Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 16. mar 2021 kl. 07:45

Økonomiudvalget

Teams

Referat

Resumé

Henrik Nielsen har anmodet om at udtræde af Kolding Byråd pr. 23. marts 2021.

 

Ole Martensen indkaldes som stedfortræder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at Henrik Nielsens anmodning om at udtræde af Byrådet imødekommes

 

at Ole Martensen indtræder i Byrådet og

 

at Ole Martensen indtræder i Henrik Nielsens poster.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Henrik Nielsen har ved henvendelse til borgmester Jørn Pedersen meddelt, at han ønsker at udtræde af Kolding Byråd pr. 23. marts 2021 af private årsager.

 

Efter den kommunale valglovs § 103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af byrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

 

Efter valgloven indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted, når et medlem udtræder i valgperioden.

 

1. og 2. stedfortræder på Venstres liste er indtrådt i Byrådet og 3. stedfortræder ønsker ikke at indtræde i Byrådet pga. arbejdsmæssige forhold. 4. stedfortræder er Ole Martensen.

 

Det foreslås, at Ole Martensen samtidig indtræder i alle Henrik Nielsens politiske poster:

 

-         Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

-         Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

-         Medlem af Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

-         Medlem af Udvalget for udfordrede boligområder

-         Medlem af Ungdommens Studiefonds bestyrelse

-         Stedfortræder for Hans Holmer i Handicaprådet

-         Stedfortræder for Hanne Dam v. KL´s politiske topmøder

-         Stedfortræder for Benny Dall i Valgbestyrelsen ved kommunale valg.


Resumé

Hans Holmer, SF, sender ved mail af 27. januar 2021 følgende:

 

”SF ønsker undersøgt muligheden for ikke at sende mails ud til borgere om aftenen, i weekender og ferier. For selvom det er smart, at vi kan sende posten digitalt, så skal vi ikke forstyrrer mennesker udenfor normal arbejdstid. Dette initiativ vil i øvrigt stemmer godt overens med set i forhold til ”Borgerens Centrum”

 

For det første skal vi undgå, at presse os alle til at være ”på” hele tiden – vi har stress nok i vores samfund, og det er vigtigt, at vi ikke skal tage stilling til vigtige ting døgnet rundt.

 

For det andet hører vi ofte, at dem, der modtager flest breve også er dem, der er udsatte. Derfor kan det kan være barskt at modtage en ubehagelig besked en fredag, sådan at man skal bruge en hel weekend på at bekymre sig over det og først kan kontakte en medarbejder mandag. Det gælder fx arbejdsløse, syge og studerende, som modtager afgørelser, vurderinger, mødeinvitationer og meget andet. De har ofte nok at kæmpe med i forvejen.

 

I Frankrig har man allerede gjort det. Forbudt det offentlige at sende beskeder ud om aftenen, i weekenden og i ferien. Det er trods alt de færreste ting, der er akutte og kræver en besvarelse her og nu.

 

Selvfølgelig kan der være undtagelser, men i langt størstedelen af tilfældene, gør det hverken fra eller til, om beskeden sendes nu eller i morgen. Til gengæld gør det en forskel for borgeren, og derfor håber vi, at byrådet er med på det.”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-02-2021

Sagen blev taget af dagsordenen.

Fraværende:

Hans Holmer

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Direktionen drøfter sagen ud fra en sikring af, at den ”hollandske model” benyttes, hvor det er relevant.


Resumé

Budget 2021, supplerende budgetaftale.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår

 

at de foreslåede tillægsbevillinger godkendes.

 

at der meddeles anlægsbevilling henholdsvis tillægsbevilling til anlægsbevilling svarende til de i tabellen anførte positive beløb under anlæg.

 

at kommunaldirektøren pålægges at udarbejde forslag til budgetnoter, der forelægges Økonomiudvalget til behandling i juni 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 6. oktober 2020 andenbehandlingen af forslaget til årsbudget 2021 og budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024. I budgetaftalen indgik, at disponeringen af de frie midler i henholdsvis budgetreserven og investeringsfonden blev udsat til marts 2021 på grund af den usikkerhed, som coronapandemien har medført.

 

På baggrund af forhandlinger mellem gruppeformændene den 2. marts 2021 forelægges de nedenstående tillægsbevillinger for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

 

Bevillinger for 2021 samt 2022-2025:

 

Hele 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024-2025

Ansøgninger om tillægsbevillinger til driftsbevillinger (serviceudgifter med overførselsadgang):

 

 

35.742

 

 

23.947

 

 

23.947

 

 

23.947

Arbejdsmarkedspolitik

549

549

549

549

Uddannelsespolitik

16.427

13.632

13.569

13.569

Børnepasningspolitik

15.100

12.400

12.400

12.400

Fritids- og Idrætspolitik

919

1.474

2.184

2.184

Kulturpolitik

925

1.220

970

720

Seniorpolitik

870

28

-30

-30

Socialpolitik

4.860

4.150

3.650

3.650

Sundhedspolitik

500

100

100

100

Social-, Handicap- og Hjælpemiddel-politik

 

7.000

 

7.000

 

7.000

 

7.000

Vej- og Parkpolitik

0

705

705

705

Miljøpolitik

0

140

140

140

Klimapolitik

1.150

1.200

1.200

1.200

Lokaldemokratipolitik

100

0

0

0

Administrationspolitik

-12.658

-18.651

-18.490

-18.240

 

 

 

 

 

Anlæg i alt:

8.270

0

0

0

Investeringsfonden

-31.800

-15.000

-5.000

-400

Fondspulje til medfinansiering ved fondsansøgninger

 

2.000

 

0

 

0

 

0

Tankedalsvej, toplanskryds

26.000

15.000

5.000

400

Alarmsystem Godset

300

0

0

0

Kolding Stadsarkiv, foranalyse

100

0

0

0

Sauna i Hejlsminde

725

0

0

0

Omfartsvej Nørre Bjert, VVM

600

0

0

0

Seest Trail, realisering af den grønne ring

 

670

 

0

 

0

 

0

Bluebridge, befæstning kørevej + strømføring

 

175

 

0

 

0

 

0

Lys cykelsti Fynslundskolen ned til hallen

 

50

 

0

 

0

 

0

Vamdrup bibliotek/kino

2.000

0

0

0

Kongeåstien

200

0

0

0

Mindre vejprojekter

1.500

0

0

0

Vild med vilje

300

0

0

0

Storegade i Lunderskov, etape 2

3.000

0

0

0

Vonsild Kunstgræs og aktivitetsbane

1.900

0

0

0

Nedrivning af Ankerhus

550

0

0

0

 

 

 

 

 

Finansieringspolitik i alt:

-44.012

-23.947

-23.947

-23.947

Tilskud og udligning

-36.177

-24.277

-24.277

-24.277

Låneoptagelse

-8.000

0

0

0

Afdrag på lån

155

311

312

313

Renter

10

19

18

17

I alt

0

0

0

0

 

For specifikation af tillægsbevillingerne under de enkelte områder henvises til bilag 1 og 2.

Bilag 1: Oversigt over vedtagne ændringsforslag pr. bevillingsområde

Bilag 2: Specifikation af vedtagne ændringsforslag

 

Forslagene er udarbejdet i samarbejde med de berørte forvaltninger. Der er foretaget mindre justeringer i forhold til de beløbsmæssige forudsætninger, der indgik i budgetaftalen af 2. marts 2021 herunder korrekt placering under bevillingsområder.

 

I dette punkt indgår som aftalt ikke diverse forslag til budgetnoter. Budgetnoterne kvalificeres og forelægges Økonomiudvalget til behandling i juni måned 2021.


Resumé

Der er udarbejdet foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2022 – 2025, der fremsendes til Byrådets godkendelse. Bevillingsrammerne er opgjort i 2021 pris- og lønniveau (PL-niveau), idet der ikke er fremkommet nye 2022-skøn fra KL på nuværende tidspunkt.

 

Bevillingsrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets ”Budgetstrategi 2022”. De tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2022 – 2024 i det vedtagne budget for 2021. Samtlige korrektioner er beskrevet under sagsfremstillingen.

 

Der fremsendes ligeledes bevillingsregler og noter for budget 2022.

 

Bevillingsregler og noter for budget 2022 er vedhæftet som bilag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at bevillingsrammerne godkendes,

 

at bevillingsregler og noter godkendes,

 

at det besluttede effektiviseringskrav på 0,5% årligt til og med 2024 fortsættes i 2025,

 

at kommunaldirektøren bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner mellem de enkelte bevillinger under forudsætning af, at der ikke er nogen ændring i forbrug/forøgelse af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2022 – 2025. Der er endnu ikke sket en pris- og lønfremskrivning til 2022-niveau, idet KL på nuværende tidspunkt ikke har udmeldt skønnet.

 

Bevillingsrammer i 2021-pris og lønniveau ser således ud:

 

 

Udgangspunktet for bevillingsrammerne er årene 2022 – 2024 i det vedtagne budget for 2021. 2025 er i udgangspunktet en kopi af 2024. Samlet er der sket en forværring af balancen set i forhold til budgettet på 11,497 mio. kr. i 2022. I årene 2023 til 2025 er der sket en forbedring af balancen på henholdsvis 2,584 mio. kr. i 2023, 2,581 mio. kr. i 2024 samt 2,221 mio. kr. i 2025. Der er gennemført følgende rammekorrektioner:

 

Rammekorrektioner med konsekvens for balancen:

 

 

 1. Det besluttede årlige omsttillingsmål på 0,5% for samtlige serviceudgifter er forudsat videreført i 2025. Det medfører en besparelse på 20,506 mio. kr. i 2025.
 2. Der afholdes EU-valg i 2024 og Byråds- og Regionsvalg i 2025. 1,851 mio. kr. er afsat årligt.
 3. Nedbringelse af restancer stoppes efter 2024. Det medfører en mindre indtægt i 2025 på 9,0 mio. kr.
 4. Demografimodel er forudsat videreført i 2025. Det koster 21,378 mio. kr. Demografimodellens konsekvens genberegnes på baggrund af ny befolkningsprognose.
 5. Budgetreserven er i 2025 tilført ovennævnte beløb vedrørende omstillingsmål på 0,5% samt fratrukket beløb anført under pkt. 7 og pkt. 9.
 6. Byrådets beslutning omkring anlæggelse af 3 vådområdeprojekter koster 2,5 mio. kr. i 2022, mens der forventes en indtægt på -5,009 mio. kr. i 2023. Projekterne gennemføres i perioden 2020-2023 og er udgiftsneutrale for Kolding Kommune (Byrådet den 24. november 2020, sag nr. 4).
 7. Ved den sidste budgetopfølgning i 2020 (pr. 30. september 2020) er der sket reguleringer på flere politikområder med et samlet forbrug på 8,127 mio. kr. i 2022, 7,555 mio. kr. i 2023 samt 6,678 mio. kr. i fra 2024. Det skyldes bl.a.:
  1. Samarbejdsaftale med Museum Kolding på 6,678 mio. kr. årligt.
  2. Vedr. Blue Bridge overføres der 0,035 mio. kr. fra 2020 til 2022
  3. AUB-nedsættelse på hhv. 0,414 mio.kr. og 0,877 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.
 8. Anlægsprojekt vedr. Fusilli - FOOD 2030 in Kolding (Byrådet den 23.2.21, sag nr. 1) med udgifter på hhv. 0,870 mio. kr. i 2022-2023, 0,890 mio. kr. i 2024 samt en indtægt i 2025 på -1,750 mio. kr. Projektet er udgiftsneutralt i perioden 2021-2025.
 9. Supplerende budgetaftale vedrørende budget 2021 (Byrådet den 23. marts 2021):
  1. Serviceudgifter
  2. Anlægsudgifter
  3. Låneoptagelse
  4. Afdrag på lån
  5. Renter 

 

Udgiftsneutrale rammekorrektioner:

 

 1. 2025 er dannet som en kopi af 2024. Der er forudsat en ændring af skatteindtægter, pris- og lønstigninger samt udvikling i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet fra 2024 til 2025, der er identisk med udviklingen fra 2023 – 2024.
 2. Køb af Bybusdepot (Byrådet den 22/9-20, sag nr. 18) – Der sker en ydelse på lån på 0,560 mio. kr. årligt og modregnes indtægter under vej- og parkpoltik.
 3. AB til p.nr. 5079 Bælt i balance (Byrådet den 27/10-20, sag nr. 6) – Projektet er udgiftsneutral.
 4. Der er sket mindre tekniske småjusteringer flyttet fra et politikområde til et andet.
 5. Udgifter til byfornyelse under ejendoms- og boligpolitik, flyttes fra serviceudgifter til overførselsområdet på baggrund af Indenrigsministeriets konteringsregler. Beløb udgør ca. 4,1 mio. kr. årligt.
 6. Der tilføres 0,300 mio. kr. årligt til en social vicevært på Stejlbjerg.
 7. Beløb i 2025 på flere anlægsprojekter er blevet 0-stillet og tilført/modregnet investeringsfonden samt låneoptagelse.
 8. Køb af jord til etablering af boligområde ved Vonsildvej i Vonsild (Byrådet den 23.2.21, sag nr. 16) – årligt afdrag på 0,325 mio. kr. finansieres af rammebeløb til køb af jord.

Resumé

I budget 2016, budget 2018 og budget 2020 var der ved den sidste opfølgning i 2020 stadig 4 bevillingsnoter, der manglede at blive realiseret. Med denne opfølgning er der realiseret 0 bevillingsnoter, altså mangler der stadig at blive realiseret 4 bevillingsnoter.

 

I budget 2021 er optaget 9 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 3 noter.

 

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016, 2018, 2020 og 2021 fremgår af henholdsvis bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 4 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens status til noten læses.

 

I sagsfremstillingen fremgår noternes overskrifter, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, og hvornår noten forventes afsluttet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/ ikke afsluttet

Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt

20

Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund

 

Ikke afsluttet

 

Uafklaret

25

Bønstrup Sø Bad

Ikke afsluttet

Uafklaret

 

Nedenfor ses en oversigt over den bevillingsnote fra budget 2018, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/ ikke afsluttet

Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt

13

Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel

 

Ikke afsluttet

 

Uafklaret

 

Nedenfor ses en oversigt over den bevillingsnote fra budget 2020, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/ ikke afsluttet

Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt

03

Decentralisering

Ikke afsluttet

Uafklaret

 

Nedenfor ses en oversigt over alle 9 bevillingsnoter for 2021:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/ ikke afsluttet

Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt

01

Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Afsluttet

Februar 2021

02

Udviklings- og omstillingspulje, børneområdet

Afsluttet

Februar 2021

03

Mad til seniorområdet

Ikke afsluttet

April 2021

04

Frivilligt socialt arbejde

Afsluttet

-

05

Kantinepriser

Afsluttet

-

06

International aktivitet

Afsluttet

-

07

Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud m.v.

Afsluttet

-

08

Tværgående analyse af det samlede administrationsområde

Ikke afsluttet

September 2021

09

Salg af jord og fast ejendom

Ikke afsluttet

Marts 2021

 

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 4 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

 

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2018, 2020 og 2021 på Kolding.dk (kolding.dk/om-kommunen/okonomi).


Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5099 Fordelingsvej Vonsild Øst.
 

Projektet omfatter ca. 650 meter fordelingsvej inklusive cykelstier og ca. 100 meter busvej.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen på i alt 18,76 mio. kr. i udgift og 13,65 mio. kr. i indtægt imødekommes,

 

at Kolding Kommunes andel på 5,11 mio. kr. finansieres af P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5099 Fordelingsvej Vonsild Øst.

 

For at sikre adgangen til byudviklingsområdet i Vonsild Øst, skal der etableres ca. 650 meter fordelingsvej inklusive cykelstier samt ca. 100 meter busvej.

 

Kolding Kommune er bygherre på projektet, men der er flere interessenter i området, hvorfor udgiften fordeles forholdsmæssigt. De endelige aftaler med interessenterne forventes indgået hurtigst muligt efter Byrådets godkendelse af projektet.

 

Fordelingen ser således ud:

Interessent

Beløb

(i 1.000 kr.)

Kolding Kommune

 5.110

Øvrige interessenter

13.650

I alt

18.760

 

Fordelingsvejen opdeles i 3 afsnit på grund af differentierede fordelinger mellem interessenterne. På kortet nedenfor er fordelingsvejen markeret med rødt og nummereret 1-3.

 

Fordelingsvejen forudsættes at have en tværprofil som i princip på nyere fordelingsveje i Kolding. Det vil sige 2 m rabat og 2 m cykelsti i begge sider af 6,5 m kørebane.

 

Rundkørslen, der etableres ved afslutningen af fordelingsvejen, forudsættes at være trebenet med en diameter på ca. 40 m.

 

Del 4 på kortet (del af orange markering) er en stamvej med to interessenter. Vejen etableres med 5,5 m kørebane, 2 m rabat og 1,5 m cykelsti.

 

Ud over ovenstående etableres også en busvej (markeret med lilla på kortet og nummereret 5).

 

 

Oversigtskort over vejafsnit

Fordeling af veje

 

Eksempel på fordelingsvej

Eksempel på fordelingsvej

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

i 1.000 kr.

Udgift

Indtægt

Anlægsbevilling

18.760

13.650

 

Fordeling af rådighedsbeløb:

i 1.000 kr.

2021

2022

2023

Udgift

1.000

16.560

1.200

Indtægt

 

12.450

1.200

 

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb foreslås finansieret af P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, idet en del af området udgøres af et kommunalt boligområde, som senere skal byggemodnes og sælges.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Forbundsvandværket ansøger Kolding Kommune om kommunegaranti på 2.884.000 kr. i forbindelse med låneoptagelse til finansiering af ny boring og udskiftning af hovedledning.

 

Kolding Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser stille garantien og skal i den forbindelse stille krav om betaling af en løbende garantiprovision.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

 

at ansøgningen imødekommes, idet der stilles krav om en årlig garantiprovision svarende til 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forbundsværket har to store investeringer i 2021, som de gerne vil have finansieret gennem Kommunekredit og med garanti fra Kolding Kommune.

 

Investering 1: Ny boring på Ulveryggen, omkostning 1.855.000 kr.

 

Der er desværre konstateret indhold af pesticidet Desphenyl Chloridazon i 3 eksisterende boringer. I samarbejde med Kolding Kommune og Rambøll Danmark A/S er det besluttet, at lave en ny boring cirka 1500 meter fra nuværende boringer, i et andet og dybere magasin. Der ligger et skriftligt tilbud/overslag fra Rambøll (rådgivning), PC (brøndborer), Frisesdahl (råvandsledning). El, erstatninger og tinglysning er skønnet. Herudover er der sat 20 % af til uforudsete udgifter. Se bilag. Projektet er allerede påbegyndt og forventes afsluttet i september 2021.

 

Investering 2: Udskiftning af asbest-hovedledning i Hjarup, omkostning 1.029.000 kr.

 

Vandværket har en asbest-hovedledning i Hjarup, på Byvejen og på Østergårdsvej. Der har de sidste par år været mange ledningsbrud på denne asbest-hovedledning. Det er derfor besluttet at udskifte denne gamle ledning. Der ligger skriftligt tilbud/overslag fra Frisesdahl 935.000 kr. Herudover er der sat 10 % af til uforudsete udgifter. Se bilag. Projektet forventes påbegyndt her i foråret 2021 og vil være afsluttet et par måneder senere.

 

I alt ansøger Forbundsværket om et lån2.884.000 kr. med 20 år løbetid, fast forrentning.

 

Kommunegarantien er i denne sammenhæng en forudsætning for opnåelse af lån på tilfredsstillende rentevilkår, idet rentesatsen og lånemulighederne uden kommunegaranti vil være væsentlig forringede.

 

Kommunerne er ved alle fremtidige garantistillelser for forsyningsselskaber forpligtet til at opkræve en provision, der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier, jævnfør KL´s udmelding den 31. august 2017. En vederlagsfri garanti vil indebære, at Kommunen yder et tilskud til forsyningsselskabet, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem Kommunens borgere, som ”hvile i sig selv princippet” forudsætter.

 

Det er KL´s vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på forsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse, og at denne vurdering indgår i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles garanti for lånet, således at det efterfølgende kan dokumenteres.

 

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Forbundsværket, foreslås det på baggrund af denne model, at Forbundsværket betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.


Resumé

Kolding Kommune modtager i forbindelse med finansloven for 2021 12,447 mio. kr. til bedre normeringer i daginstitutionerne. Midlerne skal, modsat i 2020, indregnes i forældrebetalingsgrundlaget, hvorfra takster på tilskud til private pasningsordninger og privat institutioner beregnes.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 10 februar 2021, at forældrebetalingstaksten i de kommunale og selvejende institutioner ikke skal stige som følge af tildelingen af finanslovsmidlerne.

 

Private pasningsordninger og privatinstitutioner skal som følge af aftalen om bedre normering have andel i finanslovsmidlerne, og tilskudssatserne for 2021 er derfor revideret ud fra udvalgets beslutning om udmøntning af finanslovsmidlerne for 2021.

 

Udvalget forelægges hermed fastholdelsen af forældrebetalingstaksterne samt de reviderede tilskudssatser til private pasningsordninger og privatinstitutioner som følge af finanslovsmidlerne til bedre normering til godkendelse.

Sagen behandles i

Børn- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at de reviderede tilskudssatser og takster godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-03-2021

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune modtager i forbindelse med udmøntning af finanslovsmidlerne til bedre normering i daginstitutionerne 12,447 mio. kr. Modsat 2020 skal midlerne fra 2021 indregnes i forældrebetalingsgrundlaget, hvorfra takster på tilskud til private pasningsordninger og privatinstitutioner beregnes.

 

Forældrebetalingstakst

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 10. februar 2021, at forældrebetalingstaksten for 2021 ikke skal reguleres som følge af finanslovstildelingen. Det betyder, at forældrebetalingstaksten til børn i daginstitutioner i kommunale og selvejende institutioner sænkes fra 25% af udgiften til 24,3% i 2021. Det svarer til, at forældrebetalingen for en 0-2 årig er 119 kr. mindre pr. måned og for en 3-6 årige er 59 kr. mindre pr. måned, end hvis forældrebetalingen fastholdes på 25% inklusiv finanslovsmidlerne.

 

Dagplejen berøres ikke af finanslovsmidlerne, hvorfor taksten bevares uændret.

 

Godkendte forældrebetalingstakster 2021 kommunale og selvejende institutioner

Heldagspladser

Godkendte takster 2021
Pris pr. måned (juli måned betalingsfri)

Takster 2021
Pris pr. måned (juli måned betalingsfri)

Dagpleje

3.264

3.264

Daginstitution, 0-2 årige

3.818

3.818

Daginstitution, 3-6 årige

2.038

2.038

 

 

 

Frokostordning (i institutioner hvor frokostordning er tilvalgt)

687

687

 

 

 

Modulordning i Vester Nebel

 

 

3-6 årige 25 timers modul

1.242

1.242

3-6 årige 35 timers modul

1.739

1.739

3-6 årige over 35 timers modul – heldags

2.038

2.038

 

Tilskud til private pasningsordninger og privatinstitutioner

Finanslovsmidlerne skal indgå i tilskudsberegningerne til private pasningsordninger og privatinstitutioner jf. aftalen om bedre normering. Den stigning, det øgede tilskud til private pasningsordninger og privatinstitutioner vil medføre, indgår i udmøntningen af finanslovsmidlerne og finansieres derfor inden for den samlede ramme på 12,447 mio. kr.

 

Tilskud til private pasningsordninger §80 i Dagtilbudsloven beregnes ud fra billigste takst for aldersgrupperne 0-2 og 3-6 årige. For de 0-2 årige er det derfor med udgangspunkt i forældrebetalingstaksten for dagpleje, at tilskuddet beregnes. Da dagplejen ikke berøres af finanslovsmidlerne, påvirkes tilskuddet til de 0-2 årige i private pasningsordninger dermed ikke.

 

Driftstilskud til 0-2 årige i privatinstitutioner beregnes som et vægtet gennemsnit mellem udgifter til aldersgruppen i kommunen, og den gennemsnitlige udgift til dagpleje indgår derfor i beregningen. Tilskuddet til de 0-2 årige stiger derfor ikke så meget, som tilskuddet til de 3-6 årige, da dagplejen ikke berøres af finanslovsmidlerne.

 

I tabellen ses de godkendte tilskud for private pasningsordninger til 3-5 årige og privatinstitutioner, samt de nye tilskudssatser hvori andel af finanslovsmidler er indregnet:

 

Pasningstype
Tilskudssatserne er med udgangspunkt i fuldtidspladser – ved lavere åbningstid end kommunale tilbud vil tilskud blive gradueret.

 

Godkendt tilskud 2021 kr. pr. år

Nyt tilskud 2021 kr. pr. år

Private pasningsordninger §80 0-2 årige *

78.360

78.360

Private pasningsordninger §80 3-6 årige

46.616

48.088

 

 

 

Privatinstitution driftstilskud 0-2 årige (DTL §36 )

109.532

111.460

Privatinstitution bygningstilskud 0-2 årige (DTL §37)

6.381

6.486

Privatinstitution administrationstilskud 0-2 årige (DTL §38)

3.891

3.955

 

 

 

Privatinstitution driftstilskud 2 årige (DTL §36 )

97.706

99.426

Privatinstitution bygningstilskud 2 årige (DTL §37)

4.586

4.662

Privatinstitution administrationstilskud 2 årige (DTL §38)

3.578

3.637

 

 

 

Privatinstitution driftstilskud 3-6 årige (DTL §36)

60.459

62.416

Privatinstitution bygningstilskud 3-6 årige (DTL §37)

2.869

2.953

Privatinstitution administrationstilskud 3-6 årige (DTL §38)

2.241

2.307

 

De reviderede tilskud vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft til januar 2021 til børn i aldersgruppen 3-6 årige i private pasningsordninger og privatinstitutioner så hurtigt som muligt. Efterfølgende udbetales månedligt efter nye godkendte tilskud.


Resumé

Business Kolding afrapporterer for sine aktiviteter i 2020 og præsenterer udvalgte fremtidige initiativer.

 

Sagen behandles i

Økonomiudvalget

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at afrapporteringen tages til efterretning

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

 

Business Kolding er Kolding Kommunes primære bindeled til erhvervslivet i Kolding. Business Kolding er sat i verden for at skabe vækst og udvikling i Kolding Kommunes erhvervsliv. Business Kolding lægger vægt på innovation, entreprenørskab og designtænkning for at understøtte Kolding Kommunes vision – Sammen designer vi livet.

 

Ledelsen for Fonden Business Kolding har ansvaret for, at de modtagne midler fra Kolding Kommune anvendes til de i rammeaftalen angivne formål. I budgettet for 2020 var der afsat 12,2 mio. kr. til Business Kolding inkl. turismeindsats.

 

Økonomiudvalget godkendte i september 2020 ny rammeaftale med Business Kolding. Den nye rammeaftale er samordnet med de strategiske temaer, der er udstukket af Erhvervs- og vækstpolitikken, som Økonomiudvalget ligeledes godkendte i september 2020.

 

Erhvervs- og vækstpolitikken udstikker således de overordnede rammer for samarbejdet med Business Kolding, og der afrapporteres her på opnåelse af de tilknyttede målsætninger i rammeaftalen.

 


Resumé

Væksthusene blev etableret i 2007 som en del af kommunalreformen. De er kommunalt ejede, finansieres via bloktilskuddet og retning sættes i en aftale, der forhandles årligt på plads via KKR. I forbindelse med vedtagelse af den nye erhvervsfremmereform blev Væksthuset ændret til Erhvervshuset og i Region Syddanmark valgte man at dele Erhvervshuset i to. Samtidig besluttede man, at der skulle laves en hensigtserklæring ift., hvilke indsatser den enkelte kommune ønsker fokus på.

 

Erhvervshus Syd afrapporterer for sine aktiviteter i 2020, og der foreslåes ny hensigtserklæring.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at afrapporteringen tages til efterretning

 

at hensigtserklæring for 2021 godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune medfinansierer som en del af den samlede erhvervsindsats Erhvervshus Syd via bloktilskuddet. I 2020 udgør Kolding Kommunes finansiering 2,6 mio. kr.

 

I forbindelse med vedtagelse af erhvervsfremmereformen i 2018 har Erhvervshusets opgaver ændret sig, bl.a. ift. at de kan tilbyde deres service til alle virksomheder. Derudover er Erhvervshus Syd, der tidligere både dækkede Fyn og Sønderjylland delt i to, og Kolding Kommunes virksomheder og iværksættere kan søge hjælp i Erhvervshus Syd beliggende i Vojens.

 

Erhvervshusenes kerneopgaver er samlet i fire hovedformål, som angivet i rammeaftalen mellem KL og regeringen for 2019-2020:

 

 • Erhvervshusene skal tilbyde specialiseret og målrettet 1:1 vejledning til alle typer af virksomheder og iværksættere
 • Erhvervshuse skal fungere som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet
 • Erhvervshusene skal bidrage i formuleringen af de regionale kapitler i strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats
 • Erhvervshusene kan være operatører på projekter inden for rammerne af erhvervsfremmestrategien, hvis det ligger i forlængelse af deres formål.

 

Økonomiudvalget godkendte i marts 2020 en hensigtserklæring imellem erhvervsoperatør (Business Kolding), Erhvervshuset og Kolding Kommune. Hensigtserklæringen sætter rammen for, hvilke temaer man vurderer er vigtige for Koldings erhvervsliv.

 

Med udgangspunkt i erhvervslivet i Koldings styrkepositioner samt udfordringer og med respekt for den arbejdsdeling, der er imellem Erhvervshus og Business Kolding lægger Business Kolding, Erhvervshus Sydjyllland og Kolding Kommunes administration op til, at følgende temaer godkendes som vigtige for Koldings erhvervsliv i 2021 jv. bilag:

 

 • Grøn omstilling og bæredygtighed
 • Handel og logistik
 • Brexit
 • Eksport
 • Digitalisering
 • Design

 

 


Resumé

Forslag til fordeling af en del af de afsatte midler til internationale aktiviteter i 2021. Fordeles til udveksling af skoleklasser, udveksling af grupper fra Kulturskolen Kolding og medlemskab af ”Union of the baltic cities”.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at Børne, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 50.000 kr. til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer,

 

at By- og udviklingsdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 25.000 kr. til udveksling af grupper fra Kulturskolen Kolding med tilsvarende i udenlandske byer,

 

at der disponeres 25.000 kr. til medlemsskabet af ”Union og the baltic cities”.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Godkendt, med den ændring, at de 50.000 kr. i forslagets første ”at” overføres til næste år.

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat 100.000 kr. til internationale aktiviteter.

 

De foreslås fordelt således, at der afsættes 75.000 kr. til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kulturskolen Kolding. Beløbet fordeles med 25.000 kr. til Kulturskolen og de resterende 50.000 kr. til Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Restbeløbet på 25.000 kr. foreslås disponeret til medlemskabet af ”Union of the baltic cities”.

 

Fordelingen af budgettet mellem Kulturskolen og Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ligner fordelingen, som den har været tidligere, dog bortset fra 2013, 2014 og 2018, hvor der blev disponeret ekstra midler i forbindelse med Kulturskolens besøg i Anjo i Japan.


Resumé

I henhold til ”Rammeaftale for samarbejde mellem Designskolen Kolding og Kolding Kommune 2017-2021” udarbejder Designskolen Kolding årligt en afrapportering på deres aktiviteter inkl. et revisorpåtegnet regnskab over brugte midler i henhold til den årligt fastsatte økonomiske ramme, der i 2020 var på kr. 1.000.000,-

Sagen behandles i

Økonomiudvalget

 

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller

 • at Økonomiudvalget tager Designskolen Koldings afrapportering for 2020 til efterretning
 • at Økonomiudvalget godkender Designskolen Koldings 2020-regnskab for bevilligede midler

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Designskolen Kolding er én af de væsentligste eksterne samarbejdspartnere for Kolding Kommune når det kommer til realisering og synliggørelse af visionen ”Sammen designer vi livet” samt UNESCO – Creative City of Design. Disse indsatser er de overordnede fokusområder i den eksisterende rammeaftale mellem Designskolen og Kolding Kommune, og sætter scenen for et gensidigt værdiskabende samarbejde inden for bl.a. udvikling og branding både lokalt, national og internationalt.

Rammeaftalen udmøntes gennem en række prioriterede aktiviteter, der helt eller delvist finansieres af midler fra Kolding Kommune. Det sker for Designskolens vedkommende på flere forskellige måder lige fra designudstillinger i det fysiske rum, over kompetenceudvikling til konkrete projekter om eksempelvis socialøkonomi og bæredygtighed.

Rektor Lene Tanggaard og Prorektor Anne-Mette Hummel Holm deltog i Byrådets virtuelle seminar tirsdag d. 2. marts, hvor de afrapporterede på aktiviteter gennemført i 2020 og præsenterede perspektiver i forhold til samarbejdet fremadrettet. Et samarbejde, der fortsat vil have Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi livet” som pejlemærke, men nu også rammesat af en Erhvervs- og vækstpolitik.

Den nuværende rammeaftale udløber med udgangen af 2021, hvorfor arbejdet med en ny rammeaftale påbegyndes i år.


Resumé

BlueKolding har opdateret deres betalingsvedtægter. Der er tale om generelle opdateringer og præciseringer af allerede anvendt administrationspraksis.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at de reviderede betalingsvedtægter for BlueKolding godkendes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

BlueKolding har foretaget en revision af deres betalingsvedtægt.

 

De foretagne ændringer er generelle opdateringer samt præciseringer af allerede anvendt administrationspraksis. Betalingsvedtægterne er blevet gennemarbejdet og rettet til i henhold til gældende lovgivning.

 

De foreslåede ændringer for betalingsvedtægten omfatter overordnet følgende:

 

 • Præcisering og forenkling af tekst.

 

 • Opdateringer i forhold til lovgivning og domstolsafgørelse

 

 • Indskrivning af afsnit omkring nedlæggelse af stik:
  ”Hvis en stikledning ønskes nedlagt, og dermed afmeldes som stikledning til BlueKoldings spildevandsanlæg, kan dette først ske, når en eksisterende ejendom, gives tilladelse fra Kolding Kommune til nedlægning og tillige udtræder fra kloakfællesskabet.

  Eksisterende stikledning sløjfes dermed af BlueKolding, på grundejeres regning. Der betales fast årlig vandafledningsbidrag, indtil stikledning er nedlagt og sløjfet.”

 

 • Opdatering af afsnit omkring udtræden for regnvand, særligt for erhverv:
  ”Ophævelse af tilslutningsretten og -pligten fra BlueKoldings spildevandsanlæg, og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand.

  En ejendom (bolig eller erhvervsejendom) kan frivilligt udtræde for regnvand fra BlueKoldings spildevandsanlæg efter tilladelse fra Kolding Kommune. Ved udtræden for regnvand ophæver kommunen, via tilladelse om udtræden, ejendommens tilslutningsret og -pligt til BlueKoldings spildevandsanlæg. BlueKolding kan efterfølgende tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget for regnvand til ejendommens ejere, når en frakobling af regnvandet fra ejendommen er sket. Ved ejendommens udtræden for regnvand kan den andel af tilslutningsbidraget, der tilbagebetales, maksimalt udgøre 40% af tilslutningsbidraget i dagens priser.

  For boligejendomme gælder, at BlueKolding tilbagebetaler et regnvandstilslutningsbidrag, når ejendommen er udtrådt 100% for afledning af regnvand.

  For erhvervsejendomme og andelsboligforeninger gælder, at BlueKolding kan tilbagebetale regnvandstilslutningsbidraget svarende til den udgift, som BlueKolding sparer ved ikke længere at skulle håndtere regnvandet fra ejendommen. BlueKolding beregner tilbagebetalingen af bidraget i forhold til det befæstede areal på ejendommen og regnvandsmængden, der falder på ejendommen. Dette konverteres til en sparet driftsudgift for BlueKolding, og det er den sparede driftsudgift, der kan tilbagebetales.

  Tilbagebetalingen sker i henhold til betalingslovens § 4a og kan kun ske, når kriterierne i denne lov er til stede, herunder bl.a., at der er givet en kommunal tilladelse til udtræden.

  BlueKolding må kun tilbage regnvandstilslutningsbidrag, hvis det er økonomisk fordelagtigt for BlueKolding. Hvis ikke det er økonomisk fordelagtigt, kan ejendommen fortsat udtræde, men BlueKolding tilbagebetaler ikke tilslutningsbidrag for regnvand til ejeren af ejendommen.

  Udtræden for regnvand (tag- og overfladevand) gælder som udgangspunkt i de fælleskloakerede oplande, men ejendomme i de separatkloakerede oplande kan også udtræde efter konkret vurdering af BlueKolding.”

 

Fælles for ovenstående punkter er, at det udelukkende er præcisering af administrationspraksis og er med til at give overblik for kunder om rettigheder og pligter. Det vil ikke få økonomisk eller driftsmæssig betydning for hverken borgere eller virksomheder i kommunen.

 

Ændringerne er markeret med gult på side 15 og 25-26 i vedlagte betalingsvedtægt fra december 2020.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremsætter forslag til fordeling af byggemodningsrammen for 2021 med udgangspunkt i den korrigerede budgetramme for 2021.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at fordelingen af byggemodningsrammen godkendes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af byggemodningsrammen i 2021 med udgangspunkt i den korrigerede budgetramme for 2021. Der er samtidig skitseret en foreløbig disponering af en del af byggemodningsrammen i overslagsårene.

 

Forslaget er udarbejdet med afsæt i handlingsplanen for salg af jord og ejendomme, som blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet den 23. februar 2021.

 

De nuværende afsatte rådighedsbeløb til byggemodningsrammen er på 76 mio. kr. i 2021 og 23,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.

 

Budgettet i 2021 er markant højere end de efterfølgende år, hvilket skyldes, at der ved budgetopfølgningen ultimo 2020 er overført midler fra 2020 til 2021 samt, at der ved budgetforliget for 2020 blev flyttet 20 mio. kr. fra 2020 til 2021.

 

I 2020 var der et mindreforbrug på 0,36 mio. kr. Mindreforbruget forventes at blive overført til 2021. Samlet byggemodningsramme for 2021 forventes derfor på nuværende tidspunkt at blive justeret til 76,36 mio. kr.

 

I skemaet nedenfor er forslag til fordeling af byggemodningsrammen.

 

Byggemodningsprojekter

(beløb i 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Note

Boligformål:

 

 

 

 

 

Westerbygård, 14 grunde (afslutning)

500

1.000

 

 

1

Christiansfeld

4.000

4.000

5.000

 

2

Stepping, 1. etape

1.500

3.200

 

 

3

Skanderup, 12-14 grunde

1.000

 

 

 

4

Hvidkærgårdsvej, Vamdrup, 13 grunde

4.500

1.000

 

 

5

Vonsild Øst, byggemodning af større område sammen med private investorer (Kolding Kommunes andel af fordelingsvej)

1.000

4.110

 

 

6

Vester Nebel (pt. sat på pause)

 

4.500

6.000

 

7

Viuf, 3. etape (ny udstykningsplan)

3.000

1.500

 

 

8

Eltang, 2. etape (afventer lokalplan)

 

1.500

6.000

 

9

Nord for Stenvænget, Dollerup Sø

4.000

4.300

 

 

10

Lilballe

1.000

300

 

 

11

Taps

 

 

 

2.500

12

Arkæologi, forundersøgelser, analyser, planlægning mv.

4.000

3.000

3.000

3.000

13

Stikveje til storparceller

1.500

1.500

1.500

1.500

14

Færdiggørelser boligudstykninger

5.000

5.000

5.000

5.000

15

 

 

 

 

 

 

Boligformål i alt

31.000

34.910

26.500

12.000

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsformål:

 

 

 

 

 

Bramdrup Industripark, etape 2, Neptunvej

5.000

 

 

 

16

Stikveje til erhvervsområder

2.000

2.000

2.000

2.000

17

Tankedalsvej

9.500

13.500

13.500

 

18

 

 

 

 

 

 

Erhvervsformål i alt

16.500

15.500

15.500

2.000

 

 

 

 

 

 

 

Projekter, der finansieres af byggemodningsrammen:

 

 

 

 

 

Renovering af stuehus Kolding Lufthavn

600

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Prioriteret af rammen i alt

47.500

50.410

42.000

14.000

 

 

 

 

 

 

 

Byggemodningsrammen i alt

76.360

23.500

23.500

23.500

 

 

Note 1:

Boligstien skal reetableres, når byggegrundene og storparcellerne er færdigbygget. Der skal slidlag på boligvejen i 2021/2022.

 

Note 2:

Byggemodning af 36 parceller i forlængelse af eksisterende udstykning.

 

Note 3:

Tidsplanen afhænger af arealerhvervelse.

 

Note 4:

Byggemodningen forventes færdig april 2021. Der skal slidlag på boligvejen i 2022.

 

Note 5:

Etape 1, byggemodnes med opstart i foråret 2021 og forventes færdig til september 2021.

 

Note 6:

Projekteringen pågår. Der afventer tilbagemelding om ledningsarbejder for at kunne udarbejde en tidsplan for vejanlægget. Det afsatte beløb er udtryk for Kolding Kommunes egenfinansiering.

 

Note 7:

Tidsplanen afhænger af arealerhvervelse.

 

Note 8:

Varmeforsyning var oprindeligt gas, men der er åbnet for, at der kan etableres jordvarme. Det medfører, at grundstørrelserne skal ændres, og der skal udarbejdes en ny udstykningsplan for etape 3.

 

Note 9:

Parcelhusgrundene i 1. etape er udsolgt, og området byder på muligheder for en 2. etape. Lokalplanen forventes vedtaget i anden halvdel af 2021.

 

Note 10:

Byggemodning af 23 parceller nord for Stenvænget.

 

Note 11:

Byggemodning af 3 parceller i det eksisterende landsbymiljø ved Eltangvej.

 

Note 12:

Udviklingen i Taps afventer igangsætning af planlægning.

 

Note 13:

Beløbet anvendes til mindre forundersøgelser i forbindelse med lokalplanlægning af kommende boligområder, herunder arkæologiske forundersøgelser.

 

Note 14:

Udstykninger, hvor der etableres storparceller, kan kræve mindre stikveje. Beløbet reserveres i byggemodningsrammen, således at der er mulighed for at etablere disse hurtigt efter et salg.

Eksempelvis i byggemodningen i Sdr.