Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 20. nov 2018 kl. 15:00

Fritidsrådet

KUC, mødelokale 040

Referat

Resumé

Der skal ske fordeling af rammebeløb for 2019 vedrørende tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at de under sagsfremstillingen anførte budgetbeløb til tilskud til undervisning, mellemkommunal refusion, pensionisttilskud og lokaletilskud godkendes,
 
at det af forvaltningen udarbejde forslag til fordeling af tilsagnsbeløb for 2019 godkendes,
 
at der ydes tilskud til folkepensionister med kr. 6,00 pr. time,
 
at der inden for afsat ramme ydes lokaletilskud til ansøgende foreninger i henhold til gældende procedurer/principper,
 
at fordeling af eventuelle overførte ikke forbrugte midler for 2019 sker efter begrundet ansøgning,
 
at eventuelle ikke forbrugte midler for 2018 kan overføres til aftenskoler, som mangler midler til at gennemføre den planlagte undervisning i 2019,
 
at Aftenskolesamrådet senest den 1. december 2019 indsender en oversigt over en eventuel omfordeling til Børne- og Uddannelsesforvaltningen,
 
at Børne- og Uddannelsesforvaltningen inden for den tildelte ramme til voksenundervisning i 2019 foretager omfordeling af tilsagnsbeløb.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Godkendt.
 

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der på budgettet for 2019 er et rammebeløb på 4.664.000 kr. til fordeling til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet vedrører tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion.
 
Budget 2019
-         Budgetredution 2019
-      Lokaletilskud
-      Mellemkommunal refusion
-      Pensionisttilskud
 
Til fordeling
 
125.000 kr.
106.000 kr.
261.000 kr.
375.000 kr.
 
4.664.000 kr.
 
 
 
 
 
3.797.000 kr.
 
Med baggrund i godkendte regler vedrørende den økonomiske fordeling til den folkeoplysende voksenundervisning, har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udarbejdet fordeling baseret på den gennemførte undervisning/lønsum fordelt på almindelig undervisning, instrumentalundervisning og handicapundervisning for 2017 i procent af det samlede beløb for gennemført undervisning i 2017.
 
Forening
Tilsagnsbeløb for 2019 i kr.
Døves- og Hørehæmmedes Oplysningsforbund
 
5.000,00
Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole
9.000,00
Jordrup Sangkor
10.000,00
DOF Lillebælt Oplysnings Forbund
32.000,00
OK Koldings Dag- og Aftenskole
62.000,00
FO Kolding
138.000,00
LOF Kolding-Vejen
138.000,00
DOF Kulturskole Kolding
182.000,00
AOF Center Sydjylland
749.000,00
SUK Kolding
1.086.000,00
FOF Kolding
1.386.000,00
 
I alt
 
3.797.000,00
 
Samtlige tilsagnsbeløb er afrundet i hele tusinde kroner.
 
Tilskud til folkepensionisters deltagelse i voksenundervisning.
 
Aftenskolerne i Kolding har siden 18. august 2008 ydet tilskud på 8 kr. pr. time til folkepensionister i Koldings deltagelse i voksenundervisning i Kolding. Tilskuddet har været finansieret indenfor eget budgetområde.
 
Aftenskolesamrådet oplyser, at man ønsker at fastholde pensionisttilskuddet for at imødegå et fald i antallet af kursister. Efter en Byrådsbeslutning om at fjerne tilskuddet i 2007 og deraf følgende stigende kursuspris, fik aftenskolerne i 2008 lov til at genindføre tilskuddet dog under forudsætning af at tilskuddet blev finansieret indenfor egen ramme.
 
Med de seneste års reduktioner på voksenundervisningsområdet og en fortsat vækst i undervisningstimerne, kan aftenskolerne ikke længere afsætte 500.000 kr. til pensionisttilskud.
 
Aftenskolesamrådet har drøftet mulige løsninger på budgetreduktionen på 125.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. fra 2020 og overslagsårene, og har besluttet at nedsætte tilskuddet til folkepensionister med 25 % i 2019. Samrådet tager i 2019 stilling til hvordan den yderligere besparelse for 2020 udmøntes.

Resumé

AOF Center Sydjylland søger om lokaletilskud til nyt lejemål i 2019 i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at AOF Center Sydjyllands ansøgning om lokaletilskud til husleje – Jernbanegade 5 ikke kan imødekommes med henvisning til, at der kan anvises egnede offentlige lokaler til formålet.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.
 

Sagsfremstilling

AOF Center Sydjylland har indsendt ansøgning om lokaletilskud til nyt lejemål Jernbanegade 5 til brug for gennemførelse af undervisning for 2019.
 
Er et nyt lejemål, hvortil der ikke tidligere har været ydet tilskud.
 
Lejemålet indeholder 1 undervisningslokale.
 
AOF Center Sydjylland forventer at gennemføre 64 undervisningstimer i Pilates.
 
Der betales en timepris for leje af lokalet på 100 kr.
 
Den årlige husleje er 6.400 kr. alt inkl.
 
Den forventede merudgift til husleje beløber sig til 64 timer á 135,98 kr. (KL sats for 2019) = 8.702,72, dog max. 80 % af 6.400 kr. = 5.120 kr.
 
Det vil være muligt at anvise egnede offentlige lokaler i en af Kolding Kommunes gymnastiksale eller Kolding Uddannelsescenter. I forhold til Kolding Uddannelsescenter er det dog ikke sikkert det vil være muligt at imødekomme de ønskede tidspunkter.
 
I henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsen, § 14, stk. 1 fremgår det, at et lokale skal anvises i det tidsinterval, henholdsvis kl. 8.00 – 17.00 eller 17.00 – 8.00, som foreningen har søgt om lokaletilskud til Foreningen kan jf. stk. 2 ikke inden for de nævnte tidsrum kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag, men det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold.
 
Det kan oplyses, at der for 2019 er afsat 106.000 kr. til lokaleudgifter vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning, og at det under sagsfremstillingen anførte tilskudsgrundlag ikke kan indeholdes i det afsatte budget.
 
Det kan oplyses, at reglerne vedrørende lokaletilskud forventes at indgå i det fremtidige politik arbejde på fritids- og idrætsområdet.

Resumé

Dronning Dorothea’s Aftenskole søger om tilskud på 25.700 kr. til voksenundervisning i 2019.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes et tilskud til ansøgninger herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Fritidsrådet vedtog at yde et tilskud på 25.700 kr. finansieret af Foreningspuljen.

Sagsfremstilling

Dronning Dorothea’s Aftenskole oplyser, at de ønsker at udbyde folkeoplysende voksenundervisning under Folkeoplysningsloven i 2019.
 
Foreningen forventer at gennemføre følgende kurser for voksne:
 
Kursusnavn
Beskrivelse
Antal timer
Forventet antal deltagere over 18 år pr. sæson
Drama for seniorer
Forår og efterår
Dette er et dramahold for de unge, der er blevet seniorer.
Så kom med til drama for seniorer og oplev nye sider af dig selv sammen med ligesindede. Vi arbejder blandt andet med kropssprog, stemmebrug og samspil. Målet er at skabe en tryg atmosfære, hvor mod, spontanitet og
rollespil bliver muligt. Alle udvikler sig i deres eget tempo - det handler om samvær, grin, humor og fælleskab alt
imens, du udvikler dine kompencer indenfor skuespil og teater.
56
12
Drama for voksne
Uanset om du er trænet eller ny, er der altid plads til udvikling, hvis du gerne vil arbejde med skuespil. Hos os kommer du med i en gruppe af voksne, der tør. Tør lege, tør indleve sig, tør prøve - tør spille teater. Og selvom du måske sidder og tænker - jamen jeg tør ikke - så er der blot endnu større grund til at være med.
På holdet har vi særligt fokus på karakterarbejde - grundstenen i teater og skuespil. Vi arbejder med at få
styr på de grundlæggende teater-teknikker gennem masser af gulvøvelser, hvor vi især er opmærksomme på
kropssprog, stemmebrug og samspil. Undervisningen vil bestå af en god blanding af improvisationsøvelser og
tekstarbejde.
Samlet giver det dig en masse ressourcer med i rygsækken, du kan bruge både på i din fritid, på jobbet -
og selvfølgelig på scenen.
Her giver du dig selv et frirum med plads til sjov, leg og fordybelse - samtidig med, at du bliver dygtig til at spille
teater.
56
12
Performance (voksne)
Vil du være musicalperformer, skuespiller, danseartist -
eller synes du bare teater, dans og show er vildt fedt? I moderne teater er bevægelse og drama tæt knyttet, og
det er den kombination, du får her, hvor Gabriel skaber en unik kobling mellem teaterteknikker og dans som hiphop,
popping, animation og electric boogie.
På Performance Dans starter vi altid op med opvarmning, hvorefter vi arbejder både individuelt, i små grupper og hele elevgruppen samlet. Vi arbejder både
med koreografi, freestyle, fordybelse, indlevelse, kropsprog og mimik. Vi forsøger at rykke grænserne - om
end bare en lille smule - for hvad der er muligt.
28
8
Drama for fysisk handicappede
Drama for fysisk handicappede er holdet for dig, der har et fysisk handicap, og som har lyst til at lege, le og spille
teater. På holdet arbejder vi med grundlæggende teaterteknikker og undersøger kroppens muligheder for
at bevæge sig og udtrykke sig, gennem forskellige dramalege og teaterøvelser. Undervisningen vil bestå af en god blanding af improvisationsøvelser og
tekstarbejde, og vi laver masser af gulvøvelser, hvor vi især er opmærksomme på kropssprog, stemmebrug og samspil.
40
6
Nye hold efteråret 2019
?
Ikke helt fastlagt endnu
 
 
Det samlede antal undervisningstimer for 2019 er opgjort til 140 timer almindelig undervisning og 40 timer handicapundervisning.
 
Lønsats jf. Undervisningsministeriets løncirkulære gældende fra 1. april 2018 er 277,87 kr. + feriepenge – i alt 312,60 kr.
 
De samlede forventede udgifter til lærerløn for 2019 udgør 14.588 kr. til almindelig undervisning og 11.115 kr. til handicapundervisning. Jf. godkendte regler for tilskud til almindelig undervisning, ydes der et kommunalt tilskud på 1/3 til almindelig undervisning og 8/9 til handicapundervisning. Den kommunale udgift ved fuld dækning af udgifterne til lærerløn vil derfor være 25.700 kr.

Resumé

Der skal ske fordeling af tilskud for 2019 til foreningsdrevne fritidsklubber i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at det under sagsfremstillingen udarbejde forslag til fordeling af tilskud til foreningsdrevne fritidsklubber for 2019 godkendes.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er afsat 2.441.000 kr. for 2019 på budgettet til foreningsdrevne fritidsklubber i Kolding Kommune.
 
Det kan oplyses, at der i henhold til gældende regler fordeles budget med udgangspunkt i, at
 
 • de foreningsdrevne fritidsklubber for 4. – 6. klasser som minimum har åbent på alle skoledage,
 
 • de foreningsdrevne fritidsklubber som minimum holder åbent 12 timer pr. uge,
 
 • der gennemsnitligt over et halvt år minimum skal være tilmeldt 20 børn pr. måned, heraf skal minimum 15 børn være tilmeldt et 5 dages modul.
 
Der tildeles et årligt grundbeløb på 120.000 kr. Det resterende budget fordeles i 2019 med et årligt driftstilskud på 2.400 kr. pr. godkendt barn i fritidsklubben for perioden 1. januar – 31. juli 2019 og 2.200 kr. for perioden 1. august – 31. december 2019. Driftstilskuddet var for hele 2018 på 2.400 kr. pr. barn.
 
Hvert år vedtages det, hvor mange børn den enkelte fritidsklub kan godkendes til under hensyntagen til bl.a. fritidsklubbens fysiske forhold og de seneste oplysninger omkring antallet af tilmeldte børn i den foreningsdrevne fritidsklub.
 
Det foreslås, at budgetbeløbet til de foreningsdrevne fritidsklubber i 2019 fordeles således:
 
 
Fritidsklub/område
God-kendt antal børn
Grund-beløb
 
Drifts-beløb kr. 2.400 kr. pr. barn 1. halvår
Drifts-beløb kr. 2.200 kr. pr. barn 2. halvår
Budget
2019 afrun-det i 1.000 kr.
Til-meld-te børn 2 dags modul
Tilmeld-
te børn
5 dags modul
Tilmeld-te børn i alt
Brændkjær
25
120.000
30.000
27.500
178.000
8
17
25
Dalby
55
120.000
66.000
60.500
247.000
16
35
51
Harte
50
120.000
60.000
55.000
235.000
1
48
49
Bramdrup-dam
40
120.000
48.000
44.000
212.000
15
25
40
KIF
45
120.000
54.000
49.500
224.000
14
27
41
Nr. Bjært/
Strandhuse
100
120.000
120.000
110.000
350.000
56
73
129
Sdr. Bjert
60
120.000
72.000
66.000
258.000
24
32
56
Seest
90
120.000
108.000
99.000
327.000
48
45
93
Vonsild
70
120.000
84.000
77.000
281.000
14
56
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udgifter til styregruppe
 
 
 
 
10.000
 
 
 
Get2Sport
 
 
 
 
100.000
 
 
 
I alt fordelt
2019
 
 
 
2.422.000
 
 
 
Restbeløb ej
fordelt
 
 
 
19.000
 
 
 
 

Resumé

Slotssøbadet søger om et tilskud på 93.750 kr. til forbedring af forholdene for de mange handicappede der benytter Slotssøbadets faciliteter.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.
 

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Fritidsrådet vedtog ikke at yde tilskud til ansøgningen, men sagen videresendes til Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Sagsfremstilling

Det nuværende løftemodul i tilknytning til varmtvandsbassinet har ikke tilstrækkelig løftekapacitet i forhold til behovet, og derfor ansøger Slotssøbadet efter afholdt møde med Handicaprådet om et nyt og kraftigere løftemodul.
 
Det nuværende løftemodul kan kun betjene varmtvandsbassinet. De handicappede efterspørger i stigende grad muligheden for også at kunne benytte det store konkurrencebassin, og derfor er der et ønske om et yderligere løftemodul så de handicappede også kan benytte badets konkurrencebassin.
 
Slotssøbadet ansøger om tilskud på 93.750 kr. ekskl. moms til indkøb af to Swing Lift II løftemoduler inklusiv løftebøjler men eksklusiv murer- og el-arbejde samt ekstra fundering af gulvet m.m.
 
I henhold til de gældende regler for Foreningspuljen kan der ydes tilskud til integration af handicappede i foreningslivet.
 
Det kan oplyses, at der i 2018 resterer et uforbrugt budgetbeløb under Foreningspuljen på 141.000 kr. 
 

Resumé

Kaizen Karate-Do søger om tilskud på 25.000 kr. til 2 træneres deltagelse i DIF Coaching 1 kursus.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesforvaltningen foreslår,
 
at der ydes et tilskud på 50 % af kursusudgiften, 12.500 kr.,
 
at tilskuddet vil blive indsat på foreningens nemkonto, når foreningen skriftligt har oplyst, om kurset vil blive gennemført i overensstemmelse med ansøgningen,
 
at der senest 3 uger efter afslutning af kurset skal indsendes dokumentation for de afholdte udgifter.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kaizen Karate-Do oplyser, at foreningen med dette kursus forventer en styrkelse af foreningens arbejde med såvel bredde som talenter i en forbedre tilgang til instruktion, samt en styrkelse af vore udøvere i konkurrencesituationer. Kurset arbejder mod at styrke den samlede træningsindsats via en individualiseret tilgang.
 
Coachingen vil sætte instruktørerne i stand til at arbejde mere individuelt med foreningens kumitetalenter (fri kamp) med henblik på at løfte niveauet. Endvidere vil instruktørerne blive bedre til at klarkøre medlemmerne mentalt og coache dem til stævner.
 
Kurset vil ligeledes sætte instruktørerne i stand til bedre at arbejde med foreningens katatalenter (formøvelser) hvilket vil løfte dem individuelt op på et højere teknisk niveau. Kaizen Karate-Do vil med kurset være bedre rustet til at arbejde med medlemmernes mentale styrker.
 
Der er mulighed for at søge om tilskud til dækning af udgifter til specielle kurser, hvor kursusudgiften pr. person overstiger 10.000 kr., eller hvor den samlede kursusudgift overstiger 25.000 kr. Ansøgningerne skal fremsendes individuelt, dog kan der maksimalt ydes 50 % i tilskud.
 
Ansøgningen er indsendt inden kursusstart.
 
DIF Coaching 1 kurset består af 3 moduler, som afvikles over 3 dage med start den 12. november 2018.
 
Uddannelsen:
 
På uddannelsen vil deltagerne lære at bruge coaching og hvordan det adskiller sig fra andre undervisnings- og ledelsesmetoder. Deltagerne vil opnå en bevidsthed om coachingens fordele og ulemper, samt hvornår det er hensigtsmæssigt at coache, og hvornår det ikke er.
 
Når uddannelsen er gennemført vil deltagerne:
 
 • Have en forståelse for coachens rolle og formålet med coaching
 • Forstå coachingens begrænsninger og fordele
 • Kunne opbygge og gennemføre en-til-en coachingsamtaler med hensyn til målsætnings- og udviklingssamtaler samt værdiafklaringer
 • Kunne gennemføre on-the-spot coaching med henblik på tekniske og taktiske korrektioner
 • Have redskaber til at kunne gennemføre holdcoaching.
 
Indhold og varighed
Uddannelsen består af 40 undervisningslektioner, der strækker sig over 3 samlinger. Her vil være teoretiske oplæg og diskussioner, masser af øvelser og vejledning i praktisk coaching samt forevisning af coachende samtaler.
 
Her vil blandt andet blive undervist i:
 
 • Filosofien bag coaching
 • Coaching som undervisningsmetode og ledelsesstil
 • Den coachende samtales faser, teknik og spørgsmålstyper
 • Hvordan trænere kan implementere coaching i sit virke som træner på gulv og på banen
 • Brug af kompetencekort i coachende udviklingssamtaler
 • Praktisk gennemførsel af forskellige typer af coachende samtaler
 
Det kan oplyses, at der for 2018 resterer et uforbrugt budgetbeløb under ”Foreningspuljen” på 141.000 kr.

Resumé

LOF Kolding-Vejen søger om tilskud på 37.000 kr. til afholdelse af Jysk Mesterskab i Foredrag og Debat i Kolding 2019.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektrøen foreslår,
 
at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et evt. tilskud.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Fritidsrådet vedtog at yde et tilskud på 18.500 kr. under forudsætning af, at projektet gennemføres som skitseret.

Sagsfremstilling

LOF Kolding Vejen oplyser, at foreningen med dette initiativ ønsker at styrke det levende ord ved hvert andet år at afholde Jysk Mesterskab i foredrag og debat.
 
Foreningen oplyser endvidere, at Danmark er et foredragsland, men det er en forholdsvis lille udvalgt skare, som kommer til orde som foredragsholder, og ofte er de bosat på Sjælland. LOF Kolding Vejen vil som oplysningsforbund gå i front for en særlig indsats for at hylde det levende ord og den fordomsfrie debat, da foreningen oplever, at det at lytte til og indgå i dialog med engagerede mennesker, er en berigende oplevelse for de fleste.
 
LOF Kolding Vejen ønsker at afholde et jysk mesterskab i foredrag og debat, som en konkurrence, der skal medvirke til at fremme kompetencer og performance hos ”nye” foredragsholdere, for dermed at sætte mere fokus på debatforedrag som genre. Foreningen ønsker endvidere at give en stemme til mange flere forskellige emner, som modvægt til de ofte få store ”kendis” personligheder, som præger foredragscenen.
 
Målgruppen er alle personer som har noget på hjertet og ekspertise inden for sit felt.
 
Foreningen planlægger optag fra følgende kategorier:
 
-         Fremme at flygtninge og indvandrere får deres stemme hørt og fortælling fortalt,
-         Fremme at mennesker med handicap indtager scenen og griber fat i tabubelagte emner,
-         Fremme debatskabende foredrag med unge,
-         Styrke seniorer til at indtage scenen og fortælle deres del i Danmarkshistorien.
 
Der inviteres til audition eller til at indsende et 3-minutters pitch. Herefter udvælges kandidater til 3 semifinalerunder.
 
Alle udvalgte kandidater kommer til at opleve sparring og ekspertbistand til at forberede eksekvering af de levende ord og involvering af deltagere i deres foredrag. De kommer til at dyste om æren og præmier.
 
Alle kandidater får tilbud om et tema- og inspirationsmøde med fokus på spændingsskabende dramaturgi, involvering af humor i fortællinger. Der vil efterfølgende blive arrangeret workshop i kropssprog, storytelling, præsentationsteknik samt debatformer.
 
En nedsat komité vil udvælge et antal foredragsholdere, som skal kæmpe videre.
 
Vinderen kåres til slut af publikum og en Facebook afstemning.
 
Alle finalister vil få tilbud om en mindre foredragsturne i Jylland, og til vinderen vil der være en hovedpræmie.
 
LOF Kolding Vejen vil i samarbejde med LOF’s landsorganisation (60 lokale aftenskoler) stå bag dette nye tiltag, for dels at fremme lysten og evnerne hos flere mennesker til at stå frem med foredrag og debat om emner, som optager dem, og dels for at sætte fokus på det levende ord og den frie debat i en digital tidsalder.
 
3 andre LOF skoler deltager som medudbyder til semifinalerunden fx LOF Syd, LOF Midtjylland og LOF Nord.
 
LOF’s Landsorganisation har et samarbejde med Jyllands Posten bl.a. om foredrag, kulturarvsrejser og debatkaravane. FOF Kolding Vejen forventer at få et mediepartnerskab med Jyllands Posten omkring dette nye tiltag.
 
LOF Kolding Vejen forventer at afholde en jysk konkurrence hvert andet år.
 
Budget for projektet:
Egen finansiering: afsenders egenkapital til projektet
Anden finansiering: midler fra fx fonde, legater, andre offentlige tilskud, private tilskud og øvrige tilskud til projektet.
Ansøgt: det beløb, der ansøges fra Foreningspuljen til projetet.
 
Lønudgifter
Kr.
Egen finansiering
8.000
Anden finansiering
5.000
Udgifter til konsulenter (honoarer)
 
Egen finansiering
10.000
Anden finansiering
10.000
Ansøgt
35.000
Markedsføring
 
Egen finansiering
12.000
Anden finansiering
5.000
Ansøgt
10.000
Hjemmeside og Facebook
 
Egen finansiering
10.000
Anden finansiering
5.000
Ansøgt
5.000
Workshop
 
Egen finansiering
3.000
Anden finansiering
5.000
Ansøgt
10.000
Audition, semifinale og finale
 
Egen finansiering
8.000
Anden finansiering
8.000
Ansøgt
20.000
 
 
I alt budget
149.000
 
LOF Kolding-Vejen søger om følgende tilskud:
 
Proceskonsulent   10.000 kr.
Markedsføring     5.000 kr.
Workshop    10.000 kr.
Audition, semifinale og finale i Kolding  12.000 kr.
I alt    37.000 kr.
 
Jf. regler for tilskud fra Foreningspuljen, kan foreninger under Folkeoplysningsloven søge om tilskud til initiativer der vedrører udviklingsarbejde med folkeoplysende formål. Der kan max. ydes tilskud på 50 % af de samlede udgifter til materialer, udstyr og udviklingsarbejde med folkeoplysende formål.
 
Det kan oplyses, at der for 2018 resterer et uforbrugt beløb under ”Foreningspuljen” på 147.000 kr.

Resumé

I forbindelse med fritidsfesten den 1. februar 2019, skal der foretages hædring af årets forening 2018.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritidsrådet blandt de indkomne forslag, foretager indstilling til Fritids- og Idrætsudvalget,
 
at der ydes et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr. finansieret af Fritidspuljen.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse og i prioriteret rækkefølge indstilles,
 
 1. Kaizen Karate-Do
 2. Vonsild Gymnastikforening
 3. Billardklubben FREM

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at Fritids- og Idrætsudvalget udpeger årets forening efter indstilling fra Fritidsrådet.
 
Fritidsrådets indstillinger er med baggrund i, at der er taget hensyn til de af Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne fokusområdet.
 
Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan indstille forslag til årets forening. Hædringen foretages med baggrund i, at årets forening skal være en forening under folkeoplysningsområdet, der har gjort en særlig indsats.
 
Det kan endvidere oplyses, at Fritids- og Idrætsudvalget har vedtaget, at der fremsendes minimum tre indstillinger som årets forening.
 
Der er indkommet følgende forslag:
 
Kaizen Karate-Do
Billardklubben Frem
Vonsild Gymnastikforening

Resumé

I forbindelse med fritidsfesten den 1. februar 2019, skal der foretages hædring af årets leder 2018.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritidsrådet blandt de indkomne forslag, foretager indstilling til Fritids- og Idrætsudvalget,
 
at der ydes et rejselegat på 5.000 kr. til årets leder finansieret af Fritidspuljen.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse og i prioriteret rækkefølge indstilles,
 
 1. Tom Nyeng Møller og Niels Hansen, KIF Brydning
 2. Hans Gehlert, Kolding Boldklub
 3. Palle Uglebjerg, Nr. Bjært/Strandhuse IF

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at Fritids- og Idrætsudvalget udpeger årets leder efter indstilling fra Fritidsrådet.
 
Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan indstille forslag til årets leder. Hædringen foretages med baggrund i, at årets leder skal være en person under folkeoplysningsområdet, der har gjort en særlig indsats.
 
Fritidsrådets indstillinger er med baggrund i, at der er taget hensyn til de af Fritids- og Idrætsudvalget vedtagne fokusområder.
 
Det kan endvidere oplyses, at Fritids- og Idrætsudvalget har vedtaget, at der skal fremsendes minimum tre indstillinger til prisen som årets leder.
 
Der er indkommet følgende forslag:
 
Tom Nyeng Møller og Niels Hansen, KIF Brydning
Lars Filbert, Kolding Bokseklub
Jette Aamand, Hejls Idrætsforening
Kristen Katborg, Kaizen Karate-Do
Thorkild Bodin, Billardklubben Frem
Klaus Ravn, Kolding KFUM floorball
Palle Uglebjerg, Nr. Bjært/Strandhuse IF
Hans Gehlert, Kolding Boldklub

Resumé

På mødet orienteres om status på Kolding som Visionskommune.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at punktet alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Resumé

På mødet drøftes om der skal udsendes en pressemeddelelse på nogle af punkterne fra mødet i Fritidsrådet.
 

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at det drøftes om pressen skal orienteres om enkelte punkter.
 

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Fritidsrådet vedtog at der ikke udsendes pressemeddelelser.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at indeværende dagsordenpunkt har til formål, at vurdere om enkelte punkter på Fritidsrådets dagsorden skal videresendes som en pressemeddelelse.
 

Resumé

På mødet orienteres om udvalgt nyt på Fritidsrådets område.
 

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Fritidsrådet den 20-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at indeværende dagsordenpunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.
 
Der vil på mødet blive orienteret om,
 
·         beslutninger i Fritids- og Idrætsudvalget.