Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 12. sep 2022 kl. 08:00

Kultur

Rådhuset, Det Blå Værelse

Referat

Resumé

På mødet præsenteres udvalget for de første skitser til ny strategi og handleplan for Kolding Stadsarkiv. Stadsarkivar Lene Wul deltager med en præsentation på mødet. Udvalget kan under punktet komme med input til Kolding Stadsarkivs strategi og handleplan.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter input til Stadsarkivets strategi og handleplan.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Drøftet.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Kolding Stadsarkiv har påbegyndt en proces for udvikling af en ny strategi og handleplan for perioden 2023-2026.

 

Strategien bygger videre på arkivets grundfortælling og forslag til overordnede fokusområder.
 

Kolding Stadsarkiv er et offentligt arkiv jf. Arkivlovens §7.

 

Arkivet dækker 3 arbejdsområder:

-         Et myndighedsområde.

-         Et læringsområde.

-         Et kulturhistorisk område.

 

Arkivets brandfortælling:

Vi er her for at indsamle, bevare, dele og begejstres for historien.

For at fortælle om menneskers udfoldelse og udvikling af det lokale samfund og demokrati.

For at gøre historien til vores ramme for fællesskab og fælles forståelse

 

Fokusområder:

-          Demokratisk deltagelse.

-          Læringsmiljøer.

-          Fællesskaber.

-          Borgerinformation.

 

Formålet med arkivets strategi er at tænke i udviklingsmål og tegne et billede af fremtidens og borgernes arkiv.

 

Leder af Kolding Stadsarkiv, Lene Wul, deltager med et kort oplæg om arkivet, grundfortællingen og de særlige fokusområder.

 

Efter oplægget drøftes udvalgets input og overvejelser til den kommende strategi.

Strategien forventes at blive fremlagt til godkendelse på udvalgets møde i december 2022.


Resumé

Første udkast til Kulturpolitisk program præsenteres i sagen til udvalgets drøftelse. Der er i udkastet beskrevet 9 politiske indsatser, der på mødet foreslås skåret ned til 4, maksimalt 6 indsatser.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter det Kulturpolitiske program og beslutter, hvilke indsatser der skal med i den videre proces.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Drøftet.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag præsenteres en råskitse til Kulturudvalgets politiske program for perioden 2022-2025.

 

Første del (afsnit 2) af det politiske program peger på, hvor Kulturudvalget kan understøtte Byrådets arbejdsgrundlag. Desuden består det af den gældende Kulturpolitik, som ikke har en udløbsdato.

 

Resten af udkastet (afsnit 3 og 4) er baseret på de input, udvalget er kommet med i forbindelse med blandt andet 12-12-seminaret i forsommeren, hvor der også kom inspiration i form af oplæg udefra. Der er et afsnit med Sådan arbejder vi og et afsnit med Udvalgets politiske ambitioner.

 

Der kom mange input i forbindelse med 12-12 seminaret. Det ses især i afsnittet med Udvalgets politiske ambitioner, hvor der er et ”brutto-katalog” med 9 punkter.

 

Forvaltningen foreslår, at udvalget på mødet drøfter og prioriterer i afsnittene Sådan arbejder vi og i Udvalgets politiske ambitioner, således at der maksimalt er 4-6 indsatser, der skal arbejdes videre med under Udvalgets politiske ambitioner. På den måde sikres et overskueligt katalog af indsatsområder, hvor der kan arbejdes for at skabe en effekt hen over de kommende 4 år.

 

På baggrund af de indsatser, der udvælges, tilpasser forvaltningen skitsen, der præsenteres for udvalget på udvalgsmødet i december, så input fra udvalgets fælles Impact-seminar med kulturlederne kan komme med i oplægget.

Hele programudkastet er vedhæftet – og de 9 indsatser, der især skal drøftes og reduceres til 4-6, er nedenstående:

 

  1. Kunsten skaber værdi for den enkelte.
  2. Turisme.
  3. Kultur som løftestang for bosætning.
  4. Mere ungekultur.
  5. Byliv.
  6. Fællesskaber.
  7. Mindre bøvl for frivillige.
  8. Kultur som løftestang for sundhed og trivsel.
  9. Mere kultur til flere børn.

Resumé

Kunstnerne bag Skitseprojektet Det Blå Rum fremsender på anmodning fra Kultur et revideret skitseprojekt med tilhørende nyt budget. Forvaltningen fremlægger det reviderede projekt samt et resume af Byforums kommentarer til projektet, som blev drøftet på Byforumsmødet den 25. august.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter og beslutter, om der skal arbejdes videre med fundraising og realisering af projektet.

 

at udvalget drøfter og beslutter, om puljen til Kunst i Bymidten 2023 samt resterende midler fra 2022 – i alt 275.000 kr. skal afsættes som medfinansiering i fundraisingprocessen.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Kulturudvalget besluttede ikke at gå videre med projektet.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 15. august 2022 drøftede Kultur, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med fundraising og realisering af Kunstprojektet ”Det Blå Rum”.

 

Projektet udspringer af udvalgets beslutning i maj 2021 om at iværksætte 3 pilotprojekter, hvor kunstnere i samarbejde med borgere og erhvervsliv udarbejdede prototyper på skulpturer. Et af 3 pilotprojekter var ”Det Blå Rum”, hvor kunstnerduoen Ejdrup og Ejdrup fyldte et tomt butikslokale i Jernbanegade med blåt lys, blå partikler og blå lyd. Pilotprojektet var en afprøvning af en lysskulptur, som skal fylde flere skiftende tomme butikslokaler i Kolding med lys.

 

På mødet den 15. august 2022 besluttede udvalget at bede kunstnerne bag projektet om at fremsende en revideret projektbeskrivelse på baggrund af udvalgets input, samt at fremlægge forslaget til drøftelse i Byforum.

 

Af den oprindelige projektbeskrivelse fremgik det, at kunstnerne foreslog 12 installationer over en periode på 1 år. Udvalget fandt blandt andet, at det ville være mere attraktivt med færre installationer (4-6) og en længere projektperiode.

 

Kunstnerne har på den baggrund fremsendt en revideret projektbeskrivelse, som indeholder en ny udviklingsfase samt et revideret projektbudget. Den nu udviklingsfase indebærer at projektet ud over at handle om udviklingen af de særlige lysende former også har fokus på at skabe et innovativt og bæredygtigt værk.  Den samlede udgift til værket er ifølge det reviderede projektbudget nu på i alt 1.7 mio. kr.

Ejdrup og Ejdrup indgår gerne i en samtale om skalaen og om at centrere værket i centrum eller hjertet af gågaderne, umiddelbart tænker de, at 5 er minimum - og 7 vil være fint, og de peger på, at skalaen og volumen er en væsentlig del af værket.

 

Drøftelser i Byforum

Skitseforslaget blev den 24. august fremlagt på møde i Byforum. På mødet drøftede deltagerne, at det generelt var væsentligt at kunst og kultur blev brugt som aktive greb til at udvikle og understøtte bylivet, men i forhold til det konkrete projekt, blev der stillet spørgsmål til om der var nok egnede tomme butikslokaler og om kunstprojektets målsætning om at sætte fokus på mulighedsrum i stedet kunne risikere at vendes til et fokus på det negative ved de tomme butikker.


Resumé

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår, at Kulturudvalget bevilger et ekstra tilskud til Kolding Light Festival i 2022.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår,

 

at Kulturudvalget bevilger et ekstra tilskud til Kolding Light Festival 2022 på 275.000 kr.

 

at Kulturudvalget derudover reserverer 100.000 kr. af Kulturpuljen til projekter, der understøtter Light Festivalen i 2022.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Kulturudvalget besluttede at bevilge 275.000 kr. som ekstra tilskud til markering af Light Festivalens 10 års jubilæum. Da fejringen af 10-års jubilæet skubbes til 2023 vil midlerne blive overført til 2023. Desuden besluttede udvalget at reservere 100.000 kr. fra Kulturpuljen til at støtte op om Light Festivalens alternative, strømfrie arrangement i 2022, som også kan søges af kommunens kulturinstitutioner.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Kolding Light Festival har anmodet om yderligere tilskud til Light Festivalen. Kulturudvalget har tidligere behandlet et udvidelsesforslag til Budget 2023 vedrørende øget tilskud til Light Festivalen. Forslaget indgår i budgetforhandlingerne, men Light Festivalen anmoder også om et øget tilskud i 2022, der er året for festivalens 10 års jubilæum.

 

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår, at der i 2022 afsættes 275.000 kr. ekstra til Light Festivalen, og at Kulturudvalget derudover reserverer 100.000 kr. af kulturpuljen til at støtte projekter, der understøtter festivalen. Projekterne skal kunne søges af alle – også de professionelle kulturinstitutioner.

 

Forvaltningens vurdering

 

Kolding Kommune har en samarbejdsaftale med Kolding Light Festival, som løber til og med 2022. Samarbejdsaftalen skal altså fornyes med udgangen af året.

Ifølge samarbejdsaftalen får Kolding Light Festival et årligt basistilskud på 300.000 kr. samt et udviklingstilskud på op til 278.000 kr., som udbetales med én kr. for hver to kr. ekstern finansiering, festivallen skaffer.

 

I 2021 bevilgede det daværende Kulturudvalg et ekstra tilskud på 300.000 kr., og det daværende Økonomiudvalg et yderligere ekstra tilskud på 300.000 kr.

 

Såfremt Kulturudvalget ønsker at fremme forslaget om et ekstra tilskud på 275.000 kr. kan midlerne finansieres delvist af de resterende midler i puljen af frie midler, som det foregående Kulturudvalg har disponeret til det nuværende udvalg og delvist af Kulturpuljen.

 

I Kulturpuljen resterer der inden den sidste kvartalsuddeling 900.000 kr.


Resumé

I sagen præsenteres en helhedsplan for udvikling af gårdmiljøet i Nicolai Kultur. Specifikt er der planlagt indkøb af overdækning ved sceneområdet, som vil give større anvendelsesmuligheder af gården uanset vejret.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Nicolai Kultur har rundet de første 15 år og er blevet et veletableret kulturhus, der består af en række huse med helt forskellige kulturaktiviteter og det, der samler det hele, er gården. Det er her gæster og brugere starter deres vej ind i husene, det er her skoleklasser spiser madpakker i solen efter et besøg i arkiv, bio eller Nicolai for Børn og det er her, der mange gange om året samles mange mennesker til store events.

 

Gården er blevet godt brugt og dermed også noget slidt gennem årene. På den baggrund har Nicolai Kultur fået udarbejdet en helhedsplan for en revitalisering og opgradering af gårdmiljøet i Nicolai Kultur. Formålet er at gøre gården mere attraktiv og endnu mere praktisk anvendelig – både for de mange daglige gæster og brugere og for eventarrangører.

Det er Kristine Jensens Tegnestue, der har udarbejdet helhedsplanen. Kristine Jensen var, sammen med Dorte Mandrup, den ansvarlige arkitekt for renoveringen af Nicolai, da stedet blev omdannet til kulturkompleks, og hun vandt dengang en pris for renoveringen af Nicolai Gård. Der er således et stærkt og godt afsæt, men også en mulighed for at give gården et effektivt løft.

 

Første prioritet er en teltoverdækning til den udendørs scene, og der arbejdes i øjeblikket med fundraising til at etablere modellen ”Kysen”.

 

Den vedhæftede helhedsplan kan læses som et katalog med en lang række konkrete øvrige tiltag. Helhedsindtrykket, såfremt alle elementer realiseres, vil være en grønnere gård med mere græs, træer og klatreplanter. Der vil være spændende opdateret udsmykning på asfalten og generelt mere leg i gården i form af lille vandbassin, små trampoliner, drikkevandsfontæne m.v. Der bliver også plads til flere gode siddepladser og ”cirkusvogne”, der kan bruges i forbindelse med aktiviteter i gården. Desuden kommer der forbedrede backstage-faciliteter.

 

Såfremt hele kataloget realiseres lander prisen på cirka 2,7 millioner kr. Der er pt. ikke midler til at realisere den fulde plan, men Nicolai Kultur planlægger over de næste år at fundraise til flere af de øvrige tiltag og realisere dem efterhånden, som finansieringen falder på plads.


Resumé

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår, at Kulturudvalget understøtter et BID-pilotprojekt i Latinerkvarteret. BID står for Business Improvement District og er en metode, der giver aktørerne i et kvarter mere ejerskab og ansvar for udvikling af de byrum, de bor og driver forretning i. 

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår,

 

at Kulturudvalget afsætter 80.000 kr., der stilles til rådighed for lokale i Latinerkvarteret til gennemførsel af et BID-pilotprojekt.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår, at Kulturudvalget igangsætter et BID-pilotprojekt i Latinerkvarteret. BID står for Business Improvement District og er en metode, der giver aktørerne i et kvarter mere ejerskab og ansvar for udvikling af de byrum, de bor og driver forretning i.

 

Nicolai-komplekset er et af de vigtige byrum i Latinerkvarteret, og med en udviklingsplan for Nicolai-gården og en ny forpagter af cafeen på vej, er det oplagt at koble kulturinstitutionen tættere til hele kvarteret og understøtte samarbejdet mellem kulturinstitutioner, detailhandel, ejendomsejere og beboere i området.

 

Et BID-pilotprojekt i Latinerkvarteret vil forløbe over ca. et år, og resultaterne af projektet kan efter evaluering danne baggrund for et tilsvarende arbejde i byens øvrige kvarterer.

 

Et BID-projekt vil kunne gennemføres for 80.000 kr.

 

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår, at kulturudvalget afsætter midlerne og stiller dem til rådighed for aktørerne i kvarteret, som derefter kan igangsætte projektet, hvis de ønsker det.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et BID-pilotprojekt i Latinerkvarteret passer fint sammen med de planer, der i forvejen er for arbejdet med udvikling af kvarterdannelser i Kolding bymidte.

 

fremt udvalget beslutter at fremme forslaget anbefaler forvaltningen følgende:

-         at arbejdet tager afsæt i indsigterne fra ’Kolding bymidte og Storcenter – handlingskatalog for byliv og byrum’.

-         at arbejdet forankres hos Kolding Kommunes bymidtekoordinator, således at erfaringerne kan tages med i det videre arbejde om fremtidens byliv, og

-         at arbejdet sker i samarbejde med den gruppe borgere, der allerede har rettet henvendelse om, at starte et tilsvarende projekt op.

 

Såfremt udvalget ønsker at fremme forslaget, peger forvaltningen på at finansieringen på 80.000 kr. findes i overførslerne, hvor det afgående Kulturudvalg har disponeret en pulje frie midler på 400.000 kr. til det nuværende Kulturudvalg. Der resterer stadig 250.000 kr. i denne pulje.

 

Derudover er der af de såkaldte bylivsmidler i forvejen afsat en mindre pulje til aktiviteter i forbindelse med kvartersdannelserne. Disse midler vil også kunne tilgå aktiviteter, der udspringer af pilotprojektet.


Resumé

Genforeningsportalen, der stod ved grænsen i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen, skal have en permanent placering. I sagen præsenteres relevante mulige placeringer af portalen.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget beslutter en permanent lokation.

 

at finansieringen findes i Kulturpuljen.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Udvalget besluttede:

 

at Æresporten skal placeres som beskrevet i forslag A: I lund ved tidligere grænse.

 

at finansieringen sker fra Kulturpuljen.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Æresporten fra Genforeningen er opstillet midlertidigt på Søterrassen ved Slotssøen i Kolding. Her blev den placeret for at være med til at markere den store sommer i Kolding med blandt andet Royal Run og Tour de France. Der er skiltet ved æresporten med formidling af historien om æresport og Genforening på både dansk, tysk og engelsk.

 

Planen har været, at æresporten skulle placeres mere permanent efter sommeren. De tidligere foreslåede placeringer er blevet undersøgt nærmere, og flere har vist sig at være mere omkostningstunge end først antaget, ligesom alt ikke er muligt.

Genforenings- og Grænsemuseet har desuden henvendt sig til Kulturudvalget og forvaltningen med et forslag til en placering, der ikke tidligere har været drøftet. Museet vægter det højt at få æresporten tilbage på en placering tæt ved den historiske grænse.

På den baggrund fremlægger forvaltningen en række nye forslag til permanent placering til drøftelse og beslutning i Kulturudvalget.

 

Genforeningsportalen er ikke skabt med henblik på at kunne stå i mange år. En foreløbig vurdering er, at den vil kunne stå i 4-7 år. Da den ruster naturligt, vil en placering ved vejareal, hvor den udsættes for vejsalt, betyde en væsentligt forkortet levetid i forhold til hvis den står placeret, hvor der ikke sprøjtes med salt. Det er ikke muligt at ”efter-galvanisere” æresporten og således forlænge levetiden.

 

Forslag til permanent placering

A: I lund ved den tidligere grænse

Der er tale om en placering på et mindre areal ved grænsestien, som man kan gå ind på fra den fjerne ende af P-pladsen ved Genforenings- og Grænsemuseet. Det er en lille tilgroet lund skråt over for den gamle grænse – på modsat side af skulpturen med grænsesten. Arealet tilhører Grænsekroen, der har sagt ok for anvendelsen.

Der skal omlægges et mindre område fra vildtvoksende ukrudt til græs samt tyndes ud i krat af hvidtjørn og småtræer, for at æresporten kan stå mere synligt.

Placeringen er foreslået af en enig bestyrelse ved museet, og museet tilbyder at slå græsset på området efterfølgende. Årligt klipning af træer og buske vil dog påhvile forvaltningen, hvilket vil betyde en mindre løbende driftsudgift.

Anslåede omkostninger: 110.000 kr.

 

B: Rundkørsel 2 i retning fra Vonsild mod Christiansfeld.

På grund af æresportens konstruktion med tynde stålstænger, der kan perforere et køretøj ved påkørsel vurderes det, at der skal etableres et værn omkring æresporten. Det vurderes, at det kan blive svært at etablere et værn, der harmonerer med æresportens æstetik.

Ud fra en landskabsarkitektonisk vurdering er placeringen ikke optimal, da det vurderes, at æresporten vil fremstå lille i landskabets store skala og i den store rundkørsel, og i forhold til det generelle trafiksikkerhedsmæssige aspekt, er det ikke forvaltningens anbefaling at placere genforeningsportalen i en rundkørsel.

Anslåede omkostninger: 155.000 kr.

 

C: Christiansfeld v. Allervej/Kongensgade

Der er tale om en placering ved et vejhjørne i udkanten af Christiansfeld.

Der er i forvejen placeret et blomsterbed, 3 flagstænger og fliseareal på det pågældende område, der er anlagt med en skråning. Det betyder, at der skal omlægges en del for at muliggøre en placering der.

Anslåede omkostninger: 140.000 kr.

 

D: På Genforeningspladsen i Christiansfeld

En mulig placering er på den eksisterende Genforeningsplads i Christiansfeld, hvor historien om Genforeningen allerede formidles med mindesten, skulptur og via navnet. Der er en naturlig historisk kobling her, men en risiko for at æresporten vil fremstå dominerende da den er væsentlig større end de eksisterende skulpturer og mindesmærker.

Anslåede omkostninger: 140.000 kr.

 

E: P-pladsen ved Genforenings- og Grænsemuseet, hvor den har stået indtil flytningen til Søterrassen. Udgifterne dækker over etablering af belysning samt etablering af en nedre kant hele vejen rundt langs portalen.

Anslåede omkostninger: 70.000 kr.

 

F: Forblive på Søterrassen, hvor den midlertidigt er placeret

Da æresporten er midlertidigt anlagt skal den funderes mere solidt i forbindelse med en permanent placering.

Anslåede omkostninger: 105.000 kr.

 

Forvaltningen vurderer, at midlerne til den permanente placering kan findes i kulturpuljen, hvor der inden den sidste kvartalsuddeling resterer 900.000 kr.


Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til program for fælles ”Impact-seminar” mellem Kulturudvalget og Kulturledernetværket i oktober 2022.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at programmet for seminaret godkendes.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Som en del af Kulturudvalgets politikudviklingsforløb besluttede udvalget at afholde et fælles seminar med Kulturledernetværket i Kolding. Formålet med seminaret var at drøfte og undersøge, hvordan man ved hjælp af data kunne måle værdien af arbejdet med kunst og kultur i Kolding kommune. Kulturlederne i kommunen havde forud for beslutningen afholdt en workshop om data og målemetoder og her peget på behovet for et såkaldt Impact-seminar, hvor man drøftede, hvordan man kunne måle kunsten og kulturens indflydelse eller effekt – impact – på såvel det enkelte menneske, som på samfundet som sådan.

 

Kulturudvalget ønskede et fælles seminar, og understregede værdien af at såvel eksterne eksperter som kulturledere fra Kolding bidrog med oplæg.

 

På den baggrund fremlægger forvaltningen følgende forslag til program for seminaret:

 

16.00-16.10:Velkomst v. Eva Kjer.

 

16.10-16.45:Hvad betyder kunst for dig? v. Peter Kirkhoff, seniorkonsulent i Bikubenfonden.

 Vil man have en nuanceret samtale om, hvorfor og hvordan kunsten skal  prioriteres politisk i et lokalområde eller i vores samfund generelt, er det ikke nok               at have et grundlag af kvantitative data som billetindtægter eller besøgstal at tale               ud fra. Man må også vide, hvad kunsten betyder for den enkelte.

 Det er i hvert fald holdningen hos Bikubenfonden, der derfor har udviklet en  metode til at undersøge de tanker, følelser, dannelse og inspiration, der opstår i               mødet med billedkunsten og scenekunsten.

 

 Seniorrådgiver Peter Kirkhoff Eriksen fra Bikubenfonden fortæller om metoden, og               om, hvordan den kan bruges til at måle værdi.

 

16.45-17.45:Deltag! – om værdien af frivillighed og fællesskaber v. Mette Strømberg  Dalby, leder af Nicolai Kultur.

 Det er ikke svært at sætte tællere op i døren ind til kulturhusene og måle på, hvor               mange der kommer ind.

 Men hvordan måler man værdien af at være en del af et fællesskab? Og hvad får               deltagerne og samfundet egentlig ud af at deltagerne deltager?

 

Nicolai Kultur har været en del af det 4-årige forskningsprojekt ”Deltag”. Mette Dalby fortæller om resultater, udfordringer med at måle og om mulige metoder og veje frem.

 

17.45-18.30:Fælles spisning

 

18.00-19.00: Kunstens effekter i Kolding v. Karen Grøn, direktør Trapholt.

 På Trapholt bliver samtlige projekter undersøgt for at blive klogere på, hvilken               værdi der bliver skabt.

 Undersøgelserne og resultaterne varierer, men formålet er det samme. At blive               klogere på, hvordan kunsten og projekterne skaber værdi for den enkelte og for               samfundet.

 Karen Grøn præsenterer undersøgelser af 3 forskellige projekter: Kultur i  Arbejde, Samarbejde med Alfabo og Dataspejlet.

 

19.00-20.30:Debat – næste skridt, hvordan kommer vi videre.

 Hvilke effekter er vigtigst for Kulturudvalget, og hvordan kan kulturlederne  bedst komme i gang med målinger og drøftelser?


Resumé

Forvaltningen orienterer om borgmester og kulturudvalgsformands henvendelser til Kulturminister og lokale Folketingsmedlemmer vedrørende ressourcetildeling til MGK-centre i Sydjylland, Midt- og Vestjylland og Sjælland. MGK står for Musikalsk Grundkursus, som er et 3-årigt undervisningsforløb for talentfulde unge musikere.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

I 2021 besluttede Statens Kunstfond at omfordele midler til de statsligt finansierede MGK-centre. Omfordelingen betød flere ressourcer til storby-regionerne og færre ressourcer til centrene i de mindre byer. En politisk aftale på Christiansborg sikrede, at MGK Syd (med hovedsæde i Kolding), MGK Midt-Vest og MGK Sjælland bevarede sit tilskud i 2022 og 2023, og aftaleparterne lovede at se på en permanent løsning efterfølgende.

 

MGK står for Musikalsk Grundkursus. Det er et 3-årigt undervisningsforløb for talentfulde unge musikere. De unge forberedes til at søge ind på en videregående musikuddannelse, og under uddannelsen spiller MGK-eleverne en væsentlig rolle i de lokale musikmiljøer.

 

Kolding er hovedsæde for MGK Syd, der også har afdelinger i Esbjerg og Sønderborg.

 

Borgmester og kulturudvalgsformand har sammen med kolleger fra de øvrige kommuner i de ramte områder igen sendt ved vedlagte henvendelse til Kulturministeren med en opfordring til at finde en permanent løsning, så MGK-centrene ved den næste optagelsesprøve i foråret 2023 ved, hvor mange elever de kan optage.

 

De 3 ramte MGK-centre har sideløbende sendt den vedlagte henvendelse til Folketingets Kulturudvalg og de kulturpolitiske ordførere på Christiansborg.

 

I Kolding har borgmester og kulturudvalgsformand sendt den videre til de lokale folketingsmedlemmer.


Resumé

Kolding Light Festival fremsender årsrapport for 2021/22.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 28. juni 2022. Regnskabet er revideret af Beierholm, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 64.480 kr.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten godkendes.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har i 2020 indgået en samarbejdsaftale med Kolding Light Festival gældende for 4 år.

 

Den selvejende institutions formål er at arbejde for at muliggøre afholdelse af den årlige lysfestival i Kolding under navnet Kolding Light Festival, herunder ved indsamling af midler fra såvel det offentlige som private.

 

Festivalens indtægter for perioden udgør 1.821.834 kr. I 2022 har Kolding Kommune udbetalt 572.500 kr. i støtte til festivalen. De samlede udgifter udgør 1.734.623 kr.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 64.480 kr. mod et overskud i 2020/21 på 129.620 kr.

 

Egenkapitalen udgør 274.316 kr. pr. 30. april 2022.


Resumé

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 3. marts 2022. Regnskabet er revideret af PWC, som skriver at fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Fondens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 916.550 kr. ved udgangen af 2021.

Der var budgetteret med et overskud på 168.000 kr.

 

Fondens egenkapital udgør 3.153.423 kr. ultimo 2021.

 

I indtægterne indgår et tilskud på 1.939.169 kr., der er givet af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Kultur

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten for 2021 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Fondens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 916.550 kr., og fondens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 3.153.423 kr. Bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende, da der var budgetteret med et overskud på 168.000 kr.

 

Sæsonen på oplevelsescentret er gennemført i skyggen af COVID-19. Der er registreret 8.243 gæster, hvilket er en lille fremgang i forhold til 2020. Det øgede gæstetal skyldes, at kommunens institutioner har været gode til at benytte oplevelsescentret. Samtidig har Realdania støttet Harteværket ved sponsering af 4 gratis besøgsdage til en værdi af 30.000 kr., hvor 800 gæster lagde vejen forbi Harteværket.

 

Det er yderligere vurderingen, at der samlet har været ca. 12.000 brugere af Harteværkets naturområder og madpakkehus hen over hele 2021, hvilket er samme høje niveau som i 2020.

COVID-19 har gjort, at de lokale gæster har været i klar overvægt. Da det er gratis at benytte de grønne arealer, er disse brugere ikke talt med i oplevelsescentrets officielle besøgstal.


Samlet set har Harteværket altså oplevet en øget interesse for området og stedets tilbud. Imidlertid har Corona trukket det samlede antal betalende dagsgæster for 2021 ned. Entréindtægten er derfor godt 10 procent lavere end i 2020, mens indtægten ved kanoudlejning er 25 procent lavere. Tilbagegangen kan forklares med indførelsen af Corona-passet, som nedbragte antallet af gæster i førstedelen af sæsonen markant i forhold til året før.

 

Årsrapporten for Fonden Harteværket er revideret af PWC, der er af den opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og stilling pr. 31. december 2021, samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Resumé

Forvaltningen har genforhandlet samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Danmarks-Samfundets lokalforening i Kolding. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2026.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at oplægget til ny samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Danmarks-Samfundets lokalforening i Kolding for perioden 2023-2026 godkendes.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udkast til genforhandlet samarbejdsaftale mellem Danmarks-Samfundets lokalforening i Kolding (i det følgende kaldet DS Kolding) og Kolding Kommune til godkendelse. 

 

Det er Kolding Kommunes forventning, at DS Kolding i lighed med de øvrige kulturinstitutioner bidrager til kommunens udvikling og specifikt understøtter følgende Kulturpolitiske fokusområder: ”Kultur som løftestang” og ”Borgeren som medskaber”.

 

I aftalen beskrives DS Koldings handlings- og aktivitetsplan for aftaleperioden. Aktiviteterne bekræfter foreningens understøttelse af de Kulturpolitiske Fokusområder.

 

Økonomi:

Forvaltningen kan oplyse, at tilskuddet til DS Kolding er 50.000 kr. årligt.

 

Aftalen forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetforhandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Dette er indskrevet i aftalen.

 

Genforhandling:

Samarbejdsaftalen skal genforhandles i første halvår 2026, og ny aftale skal indgås og underskrives inden 1. oktober 2026.


Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Kultur vedrørende Kulturpolitik.

 

Der forventes et overskud på 1.800.000 kr. fordelt ud over hele Kulturpolitikken.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges for Kultur.

 

Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

 

Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomi og Strategi samt Byrådet for perioden. Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse. 

 

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et overskud på 1.800.000 kr. fordelt ud over hele Kulturpolitikken.

 

(Beløb i 1.000 kr.)

Område

 

Korri-geret budget

Forbrug pr. 31. august 2022

Forbrugs-procent

Forventet årsforbrug

Forventet mer-/mindre-forbrug

Note

Kulturinstitutioner

57.103

31.153

54,6%

57.103

0

1

Tilskud

 

 

 

 

 

2

  Kulturarv

14.691

14.519

98,8%

14.546

-145

 

  Kunst og Design

7.783

7.551

97,0%

7.692

-91

 

  Scenekunst

7.471

8.214

110,0%

7.493

22

 

  Musik

2.340

2.288

97,8%

2.289

-51

 

Øvrige   kulturtilskud

4.037

3.933

97,4%

3.933

-104

 

Event

1.206

164

13,6%

1.151

-55

3

Puljer

1.691

356

21,1%

991

-700

4

Fælles Kultur projekter

2.324

497

21,4%

2.124

-200

5

Skulpturer og bygninger

3.104

1.509

48,6%

2.604

-500

6

I alt

101.750

70.185

69,0%

99.926

-1.824

 

*-=mindreforbrug

 

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

 

Note 1:

Kulturinstitutionerne Biblioteket, Nicolai Kultur, Kulturskolen, Stadsarkivet og Godset prioriterer udgifterne til den løbende drift. Kulturskolen modtager løbende statstilskud. Det regionale spillested modtager årligt statstilskud.

 

I Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022 behandlet på Kultur den 15. august 2022 overføres 135.000 kr. til kulturinstitutionerne vedr. AES-bidrag, denne ændring er ikke medtaget i ovenstående skema.

 

Note 2:

Udbetaling af tilskud jf. samarbejdsaftaler. Der kommer løbende statstilskud vedrørende Kolding Egnsteater.

 

Note 3:

Tilskud og udgifter til events. Mindreforbruget skyldes aflysning af afstemningsfesten pga. Corona.

 

Note 4:

Puljerne omfatter Kulturpuljen og Ungepuljen. Mindreforbruget skyldes primært udsættelser af projekter fra 2021 pga. Corona.

 

Note 5:

Området indeholder de løbende projekter, der er i den øvrige drift under kulturområdet.

 

Note 6:

Drift af skulpturer og bygninger under Kulturpolitikken. I Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022 behandlet på Kultur den 15. august 2022 overføres 300.000 kr. til scenegulv på Amfiscenen og 100.000 kr. til alarmsystem på Godset, disse er ikke medtaget i ovenstående skema.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Der skal godkendes en mødeplan for Kultur for 2023.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at mødeplan 2023 godkendes, såvel tid, som sted.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan, der som udgangspunkt fastlægger møderne i Kultur til 2. mandag i måneden i tidsrummet kl. 9.00-12.00.

 

Mødedatoer og –tider er koordineret med den øvrige mødeaktivitet for Byrådets medlemmer.

 

Som i 2022 planlægges udvalgsmøderne som hovedregel afholdt rundt på kommunens kulturinstitutioner samt eventuelt på enkelte andre relevante steder. 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kultur drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Intet.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

Ingen.


Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kultur.

Beslutning Kultur den 12-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Jørgensen