Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 6. jun 2019 kl. 08:00

Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalgslokalet

Referat

Resumé

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 15. november 2018 igangsættelse af et samarbejde med UAim om et forløb for unge, der ikke passede ind i de eksisterende tilbud.

 

Målgruppen er unge ledige, der endnu ikke er kommet i gang med en uddannelse, og som mangler af blive afklaret omkring egne kompetencer, muligheder og ønsker - typisk unge, der gerne vil have job og uddannelse, men som har svært ved at følge ”normalvejen”, og som føler, de mangler tilbud, der er meningsgivende.

 

Forløbet startede op i marts måned med 11 unge.

 

De foreløbige resultater fra forløbet viser, at:

 

 • Tre unge er startet/skal starte i ordinær beskæftigelse
 • To unge er i praktik med henblik på efterfølgende elevplads
 • En ung skal påbegynde skole igen (7. klasse på VUC)
 • En ung skal muligvis visiteres til fleksjob.

 

UAim vil, sammen med en til to af de unge, deltage på Arbejdsmarkedsudvalgets møde og fortælle om forløbet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses – og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Historik

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 15. november 2018 igangsættelse af et samarbejde med UAim om et forløb for unge, der ikke passede ind i de eksisterende tilbud.

 

Målgruppen er unge ledige, der endnu ikke er kommet i gang med en uddannelse, og som mangler af blive afklaret omkring egne kompetencer, muligheder og ønsker. Det er typisk unge, der gerne vil have job og uddannelse, men som har svært ved at følge ”normalvejen”, og som føler, de mangler tilbud, der er meningsgivende. De unge har brug for hjælp til at blive anerkendt, lære at håndtere sociale relationer og sætte mål i livet.

 

Forløbet arbejder både med de unges psykiske, fysiske og sociale færdigheder og udfordringer, og har til formål at træne, opbygge og afklare de unge i forhold til egne kompetencer og ressourcer i forhold til at komme i job og/eller uddannelse.

 

Forløbet for de unge startede op primo marts måned 2019 og løber frem til primo juni måned.

 

Status på forløbet

UAim afholdt medio februar måned 2019 screeningssamtaler med 12 unge, og af disse var 11 unge interesseret i UAim forløbet. 

 

De foreløbige resultater fra forløbet viser, at:

 

 • Tre unge er startet/skal starte i ordinær beskæftigelse
 • To unge er i praktik med henblik på efterfølgende elevplads
 • En ung skal påbegynde skole igen (7. klasse på VUC)
 • En ung skal muligvis visiteres til fleksjob.

 

De unge har fra starten af forløbet virket meget engagerede, motiverede og modtagelige for det undervisningsprogram, som UAim har udarbejdet. UAim har mødt de unge med tillid, åbenhed og opbakning, men har også stillet krav til de unge – fx at møde til tiden og udføre de opgaver, som de unge er blevet pålagt.

 

UAim har gjort meget ud af at skabe en gensidig tillid fra starten, og der har betydet, at de unge har haft en tryg, men også udfordrende ramme til gradvist at åbne og udvikle sig, være mere kritiske og stille spørgsmål samt flytte egne grænser.

 

Der er ligeledes en stærk holdånd blandt de unge, og de er gode til, skiftevis, at presse og støtte hinanden. De unge lærer i høj grad at samarbejde og løse problemer i fællesskab.

 

UAim vil, sammen med en til to af de unge, deltage på Arbejdsmarkedsudvalgets møde og fortælle om forløbet.


Resumé

Faldskærmsklubben Skydive 2000 har rettet henvendelse til Jobcenter Kolding vedrørende igangsættelse af et udviklingsforløb for unge med psykisk sårbarhed. Projektet er et frivilligt tilbud til de unge, der har lyst til at deltage. 

 

Formålet med udviklingsforløbet er lære de unge at overkomme og udfordre deres psykiske sårbarhed via en række værktøjer, som de unge kan bruge videre i tilværelsen.

 

Målgruppen er unge med psykisk sårbarhed som fx angstrelaterede problematikker, PSTD eller andre former for psykiske udfordringer.

 

10 unge forventes at kunne deltage i projektet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses – og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at udvalget drøfter og godkender igangsættelse af Skydive projektet,

 

at Skydive projektet finansieres gennem Arbejdsmarkedsudvalgets Investeringspulje, og

 

at Arbejdsmarkedsudvalget får en status på projektet efter afslutning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Udvalget drøftede projektforslaget, og ønsker at forvaltningen går i en fortsat dialog med Skydive om en kvalificering af projektet og eventuel fornyet projektbeskrivelse

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Faldskærmsklubben Skydive 2000 har rettet henvendelse til Jobcenter Kolding vedrørende igangsættelse af et udviklingsforløb for unge med psykisk sårbarhed. Projekt er et frivilligt tilbud til de unge, der har lyst til at deltage.

 

Formålet med udviklingsforløbet er lære de unge at overkomme og udfordre deres psykiske sårbarhed via en række værktøjer, som de unge kan bruge videre i tilværelsen.

 

Målgruppe

Målgruppen er unge med psykisk sårbarhed som fx angstrelaterede problematikker, PSTD eller andre former for psykiske udfordringer.

 

10 unge forventes at kunne deltage i projektet.

 

 

 

Formål og indhold

Projektets mål er at give de unge en række brugbare værktøjer og et markant skub, så de kan bryde deres nuværende mønster og komme videre i tilværelsen. De unge skal se projektet som en kæmpeoplevelse, og give dem et solidt selvtillidsboost. Projektet er ikke udviklet på baggrund af en professionel tilgang til de unge og deres udfordringer, men som et tilbud fra en frivillig forening til at de unge kan afprøve deres grænser i en spændende fritidsaktivitet.

 

Projektet skal give de unge større ansvarsbevidsthed og en bedre selvforståelse. Dette sker, når de unge formår at overvinde deres psykiske sårbarhed og teste deres grænser ved at deltage i de fysiske og mentale forberedelser til et faldskærmsudspring.

 

Projektet med forberedelserne til faldskærmsudspringet strækker sig over to dage:

 

 • På dag 1 (torsdag) vil de unge lære om åndedrætsteknikker og emotionel frihedsterapi. Og der vil være en snak om hvordan den psykiske sårbarhed påvirker og rammer de unge i hverdagen, og de unge bedst kan støttes i projektet.

 

 • Dag 2 (fredag) vil indeholde praktiske øvelser samt teori om faldskærmsudspring.

 

Efter projektets afslutning vil der være mulighed for, at de unge kan deltage i et faldskærmsudspring. Det vil være helt frivilligt for de unge og er ikke en del af projektet. De unge har også mulighed for, såfremt de ikke ønsker at springe, bare at være med på flyveturen under udspring. Denne mulighed vil også være frivillig. Uanset om den enkelte unge vil springe/deltage i flyveturen eller ej, vil der i projektet være en central læring i at afprøve og teste egne grænser. Efter projektets afslutning vil holdet drøfte, hvordan de tillærte værktøjer og erfaringer efterfølgende kan bruges videre i de unges liv.

 

Skydive 2000 vil i projektet også gøre brug af sit virksomhedsnetværk, så der kan etableres mulige virksomhedspraktikker for de unge. Skydive har, i sit medlemsnetværk, en række af virksomhedsejere og direktører, der gerne vil etablere praktikker med de unge efter projektets afslutning. 

 

Efter projektets afslutning vil der komme en evaluering af forløbet – herunder hvad deltagelse i projektet har betydet for de unge.

 

Økonomi

Projektet vil koste 2.000 kroner pr. deltager – i alt 20.000 kroner for 10 unge.


Resumé

DEKRA har rettet henvendelse til Jobcenter Kolding om igangsættelse af et 3 ugers for-forløb om flere unge, der skal ind i transportbranchen. Formålet med for-forløbet er at introducere en række unge til transportbranchen. De unge skal derefter gennemføre et uddannelsesforløb hos DEKRA inden for transportbranchen og efterfølgende komme i job.

 

For-forløbet afholdes i Vejen, og vil starte op efter sommerferien.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne -, Uddannelses – og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at udvalget drøfter projektet, og

 

at udvalget godkender igangsættelse af projektet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Udvalget godkendte forslaget. Udvalget ser ligeledes gerne, at der arbejdes videre med lignende tiltag i transportbranchen og herunder også, at der ses på muligheder for at understøtte, at flere kvinder kommer ind i transportbranchen.

 

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

DEKRA har rettet henvendelse til Jobcenter Kolding om igangsættelse af et for-forløb om flere unge, der skal ind i transportbranchen. Der har efterfølgende været dialog mellem DEKRA og jobcentret om etablering af forløbet.

 

Formålet med for-forløbet er at introducere en række unge til transportbranchen. De unge skal derefter gennemføre et uddannelsesforløb hos DEKRA inden for transportbranchen og efterfølgende komme i job.

 

Målgruppen er, som udgangspunkt, unge kontanthjælpsmodtagere, men der kan også være deltagere fra andre målgrupper, hvis det skønnes relevant.

 

For-forløbet afholdes i Vejen, og vil starte op efter sommerferien.

 

Indholdet i for-forløbet

DEKRA arbejder med en række unge i et 3 ugers for-forløb, der indeholder brancheintroduktion, virksomhedsbesøg og efterfølgende virksomhedspraktik.

 

Indholdet i for-forløbet er følgende:

 • Der afholdes informationsmøde, hvor DEKRA fortæller om projektet og mulighederne i projektet, og hvor en række virksomheder inden for transportbranchen fortæller om deres hverdag og muligheder i branchen.

 

 • Uge 1: De unge vil blive introduceret til skolen, fagene og arbejdsmiljøet i transportbranchen.

 

 • Uge 2: De unge vil deltage i en række virksomhedsbesøg på relevante virksomheder inden for branchen, og der vil samtidig vil opfølgning på og repetition af de faglige elementer.

 

 • I uge 3 skal de unge i praktik på en virksomhed. DEKRA sørger for praktikpladsen.

 

 • Ved afslutning af for-forløbet skal de unge, så vidt mulig, påbegynde et uddannelsesforløb, hvor de bl.a. skal tage stort kørekort til lastbil og hænger samt ADR (farligt gods certifikat). Uddannelsesforløbet vil tage 10-14 uger.

 

Der vil være plads til 6-12 unge i projektet. Undervejs i for-forløbet vil der være tilknyttet en mentor og to konsulenter. Disse vil også have tæt opfølgning på de unge i uddannelsesforløbet.

 

I for-forløbet vil det blive afklaret, hvorvidt den enkelte unge skal have en jobgaranti eller jobhjælp. Jobgarantien er en håndholdt indsats, der garanterer, at den unge, efter screening og jobmatch, kommer i job senest 3 måneder efter, at kørekort og relevante certifikater er erhvervet.

 

Jobhjælp er råd og vejledning til den unge i forhold til jobsøgning samt henvisninger til vognmænd, hvor den unge selv kan søge job.

 

Økonomi

Prisen på for-forløbet er 8.500 kroner pr. deltager. Hvis de unge påbegynder uddannelsen, vil prisen, inklusiv kørekort m.v., være mellem 72.057 kroner og 94.806 kroner pr. deltager. Prisdifferencen på de to produktpakker afhænger af, om den unge har gode forudsætninger for indlæring eller om den unge, efter mentors og konsulenters vurdering, har behov for længere indlæringstid.


Resumé

Folketinget vedtog i 2017 ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’, som indebærer etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelsesområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet.

 

Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal være godkendt og etableret i Kolding Kommune d. 1. august 2019.

 

Det foreslås, at den kommunale ungeindsats i Kolding Kommune vil bestå af et tæt samarbejde mellem Socialforvaltningen og de relevante enheder i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Forslag tager udgangspunkt i, at den kommunale ungeindsats beskrives med afsæt i, hvor opgaverne løses i dag.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Socialdirektøren og Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at forslaget til den kommunale ungeindsats i Kolding Kommune godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2017 ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’, som indebærer etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelsesområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet.

 

Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal være godkendt og etableret i Kolding Kommune d. 1. august 2019. På dette tidspunkt skal samarbejdet og den justerede opgaveløsning slå igennem. Ligeledes skal modellen i Kolding offentliggøres på www.kolding.dk.

 

Det er et klart fokus i Kolding Kommune, at de unge skal være livsduelige og blive klar til at leve et selvstændigt voksenliv. Det skal ske ved at skabe bedre sammenhæng for de unge og generelt få styrket ungeområdet på tværs af forvaltningerne.

 

Derfor foreslås det, at den sammenhængende kommunale ungeindsats i Kolding Kommune vil bestå af et tæt samarbejde mellem de relevante enheder i særligt Socialforvaltningen og Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Dette forslag tager derfor udgangspunkt i, at den kommunale ungeindsats beskrives med afsæt i, hvor opgaverne løses i dag, og det er afsættet for indmeldingen pr. 1. august 2019.

 

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har netop gennemført en organisationsjustering med afsæt i de politiske beslutninger om ændret forvaltningsstruktur. Der er herunder etableret et nyt Ungeområde, og derfor er der muligheder i og brug for, at det nye Ungeområde administrativt kan arbejde videre med den konkret udmøntning af opgaverne frem mod august 2019. Herefter justeres indmeldingen af opgavernes administrative løsning i Kolding. Medarbejderne inddrages i skitseringen af det for at sikre en fælles ny retning.

 

Beskrivelsen af den kommunale ungeindsats vil ske i et bredt samspil herunder særligt med Socialforvaltningen. Der vil være fokus på at understøtte så gnidningsfri og ukomplicerede overgange for de unge som muligt.

 

Der sættes i første omgang fokus på, hvordan de konkrete opgaver skal løses i et tæt samspil mellem de forskellige faggrupper og enheder, så de unge får den bedst mulige hjælp og støtte.

 

De konkrete opgaver består bl.a. af følgende:

-         Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med den unge

-         Opgaver og funktioner vedrørende uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen herunder uddannelsesparathedsvurderinger

-         Vejledning om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse m.v.

-         Beskrivelse af kendt støttebehov i den unges uddannelsesplan

-         Tilvejebringelse af egu-praktikpladser

-         Koordinering i forhold til virksomhedspraktik

-         Målgruppevurdering til FGU

-         Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, herunder unge, der har afsluttet FGU

-         Jobcentrenes opgaver i forhold til unge under 25 år

-         Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabase

-         Etablering af kontaktpersonordning til unge, som har behov herfor.

 

Varetagelsen af disse opgaver er nærmere beskrevet i bilaget. Den kommunale ungeindsats vil også skulle samarbejde tæt med andre parter om de unge. Det gælder bl.a. FGU og de forskellige uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervsuddannelserne.

 

Udover det tættere samarbejde om opgaverne, så vil den kommunale ungeindsats sætte fokus på at hjælpe de unge ud fra Borgerens Centrum. Det betyder bl.a. at der skal tages udgangspunkt i de unges behov og ønsker. De unge skal mødes, hvor de er, både menneskeligt og fysisk. De skal opleve at få en tværfaglig koordineret og forebyggende indsats, der giver mening for dem. Endvidere skal de unge mødes med et fokus på deres kompetencer og potentialer, og de skal mødes af kontaktpersoner, der søger at opbygge en tillidsfuld relation med dem. Ligeledes er det vigtigt, at de unges forældre og netværk bliver inddraget, som en aktiv del i deres forløb.

 

Samlet set giver det en sammenhængende kommunal ungeindsats, der bygger på de eksisterende organisatoriske enheder, og hvor fokus rettes mod at sikre tættere koordinering og understøttelse af de unges forløb til glæde for de unge.


Resumé

I september 2018 blev der afrapporteret på Kulturforståelsesprojekt 1.0, som havde gode erfaringer med at hjælpe nytilkomne flygtninge i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Derfor besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at igangsætte Kulturforståelse 2.0, der skulle udbrede metoderne og læringen til andre målgrupper - bl.a. flygtninge, der har været i Danmark i længere tid uden at finde en plads på arbejdsmarkedet.

 

Projektet er nu gennemført, og evalueringen viser positive resultater.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Multikulturelt Forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at evalueringen af to kulturforståelsesforløb tages til efterretning,

 

at det drøftes hvorvidt og hvordan, der kan arbejdes videre med kulturforståelse, som en del af indsatsen for målgrupperne.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Udvalget drøftede kulturforståelse, og der er enighed om, at forvaltningen kommer med et fornyet og dog tilpasset projektforslag. Endvidere at forvaltningen kigger på muligheden for konkret målrettede initiativer.

 

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i juni 2017 et kulturforståelsesprojekt. Baggrunden var, at selv veluddannede udlændinge, der taler flyende dansk, havde svært ved at finde jobs, hvis de ikke forstod kulturen på en dansk arbejdsplads. Projektet skulle håndtere udfordringen ved at undervise og give værktøjer til flygtninge, lokale virksomheder og medarbejdere i Kolding Kommune. Det blev foretaget af Aperian Global, som er en global konsulentvirksomhed, der arbejder inden for det tværkulturelle område.

 

I september 2018 blev der afrapporteret på Kulturforståelsesprojekt 1.0, og erfaringerne var gode. Derfor besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at igangsætte Kulturforståelse 2.0.

 

Formålet med Kulturforståelse 2.0 var at udbrede metoderne og læringen fra de flygtninge, der har været kort tid i Danmark, til andre målgrupper - bl.a. flygtninge, der har været i Danmark i længere tid. Det skulle hjælpe til at sikre mere velkvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

 

En gruppe på 115 integrationsborgere og borgere fra Munkebo og Skovparken blev udvalgt til projektet. Ønsket var at opnå bedre beskæftigelseseffekter hos disse grupper også.

Projektet er nu gennemført, og der er blevet foretaget en evaluering, som viser positive resultater.

 

Projektet var et frivilligt tilbud og 70 af de 115 deltagere gennemførte projektet. Blandt integrationsborgerne gennemførte 46 personer, og det gjaldt for 24 borgere fra Munkebo og Skovparken. Hvis projektet var blevet kommunikeret bedre fra start, så ville flere muligvis have gennemført projektet.

 

Resultater fra kulturforståelsesprojekterne

Ved starten af kulturforståelsesprojekt 2.0 i oktober 2018 var 20 af integrationsborgerne i praktik/løntilskud. I starten af april var det faldet til 17. Det vurderes at være positivt, da 4 var kommet i småjobs, mens 3 andre var kommet i job, uddannelse eller startet en IGU. Så flere er kommet i gang med job og uddannelse.

 

Blandt borgerne i Munkebo og Skovparken steg antallet i praktik/løntilskud fra 5 til 9 personer. Derudover var 1 kommet i småjob. Der var dog ingen, der var kommet i gang med job, uddannelse eller IGU blandt borgerne fra Munkebo og Skovparken.

 

Ved Kulturforståelsesprojekt 1.0 gennemførte 76 personer, hvilket svarer til 66% af deltagerne. I starten af april 2019 var 28 deltagere fra kulturforståelse 1.0 kommet i gang med enten småjob, job eller uddannelse.

 

Væsentlig læring fra projekterne

En vigtig læring fra projekterne er, at borgerne er motiverede for job og uddannelse, men har brug for hjælp til at se og beslutte sig for en realistisk retning. Deltagerne fik en oplevelse af bedre at forstå kulturforskelle, og det har øget deltagernes tro på, at det vil lykkes dem at komme på arbejdsmarkedet.

 

En anden væsentlig læring er, at virksomhederne efterspørger mere viden om kulturforskelle, så de bedre kan forstå og vejlede praktikanter/medarbejdere. Ligeledes vil de gerne vide, hvilke aktiviteter medarbejderen ellers deltager i, så de kan understøtte bedre og interessere sig for medarbejdernes hele liv.

 

En tredje læring er, at kulturforståelsesprojektet ikke kan stå alene, men det skal koordineres med de øvrige aktiviteter og indsatser for borgerne. Eksempelvis kan borgerens ’læringsbog’, hvor borgerens egne mål for selvforsørgelse fremgår, benyttes i dialog med jobkonsulent og jobrådgiver i samarbejde med virksomhederne. Det skaber bedre sammenhæng i forløbet.

 

Videre proces

Projektets deltagere vil få en tæt, opfølgende indsats, der hjælper dem videre mod uddannelse eller beskæftigelse.

 

Resultaterne i projekterne har været gode, men det vurderes ikke, at det nødvendigvis skal føre til et projekt 3.0. Arbejdet med kulturforståelse har dog formået at flytte nogle borgere, som har haft svært ved at komme videre. Derfor kan arbejdet med kulturforståelse muligvis anvendes på andre måder i den videre indsats for borgere i disse målgrupper.


Resumé

På mødet den 10. januar 2019 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at der skulle igangsættes en nærmere analyse af virksomhedernes behov for og efterspørgsel i forhold til danskundervisning.

 

Analysen skulle se nærmere på følgende:

 

 • Virksomhedernes behov og efterspørgsel i forhold til danskundervisning
 • Udvikling og tilpasning af danskundervisning i forhold til de virksomhedsrettede tilbud
 • Markedsføring af danskundervisning i forhold til virksomhederne.

 

I analysen er der fem opmærksomhedspunkter med tilhørende anbefalinger:

 

 1. Øget kundefokus og service
 2. Øget kendskab til sprogskolen og dens tilbud/aktiviteter
 3. Udvidet strategisk samarbejde
 4. Behov for differentieret undervisning
 5. Mere fleksible læringsrammer

 

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde vil Jobcenterchef Jakob Gudbrand holde et kort oplæg om analysens resultater.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses – og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget godkender igangsættelse af følgende:

 

 1. Øget markedsføring af og kendskab til sprogskolens forskellige tilbud blandt virksomhederne – herunder etablering af samarbejde om virksomhedsrettet danskundervisning med flere lokale virksomheder
 2. Udvikling af partnerskabsaftaler mellem sprogskolen, jobcentret og virksomhederne med fokus på kombination af danskundervisning og kompetenceudvikling af ledige.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Historik

 

På Arbejdsmarkedsudvalgets budgetmøde den 30. august 2018 blev det besluttet, at der skulle afsættes 200.000 kroner til at udarbejde tiltag med en særlig danskundervisning ude på virksomhederne.

 

I forlængelse af dette besluttede Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 10. januar 2019, at der skulle igangsættes en nærmere analyse af virksomhedernes behov for og efterspørgsel i forhold til danskundervisning.

 

Analysen skulle se nærmere på følgende:

 

 • Virksomhedernes behov og efterspørgsel i forhold til danskundervisning
 • Udvikling og tilpasning af danskundervisning i forhold til de virksomhedsrettede tilbud
 • Markedsføring af danskundervisning i forhold til virksomhederne.

 

Afsæt for analysen

Behovet for international arbejdskraft med de rette kompetencer og erfaringer er stigende i Kolding Kommune. Danskundervisningen er i den sammenhæng et vigtigt fundament for at kunne rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle den internationale arbejdskraft, som de lokale virksomheder efterspørger. Danskundervisningen skal i større grad være et aktiv for virksomhederne.

 

Ovenstående og nævnte anbefalinger i analysen ligger i forlængelse af Strategien for danskundervisning for voksne fra 2017, hvor der bl.a. skal være mere fokus på virksomhedsforlagt sprogundervisning, og hvor der i større grad skal være mere skræddersyede danskundervisningsforløb ude på virksomhederne.

 

Ligeledes er analysens anbefalinger også i tråd med ”Politikken for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice”, der bl.a. har fokus på, at virksomhederne i kommunen skal have en enkel, synlig og professionel service omkring deres behov, og at kommunen skal understøtte virksomhederne i få den rette og kvalificerede arbejdskraft”.

 

Hovedpointer i analysen

Analysen er udarbejdet på baggrund af interview med 14 virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Interviewene er afholdt i marts – april måned 2019. Omdrejningspunktet for de gennemførte interviews var virksomhedernes opfattelse af samarbejdet med Sprogskolen Kolding, kendskabet til sprogskolen og vurderingen af den service, som sprogskolen leverer til virksomhederne.

 

I analysen er der fem opmærksomhedspunkter med tilhørende anbefalinger:

 

 1. Øget kundefokus og service
 2. Øget kendskab til sprogskolen og dens tilbud/aktiviteter
 3. Udvidet strategisk samarbejde
 4. Behov for differentieret undervisning
 5. Mere fleksible læringsrammer

 

 • Øget kundefokus og service

Sprogskolen bør i større grad udbygge markedsføringsdelen og den opsøgende virksomhedskontakt. Sprogskolen bør, sammen med virksomhederne, udvikle skræddersyede danskundervisningstilbud til virksomhederne. Virksomhederne ønsker også i større grad, at Sprogskolen har bedre kundeforståelse og kendskab til forskellige brancher, så den virksomhedsrettede sprogundervisning i højere grad kan tilpasses virksomhedernes og de ansattes behov.
 

Endelig vil virksomhederne gerne inddrages i et samarbejde om udviklingen af forskellige sprogprodukter/sprogpakker i forbindelse med de virksomhedsrettede danskundervisningstilbud.

 

 • Øget kendskab til sprogskolen og dens tilbud/aktiviteter

Virksomhederne efterlyser et bedre kendskab til sprogskolen generelt – herunder de forskellige undervisningstilbud, de forskellige sprogniveauer og forståelse af hvad deres ansatte lærer på sprogskolen – herunder fordeling mellem læse -, skrive og talefærdigheder.

 

 • Udvidet strategisk samarbejde

Virksomhederne efterspørger et bedre og mere koordineret samarbejde mellem virksomheder, sprogskolen og jobcentret, der kan kombinere sprogskolens tilbud med tilbud på jobcentret.

Virksomhederne efterspørger også mere aktiv handling fra sprogskolen til formidling af netværk og foreninger, som kan understøtte sprogtræningen for de ansatte i fritiden. Der efterspørges også et tættere samarbejde mellem sprogskolen og (frivillige) organisationer, der arbejder med borgere/ansatte med udenlandsk baggrund.

 

 • Behov for differentieret undervisning

Virksomhederne efterspørger mere fokus på talefærdigheder, så de ansatte kan begå sig i sociale sammenhænge samt mere inddragelse i udarbejdelse af undervisningsmaterialet – som er mere tilrettet den enkelte virksomhed og dennes behov. Virksomhederne vil også gerne i større grad inddrages i udarbejdelse af introplaner for nyansatte med udenlandsk baggrund.

 

 • Mere fleksible læringsrammer

Virksomhederne efterspørger mere kundetilpassede undervisningsformer og holdstørrelser med mere fleksible undervisningstidspunkter og steder, mere fleksible læringsplatforme og blended learning og mere struktur og opfølgning på den enkelte ansattes sprogforløb. Der kunne fx gøres brug af ”min plan”, så der er en tråd i undervisningsforløbet for den enkelte ansatte.

 

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde vil Jobcenterchef Jakob Gudbrand holde et kort oplæg om analysens resultater.


Resumé

Der fremsendes foreløbigt budget og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at foreløbigt budget og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene godkendes og fremsendes til Centralforvaltningen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Budgettet for 2020 og overslagsårene er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure Vi forventer, at vores budget for 2020 og frem kan holdes inden for den foreløbige bevillingsramme.

 

Bevillingsrammen for arbejdsmarkedspolitik er som følger:

 

Serviceudgifter i 1.000 kr.

 

2020

2021

2022

2023

Bevillingsramme

37.945

42.022

42.022

42.022

Budget

37.945

42.022

42.022

42.022

Difference

0

0

0

0

 

 

Overførselsudgifter

 

2020

2021

2022

2023

Bevillingsramme

1.313.439

1.324.929

1.341.573

1.358.826

Budget

1.313.439

1.324.929

1.341.573

1.358.826

Difference

0

0

0

0

 

 

Budgettet 2020 skal på nuværende tidspunkt ses på med en vis usikkerhed, da vi endnu ikke kender den endelige bevillingsramme for service- og overførselsudgifter. Bevillingsrammen bliver endelig udmeldt i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som normalvis er i juni 2019. Det forventes, at afholdelse af Folketingsvalg den 5. juni 2019 vil betyde en forsinkelse af kommuneaftalen for 2020. Herefter skal budgettet beregnes med udgangspunkt i de forhold der gør sig gældende i Kolding. Vi forventer derfor først at have et kvalificeret budget for 2020 i august.


Resumé

I slutningen af marts 2019 besluttede Byrådet at ændre på forvaltningerne i Kolding Kommune, og pr. 1. april 2019 blev den nye Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltning etableret. Samtidig er der i foråret udarbejdet fem nye politikker for Arbejdsmarkedsudvalget. Slutteligt er der fremkommet en række indsigter gennem den seneste periodes design- og borgerinddragelsesprocesser i forvaltningen, samt en ekstern analyse af arbejdsmarkedsområdet.  

 

Med ønske om at imødekomme ovenstående påtænkes en række justeringer af drift og organisering på beskæftigelsesområdet.

 

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer om de påtænkte justeringer på mødet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

I slutningen af marts 2019 besluttede Byrådet at ændre på forvaltningerne i Kolding Kommune, og pr. 1. april 2019 blev den nye Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltning etableret. Samtidig er der i foråret udarbejdet fem nye politikker for Arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om en Arbejdsmarkedspolitik, Politik for det rummelige arbejdsmarked, Politik for integration, Politik for kvalificeret arbejdskraft og Ungepolitikken. Slutteligt er der fremkommet en række indsigter gennem den seneste periodes design- og borgerinddragelsesprocesser i forvaltningen, samt en ekstern analyse af arbejdsmarkedsområdet.  

 

Med ønske om at imødekomme dette påtænkes en række justeringer af drift og organisering på beskæftigelsesområdet.

 

De ovennævnte tiltag og input er blevet drøftet og bearbejdet, og de kommende justeringer kan opsummeres i følgende overskrifter:

 • Fokus på modtagelsen og mødet med borgere og virksomheder
 • Udbredelse af ny teamstruktur med fælles ansvar
 • Fokus på det rummelige arbejdsmarked
 • Intensiveret arbejde og realisering af mål for de udfordrede boligområder
 • Samme beskæftigelsesrettede indsats til alle målgrupper.

 

For at sikre medarbejderinddragelse og indflydelse har der været afholdt drøftelser med

tillidsrepræsentanter, der dækker forvaltningen, og med BIF-MED fra Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer om de påtænkte justeringer på mødet.


Resumé

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder månedvis ledelsesinformation, der viser:

 

Del 1 – nøgletal for den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet.

Under del 1 vises nøgletal for udviklingen i ledighedsprocenten og øvrige borgere, som modtager forsørgelsesydelse.

 

Del 2 - udvikling i antallet af borgere tilknyttet Jobcenter Kolding.

Under del 2 vises udviklingen det seneste år, tilgang og afgang af personer samt udvikling i aktivering fordelt på tilbudstyper.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Formålet med de månedsvise nøgletal er at give en status på de mest centrale indikatorer for beskæftigelsesindsatsen i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

I Kolding Kommune var ledighedsprocenten i april 2019 lavere end gennemsnittet for hele landet. Ledighedsprocenten var 3,5% i Kolding Kommune mod 3,7% i hele landet. 

I april 2018 var ledighedsprocenten i Kolding Kommune på 3,4% og 4,0% for hele landet.

 

 

Kilde: www.statistikbanken.dk (Danmarks Statistik)

 

Sygemeldte og ledige med andre problemer ud over ledighed udgjorde i marts 2019 15,7% af arbejdsstyrken i Kolding Kommune. Samme tal var i marts 2018 16,2%

 

Kilde: www.jobindsats.dk

Kilde: www.jobindsats.dk

 

 

Jobparat arbejdskraft

 

 

 

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)

 

 

Potentiel arbejdskraft

 

 

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)

 

 

Rummeligt arbejdsmarked

 

 

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)


Resumé

Ledelsesinformation for integrationsområdet viser en status på antallet af borgere omfattet af integrationsloven, en status på boligtilbud til flygtninge samt en oversigt over anvendte aktiveringstilbud i form af danskuddannelse m.v.

 

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder månedsvis ledelsesinformation for integrationsområdet til Arbejdsmarkedsudvalget, der viser:

 

Del 1

Del 1 viser et overblik over antallet af nye borgere i Kolding Kommune samt et overblik over den arbejdskraft, som er kommet med det ekstraordinære antal flygtninge. Derudover viser del 1, hvor mange personer, der deltager i IGU-forløb.

 

Del 2

Del 2 viser en opfølgning på tilbud om boligplacering til flygtninge samt en status på antallet af kursister på Sprogskolen Kolding, fordelt på skolens forskellige kursustilbud.

 

Del 3

Del 3 viser en status på de væsentligste persongrupper i integrationsindsatsen. Der henvises til det vedlagte bilag, for en gennemgang af tabeller og figurer nævnt i beskrivelsen af del 3.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Figur 1: Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte, som ankom til kommunerne i løbet af 2015 og 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram og aktuelt antal

 

Tabel 2: Uddannelsesniveau for personer omfattet af integrationsprogram

Note: Uddannelsesniveauet er fastlagt efter uddannelsessystemet i oprindelseslandet. En persons højeste uddannelsesniveau fremgår af oversigten.

 

Tabel 3: Brancheerfaring for personer omfattet af integrationsprogram

 

Tabel 4: Antal personer, som er overgået til arbejde eller uddannelse fordelt efter varighed af integrationsindsats, april 2019

 

Tabel 5: Antal personer, der har haft ordinære løntimer (småjobs)

 

Figur 2: Antal personer i Kolding Kommune, som er påbegyndt i IGU-forløb

 

En status på IGU-forløb viser, at ud af 52 påbegyndte forløb er 24 afsluttet. 2 personer er bosiddende i en nabokommune, hvorfor personerne ikke er medtalt i det følgende.

 

Afslutningsårsagerne fordeler sig på 8 personer i arbejde, 5 i uddannelse, 3 er selvforsøgende, 7 modtager forsørgelsesydelse fra kommunen og 1 person er afsluttet til andet, da personen er udrejst.

 

Igangværende og afsluttede forløb fordeler sig på følgende brancher. Branchen er efter arbejdsstedets branche.

 

Del 2 –danskopkvalificering og Sprogskolen Kolding

 

Figur 3: Antal personer, som deltager i danskundervisning på Sprogskolen Kolding

 

 

Figur 4: Antal personer, som deltager i forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning på Sprogskolen Kolding

 


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget orienterede om:

 

 • Fest for fyrede.
Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen


Resumé

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren vil på mødet give udvalget en orientering om udvalgt nyt fra arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen


Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen