Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 5. apr 2017 kl. 13:00

Arbejdsmarkedsudvalget

AMU Syd

Referat

Resumé

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at på hver andet møde skal der afholdes en temadrøftelse med mulighed for at fordybe sig yderligere i et emne.
 
I forlængelse af vedtagelsen af de nye pejlemærker for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor der bl.a. skal fokuseres mere på uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering, ønskes der mere viden om AMU-uddannelserne.
 
Udvalgsmødet afholdes derfor hos AMU Syd, hvor der vil være et oplæg fra skolens uddannelseschefer og drøftelse af de forskellige muligheder for efteruddannelse og opkvalificering.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at udvalget drøfter oplægget.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Ledelsesinformation for integrationsområdet viser en status på antallet af borgere omfattet af integrationsloven, en status på boligtilbud til flygtninge samt en oversigt over anvendte aktiveringstilbud i form af danskuddannelse m.v.
 
Forvaltningen udarbejder månedsvis ledelsesinformation for integrationsområdet til Arbejdsmarkedsudvalget, der viser:
 
Del 1
 
Del 1 viser et overblik over antallet af nye borgere i Kolding Kommune samt et overblik over den arbejdskraft, som er kommet med det ekstraordinære antal flygtninge. Derudover viser del 1, hvor mange personer, der deltager i IGU-forløb.
 
Del 2
 
Del 2 viser en opfølgning på tilbud om boligplacering til flygtninge samt en status på antallet af kursister på Sprogskolen Kolding fordelt på skolens forskellige kursustilbud.
 
Del 3
 
Del 3 viser en status på de væsentligste persongrupper i integrationsindsatsen. Der henvises til det vedlagte bilag for en gennemgang af tabeller og figurer nævnt i beskrivelsen af del 3.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Del 1 – nøgletal for arbejdskraft og beskæftigelse
 
Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram, ultimo februar
 
 
Tabel 2: Uddannelsesniveau for personer omfattet af integrationsprogram
 
 
Note: Uddannelsesniveauet er fastlagt efter uddannelsessystemet i oprindelseslandet. En persons højeste uddannelsesniveau fremgår af oversigten. Der arbejdes videre med en præcisering af de konkrete uddannelser under uddannelsesniveauer.
 
Tabel 3: Brancheerfaring for personer omfattet af integrationsprogram
 
 
Tabel 4: Antal personer, som er overgået til arbejde eller uddannelse fordelt efter varighed af integrationsindsats, januar
 
 
0 - 1 år
1 - 2 år
2 - 4 år
4 - 5 år
5 år+
I alt - januar
Sen.  12 mån
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejde
0
5
1
0
0
6
26
Uddannelse
2
1
6
1
0
10
35
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
2
6
7
1
0
16
61
 
Figur 1: Antal personer, som deltager i IGU-forløb i Kolding Kommune, år til dato
 
 
Del 2 – boligtilbud, danskopkvalificering og Sprogskole Kolding
 
Tabel 5: Status på tilbud om boligplacering til personer omfattet af integrationsloven, ultimo februar
 
 
Tabel 6: Oversigt over anvendt boligkapacitet til midlertidig boligplacering til flygtninge samt ejerforhold for boligerne, ultimo februar
 
 
 
Tabel 7: Oversigt over anvendt boligkapacitet til permanent boligplacering til flygtninge, ultimo februar
 
 
 
Figur 2: Antal personer, som deltager i danskundervisning på Sprogskolen Kolding eller danskuddannelse ved ”Job og Sprog – Dansk Flygtningehjælp”
 
 
 
Figur 3: Antal personer, som deltager i forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning på Sprogskolen Kolding
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Som en konsekvens af det stigende behov for en mere omfattende integrationsindsats har Byrådet åbnet en integrationspulje på 400.000 kr. Puljen er afsat for årene 2016-2019.
 
Ny ansøgning til puljen
Der er den 10. marts 2017 indgået ansøgning til integrationspuljen fra Kolding Beachvolley. Under overskriften ”lær at spille Beach volley” ønsker klubben at introducere unge flygtninge til spillet, klubben og fællesskabet ved idrætten.   
 
Klubben håber, at deltagerne bliver så fortrolige med stedet og klubben, at de får mod og lyst til at deltage i foreningslivet på lige fod med andre.
 
Der ansøges om midler til afvikling af et arrangement med klubbens sponsorer og løn til instruktør.  
 
Der ansøges om 15.000 kr.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af det stigende behov for en mere omfattende integrationsindsats har Byrådet åbnet en integrationspulje på 400.000 kr. Puljen er afsat for årene 2016-2019.
 
Ny ansøgning til puljen
Der er den 10. marts 2017 indgået ansøgning til integrationspuljen fra Kolding Beachvolley. Under overskriften ”lær at spille Beach volley” ønsker klubben at introducere unge flygtninge til spillet, klubben og fællesskabet ved idrætten.   
 
Klubben håber, at deltagerne bliver så fortrolige med stedet og klubben, at de får mod og lyst til at deltage i foreningslivet på lige fod med andre.
 
Der ansøges om midler til afvikling af et arrangement med klubbens sponsorer og løn til instruktør.  
 
Der ansøges om 15.000 kr.
 
Om ansøgningen fra Kolding Beach volley
Målgruppen
Unge flygtninge, som er bosat i Kolding Kommune. Projektet kan realiseres med minimum 16 deltagere og maksimalt 40 deltagere.   
 
Formål og indhold
Beach volley klubben har erfaring med at invitere sprogskolens kursister til enkeltstående arrangementer. Det har haft en positiv effekt, og der er en gruppe af de unge, som siden er kommet i Beach volley parken for at spille med andre brugere af parken.
 
Projektet er målrettet unge flygtninge, og træningen vil være rettet mod at lære deltagerne tekniske og taktiske færdigheder samt normer og regler for beachvolleyspillet. Men primært handler det om, at de unge flygtninge oplever glæden ved spillet og fællesskabet omkring idrætten.
 
Kurset afsluttes med et arrangement, hvor medlemmerne og klubbens sponsorer inviteres til at medvirke, således at flygtningene får mulighed for at komme i kontakt og får en dialog med de virksomheder, som er sponsorer i klubben. Desuden repræsenterer de over 100 medlemmer af klubben et bredt udsnit af arbejdsmarkedet i Kolding kommune. 
 
Helt overordnet set er formålet med projektet, at de unge flygtninge bliver så glade for idrætten, at de har mod på at fortsætte med at spille beachvolley på lige fod med klubbens øvrige medlemmer og brugere af anlægget, og dermed får adgang til et netværk af unge etniske danskere.
 
Bestyrelsen vil arbejde for at få opbakning fra foreningens medlemmer og vil tilrettelægge kurset, således at der opstår mulighed for at klubbens øvrige medlemmer mødes med deltagerne både på og udenfor banen.
 
Kriterierne og formål med integrationspuljen
Der vurderes, at ansøgningen lever op til kriterierne for udbetaling af midler fra puljen. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Lis Ravn Ebbesen (SF) har d. 3. marts 2017 henvendt sig for at få et punkt på dagsorden omkring aktiviteter for indvandrerkvinder, mens de er gravide og på barsel.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at udvalget drøfter henvendelsen. 

Sagsfremstilling

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Lis Ravn Ebbesen (SF) har d. 3. marts 2017 henvendt sig for at få et punkt på dagsorden omkring aktiviteter for indvandrerkvinder, mens de er gravide og på barsel.
 
 
 
”SF foreslå hurtige integration og job til indvandrekvinder.
 
På baggrund af sidste mødes debat om det problematiske i, at indvandrerkvinder under graviditet og barsel isoleres, og dermed kommer bagefter integrationsmæssigt, foreslår Lis Ravn Ebbesen SF, følgende:
Det kulturforståelses og sprogundervisnings forløb Sprogskolen sidst kommunen modtog mange flygtninge gentænkes og genetableres. Projektet foregår i jobcenters regi, gerne i samarbejde med frivillige.
Tilbuddet skal introducerer kvinderne til det, der er dansk kultur og særligt det danske daginstitutionsmiljø. Det er vigtigt både for kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og for børnenes trivsel og senere indlæringsmuligheder, at flere børn kommer i daginstitution.
Derudover skal der være mulighed for sprogundervisning og undervisning i dansk kultur samt rådgivningstilbud til kvinderne. Projektet skal fremme kvindernes mulighed for hurtigere at komme i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Ligesom projektet skal hjælpe med at bygge bro mellem hjemlandskulturen og dansk kultur.
Integrationshuset Kringlebakken i Københavns Nordvest-kvarter kunne evt bruges som inspiration.”

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Udvalget pålægger forvaltningen at udarbejde et oplæg.

Resumé

Projekt ”Lokalsamfundet Bygger Bro” blev igangsat i september måned 2014 og er et partnerskabsprojekt mellem Dansk Flygtningehjælp, Røde kors og fem danske kommuner, hvoraf Kolding kommune er den ene.
 
Formålet med projektet er at styrke en strategisk dagsorden for samarbejde mellem kommuner og frivillige foreninger omkring modtagelsen af nyankomne flygtninge, herunder at opnå læring og erfaringer med samskabelse som metode.
 
LG Insight har udarbejdet metodekatalog, evaluering samt anbefalinger til arbejdet med den frivillige indsats fremover. 
 

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at evalueringen tages til efterretning, og 
 
at det drøftes i hvilket omfang, der skal arbejdes videre med indsatserne.

Sagsfremstilling

 
Projekt ”Lokalsamfundet Bygger Bro” blev igangsat i september måned 2014 og er et partnerskabsprojekt mellem Dansk Flygtningehjælp, Røde kors og fem danske kommuner, hvoraf Kolding kommune er den ene.
 
Formålet med projektet er at styrke en strategisk dagsorden for samarbejde mellem kommuner og frivillige foreninger omkring modtagelsen af nyankomne flygtninge, herunder at opnå læring og erfaringer med samskabelse som metode.
 
LG Insight har udarbejdet metodekatalog, evaluering samt anbefalinger til arbejdet med den frivillige indsats fremover. 
 
 
I Kolding Kommune har projektgruppen bestået af repræsentanter fra:
 • Jobcenter Kolding
 • Frivillig Net
 • Frivillighuset
 • Børne- og Uddannelsesforvaltningen
 • Sprogskolen Kolding
 • Byliv Kolding
 • Senior- og Socialforvaltningen
 • Munkevængets Fritids- og Idrætsforening
 • Somalisk Forening
 • Repræsentanter fra Multikulturelt forum
 
I Kolding Kommune har arbejdet ikke kun taget udgangspunkt i at arbejde med modtagelse af flygtninge, men med at udvikle det eksisterende arbejde bredt, og der har været et særligt fokus på at mobilisere nye typer af frivillige.
 
Projektgruppen valgte at arbejde med nedenstående temaer:
 1. Inddragelse af foreningslivet
 2. Modtagerkorps
 3. Traumatiserede flygtninge
 4. Mødre grupper
 5. Flygtninge på arbejdsmarkedet via frivillige 
 
Nedenfor er Kolding Kommunes initiativer og resultater beskrevet i forhold til indsatsområderne: 
 
 1. Inddragelse af foreningslivet og civilsamfundet
 • Kolding kommune og Dansk Flygtningehjælp har i fællesskab afviklet borgermøder i landsbyer, hvor der er sket boligplacering af flygtninge. På møderne er der blevet informeret om mulighederne for at gøre en frivillige indsats, hvilket blandt andet har resulteret i oprettelse af et modtagerkorps, som tager imod når der boligplaceres flygtninge i Ødis.

 • Med det formål at mobilisere nye typer af frivillige er der igangsat borgerbudgetteringsprojekter i udvalgte landsbyer, som har modtaget flygtninge i permanente og midlertidige boliger. 
 
 • Der er igangsat borgerbudgettering på Syd Dansk Universitet (SDU) formålet er at skabe netværk mellem unge flygtninge og unge studerende, således at ensomheden blandt unge flygtninge mindskes.

 • Alle foreninger (kultur, idræt, fritid og sociale foreninger) blev i april måned 2016 inviteret til dialogmøde. Dialogmødet havde til formål at give foreningerne en mulighed for at tænke sig selv ind i flygtninge- og integrationsindsatsen. Mødet har affødt flere konkrete initiativer og resulteret i flere ansøgninger til integrationspuljen.

 • Kolding Kommunes integrationspulje har bevilget midler til initiativer, som alle indeholder elementer af frivillighed. Blandt andet er der bevilget midler til så forskellige initiativer som samtalesaloner i Mungopark, udvikling af integrationsspil, madklubber med jobperspektiv og meget mere.
 
 • Nyankomne flygtninge inviteres hver måned til møde i Frivillighuset. På møderne informeres de om de frivillige tilbud, som findes i Kolding Kommune, og flere foreninger deltager på skift på møderne.
 
 • Der afholdes kvartalsvise møder mellem Jobcenter Kolding og de etniske foreninger. Det er møder, hvor der blandt andet er fokus på sundhedsfremme, beskæftigelse, fritidsjobs m.v.
 
 
          Samlet vurdering af indsatsområde 1:
Foreningslivet og civilsamfundet spiller en stor rolle i flygtninge- og integrationsindsatsen. Der har været stor fokus på både at mobilisere etniske danskere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationspuljen kan bidrage til, at dette indsatsen fortsætter også efter projektets ophør.
         
 1. Modtagerguide og kontaktfamilier
Alle nyankomne flygtninge bliver tilbudt en modtagerguide, som er en landsmand, der i de første dage kan hjælpe nyankomne flygtninge med helt praktiske ting, såsom indkøb, tage bussen m.v.
 
Herudover bliver alle nyankomne præsenteret for mulighed for at få en dansk kontaktfamilie. Det er en koordinator hos dansk flygtningehjælp, som foretager matchet mellem flygtninge og danske kontaktfamilier, men også Kolding Provsti matcher flygtninge og kontaktfamilier.
 
          Samlet Vurdering af indsatsområde 2:
Der er tale om en indsats, som primært løses af frivillige kræfter, og som der er så stor efterspørgsel efter, at der p.t. er ventelister til. Indsatsen bør fortsætte efter projektets afslutning.      
 
 1. Traumatiserede flygtninge
Dansk Flygtningehjælp og det kommunale projekt ”Trappen” har i fællesskab udviklet et tilbud, som retter sig mod at give traumatiserede flygtninge et tilbud om en frivillig mentor. Der er p.t. kun foretaget ét match. 
 
          Samlet vurdering af indsatsområde 3:
Der er ikke stor efterspørgsel efter tilbuddet, men da der er tale om en indsats, som primært løses af frivillige kræfter bør indsatsen og tilbuddet bevares, hvis der skulle opstå behov for det.
         
 1. Mødregrupper
Der er arbejdet med at inddrage frivillige i.f.t. at forhindre flygtninge- og indvandrerkvinder i at blive isoleret under barsel.
 
Tanken er at udvikle et tilbud, hvor både kvinder, der er på barsel (frivilligt) kan møde op og kvinder, som går på sprogskole, kan få tilbudt undervisning.
 
          Samlet vurdering af indsatsområde 4:
Initiativer bør forankres hos Frivillighuset, som har mulighed for at koordinere tilbuddet ved hjælp af frivillige.
 
Tilbuddet vil være relevant for 3 målgrupper; gravide, der oplever graviditeten som en barriere i forhold til en beskæftigelsesrettet indsats, kvinder på barsel (frivillig deltagelse) og kvinder, der har afsluttet deres barsel og oplever udfordringer med at få hverdagen til at fungere, og hvor dette er en barriere i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats.
 
 
 1. Flygtninge ind på arbejdsmarkedet via frivillige
Kolding kommune har deltaget i en del møder og sammenhænge, hvor der er blevet informeret om flygtninge- og integrationsindsatsen. Formålet har været at få erhvervsnetværk og erhvervsledere til at bringe deres netværk i spil i forhold til at bringe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet.
 
På det seneste møde var der deltagelse af en flygtning, som fortalte om sit liv i Danmark med særlig vægt på betydningen af at have et dansk netværk, som kan hjælpe med at komme ind på arbejdsmarkedet.
 
          Samlet vurdering af indsatsområde 5:
Det senest møde har resulteret i, at medlemmer fra erhvervsklubben har meldt sig som erhvervsmentorer, og der er lavet aftaler om at gentage arrangementet for flere erhvervsklubber.
 
Der er tale om et initiativ, som primært løftes af frivillige kræfter, og som potentielt kan bringe flere flygtninge ind i et netværk, om kan føre til beskæftigelse. Som en sidegevinst kan sådanne initiativer være med til at nedbryde barrierer og fordomme og flygtninge. Det kan overvejes om initiativet kan/skal systematiseres ved at lave et forum for videndeling og erfaringsudveksling mellem erhvervsmentorerne.
 
Rapportens anbefalinger til kommunerne
Evaluering peger på, at det er vigtigt, der er afsat kommunale ressourcer til at iværksætte og styrke samarbejdet med de frivillige.
 
Jobcenter Kolding ansatte pr. 1. januar 2016 en flygtningekoordinator, som skal have fokus på at udvikle civilsamfundsinddragelsen og koordineringen i flygtninge- og integrationsindsatsen.
 
Herudover peger evalueringen også på vigtigheden af, at flygtninge- og integrationsindsatsen er koordineret mellem de kommunale forvaltninger. Arbejdsmarkedsudvalget igangsatte på sit møde den 1. marts 2017 en drøftelse af, hvordan integrationsindsatsen kan koordineres på tværs af forvaltninger og politikområder i Kolding Kommune. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Jobcenter Kolding og Business Kolding afholdt fredag den 10. juni 2016 et datingarrangement mellem flygtninge og lokale virksomheder. En efterfølgende evaluering viste, at arrangementet havde skabt praktikpladser, løntilskudsjob, sprogpraktikker, IGU forløb m.v.  Herudover viste evalueringen, at virksomhederne generelt var positive overfor arrangementet, der blev afholdt som et bruncharrangement på Kolding uddannelsescenter (KUC)
 
Flere virksomheder gav dog også udtryk for, at der til arrangementet den 10. juni 2016 var for mange kandidater i forhold til antallet af virksomheder. Blandt andet på den baggrund blev det besluttet at tilpasse arrangementet, således at der var større overensstemmelse mellem antallet af kandidater og antallet af virksomheder. Herudover blev det besluttet, at datingarrangementet næste gang skulle henvende sig til både flygtninge og jobklare kontanthjælps- og dagpengemodtagere.
 
På baggrund af evalueringen besluttede Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde den 5. oktober 2016, at gentage succesen og afvikle et nyt datingarrangement fredag den 3. marts 2017 fra kl. 08.00 – kl. 10.00 hos Würth på Montagevej i Kolding. 
 
14 virksomheder var tilmeldt, og i alt 40 kandidater var udvalgt til at deltage.
 
Kandidaterne havde på forhånd udarbejdet et mini cv, som de tilmeldte virksomheder fik tilsendt forud for arrangementet. Formålet var, at virksomhederne på forhånd kunne udvælge kandidater, som de gerne ville i dialog med.
 
Evaluering
Virksomhederne er den 9. marts 2017 i en mail blevet bedt om at evaluere arrangementet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at evalueringen tages til efterretning, og
 
at det drøftes, hvorvidt der fremover skal afvikles branchespecifikke datingarrangementer.  

Sagsfremstilling

 
Jobcenter Kolding og Business Kolding afholdt fredag den 10. juni 2016 et datingarrangement mellem flygtninge og lokale virksomheder. En efterfølgende evaluering viste, at arrangementet havde skabt praktikpladser, løntilskudsjob, sprogpraktikker, IGU forløb m.v.  Herudover viste evalueringen at virksomhederne generelt var positive overfor arrangementet, som blev afholdt som et bruncharrangement på Kolding uddannelsescenter (KUC).
 
Flere virksomheder gav dog også udtryk for, at der til arrangementet den 10. juni 2016 var for mange kandidater i forhold til antallet af virksomheder. Blandt andet på den baggrund blev det besluttet at tilpasse arrangementet, således at der var større overensstemmelse mellem antallet af kandidater og antallet af virksomheder. Herudover blev det besluttet, at datingarrangementet næste gang skulle henvende sig til både flygtninge og jobklare kontanthjælps- og dagpengemodtagere.
 
På baggrund af evalueringen besluttede Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde den 5. oktober 2016 at gentage succesen, og afvikle et nyt datingarrangement fredag den 3. marts 2017 fra kl. 08.00 – kl. 10.00 hos Würth på Montagevej i Kolding. 
 
14 virksomheder var tilmeldt, og i alt 40 kandidater var udvalgt til at deltage.
 
Kandidaterne havde på forhånd udarbejdet et mini cv, som de tilmeldte virksomheder fik tilsendt forud for arrangementet. Formålet var, at virksomhederne på forhånd kunne udvælge kandidater, som de gerne ville i dialog med.
 
Evaluering
Virksomhederne er den 9. marts 2017 i en mail blevet bedt om at evaluere arrangementet. Halvdelen af de deltagende virksomheder har svaret på nedenstående spørgsmål:
 
 1. Har du på baggrund af arrangementet lavet konkrete aftaler om ansættelse af en af kandidaterne i f.eks. praktik/løntilskud/ordinært arbejde?
 2. Har du planer om at ansætte en af kandidaterne i enten praktik/løntilskud eller ordinært arbejde?
 3. Har du anbefalet eller kunne du finde på at anbefale en af kandidaterne til en i dit netværk?
 4. Har du øvrige kommentarer til arrangementet (f.eks. de fysiske rammer, indlæggene på dagen, var flygtningene var forberedte nok? - eller andet?)
 
 1. Resultat af besvarelserne i.f.t. konkret aftaler om ansættelse af en af kandidaterne i f.eks. praktik/løntilskud/ordinært arbejde:
 • 1 praktikforløb igangsat med henblik på ordinær ansættelse
 • Der er planlagt 14 samtaler med henblik på ansættelse i vikariater, heraf er 4 på nuværende tidspunkt ansat som tilkaldevikarer, og 1 har på nuværende tidspunkt haft tilkaldevagt i en virksomhed
 • 1 har været til samtale med henblik på praktik og løntilskud 
 • Herudover har 2 virksomheder, der ikke deltog i arrangementet, på baggrund af cv´erne udvalgt 2 kandidater til samtale. Heraf er der i det ene tilfælde indgået aftale om opstart i et 13 ugers praktikforløb.
 
 1. Har du planer om at ansætte en af kandidaterne i enten praktik/løntilskud eller ordinært arbejde:
 • 4 personer påtænkes ansat i praktikforløb
 • 1 virksomhed ønsker at ansætte 1 lærling 
 • 1 samtale afholdt med henblik på vikariat i løbet af foråret
· 2 planlagte samtaler med henblik på vikariater i foråret
 
 1. Resultat af besvarelserne i.f.t. at anbefale en kandidat i eget netværk:
 • Alle 6 virksomheder svarer, at de gerne anbefaler kandidater til eget netværk.
 
 1. Resultat af besvarelserne i forhold til arrangementet og dets afvikling:
 • Meget forberedte kandidater
 • Fantastisk sted at afholde arrangementet
 • Optimale rammer
 • Passende balance mellem taler og dating
 • For få kandidater i.f.t. antallet af virksomheder
 • Havde været optimalt at alle virksomheder kunne være i kantinen
 • Mange kandidater med samme kvalifikationer
 • Jobsøgerne bør være mere konkrete på deres jobønsker
 • Flygtningene talte rigtig godt dansk
 • Godt med både flygtninge og jobklare kontant- og dagpengemodtagere. 
 
 
Der er desuden indledt dialog mellem Integrationsafdelingen og et par af de deltagende virksomheder om at indgå i tættere samarbejde omkring flere kandidater.  
 
Der var under arrangementet en virksomhed, som foreslog, at datingarrangementerne fremover afholdes mere branchespecifik, således at der i højere grad tages udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

På møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 1. marts 2017 blev indhold i Strategi for danskundervisning for voksne udlændinge drøftet og arbejdsproces for strategien vedtaget.
 
Med baggrund i udvalgets beslutning har forvaltningen udarbejdet et udkast til strategien, som drøftes på mødet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at udvalget drøfter udkastet til Strategi for danskundervisning for voksne udlændinge i Kolding Kommune.

Sagsfremstilling

På møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 1. marts 2017 blev indhold i Strategi for danskundervisning for voksne udlændinge drøftet og arbejdsproces for strategien vedtaget.
 
Med baggrund i udvalgets beslutning har forvaltningen udarbejdet et udkast til strategien, som drøftes på mødet. Det forventes, at en endelig vedtagelse af strategien kan ske i maj, hvor den også behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget.
 
Den indledende proces – indhentning af evidensbasseret viden
For at kunne sætte en kvalificeret politisk ramme og retning for danskundervisningen for voksne udlændinge i Kolding Kommune, har relevante parter og evidensbasserede rapporter været inddraget i forarbejdet.
 
Den indledende proces for strategien indeholder følgende elementer:
 • Medarbejdere:
  • Indledende drøftelse i Forvaltnings- og Lokal MED samt høring af udkast til strategien
  • Interview af Dansk+ lærere ved Sprogskolen Kolding
 • Sprogleverandører:
  • Interview af leder og medarbejder fra Job & Sprog
  • Interview af forstander og medarbejder fra Sprogskolen Kolding
 • Børne- og Uddannelsesforvaltningen: interview af direktør og medarbejder
 • Kursister fra Sprogskolen Kolding har bidraget ved interview
 • Virksomheder er blevet interviewet
 • Andre samarbejdspartnere: forskellige uddannelsesinstitutioner inddrages for bidrag til strategien
 • Evalueringer og undersøgelser:
  • Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) / ”Benchmarking og effektivitet af danskuddannelse for udlændinge” samt ”Kvalitetsindikatorer for danskuddannelsen til voksne udlændinge”
  • Deloitte / ”Analyse af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet / ”God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning”
 
Fokuspunkter i Strategi for danskundervisning for voksne udlændinge
Det overordnede mål for danskundervisningen er at gøre kursisterne i stand til at mestre det danske sprog i en sådan grad, at de kan varetage et job eller gennemføre en uddannelse. Samtidig skal undervisningen underbygge, at kursisterne bliver en del af og kan begå sig i det danske samfund.
 
Sprogleverandørernes kerneopgave er derfor at undervise i det danske sprog og samtidig må de indtage en både udfordrende og koordinerende rolle i samspillet med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og den enkelte kursist for at nå målet. Der er stort fokus på en kombineret undervisning, der veksler mellem sprogundervisning i autentisk hverdagsdansk og praktik i en virksomhed, hvor sproget skal anvendes og forstås.
 
De centrale fokuspunkter, der til sammen skal fremme kvaliteten og rammesætte danskundervisningen i Kolding Kommune, er:
 
 • Fleksibilitet både i forhold til undervisningstidspunkter og metode
 • Styrket samarbejde og netværk mellem underviser, jobkonsulent og integrationsrådgiver
 • Styrkelse af informationsniveau og forventningsafstemning med virksomhederne om praktik og job
 • Udvikling og videreuddannelse af medarbejderne i sprogcentret
 • IT-løsninger og teknologi i undervisningen
 • Udvikling af frivillignetværk og forskellige former for sprogtræning
 • Samspil med øvrige uddannelsesinstitutioner i Kolding Kommune.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2017

Godkendt med de foreslåede rettelser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-06-2017

Godkendt.

Resumé

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i marts 2017, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til en velkomstdag i Legeparken for nytilkomne flygtninge og alle andre interesserede.
 
Forvaltningen har undersøgt mulighederne og foreslår, at der gennemføres en velkomstdag i september 2017. Til at gennemføre dagen bør der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af kommunens forvaltninger og Multikulturelt Forum. Arbejdsgruppen skal udarbejde et endeligt program og sikre gennemførsel af dagen.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udfærdige et endeligt forslag til program for en velkomstdag i legeparken.
 
at der afsættes en ramme på 60.000 kr. som tages fra Integrationspuljen til arrangementet, og at formandskabet godkender det endelige budget.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har undersøgt mulighederne for at afholde en velkomstdag for flygtninge i Legeparken.
 
Der foreslås en velkomstdag, hvor formålet er at præsentere flygtninge for ’livet i Kolding Kommune’. Her vil der være repræsentanter med boder eller aktiviteter fra kommunens forskellige forvaltninger og civilsamfundet.
 
Kolding Kommunes forvaltninger kan eksempelvis fortælle flygtningene om (a) job og uddannelse, (b) børne- og ungdomsliv, (c) kultur og foreningsliv mv. Samtidigt kan forskellige foreninger deltage med boder og aktiviteter og derved hjælpe flygtningene til nye netværk.
 
Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne i Kolding Kommune. Multikulturelt Forum skal også sidde i arbejdsgruppen og fungere som medarrangør. Det skal så vidt muligt sikres en bred repræsentation af etniske, kulturelle, fritids- og sportsforeninger på dagen.
 
Arbejdsgruppen skal udarbejde et endeligt program for dagen og sikre gennemførslen.
 
Det anbefales, at der snarest muligt fastsættes en dato til velkomstdagen i september 2017. Det vil undgå konkurrence med andre aktiviteter og helligdage i foråret. Endvidere det vil give aktørerne bedre mulighed for at planlægge relevante aktiviteter.
 
Vejret kan få stor indflydelse på, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres, da der ikke er store indendørs arealer til rådighed i Legeparken.
 
Budget for dagen er ukendt, men et lignende arrangement i Aarhus med 300 deltagere kostede omkring 100.000 kr. Udgifterne kan være til teltleje, bordleje, forplejning, tolkebistand, leje og opstilling af teknisk udstyr til talere mv. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et præcist estimat af udgifterne.
 
Det foreslås, at der afsættes en ramme på 60.000 kr. som tages fra Integrationspuljen til arrangementet. Det endelige budget godkendes af formandskabet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Forvaltningen udarbejder månedligt ledelsesinformationen, der viser:
 
Del 1 – nøgletal for den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet.
 
Under del 1 vises nøgletal for udviklingen i ledighedsprocenten, øvrige borgere på ydelse samt udviklingen i antal arbejdspladser.
 
Del 2 - udvikling i antallet af borgere tilknyttet Jobcenter Kolding.
 
Under del 2 vises udviklingen det seneste år for alle målgrupper.
 
Del 3 – status på de væsentligste persongrupper i beskæftigelsesindsatsen.
 
Under del 3 vises for den enkelte målgruppe tilgang og afgang i antallet af borgere, varighed og udvikling i aktivering fordelt på tilbudstyper. Hertil en status på personer omfattet af 225 timersreglen.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 
 
 
 
 
 
 
 
Del 1 – nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedsområdet
 
Formålet med de månedsvise nøgletal er at give en status på de mest centrale indikatorer for beskæftigelsesindsatsen i forvaltningen.
 
I Kolding Kommune var ledighedsprocenten i januar 2017 4,1 pct. Samme tal i januar 2016 var 4,0 pct., hvilket svarer til et fald i antallet af borgere på 8.
 
Andelen af øvrige ydelsesmodtagere, dvs. alle ydelsesmodtagere undtagen jobklare ledige, udgjorde i januar 2017 19,3% af arbejdsstyrken i Kolding Kommune. Samme tal var i januar 2016 på 19,4%, hvilket svarer til et fald i antallet af øvrige ydelsesmodtagere på 83.
 
Der var i december 2016 i alt 36.302 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Kolding Kommune. Det er en stigning på 776 fuldtidsbeskæftigede i forhold til december 2015.
 
Antallet af arbejdspladser i Kolding Kommune var i december 2016 i alt 41.020 fuldtidsbeskæftigede. Det er en stigning på 1.289 arbejdspladser (fuldtids) i forhold til december 2015.
 
 
 
 
 
 
Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper
 
* Grundet efterregistreringer af nye sygedagpengeforløb vil sagstallet, specielt for den seneste måned, blive øget ved næste opdatering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal, efter ønske fra Arbejdsmarkedsudvalget, udarbejde en statusopfølgning hver 3. måned på brugen af sanktioner i jobcentret.  
 
Statusopdateringen indeholder opdaterede tal på andelen af sanktionerede kontanthjælpsmodtagere (job- og aktivitetsparate) samt dagpengemodtagere i Kolding Kommune.
 
Tallene viser bl.a., at for de jobparate kontanthjælpsmodtagere er der siden 4. kvartal 2014 sket en stor stigning i andelen af sanktioner, og i 2016 ligger Kolding kommune over både landsgennemsnittet og klyngegennemsnittet.
 
Hos de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er der siden 4. kvartal 2014 sket en generel stigning i andelen af sanktioner. Andelen ligger dog stadig noget under lands –og klyngegennemsnittet.  

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 24. august 2016 blev det besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skulle følge op på status på sanktioner hver 3. måned.
 
Rådighedsforpligtigelsen og brug af sanktioner
Borgere, der modtager en offentlig ydelse som dagpenge eller kontanthjælp, er omfattet af ret og pligt reglerne. Det vil sige, at borgeren på den ene side har ret til et tilbud, og på den anden side også har pligt til at tage imod et tilbud og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 
Hvis det vurderes, at en ledig borger ikke opfylder rådighedsforpligtigelsen på tilfredsstillende vis, kan borgeren sanktioneres på forskellig vis. A-kassen kan give dagpengemodtagerne sanktioner, og jobcentret kan sanktionere kontanthjælpsmodtagerne.
 
For dagpengemodtagere er reglerne beskrevet i Lov om arbejdsløshedsforsikring, Bekendtgørelse om rådighed og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For kontanthjælpsmodtagere er reglerne beskrevet i Lov om en aktiv socialpolitik.
 
Formelle regler ift. sanktioner
Jobcentret skal rådgive borgeren om ret og pligt reglerne – herunder også muligheden for mulig sanktion, hvis reglerne ikke overholdes.
 
Hvis jobcentret vil give borgeren en sanktion, skal borgeren parthøres, inden en mulig sanktion iværksættes. Årsag til sanktion og dens karakter skal være udførligt beskrevet. Partshøringen sker via brev (e-boks), hvor borgeren har en svarfrist på 7-10 dage. Borgeren sanktioneres, hvis denne enten ikke svarer på partshøringen, eller der er mangelfuld eller ugyldig begrundelse.
 
Særligt ift. de aktivitetsparate
I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal jobcentret være særlig opmærksom i forbindelse med sanktioner. Jf. lovgivningen skal alle rimelige muligheder for at komme i kontakt med borgeren være udtømte, før der indstilles til en sanktion, og alle forholdsregler skal være taget for at sikre kontakten til borgeren.  
 
Der, hvor sanktioner ikke fremmer rådigheden, skal der ikke gives en sanktion. Kommunen skal altid foretage en socialfaglig vurdering af, om der er særlige omstændigheder, der gør, at borgeren ikke skal sanktioneres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle tal på sanktioner
 
Andel sanktionerede ledige – A-dagpenge
Klyngekommuner for A-dagpenge: Billund, Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Hedensted, Helsingør, Herning, Holstebro, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Rebild, Silkeborg, Sorø, Stevns, Vallensbæk, Varde, Vejle, Viborg, Aarhus
 
 
Andel sanktionerede ledige – Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 
Klyngekommuner for kontanthjælp: Bornholm, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikshavn, Halsnæs, Hjørring, Kolding, Køge, Mariagerfjord, Morsø, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Sønderborg, Thisted, Vejle, Vesthimmerland, Aalborg.
 
 
 
 
 
 
 
 
Andel sanktionerede ledige – Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 
Klyngekommuner for kontanthjælp: Bornholm, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikshavn, Halsnæs, Hjørring, Kolding, Køge, Mariagerfjord, Morsø, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Sønderborg, Thisted, Vejle, Vesthimmerland, Aalborg.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

I 2014 blev projekt ”Tandpleje for udsatte” etableret i samarbejde mellem Tandplejen og Jobcentret. Projektet gennemføres i samarbejde med frivillige privatpraktiserende tandlæger, personale fra økonomisk rådgivning og tandplejen samt Folkekøkkenet.
 
Formålet har været at fremme udsatte borgeres tandsundhedstilstand. Via opsøgning, rådgivning og støtte har man søgt at gøre det nemmere for udsatte borgere at benytte eksisterende muligheder for tandpleje og tandbehandling. Der er ikke stor søgning til projektet længere, hvilket giver anledning til at overveje, om andre grupper kan få gavn af tandpleje tilbuddet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at status på ”Tandpleje for udsatte” tages til efterretning
 
at projektet i sin oprindelige form forsætter med de to gange to gange rådgivning i Folkekøkkenet i 2017 og at antal gange kan øges, hvis der er behov for det
 
at projektet udvides til andre målgrupper og andre lokaliteter indenfor den oprindelige bevillingsramme.

Nyt forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at status på ”Tandpleje for udsatte” tages til efterretning,
 
at projektet i sin oprindelige form forsætter med de to gange rådgivning i Folkekøkkenet i 2017, og at antal gange kan øges, hvis der er behov for det, og
 
at projektet udvides til andre målgrupper og andre lokaliteter indenfor den oprindelige bevillingsramme. Der foreslås en progressiv model, hvor borgerne får tandbehandling som en valgmulighed.

Sagsfremstilling

I 2014 blev projekt Tandpleje for udsatte etableret i samarbejde mellem Tandplejen og Jobcentret. Projektet gennemføres i samarbejde med frivillige privatpraktiserende tandlæger, personale fra økonomisk rådgivning og tandplejen samt Folkekøkkenet.
 
Formålet har været at fremme udsatte borgeres tandsundhedstilstand. Via opsøgning, rådgivning og støtte har man søgt at gøre det nemmere for udsatte borgere at benytte eksisterende muligheder for tandpleje og tandbehandling.
 
Der er udarbejdet en rapport som viste, at borgerne benytter tilbuddet og er glade for rådgivningen, selvom lovgivningen opleves som vanskelig at gennemskue. Rapporten viste også, at der er barrierer i form af initial egenbetaling og behov for støtte til at komme afsted, som endnu ikke er afklaret. Det arbejdes der fortsat på.
 
Projektet er godkendt til at fortsætte til udgangen af 2017, eventuelt længere hvis midlerne ikke er brugt. Nogle af projektets midler er anvendt til ekstra timer til specialtandplejen som følge af flere indskrevne via projektet.
 
Borgerne er i perioden blevet gjort opmærksomme på tilbuddet dels via opslag på alle kommunens væresteder og institutioner for udsatte borgere, dels via uddeling af pjecer de samme steder.
 
I alt 135 borgere har opsøgt rådgivningen i Folkekøkkenet i perioden september 2014 til udgangen af 2016. Efterspørgslen i Folkekøkkenet er faldet markant i efteråret 2016, hvorfor der kun er planlagt to åbne konsultationer i foråret 2017 og to i efteråret 2017.  I samme periode er antallet af ind-visiterede voksne i specialtandplejen, heraf en del direkte eller indirekte via rådgivningen i Folkekøkkenet, steget fra 162 i 2014 til 231 i 2016.
 
Ultimo 2016 var der 546.206 kr. tilbage af den oprindelige bevilling.
Det foreslås på den baggrund, at projektet omfattende opsøgning, rådgivning og støtte -  eksempelvis via jobcentret -  udvides og målrettes andre udsatte grupper og i andre lokaliteter.
 
Det kunne være uddannelses- og aktivitetsparate unge, aktivitetsparate over 30 år, ressourceforløbsborgere m.v. idet der er belæg for, at udover at tandbehandling fravælges/nedprioriteres hvis økonomien er belastet, kan en dårlig tandstatus være med til at fastholde borgere udenfor arbejdsmarkedet, fordi det opleves som svært at gå ud og søge job, hvis man har tandpine, eller mangler tænder at smile med.
 
Et projekt fra Vordingborg kommune omfattende 49 ex-misbrugere, der alle blev hjulpet til den nødvendige tandbehandling, medvirkede til at ca. 50 % efterstående kom i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det var mere end de 20% folkene bag havde forventet.
 
Såfremt projektet fortsætter i sin oprindelige form med de to gange to gange rådgivning i Folkekøkkenet i 2017 (antal øges efter behov) anbefales, at tandplejen bemyndiges til sammen med Jobcentret, efter inddragelse af udsatteråd og udviklingskonsulent fra afdelingen for strategisk design, at re-designe, udvikle og afprøve projektet tandpleje for udsatte i en anden sammenhæng.
Formålet er gennem opsøgning, rådgivning og støtte at medvirke til at udsatte borgere får adgang til den nødvendige tandbehandling og derigennem forbedrer deres muligheder for at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Projektet forventes fortsat varetaget af personale fra økonomisk rådgivning/ pension (som nu) og tandlægekonsulenterne/ evt. frivillige tandlæger (som nu).
 
Besøgene kan finde sted på en af den kommunale tandplejes klinikker, eksempelvis Centralklinikken Riis Toft, efter kl. 15, hvor der kan findes plads.
 
Ligeledes arbejdes videre med muligheder for at imødekomme den initiale egenbetaling, hvis den er en barriere.
 
Midlerne til ovenstående findes indenfor bevillingen på de 546.206 kr.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

Godkendt.
Sagen oversendes til Arbejdsmarkedsudvalget til beslutning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2018-2021.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

 
at bygningsvedligeholdelse for Arbejdsmarkedspolitik 2018-2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2018-2021 for ejendomme under Arbejdsmarkedspolitik.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet Energiredegørelse 2016 for årene 2014-2016. Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale bygninger fra 2014-2016. Disse forbrugsoversigter er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
 
at Energiredegørelsen 2016 for Arbejdsmarkedspolitik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale bygninger fra 2014-2016. Disse forbrugsoversigter er vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.
Der er ligeledes udarbejdet en samlet oversigt for Kolding Kommune for perioden 2006-2016.
 
Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:
- Nye mål for energibesparelser i de kommunale ejendomme for 2022
- Investeringer i energioptimerende tiltag
- Kommunale ejendommes samlede forbrug af el, vand og varme.
- Forbruget under de enkelte ejendomme og sammenlagt for politikområde
- Kommunale ejendommes samlede miljøbelastning
 
Redegørelsen er udarbejdet som en årlig afrapportering i forbindelse med Energihandleplan III, som løber i perioden 2015-2022. Den er dermed en opdatering hvordan forbruget ændrer sig, i takt med de investeringer der laves. Der hvor forbruget mod forventning er steget, er der redegjort for årsagerne til det.
 
 
 
El og vand forbruget har opnået fald over en lang periode og i 2016 er det mere eller mindre stagneret. Varmeforbruget er steget i 2015-2016. Årsagen til dette skyldes primært:
-    Ændret brug af bygninger
- Udfordringer med styring af varme og ventilation
- Højere krav til indeklimaet, får brugere til at skrue op for temperaturen
- Grundet den mindre varmeudstråling fra LED lyskilder end fra traditionelle lyskilder, kan varmeforbruget øges.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lis Ravn Ebbesen (F) fremsender mail af 7. marts 2017, med følgende punkt til dagsordenen i marts måned 2017:
 
”Lis Ravn Ebbesen SF og Oluf Lykke Nielsen DF forslår
at muligheden for at oprette en socialøkonomisk virksomhed, der påtager sig den opgave at understøtte gamle håndværk i Christiansfeld undersøges.
I den tidligere Christiansfeld Kommune uddannede deres aktiveringsprojekt ledige i at sætte rør i de egestammer, der bruges i brøndene, og brønde blev fremstillet og solgt. Men skal de karakteristiske brønde fremover bestå skal den viden gives videre til kommende generationer. Gram Slot har en håndværker afdeling med speciale i renovering og fremstilling af materialer til brug for renovering.
Det undersøges om en landsdækkende socialøkonomisk virksomhed eller Gram slot kunne være interesseret.
Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om at sagen oversendes til arbejdsmarkedsudvalget til foranstaltning”.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at udvalget drøfter forslaget.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at oversende sagen til Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at muligheden undersøges for oprettelse af en social økonomisk virksomhed, der kan understøtte gamle håndværk i Christiansfeld.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt at forvaltningen undersøger muligheden for at oprette en socialøkonomisk virksomhed, der kan understøtte gamle håndværk i Christiansfeld.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at anbefalingerne drøftes.

Sagsfremstilling

På møde i Arbejdsmarkedsudvalget i september 2016 blev der bevilget penge til en ekstern analyse.
 
Formålet med analysen er at udpege potentialer for højere beskæftigelse i Kolding på tværs af forskellige målgrupper. Analysen skal munde ud i en række anbefalinger til indsatser, som kan minimere antallet af ledige eller forkorte længden af deres ledighed.
 
Konsulentfirmaet Mploy vil på mødet præsentere resultaterne af analysen.    

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren vil på mødet give en orientering om udvalgt nyt fra arbejdsmarkedsområdet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren orienterede om:
 
 • Samarbejde med politiet om radikalisering
 • Kultur på recept
 • Orientering om fællesseminaret
 • Arrangement om Integrations- og mangfoldighedspriserne
 • Huset Venture
 • Tilpasning af boliger.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om  der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2017

Godkendt.