsat.

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesdirektøren vil på mødet give en introduktion til det nye Fritids- og Idrætsudvalget 2018, herunder ansvarsområde, budget, temamøder m.m.


Resumé

Formandskabet for Fritidsrådet giver på mødet en orientering om Fritidsrådets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formandskabet for Fritidsrådet vil på mødet give en orientering om Fritidsrådets område.


Resumé

Eliteidrætskoordinatoren giver på mødet en orientering om Eliteidrætsrådets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-03-2018

Indstillingen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Eliteidrætskoordinatoren vil på mødet give en orientering om Eliteidrætsudvalgets område.