Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 22. okt 2019 kl. 15:00

Fritidsrådet

KUC, mødelokale 041

Referat

Resumé

Konservativ Ungdom søger om at blive godkendt som forening under Folkeoplysningsloven.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet

Forslag

Den konstituerede senior- sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at Konservativ Ungdoms fra den 22. oktober 2019 godkendes som forening udøvende folkeoplysende foreningsarbejde under Folkeoplysningslovens kapitel 5.

 

Beslutning Fritidsrådet den 22-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Senior- sundheds- og fritidsforvaltningen oplyser, at Konservativ Ungdoms hovedformål er:

 

Foreningen arbejder for at øge den politiske interesse og for udbredelsen af konservativ politik blandt ungdommen på baggrund af Konservativ Ungdoms vedtagne program.

 

Foreningen består af 19 medlemmer, heraf 7 over 25 år.

 

Konservativ Ungdom forventer at gennemføre aktiviteterne i kommunale lokaler i Kolding Kommune.

 

Det kan oplyses, at forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og at disse opfylder betingelser for godkendelse.

 


Resumé

Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. Øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 -  2023.

Sagen behandles i

Fritidsrådet den 21/10 2019.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at Fritidsrådet drøfter de besparelsesforslag, der skal udmønte Fritids- og Idrætsudvalgets konkrete reduktioner, og fremkommer med høringssvar.

Beslutning Fritidsrådet den 22-10-2019

Fritidsrådet vedtog at udarbejde høringssvar, som videresendes til budgetbehandlingen.

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Budgetforliget medfører følgende konkrete reduktion for Fritids- og Idrætsudvalget:

 

 

2020

2021

2022

2023

Bevillingsramme

78.718

79.926

79.926

79.876

Generel reduktion på 2,5 % med 80% effekt i 2020

-1.574

-1.998

-1.998

-1.997

Effektivisering, 0,50 % fra 2021

0

-400

-400

-399

Effektivisering, 0,50 % fra 2022

0

0

-400

-399

Effektivisering, 0,50 % fra 2023

0

0

0

-399

Ny bevillingramme

77.144

77.528

77.129

76.681

Ændring

-1.574

-2.398

-2.797

-3.195

 

På mødet vil Fritids- og Idrætsudvalgets besparelsesforslag, der skal udmønte de konkrete reduktioner blive forelagt.

 


Resumé

På mødet orienteres om status på Kolding som Visionskommune.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritidsrådet den 22-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen oplyser, at punktet alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.


Resumé

På mødet orienteres om status på Kolding Kommunes Fritids- og Idrætspolitik.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritidsrådet den 22-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.


Resumé

På mødet drøftes om der skal udsendes en pressemeddelelse på nogle af punkterne fra mødet i Fritidsrådet.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds-, og fritidsdirektør foreslår,

 

at det drøftes om pressen skal orienteres om enkelte punkter.

Beslutning Fritidsrådet den 22-10-2019

Fritidsrådet vedtog at videresende høringssvar vedrørende budget 2020 til pressen.

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Dagsordenpunktet har til formål, at vurdere om enkelte punkter på Fritidsrådets dagsorden skal videresendes som en pressemeddelelse.


Resumé

På mødet orienteres om udvalgt nyt på Fritidsområdets område.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritidsrådet den 22-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

 

Der vil på mødet blive orienteret om,

 

  • Beslutninger i Fritids- og Idrætsudvalget.