Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 6. maj 2020 kl. 12:30

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

Skypemøde

Referat

Resumé

Temaorientering vedrørende vindmøller set i en VE kontekst.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at temaet drøftes.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anton Gammelgaard, VidenOmVind, holder et oplæg for udvalget om vindmøllers rolle set i forhold til den grønne omstilling, vi i Danmark ønsker os.


Resumé

Cowi har på vegne af TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S) anmodet Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation af de nødvendige arealer til etablering af en fjernvarme-transmissionsledning fra Lunderskov til Vamdrup.

 

I forbindelse med etablering af den nye fjernvarmeledning ønsker TVIS at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Ved indgåelse af frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, kan lodsejere få udbetalt erstatninger skattefrit på samme vilkår, som hvis der var foretaget ekspropriation. En forudsætning for at kunne lave disse aftaler er, at Kolding Kommune forinden har tilkendegivet, at kommunen agter at foretage ekspropriation, såfremt de frivillige aftaler ikke kan indgås.

 

Der forventes at skulle indgås frivillige aftaler med ca. 10 lodsejere, herunder er 8 private lodsejere.

 

Aftaler og eventuel ekspropriation er uden omkostninger for Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kolding Kommune tilkendegiver vilje til, med hjemmel i varmeforsyningslovens § 16, at ekspropriere de nødvendige arealer til gennemførelse og sikring af ny transmissionsledning mellem Lunderskov og Vamdrup,

 

at såfremt TVIS ikke kan erhverve de nødvendige rettigheder gennem frivillige aftaler med lodsejerne, vil Kolding Kommune foretage ekspropriation af de nødvendige arealer til gennemførelse og sikring af den nye transmissionsledning mellem Lunderskov og Vamdrup.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vamdrup Fjernvarme ønsker at blive tilsluttet TVIS og derved at overgå fra varme produceret på naturgas til billigere og mere miljøvenlig varme fra TVIS. Den 4. december 2019 blev første fase, en overordnet behandling af tilslutningsprojektet, godkendt iht. varmeforsyningslovgivningen af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget. Anden fase omhandler detailplanlægningen af selve ledningen, og ansøgning er modtaget den 14. april 2020.

De berørte lodsejere vil i henhold til Projektbekendtgørelsen for kollektive varmeforsyningsanlæg blive underrettet om projektet med en periode på 4 uger til at indgive bemærkninger til projektet.

 

Nedenstående kort viser det forventede ledningstracé og berørte matrikler for den nye fjernvarme-transmissionsledning mellem Lunderskov og Vamdrup. Tracéet går overvejende langs vej i vejarealer eller i marker langs vej. Da linjeføringen endnu er på projekteringsstadiet, kan der forekomme mindre justeringer af tracéet.

 

Anlægsarbejdet gennemføres ved, at der graves en rende (ledningsgrav), hvori den nye fjernvarmeledning lægges. Udover selve ledningsgraven, så vil der være behov for midlertidige arbejdsarealer langs ledningsgraven.

 

I forbindelse med projekteringen af ledningen har Cowi været i dialog med lodsejerne om projektet og for at afklare eventuelle opmærksomhedspunkter med henblik på indarbejdelse i projektet. Ledningsforløbet er blevet tilpasset efter de indledende dialoger med lodsejerne, og Cowi har en forventning om, at der vil kunne indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

 

 

Ekspropriationsvilje

I forbindelse med etablering af fjernvarme-transmissionsledningen ønsker TVIS at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Aftalerne handler om erhvervelse af rettigheder til ledninger og midlertidige arealerhvervelse til arbejdsarealer. TVIS udbetaler i forbindelse med dette en erstatning for ulemperne.

 

Den aftalte erstatning kan udbetales skattefrit for lodsejer, hvis den frivillige aftale er på ekspropriationslignende vilkår eller der er sket en ekspropriation.

 

For at aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår forudsætter det, at Kolding Kommune som ekspropriationsmyndighed træffer en principiel beslutning om, at kommunen vil ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale med en lodsejer.

 

Forløbet i en frivillig aftale er i vidt omfang sammenligneligt med ekspropriationsforløbet, bortset fra at de lovgivningsmæssige krav til tidsfrister, offentlighed og krav om åstedsforretning ikke gennemføres, som hvis der er tale om en egentlig ekspropriation. Uanset om der bliver afholdt ekspropriationsforretning, eller bliver indgået frivillige aftaler vil grundejerne blive tilbudt ens erstatning.

 

Kolding Kommune er som myndighed ikke en part i de frivillige aftaler og skal ikke godkende aftalerne. Aftalerne er uden omkostninger for Kolding kommune.

 

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler ønskes arealer og rettigheder erhvervet via ekspropriation for at kunne realisere transmissionsledningen på de pågældende ejendomme. Der vil i givet fald blive forelagt en sag for Kolding Kommune med henblik på beslutning om gennemførelse af ekspropriation.

 

TVIS afholder evt. udgifter til ekspropriationsmateriale og åstedsforretning. Dog vil Kolding Kommune i tilfælde af, at der skal gennemføres en ekspropriationsforretning skulle stille med mindst ét byrådsmedlem samt mindst én person fra forvaltningen.

 

Eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført med hjemmel i Lov om Varmeforsyning § 16 stk.1. Beslutning om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen jf. Lov om varmeforsyning § 17.

 

I forbindelse med en eventuel ekspropriation er der efter åstedsforretning en 4-ugers høringsperiode, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. I tilfælde af at lodsejerne ikke er enige i erstatningen tilbudt ved ekspropriation, kan de indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen er i gang med at revidere vandløbsregulativerne for de ca. 300 km offentlige vandløb i kommunen. Revisionen af regulativerne er inddelt i to faser. En indledende fase, hvor rammerne og de overordnede retningslinjer for regulativrevisionen er blevet beskrevet i tæt dialog med foreninger, organisationer og politikere. Efter den indledende fase er arbejdet med revisionen af regulativerne for de enkelte vandløb eller vandløbssystemer påbegyndt. Denne fase sker i dialog med lodsejere og vandløbslaug.

 

Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til de 7 første nye vandløbsregulativer, der skal gælde for Taps Å og 6 tilløb til Taps Å. Der har været afholdt et møde med vandløbslauget for vandløbene i Taps Å systemet, hvor tankerne bag udkastene til de nye regulativer er blevet præsenteret og drøftet. Der har desuden den 28. november 2019 været afholdt et informationsmøde, hvor samtlige lodsejere ved vandløbene var inviteret.

 

Regulativerne har i perioden fra 7. februar til den 3. april 2020 været i en lovpligtig offentlig høring i 8 uger til 176 lodsejere. Her har lodsejerne haft mulighed for, at komme med høringssvar og kommentarer til de nye vandløbsregulativer. Forvaltningen har modtaget 3 høringssvar fra lodsejere til Taps Å. Forvaltningen vurderer at høringssvarene ikke giver anledning til store ændringer i det pågældende regulativ. Der er lavet en mindre ændring i afsnit 9.5.4 i regulativerne, så nedfaldne brinker også kan oprenses. Forvaltningen har yderligere ændret lidt i afsnit 2.3 i bilag 1 om miljøvurdering og i afsnit 4.8 om påvirkning af Natura 2000 og bilag IV arter.

 

Forvaltningen har ikke forventning om, at de nye regulativer betyder en øget omkostning til vandløbsvedligeholdelse i Taps å-systemet.

 

Vandløbsregulativerne er nu klar til den endelige vedtagelse.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forvaltningens forslag til nye vandløbsregulativer for Taps Å og de 6 offentlige tilløb vedtages.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som vandløbsmyndighed skal Kolding Kommune jf. vandløbsloven udarbejde regulativer for alle de vandløb i kommunen, der er klassificeret, som værende offentlige. Det er bredejerne, der ejer både de private og de offentlige vandløb og Kolding Kommune er myndighed i forhold til vandløbsloven. Det er kommunens opgave, som vandløbsmyndighed, at sikre at vandløbene kan bruges til afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, der er fastsat i henhold til Statens vandområdeplaner, miljømålsloven og naturbeskyttelsesloven.

 

Vandløbsregulativerne er at betragte, som en ”serviceaftale” mellem kommunen og bredejerne, der beskriver de rettigheder og pligter hver part har i de offentlige vandløb. Ved de offentlige vandløb er det kommunen, der er pålagt at sørge for vedligeholdelsen af vandløbene. Omfanget af kommunernes vedligeholdelse er beskrevet i vandløbsregulativerne.

 

Vandløbsregulativerne indeholder udover vedligeholdelsesbestemmelserne en række administrative bestemmelser, der definerer forskellige regler og retningslinjer, som lodsejerne og kommunen skal følge. Derudover er der en redegørelse, der i detaljer beskriver forskellen mellem det eksisterende regulativ og det nye regulativ. Et regulativ fylder sammenlagt op mod 100 sider med bilag.

 

Revisionen af vandløbsregulativerne i Kolding Kommune er inddelt i to faser. En indledende fase, hvor rammerne og de overordnede retningslinjer for den kommende regulativrevision er blevet beskrevet i tæt dialog med foreninger og organisationer og som efterfølgende er blevet godkendt af det daværende Miljøudvalg den 2. maj 2017 og taget til efterretning af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. oktober 2018.

 

Fase 2 omhandler en revision af vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb eller vandløbssystemer, hvor der er lagt stor vægt på dialog og inddragelse af de berørte lodsejere og vandløbslaug. Se nærmere i nedenstående figur.

 

 

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt udarbejdet udkast til de 7 første nye vandløbsregulativer for Taps Å og de 6 tilløb, som - ved at følge linket i pdf-versionen af dagsordenpunktet i First Agenda - kan ses med de ændringer, der er sket som følge af høringsfasen:

 

Link - Regulativer i 8 ugers høring samt regulativer i politisk behandling

 

De nye regulativer er digitale og det er blevet muligt for lodsejerne, at se hvad der gælder for deres konkrete vandløbsstrækning. De 7 vandløb i Taps Å - vandløbssystemet tilgås ved at følge nedenstående link til hjemmesiden. Her kan man ved at klikke på det enkelte vandløb se forskellige oplysninger om vandløbet, men man kan også se det fulde vandløbsregulativ med de tilhørende bilag. På hjemmesiden mitvandløb.dk, er det muligt at se vandløbsregulativerne, i versionen fra de 8 ugers offentlige høring. De tilrettede versioner kan først ses hér efter den politiske vedtagelse, når vandløbsregulativerne er i den formelle 4 ugers klagefrist.

 

Link - mitvandløb.dk

 

De nye regulativer er en modernisering og ensartning af de gamle regulativer, hvor der som en af de vedtagne retningslinjer arbejdes med differentieret og behovsorienteret vedligeholdelse af de enkelte vandløbsstrækninger. Dette medfører, at vandløbene er blevet inddelt i strækninger, hvor der er forskellige krav til grødeskæring, kantskæring, frekvens for besigtigelse af vandløbet og frekvens for kontrol af vandføringsevne, alt efter behovet på de enkelte strækninger. Der er lavet klarere beskrivelser af, hvad lodsejerne kan forvente i regulativet/serviceaftalen, så det er nemmere, som lodsejer, at se, hvilke rettigheder og pligter de har. Det bliver også nemmere for forvaltningen at administrere efter de nye regulativer.