Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 6. apr 2021 kl. 13:00

Seniorudvalget

Teams

Referat

Resumé

Hygiejnesygeplejerske Ketty Hoe fortæller om den nyoprettede funktion som hygiejnesygeplejerske, og hvad hendes arbejde har bestået af under corona pandemien.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Fritidskonsulent Peter Ginnerskov og aktivitetskonsulent Bente Suni holder oplæg om tankerne bag etableringen af multihuset i Vester Nebel, herunder hvordan det brugerstyrede aktivitetshus Oasen indgår.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 for budgetområder under Seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at vise et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. – svarende til ca. 1,2 % af det korrigerede budget på 729,2 mio. kr.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at udvise et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til

det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2021 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet

mindreforbrug på ca. 6,8 mio. kr.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021 tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 for budgetområder under Seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at vise et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. – svarende til ca. 1,2 % af det korrigerede budget på 729,2 mio. kr.

 

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021 for budgetområder under seniorpolitik viser, at der

samlet set forventes et lille mindreforbrug. Vurderingen er dog behæftet med en vis usikkerhed på dette tidspunkt.

 

Usikkerheden skyldes flere forhold: Erfaringsmæssigt sker der forskellige tilpasninger på både

budget- og forbrugssiden i løbet af året, ligesom der fortsat er usikkerhed om udviklingen i

udgifter i relation til corona-situationen, herunder især udviklingen i merudgifter til

hygiejneforholdsregler, podning og vaccination.

 

Desuden kan det konstateres, at der på plejehjemsområdet og i sygeplejen er pres på budgetoverholdelse i 2021. Der pågår i øjeblikket en økonomisk analyse af sygeplejen, der har til formål at klarlægge handlemuligheder, der kan skabe balance mellem budget og forbrug.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at udvise et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til

det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2021 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet

mindreforbrug på ca. 6,8 mio. kr.

 


Resumé

Anlægsregnskaber 2020 for igangværende projekter fremsendes til godkendelse.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at anlægsregnskaberne for igangværende projekter godkendes.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber 2020 for igangværende projekter indstilles til Seniorudvalgets godkendelse.

 

Igangværende projekter 2020

 

Projekt nr.

Beskrivelse

 

Anlægs-bevillings-beløb i 1.000 kr.

Akkumuleret forbrug i 1.000 kr.

Restbeløb i 1.000 kr.

Note

4927

Seniorpolitik – planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021

U

14.792

11.372

3.420

1

 

 

I

 

 

 

 

Note/anm.: - angiver merforbrug/mindre indtægt

 

Note 1: Projekt 4927 Seniorpolitik – Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021. Den samlede bevilling er på 14.792.000 kr. Rådighedsbeløbet for 2020 er på 3.211.000 kr. mod et forbrug på 3.214.000 kr. Den resterende bevilling skal anvendes i 2021.

 


Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 12. marts 2021 godkendt årsregnskabet for 2020. Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.


Regnskabet for 2020 viser et underskud på 0,298 mio. kr.

 

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør 38%, og kommunens andel af underskuddet udgør således 114.689 kr. Underskuddet reducerer Elbokøkkenets egenkapital.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at det godkendte regnskab 2020 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Regnskabet blev taget til efterretning, og fremsendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakten for Elbokøkkenet skal det reviderede og godkendte regnskab forelægges interessenterne til orientering.

 

Regnskab 2020 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde i Elbokøkkenet den 12. marts 2021. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.
 

Regnskabet er udarbejdet efter både de omkostningsbaserede regnskabsprincipper og de udgiftsbaserede principper.
 

Hovedtallene for Elbokøkkenets omkostningsbaserede regnskab 2020:

 

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2020

Indtægter i alt

21.380

Udgifter i alt

21.679

Resultat (underskud)

-299

 

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet økonomisk skal balancere, dvs., at der hverken skal være over- eller underskud efter det omkostningsbaserede regnskab.

 

Elbokøkkenet har i 2020 haft et underskud på 298.823 kr. mio. kr. Underskuddet skyldes bl.a., at der blev skiftet fødevareleverandør i februar 2020, som viste sig at være betydelig dyrere end forventet. Herudover har der været udgifter til ekstraforanstaltninger i køkkenet, og manglende indtægter pga. coronaepidemien.

 

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør 38 %, og kommunens andel af underskuddet udgør således 114.689 kr. Underskuddet reducerer Elbokøkkenets egenkapital.

 

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 12. marts 2021 godkendt nye priser gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2022.

 

De nye priser fra Elbokøkkenet medfører ændrede afregningspriser til de godkendte private leverandører.

 

Elbokøkkenet leverer ligeledes til kommunens plejehjem.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at fritvalgspriser for madservice for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 godkendes.

 

at seniorpolitik tilføres midler til dækning af merudgiften på 181.000 kr. i 2021 og 283.000 kr. årligt fra 2022.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Forslagene indstilles til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 12. marts 2021 godkendt nye priser for Elbokøkkenet gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2022 på baggrund af regnskabet for 2020.

 

Elbokøkkenets priser vedrørende madproduktionen til hjemmeboende svarer til de fritvalgspriser, som Kolding Kommune betaler de godkendte private leverandører for levering af mad til borgere, som er visiteret til madserviceordningen.

 

Fritvalgspriserne pr. 1. april 2021 er beregnet på baggrund af Elbokøkkenets regnskab 2020 og fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønskøn samt Elbokøkkenets samlede antal leverancer i 2020. Prisen på udbringning er beregnet på baggrund af Kolding kommunes udgifter hertil.

 

Fritvalgspriser pr. 1. april 2021 vedr. madservice fremgår af nedenstående tabel:

 

Beløb i kr. uden moms

Pris 1/4-2020 – 31/3-2021

Pris 1/4-2021 – 31/3-2022

Prisændring

Hovedret, almindelig

40,57

42,92

2,35

Biret, almindelig

10,68

11,30

0,62

Hovedret, diæt

53,38

56,48

3,10

Biret, diæt

16,01

16,94

0,93

Udbringning*

64,00

58,00

-6,00

* En fast ugentlig pris pr. borger

 

 

Priserne for levering af bulk til plejehjem ændres tilsvarende.

 

Prisændringerne på Elbomad og udbringning medfører en samlet merudgift på budgettet under Seniorpolitik på ca. 181.000 kr. i 2021 og ca. 283.000 kr. årligt fra 2022.

 

I Budget 2021 fremgår det af bevillingsnote 03 Mad til Seniorområdet:
 

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2021, set i forhold til prisen den 1. januar 2020.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2021, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres

midler svarende hertil.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Omkostningen på 0,181 mio. kr. i 2021 og på 0,283 mio. kr. årligt fra 2022 finansieres via forbrug af Budgetreserven og reducerer dermed det råderum, der er til rådighed for politisk forhandling.

 

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

 


Resumé

I efteråret 2020 gennemgik arkitektfirmaet Gorm Nielsen Kolding Kommunes 13 plejehjem og Vesterløkke. Formålet var at:

 • skabe overblik over bygningernes fysiske stand
 • komme med forslag til fysiske ændringer, med udgangspunkt i faglige behov og udviklingstendenser på Seniorområdet. Dette for at sikre, at bygningerne er tidssvarende, og afspejler fremtidens behov.

 

Samtidig var formålet at komme med forslag til, hvordan behovet for 170 nye plejeboliger i 2031 kan efterkommes (jf. Plejeboligplan 2021-2031).

 

På baggrund af ovenstående har arkitektfirmaet Gorm Nielsen udarbejdet ’Fysisk Udviklingsplan 2021-2031’ (bilag). Planen gennemgår de enkelte plejehjem og Vesterløkke, og kommer med konkrete forslag til ændringer, der kan foretages i bygningsmassen i perioden 2021-2031.

 

Forslagene kan være konkrete og afgrænsede (f.eks. at etablere nyt affaldssystem på Plejehjemmet Bertram Knudsens Have), eller overordnede strukturelle ændringer, der skal ses som forslag til videre politisk drøftelse (f.eks. at omdanne Munkensdam plejehjem til midlertidige pladser).

 

Alle forslagene indeholder en beregning af udgiften forbundet med realisering af de enkelte forslag. Økonomien er alene en vurdering af udgiften til den fysiske ændring. Nogle forslag vil medføre en øget årlig driftsudgift, der ikke er medregnet i den Fysiske Udviklingsplan 2021-2031. Alle forslagene fremgår nedenfor, og er beskrevet nærmere i bilaget.

 

Forslagene skal ses som input til de fremadrettede politiske drøftelser og prioriteringer på Seniorområdet. Forslagene er ikke en facitliste, men et katalog over muligheder. Nogle af forslagene kræver en nærmere drøftelse med parter, der berøres af forslagene, f.eks. boligselskaber, andre forvaltninger i Kolding kommune eller bestemte brugergrupper. Nogle af forslagene vil ligeledes kunne realiseres med en anden økonomi, end den der er skitseret i forslagene i bilaget, f.eks. hvis et plejehjem etableres som et friplejehjem.

 

Forslagene kan f.eks. medtages i fremadrettede budgetforhandlinger.

 

På mødet introducerer Gorm Nielsen den Fysiske Udviklingsplan 2021-2031, og gennemgår 3-4 konkrete forslag til ændringer i den fysiske bygningsmasse på Seniorområdet.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Fysisk Udviklingsplan 2021-2031 sendes til høring i Ældrerådet.

 

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 01-03-2021

Godkendt.

 

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Ældrerådet den 11-03-2021

Ældrerådet finder Plejeboligplanen og Fysisk udviklingsplan for 2021-2031 interessant og en god og meget ambitiøs plan for det videre arbejde.

 

På grund af Corona situationen har der ikke været mulighed for at drøfte planen i detaljer i Ældrerådet og derfor ønskes vi en mulighed for at drøfte planen på førstkommende møder og komme med vores kommentarer herefter. Da der i planen ikke er arbejder der er budgetteret i 2021, bør dette være en mulighed.

 

Det er store udfordringer vi i Kolding Kommune står med de kommende år. Prognoserne omkring manglen på ca. 170 boliger frem mod 2031, som bl.a. skyldes flere +80-årige og yngre plejehjemsbeboer med særlige behov, stiller store krav. Ældrerådet er klar til at være en aktiv medspiller på at få løst opgaven.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Aase Thomsen

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den seneste fysiske udviklingsplan for Seniorområdet gik frem til 2018. Den udviklingsplan var bl.a. baggrunden for at lukke Kløverhøj, Basagerhus, (gammel) Vonsildhave plejehjem, bygge Bertram Knudsens Have og Vonsildhave Plejehjem, samt tilbygningen på Kongebrocentret plejehjem.

 

I den Fysiske Udviklingsplan 2021-2031 er der fokus på, at de 13 eksisterende plejehjem og Vesterløkke er tidssvarende, og afspejler fremtidens behov. Samtidig er der fokus på, hvordan der kan etableres 170 nye plejeboliger frem mod år 2031 (jf. plejeboligplan 2021-31).

 

På baggrund af ovenstående har arkitektfirmaet Gorm Nielsen udarbejdet ’Fysisk Udviklingsplan 2021-2031’, hvor der skitseres en række forskelige forslag til, hvordan de fysiske rammer på de 13 plejehjem og Vesterløkke kan optimeres.

 

De enkelte forslag i udviklingsplanen kan være konkrete forbedringsforslag, (f.eks. bedre herreomklædning), forslag relateret til samfundsudviklingen (f.eks. flere midlertidige pladser grundet tidligere udskrivning fra sygehus), eller forslag direkte forbundet med hvordan der kan etableres flere plejeboliger (f.eks. omdanne ældreboliger til plejehjem eller bygge nyt plejehjem).

 

Nedenfor fremgår de enkelte forslag samt den økonomi, der er forbundet med realisering af forslagene i perioden 2021-2031. Nærmere beskrivelse fremgår af bilaget.

 

Plejehjem

Ændringsforslag

Etableringsudgift (engangsbeløb)

 

1. Bertram Knudsens Have

A. Ændrings af affaldssystem fra tryk anlæg til suge anlæg.

3.400.000

 

B. Udvidelse af fald detektion til badeværelser i de enkelte boliger

850.000

 

C. Ny placering af demenssløjfe

600.000

2. Birkebo

A. Inddragelse af 6 ældreboliger til plejeboliger og 1 plejebolig til serviceareal. Inkl. udearealer.

4.580.000

3. Dreyershus

Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer.

 

4. Kirsebærhaven

A. Opgradering af køkken i servicebygningen.

300.000

 

B. Indretning af wellness badeværelse i servicebygning.

520.000

 

C. Flytning af Toften til servicebygning.

2.000.000

5. Kongsbjerghjemmet

A. 5 ældreboliger ændres til plejeboliger.

4.100.000

 

B. Renovering af gårdhaver, etablering af lift til depotkælder og indretning af herreomklædning.

1.700.000

 

C. Indretning til brugerstyret aktivitetshus.

2.800.000

 

D. Flytning af hjemmehjælpen til nye lokaler (ikke afsat beløb hertil).

 

6. Kongebrocentret

Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer.

 

7. Munkensdam

A. Indretning af daghjem i hjemmehjælpens lokaler (udgift ny placering hjemmehjælpen ikke indeholdt).

2.300.000

 

B. Ændring af 6 ældreboliger til ’hotelboliger’.

2.800.000

 

C. Ombygning til center for midlertidigt ophold.

8.560.000

8. Olivenhaven

A. Etablering af ’grønt bælte’ hegn og beplantning omkring udearealet.

600.000

 

B. Flytning af hjemmehjælpen til ny adresse. Der er ikke afsat beløb hertil.

 

9. Elim

Der udføres ikke bygningsmæssige ændringer.

 

10. Vesterled

A. Renovering af lokaler i den gamle hovedbygning.

2.250.000

11. Teglgårdsparken

A. Kapacitetsudvidelse ved sammenbygning med og inddragelse af ældreboliger i nabobygning.

20.000.000

12. Toftegården

A. Plejehjem til borgere med specialiseret plejebehov

9.940.000

13. Vesterløkke

A. Opgradering af køkkenfaciliteter

1.300.000

14. Vonsildhave

Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer.

 

15. Nybygning plejehjem Munkebo, 70 plejeboliger

A. Etablering af nyt plejehjem ved Munkebo med 70 plejeboliger.

68.000.000

16. Tilbygning af daghjem

A. Daghjem med kapacitet til 55 borgere (Placeres i tilknytning til et af de nye plejehjem)

15.200.000

17. Nybygning plejehjem med 70 plejeboliger (placering ikke fastlagt)

A. Nyt plejehjem med 70 plejeboliger, placering ikke fastlagt.

68.000.000

18. Nybygning plejehjem der erstatter Munkensdam og supplerer midlertidigt ophold

A. Nybygning plejehjem med 30 to-rums plejeboliger og 20 et-rums boliger til midlertidigt ophold.

54.200.000

I alt fra 2021-31

 

 

274.000.000

 


Resumé

Plejeboligplan 2021-31, der er udarbejdet med løbende input fra Seniorudvalget og Ældrerådet, skitserer at der er behov for 170 nye plejeboliger i år 2031 i Kolding Kommune, jf. bilag.

 

Behovet for 170 nye plejeboliger skyldes primært, at antallet af 80+ årige stiger fra 4.394 til 6.727 borgere fra 2021 til 2031. Men behovet for flere, eller tilpassede, plejeboliger skyldes også, at der kommer flere plejehjemsbeboere under 67 år, der har særlige behov, og som bor længere tid i plejeboligerne.

 

Ud over behovet for 170 nye plejeboliger skitserer plejeboligplanen, at det kraftigt stigende antal 80+ årige forventeligt vil medføre øget behov for f.eks. midlertidige pladser og daghjemspladser til borgere med demens.

 

Plejeboligplan 2021-31 skitserer således ’udfordringerne’. Plejeboligplanen skal derfor ses i sammenhæng med Den Fysiske Udviklingsplan, og de konkrete løsningsforslag der er skitseret heri.

 

På mødet vil udviklingskonsulent, Lars Siig Nielsen, uddybe centrale elementer af Plejeboligplan 2021-31.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Plejeboligplan 2021-31 sendes til høring i Ældrerådet.

 

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 01-03-2021

Godkendt.

 

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Ældrerådet den 11-03-2021

Ældrerådet finder Plejeboligplanen og Fysisk udviklingsplan for 2021-2031 interessant og en god og meget ambitiøs plan for det videre arbejde.

 

På grund af Corona situationen har der ikke været mulighed for at drøfte planen i detaljer i Ældrerådet og derfor ønskes vi en mulighed for at drøfte planen på førstkommende møder og komme med vores kommentarer herefter. Da der i planen ikke er arbejder der er budgetteret i 2021, bør dette være en mulighed.

 

Det er store udfordringer vi i Kolding Kommune står med de kommende år. Prognoserne omkring manglen på ca. 170 boliger frem mod 2031, som bl.a. skyldes flere +80-årige og yngre plejehjemsbeboer med særlige behov, stiller store krav. Ældrerådet er klar til at være en aktiv medspiller på at få løst opgaven.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Aase Thomsen

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Plejeboligplan 2021-31 er udarbejdet med input fra Seniorudvalget og Ældrerådet, der løbende har været inddraget i udarbejdelsen af plejeboligplanen.

 

Plejeboligplanen anslår, at der er behov for 170 nye plejeboliger i år 2031, fordi der kommer markant flere 80+ årige borgere i Kolding Kommune. I perioden fra 2021 til 2031 stiger antallet af 80+ årige således fra 4.394 til 6.727, svarende til 53 procent. Ligeledes er der behov for nye eller tilpassede plejeboliger til det stigende antal plejehjemsbeboere med særlige behov. Det kan være ældre plejehjemsbeboere med svær demens, men det kan også være yngre plejehjemsbeboere med senhjerneskade, psykiatri- eller misbrugsproblemer, udviklingshæmning eller andre udfordringer, der, ud over behovet for pleje og omsorg, ofte afstedkommer særlige behov. I perioden fra 2011 til 2020 er antallet af plejehjemsbeboere under 67 år i Kolding Kommune således steget fra 26 til 38.

 

Plejeboligplanen skitserer en fasemodel, hvor der i fase 1 fra 2021-2025 etableres 60-70 plejeboliger, og der i fase 2 fra 2026-2031 etableres 100 plejeboliger (ud fra en genberegning af behovet).

 

Plejeboligplanen skitserer ligeledes, at manglen på plejehjemspladser er størst i Kolding by, hvor der i 2031 vil mangle 118 plejeboliger, og i Kolding sydøst hvor der i 2031 vil mangle 44 plejeboliger. Denne geografiske opdeling, baseret på skoledistrikter, kan dog diskuteres f.eks. i forhold til hvilke skoledistrikter, der tilhører Kolding By eller Kolding sydøst.

 

Ud over behovet for 170 nye plejeboliger medfører den markante stigning i antallet af 80+ årige, og stigningen i yngre plejehjemsbeboere med særlige behov, en række andre behov for tilpasning af bygningsmassen på Seniorområdet, hvilket bør drøftes nærmere. Dette er f.eks.:

 

 • Kan daghjem for borgere med demens tænkes ind i etableringen af nye plejehjem?
 • Kan et plejehjem, eller en fløj heraf, gøres til plejeboliger for plejekrævende borgere med særlige behov (f.eks. senhjerneskadede eller borgere med psykiatri- eller misbrugsproblemer)?
 • Hvordan kan rammerne på plejehjemmene bedst mulig understøtte beboernes stigende behov for sygepleje?
 • Hvordan kan fremtidens plejehjem bedst mulig tænkes sammen med et stigende behov for midlertidige pladser (grundet tidligere udskrivning fra sygehus)?

 

Plejeboligplanen skal således ses som en indledende skitsering af, at der er behov for 170 nye plejeboliger i 2031, og en skitsering af relaterede spørgsmål/problemstillinger.

 

Plejeboligplan 2021-31 skal ses i sammenhæng med Den Fysiske Udviklingsplan og de konkrete løsningsforslag, der er skitseret heri.

 


Resumé

De to største almene boligområder i Kolding, Munkebo og Skovvejen/Skovparken, kom på regeringens ghettoliste den 1. december 2018 som såkaldt ”hårde ghettoområder”. De er derfor underlagt et krav om en markant fysisk omdannelse frem til 2030.

 

Byrådet i Kolding Kommune vedtog den 26. januar 2021 en ny strategi for de udfordrede boligområder, ”Fra ghetto til get-to”. Strategien markerer et faseskift og supplerer den fysiske omdannelse med et fokus på det levede liv i områder – for alle aldersgrupper og for beboerne, kommende beboere og for gæster.

 

Strategien er forankret i en række fremtidsspor. Nu sendes strategien til de politiske fagudvalg, der drøfter, hvordan strategien implementeres og medtænkes på hvert enkelt politikområde.

Sagen behandles i

Seniorudvalget d. 6. april 2021, Lokaldemokratiudvalget d. 7. april 2021, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget d. 7. april 2021, Arbejdsmarkedsudvalget d. 8. april 2021, Kulturudvalget d. 13. april 2021, Fritids- og Idrætsudvalget d. 13. april 2021, Børne- og Uddannelsesudvalget d. 14. april 2021 og Social- og Sundhedsudvalget d. 21. april 2021.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren og Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalgene drøfter implementeringen af strategien ”Fra ghetto til get-to” på udvalgenes respektive områder, og

 

at udvalgene formulerer konkrete opmærksomheder og indsatser til det videre arbejde med implementeringen.

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget drøfter de indsatser på Seniorområdet, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Punktet blev drøftet.

 

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-04-2021

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget drøftede strategien – og vil i det videre implementeringsarbejde have fokus på at arbejde for et mangfoldigt boligområde med en varieret beboersammensætning og varierede boligtyper – og herunder have fokus på at åbne områderne op og sikre forbindelser og sammenhæng med de omkringliggende byområder og naturområder.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 07-04-2021

Lokaldemokratiudvalget drøftede strategien – og anbefaler, at der i det videre implementeringsarbejde fokuseres på:

 

1)     at etablere og vedligeholde en form for bydelsorganisering, som kan sikre forankring af indsatser via lokale ildsjæle. Dette kan eksempelvis sikres via de bydelskoordinatorer, som boligselskaberne har fået ansat i de 2 boligområder.

2)     at få etableret og understøttet et aktivt medborgerskab via hverdagsnære aktiviteter, som giver grobund for meningsfulde fællesskaber.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2021

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sagen med udgangspunkt i den handleplan for at øge beskæftigelsen i områderne, som udvalget vedtog i december 2020, og hvor der fokuseres på en bred indsats for at få beboerne i områderne i job eller uddannelse.

 

Pga. coronanedlukningen har beskæftigelsesindsatsen været nedtonet i en længere periode, men når der igen åbnes for indsatserne, ønsker udvalget igen at gennemgå handleplanen for at vurdere indsatserne. Tilsvarende skal handleplanen revideres, hvis regeringens nye udspil om parallelsamfund vedtages. 

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har to store almene boligområder, Munkebo og Skovvejen/Skovparken, der med ghettolisten den 1. december 2019 fik status som såkaldt ”hårde ghettoområder” og blev underlagt parallelsamfundspakkens krav om fysisk omdannelse og nedbringelse af andelen af almene familieboliger frem til 2030. Den 26. januar 2021 vedtog Byrådet en ny strategi for de udfordrede boligområder, ”Fra ghetto til get-to”, og den 23. februar 2021 fik Byrådet en status på arbejdet med de udfordrede boligområder og gav input til strategiens fremtidsspor på et Byrådsseminar.

 

Strategien handler om livet i områderne under den fysiske omdannelse og har fokus på at skabe oplevelser, tryghed og tilbud, der tiltrækker både de lokale beboere, kommende beboere og gæster udefra, og som skaber fællesskaber på tværs. Strategien skal understøtte målet om, at Munkebo og Skovvejen/Skovparken i 2030 er åbne områder med blandet beboelse, der indgår som en del af den omkringliggende by.

 

Strategien sendes nu rundt til fagudvalgene til drøftelse af, hvordan de vil implementere og medtænke den på de enkelte politikområder.

 

I sagen redegøres kort for arbejdet med parallelsamfundsopgaven i Kolding Kommune indtil nu. Efterfølgende præsenteres strategien inkl. input fra Byrådsseminaret om udfordrede boligområder. Sagen afsluttes med et afsnit, hvor hvert forvaltningsområde har sat strategien ”Fra ghetto til get-to” i relation til det respektive fagudvalgs arbejdsområde.

 

Arbejdet med parallelsamfundsopgaven indtil nu

Kolding Byråd valgte i 2019 at gå til parallelsamfundsopgaven med et stærkt fokus på det tværgående. Udvalget for Udfordrede Boligområder, et §17 stk. 4 udvalg, blev derfor nedsat med repræsentanter både fra Byrådet og fra de tre boligorganisationer, der repræsenterer de udfordrede boligområder i Kolding.

 

Afsøgning af dispensationsmuligheder og udarbejdelse og godkendelse af de fysiske udviklingsplaner var den første store opgave for boligorganisationerne og Kolding Kommune. Samtidig har monitoreringen af udviklingen på de fem ghettokriterier, styringskriterier for hvem der kan tilbydes bolig i områderne og en fokuseret beskæftigelsesindsats været i fokus, da det hurtigt stod klart, at beboersammensætningen og dermed ghettokriterierne hurtigst og mest effektivt kunne påvirkes ad den vej.

 

Ghettolisten den 1. december 2020 viste, at indsatsen har båret frugt: Munkebo er ikke længere på ghettolisten. Siden ghettolisten 1.december 2019 har Skovvejen/Skovparken ikke opfyldt ghettokriteriet om beskæftigelse. Udvikling går altså den rette vej, men begge områder er stadig underlagt kravet om fysisk omdannelse frem til 2030.

 

Strategien markerer et faseskift

Strategien ”Fra ghetto til get-to” markerer et faseskift i arbejdet med de udfordrede boligområder, og den føjer sig til Kolding Kommunes målsætning om, at områderne Munkebo og Skovvejen/Skovparken skal af regeringens ghettoliste med en strategi for, hvordan den lovpåkrævede fysiske omdannelse af områderne frem til 2030 suppleres og understøttes, så områderne bliver attraktive og byder på de bedste betingelser for det levede liv for beboere og besøgende i alle livsfaser. Visionen er nye blandede boligområder, der ikke er stemplet som ghettoer, men leverer nye muligheder og en ny fortælling om områderne, som attraktive, åbne områder i Kolding by. Det er derfor essentielt, at denne strategi kobler sig til de hårde fysiske udviklingsplaner, så der fra flere sider arbejdes med byens udvikling. De to spor skal understøtte hinanden mod en varig og virkningsfuld omdannelse af områderne.

 

Strategiens fremtidsspor

Strategien foldes ud i en række fremtidsspor, hvoraf flere er igangsat, mens andre igangsættes løbende. Det er i fremtidssporene, handlingerne ligger, og det er her, de enkelte fagområder kommer i spil.

 

Strategiens fremtidsspor er:

 • Et aktivt fritidsliv
 • Kultur
 • Et trygt miljø
 • Attraktive profilinstitutioner
 • Skoler med høj kvalitet og lige muligheder for læring
 • Beskæftigelsesindsatsen
 • Blandede bydele.

 

Fremtidssporene skal bidrage til at skabe en ny fortælling om områderne i takt med, at den fysiske omdannelse sker. Det kræver, at fagudvalgene i Kolding bredt har en opmærksomhed på de udfordrede boligområder og lægger tilbud, events m.m. ind i de udfordrede boligområder.

 

Flere af fremtidssporene er allerede igangsat. Samlet skal de tænke alle livsfaser ind og skal supplere og understøtte den løbende fysiske omdannelse af områderne, der kommer til at ske i perioden frem til 2030. Den lange periode betyder, at indsatserne og den strategiske tilgang vil skulle justeres i perioden, efterhånden som områderne og beboersammensætningen ændrer sig.

 

På byrådsseminaret d. 23. februar 2021 lagde deltagerne fokus på:

 • Destinationer og aktiviteter i områderne der taler ud over områderne og trækker andre målgrupper ind i områderne.
 • De gode erfaringer fra andre områder i kommunen skal bringes i spil.
 • Forankring via lokale ildsjæle, så tiltag efter en periode med ”fødselshjælp” bliver bæredygtige og selvkørende.
 • Opmærksomhed på at målgruppen i områderne vil ændres – der skal tænkes bredere, og bl.a. foreningslivet i områderne skal fremtidssikres.
 • Koblingen til den øvrige by og de omkringliggende områder både via aktiviteter og via fysiske forbindelser, f.eks. stier.
 • Tværgående samarbejde både internt mellem aktørerne på et fagområde og fagområderne imellem og mellem kommune, boligorganisationer og private aktører.

 

Strategien ”Fra ghetto til get-to”, implementering på fagområdet:

Seniorområdet har generelt fokus på, hvordan ældreplejen og de forebyggende indsatser på ældreområdet, bedst muligt favner forskellige befolkningsgrupper og boligområder. F.eks. har Seniorområdet i en årrække haft fokus på ensomhed blandt ældre i almene boligbebyggelser.

 

Konkret er der to områder hvor Seniorområdet de kommende år kommer til at bidrage til realiseringen af ’Fra ghetto til get-to strategien’. For det første besluttede byrådet 15. december 2020, og efterfølgende Seniorudvalget 9. marts 2021, at der arbejdes på at bygge et plejehjem i Munkebo med cirka 70 plejeboliger, og eventuelt et Aktivitetshus i tilknytning hertil. For det andet arbejdes der på at etablere 109 ældreboliger i Skovvejen/Skovparken. Indsatserne vil medvirke til at ændre beboersammensætningen og boligtyperne i Munkebo og Skovvejen/ Skovparken’.

 

Opfølgning på implementering af strategi for udfordrede boligområder

Implementeringen af strategien ”Fra ghetto til get-to” følges løbende. Det betyder, at der halvårligt indsamles afrapporteringer fra fagområderne til en samlet afrapportering i Udvalget for Udfordrede Boligområder og i direktionen.


Resumé

I budget 2021 er der afsat 1.500.000 kr. til renovering af det brugerstyrede hus Catolhavegyden. Forvaltningen er samtidig pålagt at finde 1.000.000 kr. inden for eget budget så det samlede budget til renovering af Catolhavegyden er 2.500.000 kr. Grundet merudgifter til renoveringen forslås det, at forvaltningen pålægges at finde yderligere 350.000 kr. inden for eget budget til renoveringen at Catolhavegyden.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at sagen drøftes

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Drøftet. Forvaltningen pålægges at finde yderligere 350.000 kr. inden for eget budget til renoveringen at Catolhavegyden.

 

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat 1.500.000 kr. til renovering af det brugerstyrede hus Catolhavegyden. Forvaltningen er samtidig pålagt at finde 1.000.000 kr. inden for eget budget til renoveringen af Catolhavegyden så det samlede budget til renovering er 2.500.000 kr.

 

Grundet merudgifter til køkkenfaciliteter og merudgifter grundet markant stigende materialeudgifter foreslås det, at forvaltningen pålægges at finde yderligere 350.000 kr. inden for eget budget til renoveringen at Catolhavegyden.

 

Tilvejebringes de 350.000 kr. ikke medfører det at køkkenfaciliteterne ikke bliver optimale og at den påtænkte renovering går på kompromis i opgaveudførelsen. Dette vil medføre dårligere forhold for brugerne af Catolhavegyden og kan medføre øgede udgifter til vedligehold og renovering ud i årene.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2022-2025.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bygningsvedligeholdelse for Seniorpolitik 2022-2025 tages til efterretning.

 

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at bygningsvedligeholdelse for Seniorpolitik 2022-2025 tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2022-2025 for ejendomme under Seniorpolitik.

 


Resumé

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme.

 

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2020. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

Sagen behandles i

Seniorudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Energiredegørelse 2020 tages til efterretning.

 

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Energiredegørelse 2020 tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet Energiredegørelse 2020. Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale bygninger fra 2006-2020. Disse forbrugsoversigter er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

 

Energiredegørelsen for 2020 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.  

 

Energiforbruget for hvert politikområde er opgjort i perioden 2018-2020.

 

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2015-2020. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.

 

 

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af: 

-         Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme 

-         Forbruget under de enkelte politikområder

-         Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme

-         Investeringer i energibesparende tiltag

-         De kommunale ejendommes samlede miljøbelastning

-         Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Energihandleplan III er forhøjet til 13 mio. kr. om året og forlænget frem til 2025. Dette investeres i at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. Ud over den økonomiske besparelse, reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

 

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2025 i forhold til 2015:

 

El: 17 %

Vand: 20 %

Varme: 10 %

  

Dermed er mål fra 2022 overført til 2025, da de vurderes ikke at kunne opnås allerede i 2022.

 

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

-         Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.

-         Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

-         DK2020 hvor varmeforbruget skal være 90% CO2 neutralt i 2023

 

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²):

 

Elforbrug

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2020 er faldet med i alt 14,7 % til 24,7 kWh/m2 eller 15,8 mio. kr. ekskl.  moms. Forbruget falder i 2020 som forventet, men mere markant pga. de mange nedlukninger der har været grundet COVID19.

 

Der er i 2020 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparekampagne på Storkøkkenerne i administrationsbygningerne. Det forventes at målet for 2025 vil kunne opnås.

 

 

 

Vandforbrug:

Vandforbruget er faldet i 2020 med 14,4 % ift. 2015 til 0,20 m3/m2, svarende til et samlet forbrug på 4,4 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Forbruget falder i 2020 som forventet, men mere markant pga. de mange nedlukninger, der har været grundet COVID19.

 

Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.

 

 

 

 

Varmeforbrug:

Varmeforbruget er i 2020 faldet ift. 2015 med 0,9 % til 94,7 kWh/m2 svarende til et samlet forbrug på 20,2 mio. kr. ekskl. moms. Varmeforbruget er ikke faldet i samme grad som el og vand, da der stadig har været behov for varme på trods af lavere belægning.

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varmeanlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer.

 

 

 

CO2-udledning

CO2-belastningen i perioden 2006 til 2020 samt den forventede belastning frem til 2022:

 

 

Årsagen til at CO2-udledningen er reduceret så markant, skyldes primært, at TVIS i midten af 2017 overgik til en næsten CO2-neutral varmeforsyning baseret på flis. Dette blev fuldt ud implementeret i 2018.

I Energistyringen er der ikke flere ejendomme med oliefyr – disse benytter nu CO2-neutrale træpillefyr. Mange ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

 

 

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet og vises i nedenstående graf. Forrentningen er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandleplanen 2020 resulterede i en forventet forrentning på 9,8 % pr. år eller 1.073.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 10.927.000 kr. ekskl. moms.

 

 

Forventede aktiviteter i 2021: 

 

-         CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer

-         Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder.

-         Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold

-         Adfærdskampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger.

-         Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.

 

 

 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Ingen nye aktiviteter, der kræver udvalgsmedlemmernes deltagelse.

 

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer,

punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for

varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet

eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Ingen planlagte aktiviteter pr. dags dato.

 


Resumé

Orientering fra formanden.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Orientering fra Seniorområdet.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Hvert deltagende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.