Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 9. okt 2018 kl. 13:00

Fritids- og Idrætsudvalget

Mødelokale 106

Referat

Resumé

Nye regler vedr. momsrefusionsordning for regioner og kommuner.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at mindre udgiften på 1,8 mio. kr. for 2018 og fremover overføres til Økonomiudvalget.

 

at beløbet genbevilges, såfremt reglerne ændres, så de momsregistrerede haller kan modtage uændret tilskud.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Forslagene indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 27. marts 2017 1,8 mio. kr. til Fritids- og Idrætspolitik som følge af, at Økonomi og Indenrigsministeriet præciserede reglerne omkring momsrefusion ved tilskud til momsregistrerede modtagere. Man fastslog i momsrefusionsordning for regioner og kommuner, at der ikke ud fra positivlistens bestemmelser kan hjemtages moms af et tilskud ydet af en kommune til en fuldt ud momsregistreret tilskudsmodtager.

 

Kolding Kommune indgår hvert år leje- og støtteaftale med 11 haller. Kolding Kommune gennemgik disse aftaler og konstaterede, at der er 8 fuldt ud momsregistrerede haller, hvoraf Kolding Kommune ikke kan hjemtage moms af tilskud ydet til disse haller.

 

Konsekvensen heraf var en merudgift på 1,8 mio. kr. årligt for Kolding Kommune ved uændret tilskud til hallerne.

 

Nye regler:

Ifølge de nye regler, der følger af den ny momsbekendtgørelse, der gælder fra og med 2018, er der følgende ændringer i forhold til tidligere:

 

Driftstilskud:

Til og med 2017, var det en betingelse for at hjemtage momsrefusion efter bestemmelserne i positivlisten, at tilskudsmodtager ikke havde fuld fradrag for sine momsudgifter hos SKAT. Det er ændret, så der uanset hvilken fradragsret, tilskudsmodtager har hos SKAT, kan hjemtages moms via positivlisten.

 

Denne nye ændring indebærer, at de 1,8 mio. kr. bevilget af Byrådet 27. marts 2017 ikke skal bruges. Beløbet, 1,8 mio. kr. tilbageføres til økonomiudvalget.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en mindre udgift fra 2018 på 1,8 mio. kr. årligt. Beløbet tilføres kassen via tillægsbevilling (2018 og 2019) og via rammekorrektion (fra 2020 og frem).


Resumé

Ultimo 3. kvartal 2018 er forventningerne til Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter 2018 følgende:

-      Regnskabet forventes at være lig det korrigerede budget.

-      Der forventes ingen overførsel til 2019

-      Fritids- og Idrætspolitik er ikke under pres.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget 9. oktober 2018.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Godkendt.  

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen ultimo 3. kvartal 2018 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

 

Beløb i hele 1.000 kr.):

Fritids- og Idrætspolitik

Korrigeret

Budget

Forbrug

Forbrugs­procent

31/9-18

Forbrugs­procent

31/9-17

Note

Fritid og Idræt

33.657

24.759

73,6*

79,8

Fritidsfaciliteter

28.785

22.974

79,8

76,8

 

Vandrerhjem og KUC

1.632

511

31,3

74,0

 

Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter

16.161

18.128

112,2*

92,0

 

Lystbådehavne

-125

-91

72,8

73,0

I alt

80.110

66.281

82,7

81,6

 

 

*Note: På grund af ændret regnskabspraksis er der foretaget budgetomplaceringer fra Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter til Fritid og Idræt jf. budgetforlig 2018. Endvidere er gebyrindtægter vedr. lokaler ikke bogført, vil ske i oktober 2018.

 

Bemærkning til ØK: Der er ingen yderligere bemærkninger.

 

Yderligere bemærkninger: Der er ingen yderligere bemærkninger.


Resumé

Forslag til udmøntning af vedtagelserne i forbindelse med budgetforlig 2019 med overslagsår på Fritids- og Idrætsudvalgets område fremgår af de enkelte noter anført under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget 09/10 2018.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at udvalget godkender forslag til budgetrealisering.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

I nærværende dagsordenspunkt behandles vedtagelserne i forbindelse med budgetforlig 2019 med overslagsår.

Fritids-og Idrætsudvalget blev pålagt at spare 1,0 mio. i 2019 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. Disse besparelser blev på møde i Fritidsudvalget 29. august besluttet udmøntet på følgende måde:

Note

Fritids- og Idrætspolitik

Drift – reduktioner

2019

2020

2021

2022

Budget

2019

Korrigeret budget 2019

 

 

- 1.000 kr. -

 

 

1

Fritidsklubber

-142

-242

-242

-242

2.583

2.441

2

Kolding som Elitekommune

-100

-100

-100

-100

2.248

2.148

3

Voksenundervisning

-125

-250

-250

-250

3.963

3.838

4

Initiativpuljen

-28

-28

-28

-28

100

     *72

5

Foreningspuljen

-50

-50

-50

-50

794

744

6

Idræt for alle

-144

-288

-288

-288

518

374

7

Sjov lørdag

-56

-100

-100

-100

178

*122

8

Mindre sportsmarkedsføringsaftaler

-153

-153

-153

-153

153

0

9

Hædring af mestre

-25

-25

-25

-25

90

65

10

Fritidsfesten

-25

-25

-25

-25

160

135

11

Reduktion lokaletilskud

0

-650

-700

-700

36.702

36.702

12

Helhedsplan KFUM

-95

-95

-95

-95

95

0

13

Maskiner og køretøjer, stadion

-57

-57

-107

-107

588

531

 

 

Note 1

Fritidsklubber

Tilbuddet med foreningsdrevne fritidsklubber reduceres, men der vil fortsat være et tilbud om aktiviteter i alle skoledistrikter i forlængelse af skoledagen for børn fra 4.-6. klasse.

Forslag: Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at udmønte reduktionen.

Beslutning fra fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 25-9-2018: Fritids- og Idrætsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget pålagde forvaltningen, at udarbejde forslag mod fremtidens klubtilbud.

 

Note 2

Kolding som Elitekommune

En generel besparelse på 100.000 kr. fra projektet.

Forslag: Det pålægges Eliteidrætsrådet at udmønte reduktionen.

 

Note 3

Voksenundervisning

Reduktionen medfører, at der ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksen­undervisning, hvilket kan betyde, at der igangsættes færre hold, eller der ikke ydes pensionisttilskud. 

Forslag: Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at sikre udmøntning af reduktionen.

 

Note 4

Initiativpuljen

Reduktionen medfører, at puljen fremover er på 72.000 kr. Beløbet lægges sammen med den reducerede ramme til ”Sjov lørdag” (se note 7). Den nye pulje skal hedde ”Aktivitetspuljen” og vil få et budget på *194.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene.

Forslag: Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at udmønte  reduktionen og sammenlægge denne med puljen til ”Sjov lørdag”.

 

Note 5

Foreningspuljen

Reduktionen medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

Foreningspuljen skal fremover hedde ”Uddannelses- og Opstartspuljen” og vil få et budget på 744.000 kr.

Forslag: Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at udmønte reduktionen.

 

Note 6

Idræt for alle

Reduktionen indebærer, at støtten til ”Idræt for alle” halveres. Idræt for alle er et tilbud om idræt i dagtimerne. I 2017 havde ”Idræt for alle” 2.883 medlemmer.

Forslag: Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at udmønte reduktionen.

 

Note 7

Sjov lørdag

Reduktionen medfører, at puljen i 2019 er på 122.000 kr. Beløbet lægges sammen med den reducerede ramme til ”Initiativpuljen” (se note 4). Denne nye pulje skal hedde ”Aktivitetspuljen” og vil få et budget på 194.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene.

Forslag: Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at udmønte reduktionen og sammenlægge denne med puljen til ”Initiativpuljen”.

 

Note 8

Mindre sportsmarkedsføringsaftaler

Beslutningen medfører, at det ikke vil være muligt at indgå sportsmarkedsføringsaftaler fra 2019 og frem.

Forslag: Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at nedlægge puljen.

 

Note 9

Hædring af mestre

Arrangementet med hædring af mestre fortsætter, men tilpasses den nye økonomiske situation.

Forslag: Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at udmønte reduktionen.

 

Note 10

Fritidsfesten

Fritidsfesten fortsætter, men tilpasses den nye økonomiske situation.

Forslag: Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at udmønte reduktionen.

 

Note 11

Reduktion af lokaletilskud

Der pågår i øjeblikket en analyse af hele tilskudsområdet med henblik på udvikling af ny model. Den vedtagne reduktion indarbejdes i den ny model.

Forslag: Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at udmønte reduktionen.

 

Note 12

Helhedsplan KFUM

Besparelsen (drift) fjernes, da de er knyttet op på projektet ”Stærk og Sej i Sydvest” da projektet ikke bliver gennemført.

Forslag: Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at udmønte beslutningen.

 

Note 13

Maskiner og køretøjer, stadion

Reduktionen medfører, at den løbende udskiftning og nyanskaffelse af maskiner og køretøjer vil ske med en lavere takt.

Forslag: Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at udmønte reduktionen.

 

Ovenstående besparelser giver i overslagsårene en merbesparelse. Denne merbesparelse anvendes til at udmønte den resterende del af 0,3 % besparelserne fra 2018.


Resumé

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4915 – projekt KFUM/Kvarterhuset.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

Der søges om en anlægsbevilling på 900.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

 

Udgift 2018:     tarzanbane                                         300.000 kr.

Udgift 2018:     helhedsplan                              250.000 kr.

Udgift 2019:     realisering af dele af helhedsplan           350.000 kr.

 

Ansøgningens materielle indhold:

 

Det grønne område, der binder Kvarterhuset og KFUM Hallerne sammen trænger til en fornyelse og revitalisering. Der skal derfor udarbejdes en plan for, hvordan området i fællesskab sættes i spil på ny.

 

Som en del af helhedsplanen, skal der kigges på den nuværende tarzanbane på Den Grønne Linje mellem Kvarterhuset og KFUM Hallerne. Tarzanbanen er nedslidt og trænger til fornyelse. Kvarterhusets bestyrelse har peget på denne som den mest tiltrængte fornyelse for at tilgodese områdets mange børn og unge.

 

Fritids- og Idrætsafdelingen og KFUM Hallerne er i dialog med tre specialforbund; Dansk Dart Union, Dansk Minigolf Union. De tre specialforbund har indgået et forpligtende tværidrætsligt samarbejde med det formål at udvikle et stærkt foreningsfællesskab til fordel for alle 3 forbund. Derfor vil de 3 forbund i 2018-2019 etablere et fælles foreningshus, hvor det er muligt at dyrke dart, petanque og minigolf. Sigtet er at aktivere flere i foreningsidrætten for at bidrage til ikke-motionsvante borgeres sundhed.

 

KFUM Hallerne i Kolding har planer om at skulle ombygges, og fornyes og i den anledning vil det være oplagt at integrere visionerne for de tre forbunds fælles foreningshus i de fremtidige udviklingsplaner for hallerne og de tilhørende udendørsområder.

 

Seniorerne har et helt særligt fokus i de kommende udviklingsplaner. Ved at udvikle fysiske rammer, der henvender sig særligt til denne målgruppe, vil KFUM Hallerne kunne bidrage til at aktivere et bredere spektrum af ældre og udsatte borgere.

 

KFUM Hallerne kan blive det nye Aktivitets-eksperimentarium for Seniorer og en tryg ramme for tætte fællesskaber.

 

Samtidig vil de eksisterende foreninger og brugere i hallerne kunne få tilført en forbedring af de fysiske rammer og en bedre udnyttelse af udearealerne.

 

De tre specialforbund bidrager tilsammen med 100.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplanen.

 

De resterende midler bruges til realisering af dele af helhedsplanen.

 

Projektet gennemføres som et kommunalt projekt med inddragelse af bestyrelsen for Kvarterhuset og KFUM Hallerne.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningens samlede udgift svarer til det på investeringsoversigten for 2018 optagne rådighedsbeløb. De 350.000 kr., der forventes afholdt i 2019 overføres fra 2018 til 2019 med modpost på kassen. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Kolding Byråd besluttede den 20. marts 2018 at ansøge om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. Der er udarbejdet et udkast til en visionsaftale ’Bevæg dig for livet’, der indgås med DGI og DIF med det formål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden.

Udkastet sendes i høring i relevante udvalg, råd, nævn og sammenslutninger. Fristen for høring er den 8. november 2018.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Seniorudvalget, Lokaldemokratiudvalget, Arbejdsudvalget, Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget, Aftenskolesamrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Fritidsrådet, Eliteidrætsrådet, MultiKulturelt Forum, Spejdersamrådet, Kolding Idrætsråd, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at der fremsendes høringssvar til udkast til visionsaftalen Bevæg dig for livet med høringsfrist den 8. november 2018.

Beslutning Fritidsrådet den 09-10-2018

Fritidsrådet udtaler, at man giver sin opbakning til det fremsendte udkast til visionsaftale ”Bevæg dig for livet”, og tilkendegiver at man gerne vil inddrages i det fremtidige arbejde sammen med foreningslivet.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

DGI og DIF arbejder ud fra en fælles vision ’Bevæg dig for livet’, der har som mål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden. Helt præcist er målet, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det betyder blandt andet, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i forening.

Kolding Kommune ønsker at få sundere og gladere borgere ved målrettet på tværs af forvaltninger at arbejde med visionen om at få flere i bevægelse, derfor indgås der en aftale om at blive visionskommune under ’Bevæg dig for livet’. En ’Bevæg dig for livet’ visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunes virke arbejder på at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive via indsatser på alle forvaltningsområder. Der er således tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen.

 

Udkastet til visionsaftalen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DGI, DIF, Kolding Idrætsråd, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Senior- og Socialforvaltningen.

 

Udkastet til aftalen sendes til høring i:

 

 • Kulturudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Teknik- og Klimaudvalget
 • Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Seniorudvalget
 • Lokaldemokratiudvalget
 • Arbejdsudvalget
 • Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget
 • Aftenskolesamrådet
 • Handicaprådet
 • Ældrerådet
 • Fritidsrådet
 • Eliteidrætsrådet
 • MultiKulturelt Forum
 • Spejdersamrådet
 • Kolding Idrætsråd

 

Herefter er den videre proces:

 • Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget den 13. november 2018
 • Godkendelse i Økonomiudvalget den 20. november 2018
 • Godkendelse i Byråd den 27. november 2018
 • Underskrivning af aftalen december 2018

Resumé

I forbindelse med stiftelsen af Kolding IF Fodbold Aps skal der betales leje for benyttelsen af Kolding Stadion til træning og kampe.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at Kolding IF Fodbold Aps betaler en årlig leje, der beregnes med baggrund i Konkurrencestyrelsens model for beregning af markedslejen for fodboldstadions,

 

at lejen opkræves hvert år primo januar,

 

at Kolding IF Fodbold Aps og KIF Fodbold hvert år inden 15. december fremsender en opgørelse over forventede antal timer, der skal anvendes til træning og kampe på banerne ved Kolding Stadion samt det forventede gennemsnitlige antal tilskuere til Kolding IF Fodbold Aps kampe på Kolding Stadion.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding IF Fodbold Aps er et selskab, der er etableret for at varetage kontraktfodbold for Kolding IF Fodbolds hold i 2. division, der træner og spiller sine hjemmekampe på Kolding Stadion.

 

Når en forening eller en del af en forening danner et selskab, bliver selskabsdelen sidestillet med en erhvervsvirksomhed og dermed skal selskabet betale markedsleje for benyttelse af kommunale faciliteter.

 

Lejen udarbejdes med baggrund i Konkurrencestyrelsens model for beregning af markedslejen for fodboldstadions.

 

Konkurrencestyrelsens model er baseret på den enkelte kommunes drifts- og anlægsomkostninger i forbindelse med driften af det anvendte idrætsanlæg samt den af Kolding IF Fodbold Aps forventede benyttelse af Kolding Stadion til træning og kampe set i forhold til den samlede anvendelse af Kolding Stadion.

 

Kolding IF Fodbold Aps skal hvert år inden den 15. december fremsende en opgørelse over det forventede antal timer, der skal anvendes til træning og kampe på banerne ved Kolding Stadion samt det forventede gennemsnitlige antal tilskuere til Kolding IF Fodbold Aps kampe på Kolding Stadion, da denne opgørelse vil indgå i beregningen af den årlige leje for benyttelse af Kolding Stadion. Ifølge en foreløbig opgørelse vil den årlige leje blive på ca. 45.884 kr.


Resumé

Kaizen Karate Do søger om et tilskud på 50.000 kr. i forbindelse med afholdelse af et internationalt stævne i karate den 27. -28. oktober 2018 i Sydbank Arena, Kolding.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at yde et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af internationalt stævne ”Kaizen Open”.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 11-09-2018

Sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Kaizen Karate Do arrangerer den 27. – 28. oktober 2018 for syvende år i træk Kaizen Open i Sydbank Arena, Kolding. Foreningen har formået, at skabe stor interesse om stævnet ved at afvikle det under professionelle rammer, hvilket har medvirket til, at såvel danske som udenlandske landsholdskæmpere tidligere år har deltaget i stævnet.

 

Det forventes, at der i stævnet vil være deltagere indenfor kategorierne børn, kadet, junior, U21 og senior, og samlet set forventes der over 400 deltagere. Det forventes, at mange af deltagerne vil overnatte i Kolding.

 

I bestræbelserne på at tiltrække de bedste internationale udøvere som bl.a. verdensmestrene i Kumite og Kata er et af de vigtigste kriterier for forbund og udøvere, at dommerne skal have høje dommergrader. Der kommer derfor højt graduerede dommere fra Norge, Holland, Schweiz, Tyskland, Storbritannien og Danmark, som skal have dækket omkostningerne i forbindelse med rejse og ophold.

 

Foreningen opererer med et samlet budget på ca. 150.000 kr. for stævnet. Den største enkeltudgift på budgettet er udgifterne til dommere og officials på ca. 50.000 kr. til rejse og ophold, hvorfor der ansøges om støtte til denne udgift.

 

Kaizen Karate Do oplyser, at foreningen siden godkendelsen i 2011 har haft et ambitionsniveau om at skabe vindere samt rummelighed for foreningens medlemmer, uanset om man er eliteudøver eller motionist. Foreningen har løbende oplevet en stor tilgang af medlemmer og tæller på nuværende tidspunkt omkring 100 medlemmer. Klubben er en del af Kolding Elite og har de første elever tilknyttet ordningen på Brændkjærskolen.

 

Foreningen har som vision, at sætte Kolding på landkortet indenfor karatesporten, såvel nationalt som internationalt. De seneste års gennemførelse af Kaizen Open i Kolding har medvirket til en øget interesse for karatesporten i Kolding området.

 

Kaizen Karate Do forespørger endvidere om en repræsentant fra Fritids- og Idrætsudvalget vil sige et par ord på såvel dansk som engelsk i forbindelse med præmieoverrækkelsen lørdag aften den 27. oktober, hvor seniorerne afvikler finalerne i kumite og kata.

 

I 2016 og 2017 blev der hvert år ydet et kommunalt tilskud på 25.000 kr. til Kaizen Open.

 

Der fremsendes vedhæftet budget for Kaizen Open 2018 samt regnskab for 2017 og 2016. Oversigt over Fritidspuljen for 2017 og 2018 fremsendes vedhæftet.

 

Det kan oplyses, at der i 2018 under Fritidspuljen resterer et ikke forbrugt budgetbeløb på 163.500 kr.


Resumé

KIF Brydning ansøger om et tilskud på 40.000 kr. i forbindelse med afholdelse af det internationale brydestævne Kolding Cup 2019.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til udgifterne i forbindelse med Kolding Cup 2019 i brydning,

 

at tilskuddet finansieres af Fritidspuljen,

 

at der senest 4 uger efter arrangementets afvikling indsendes dokumentation for de afholdte udgifter.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Cup i brydning afvikles for 19. gang den 18. – 19. januar 2019 i Sydbank Arena.

 

KIF Brydning har løbende udviklet stævnet i overensstemmelse med deltagernes ønsker og med tiltag, som foreningen har vurderet vil medvirke til, at styrke stævnets position som et af de mest anerkendte internationale stævner i Danmark.

Der udsendes invitationer til alle klubber i Norge, Sverige og Danmark samt et udsnit af klubber i Tyskland, Frankrig, Polen, Rusland, Litauen, Østrig, Holland og Tjekkiet.

De seneste år har der i forbindelse med Kolding Cup været afholdt en Mega Event. I 2018 var det en holdturnering mellem Holland, Polen og Danmark. Konceptet var meget populært, og der afholdes igen i 2019 en event for alle deltagerne. I forlængelse af Mega Event afholdes en banket for alle deltagere, trænere, dommere og officials. Deltagerne betaler selv for deltagelse i banketten.

I 2019 vil Kolding Cup som et nyt tiltag, også indeholde en begynderrække for børn i alderen 7 – 12 år, hvor bryderne bliver inddelt i passende vægtklasser. KIF Brydning håber, at dette tiltag vil være med til at gøre Kolding Cup til en brydeevent for alle.

Det forventes, at der i lighed med sidste år vil blive deltagelse af ca. 250 ungdoms- og seniorbrydere. En stor del af bryderne vil overnatte på Brændkjærskolen, Hotel Scandic og på Sportellet ved Sydbank Arena.

Der ansøges om et tilskud på 40.000 kr. til Kolding Cup som bl.a. indeholder værtskab til officials og hjælpere, hvilket kan medvirke til at understøtte den internationale netværksdannelse, og styrke udviklingen af Kolding Cup i brydning.

Budgettet for Kolding Cup 2019 ser således ud:

Udgifter

 

 

 

Officials inkl. kost og logi

20.000 kr.

Udenlandske hold inkl. officials

15.000 kr.

Løbende værtskab for hjælpere og samaritter

12.000 kr.

Præmier, pokal, medaljer

16.000 kr.

Livestreaming

 5.000 kr.

Markedsføring, hjemmeside, tryk på trøjer m.v.

11.000 kr.

Stævneudgifter program, udstyr, kontorhold

  4.000 kr.

Diverse

  5.000 kr.

Nye satsninger, udenlandske hold

12.000 kr.

 

 

Samlede udgifter

100.000 kr.

 

 

Indtægter

 

 

 

Deltagergebyr

35.000 kr.

Sponsorer

25.000 kr.

 

 

Samlede indtægter

60.000 kr.

 

KIF Brydning har tidligere modtaget tilskud til Kolding Cup i brydning. I 2013 blev der ydet et tilskud på 40.250 kr., og i perioden 2014 - 2017 blev der hvert år ydet et tilskud på 50.000 kr. I 2018 blev der bevilget et tilskud på 40.000 kr.

 

Der fremsendes vedhæftet regnskab for Kolding Cup 2017.

Oversigt over Fritidspuljen for 2017 og 2018 fremsendes vedhæftet.

 

 


Resumé

Udvalgets deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/10 2018.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Udvalgets deltagelse i møde med KIF fodbold den 3. november 2018 godkendtes.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/10 2018.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Ingen bemærkninger.


Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/10 2018.

Forslag

Børne og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.