Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 8. feb 2017 kl. 09:00

Kulturudvalget

Koldinghus

Referat

Resumé

Koldinghus fylder 750 år i 2018. Efter åbningen af den nuværende udstilling Himmelsten, har Museet på Koldinghus rettet blikket på aktiviteterne i det kommende jubilæumsår. Direktør Thomas Thulstrup orienterer om de foreløbige planer.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
 
at orienteringen drøftes og tages til efterretning

Sagsfremstilling

Museet på Koldinghus er nu godt i gang med udstillingen Himmelsten, H.K.H. Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst kan ses frem til den 27. august.  Det betyder også, at museet nu kan rette fuldt fokus på aktiviteterne i jubilæumsåret 2018.
 
Direktør Thomas Thulstrup vil på mødet give kulturudvalget en rundvisning på den nuværende udstilling og orientere om de foreløbige planer for 2018, herunder den kommende udstilling ”Magtens Smykker”

Beslutning Kulturudvalget den 08-02-2017

Taget til efterretning

Resumé

By- og udviklingsdirektøren blev i budgetforliget pålagt at fremlægge et oplæg til politisk behandling med henblik på at få den nationale børneteaterfestival april-festivalen til Kolding i 2021.
 
I dette oplæg beskrives festival, ansøgningsprocedure og de økonomiske og personalemæssige ressourcer der skal stilles til rådighed for at afvikle festivalen i Kolding.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
 
at sagen drøftes
 
at forvaltningen i samarbejde med BUF udarbejder et udvidelsesforslag til budget 2018

Sagsfremstilling

Aprilfestivalen er verdens største børneteaterfestival, der hvert år arrangeres i et samarbejde mellem en værtskommune og Teatercentrum, der er en selvejende institution under Kulturministeriet.
 
Den første festival blev afholdt i 1971. Her deltog 15 teatre med 35 forestillinger. Når festivalen i 2017 åbnes i Sønderborg vil 130 teatre opføre 200 forskellige teaterforestillinger ved omkring 800 opførelser.
 
Festivalens overordnede mål er at sætte spor indenfor kunst og kultur, og at åbne for flere møder mellem scenekunst og børn og unge. Festivalens forestillinger er dog åbne for alle borgere uanset alder, og afholdelse af festivalen i Kolding vil derfor understøtte det kulturpolitiske fokusområde ”Børnekultur – familiekultur”.
 
Verdens største børneteaterfestival vil også understøtte det kulturpolitiske fokusområde ”KulturKolding – et fælles løft” ved at være en fælles satsning, der giver oplevelser og synlighed om kommunen – og som rækker ud over Koldings bygrænse.
 
Festivalen har tidligere været afholdt i Kolding i 2003.
 
Om festivalen
Aprilfestivalen løber over en uge med åbningsfest søndag og forestillinger hver dag i den følgende uge fra mandag til søndag.
 
Programmet er inddelt i lukkede og åbne forestillinger.
 
Lukkede forestillinger spilles kun for skoler og daginstitutioner i dagtimerne mandag til torsdag. Alle børn og unge i kommunen får tilbud om at se mindst én forestilling.
 
Åbne forestillinger spilles om eftermiddagene og i aftentimerne mandag til torsdag og i den efterfølgende weekend. Disse forestillinger er åbne for alle, og der kan bestilles billetter online. Billetterne er gratis.
 
Derudover omfatter festivalen typisk
 
  • Åbningsfest/Billetfest, der henvender sig til værtskommunens borgere 
  • Åbningsreception (mandag aften). Værtskommunens officielle velkomst til festivaldeltagerne.
  • Seminar/konference, der henvender sig til fagfolk og en bredere kreds af kulturpolitiske personer, samt festivalens deltagere.
  • Faglige og sociale aktiviteter for teatrene
  • Besøg af internationale gæster
  • Besøg af 1. års elever fra de danske scenekunstskoler
  • Unge på festival – besøg af unge fra tidligere værtskommuner
 
Teatercentrum oplyser, at der erfaringsmæssigt vil være omkring 7000 overnatninger i værtsbyen og en meromsætning på overnatninger, restaurationsbesøg og handel på mellem 4 og 7 mio. kr. alt efter værtsbyens kapacitet til at rumme alle gæster.
 
Økonomi og Ressourcer
Festivalens økonomi er inddelt i to afdelinger. De udgifter, der indgår i selve festivalbudgettet og de udgifter, der ligger udenfor budgettet.
 
Festivalbudgettet aftales mellem værtskommune og Teatercentrum. Udgifterne i festivalbudgettet er refusionsberettiget i henhold til bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børne- og ungdomsteater.
 
I øjeblikket er festivalbudgettet på ca. 4.7 mio. kr. Heraf er omkring 50 % refusionsberettiget, så nettoudgiften for værtskommunen er ca. 2.4 mio. kr.
 
Dertil kommer udgifter der ligger udenfor festivalbudgettet. Det er f.eks. udgifter til lokaler, servicemedarbejdere, hjælpere, teknisk udstyr, mørkelægning af f.eks. haller, strømforsyning, forplejning i forbindelse med reception, rengøring, udsmykning af byen, skiltning og trafik.
 
Disse udgifter er ikke refusionsberettigede, og tidligere værtskommuner oplyser at de har beløbet sig til mellem 200 og 300.000 kr.
 
Det vil altså koste værtskommunen ca. 2,7 mio. kr. at afholde festivalen.
 
Dertil kommer lønudgifter til projektleder og arbejdsgruppemedlemmer. Ideelt set skal projektlederen have mulighed for i perioder at arbejde fuld tid med festivalen. Særligt i perioden fra januar til afholdelse af festivalen skal projektlederens timer være fuldt allokeret til festivalen.
 
Projektlederen kan ansættes til formålet, eller kulturafdelingens øvrige opgaver kan prioriteres, så der bliver rum til at løse projektlederopgaven med den nuværende bemanding.
 
Det kan overvejes om eksisterende puljer som skole-kulturpuljen eller diverse nuværende budgetter til indkøb af børneteater helt eller delvist skal indgå i finansieringen.
 
Organisering
Teatercentrum har det overordnede ansvar for planlægningen og gennemførelsen af festivalen, og samarbejder med værtskommunen om festivalens samlede udtryk, lokale forankring og praktiske organisering.
 
Teatercentrum vil varetage opgaverne med programlægning, arrangement af seminarer og konferencer under festivalen, kontakt til teatre og internationale gæster m.m.
Værtskommunen har en række større arbejdsopgaver som f.eks. kontakten til skoler og institutioner, rekruttering af frivillige, etablering af spillesteder og spillemuligheder i haller og på skoler.
 
Derudover samarbejdes der om markedsføring, PR og distribution af materialer.
Typisk vil arbejdet i en værtskommune være organiseret i en styregruppe og en arbejdsgruppe.
 
Styregruppen kan bestå af udvalgsformænd og forvaltningsledere, f.eks. borgmester, kulturudvalgsformand, børne- og uddannelsesudvalgsformand og projektlederen på festivalen.
 
Arbejdsgruppen skal tilsammen have et godt netværk indenfor følgende områder: Skoler, institutioner, kulturinstitutioner inklusive spillesteder, turistforening, erhvervsorganisationer og øvrige lokale samarbejdspartnere.  Arbejdsgruppen ledes af projektlederen, der har en særlig rolle som kontaktperson til Teatercentrum.
 
Det videre arbejde
Teatercentrum skriver kontrakt med værtskommunen mindst to år før festivalen skal afvikles.
 
Det første ”ledige” år er 2021. Teatercentrum indgår gerne i dialog med ansøgerkommuner, og er behjælpelige med forarbejdet og forberedelsen.
 
Hvis kulturudvalget beslutter at forvaltningen skal gå videre med arbejdet for at få Aprilfestivalen til Kolding vil forvaltningen foreslå følgende:
 
Forår 2017:
Indledende møde med Teatercentrum, der kan orientere om muligheder, økonomi m.m. i 2021.
Teatercentrum har oplyst, at de gerne kommer til Kolding og orienterer nærmere på et møde med forvaltningen eller et kulturudvalgsmøde.
 
Forvaltningen udarbejder i samarbejde med BUF et udvidelsesforslag til budgetprocessen for budget 2018.
 
Efterår 2017:
Hvis udvidelsesforslaget bliver vedtaget går forvaltningen i konkret dialog med Teatercentrum om indgåelse af kontrakt.

Beslutning Kulturudvalget den 08-02-2017

Godkendt med den bemærkning, at Teatercentrum inviteres til et kommende kulturudvalgsmøde for at orientere udvalget.

Resumé

Asger Christensen (V) har på vegne af Venstre ønsket en redegørelse for status for graffitiindsatsen.
 
By- og Udviklingsforvaltningen fremsender redegørelse med baggrund i følgende emner; samarbejde med Kulturlogen, initiativer med afrensning herunder faste aftaler samt samarbejde med Kolding Politi.

Sagen behandles i

Teknikudvalget og Kulturudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Asger Christensen (V) har på vegne af Venstre ønsket en redegørelse for status for graffitiindsatsen, herunder uddybning af følgende punkter:
  • Hvordan forløber aftalen med Kulturlogen?
  • Hvad er der konkret af initiativer, møder m.v. med lodsejere, TreFor, City Kolding osv.?
  • Hvad er det konkrete samarbejde med Kolding Politi, herunder, hvor mange er anmeldt og hvor mange af de opklarede sager, er der faldet dom i?
 
Baggrunden for forespørgslen er, at det er Venstres indtryk, at den ulovlige graffiti, efter en periode med en god udvikling, igen er i vækst.
Herunder er indtrykket, at det samlede fokus fra alle parter er faldet med hensyn til afrensning, opklaring osv.
 
Baggrund for graffitiprojektet
Kolding Kommune har igennem flere år oplevet af store mængder uønsket graffiti i den indre by. Både på kommunens bænke, skraldespande og andet fast gadeinventar, herunder på de forskellige ledningsejeres forsyningsbygninger, samt på elbokse og på butikkernes bygningsfacader, tunneller, broer og andre passager.
 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev det i en budgetnote besluttet at afsætte 500.000 kr./år til ekstra graffitifjernelse i forbindelse med udarbejdelse af en graffitihandleplan.
 
Kommunens graffitiprojekt startede i foråret 2012, efter godkendelse af kommissorium i Teknik- og Boligudvalget. Projektet har siden kørt med en række initiativer med henblik på at nedbringe graffitihærværk i city.
I 2015 er graffitiindsatsen gået fra at have projektstatus til drift. Det betyder at den oprindelige styregruppe er nedlagt og at det koordinerende arbejde under graffitiindsatsen foregår i tæt samarbejde mellem Kultur og Drift i dialog med Kulturlogen.  
 
Hvad er graffiti?
Graffiti er en form for gadekunst og mange unge maler for at udtrykke deres holdninger eller bare for sjov. Men graffiti er hærværk, hvis det males steder uden tilladelse fra ejeren. Der er ingen forskel på, om det er et "piece" (et maleri) eller et ”tag” (en personlig underskrift).
 
Formålet med projektet
Projektet har til formål at opnå en pæn ren bymidte fri for graffitihærværk gennem en forebyggelse af graffitikulturens ulovlige element og samtidig anerkende graffitikulturen som en form for æstetisk og kunstnerisk udtryk.
 
Det har fra starten af projektet været målet, at der gennem dialog mellem kommunen, en række interessenter, politiet, SSP og graffitirepræsentanter udarbejdes en graffitihandlingsplan, der arbejder i to spor. Et spor der handler om forebyggende tiltag, herunder muligheder for lovligt at male med graffiti på udvalgte offentlige tilgængelige steder. Det andet spor skal sikre et cityområde, hvor eksisterende hærværksgraffiti fjernes effektivt inden for en kortere tidshorisont og de nye hærværk fjernes hurtigst muligt og inden for en uge.
 
Projektet er over den periode, det har kørt, løbende blevet evalueret og tilpasset behovet for afrensning, behovet for events samt dialog med interessenter.
 
Samarbejde med Kulturlogen
Kulturlogen har til huse på Råværket, Esbjergvej 108, 6000 Kolding. Der er indgået lejekontrakt gældende indtil udgangen af 2020.
 
By- og Udviklingsforvaltningen afholder en gang i kvartalet møde med Kulturlogen omkring status på graffiti i midtbyen herunder tiltag, som kan nedbringe den ulovlige graffiti, events med fokus på den lovlige graffiti og generelle tiltag, som kan understøtte arbejdet med at minimere graffitihærværk i midtbyen. 
 
By- og Udviklingsforvaltningen har ligeledes en god, løbende dialog med brugerne – bl.a. omkring deres årlige graffitievent, Get Down, som næste gang afholdes i juli 2017. Kulturlogen ønsker at gøre Get Down til en større event, der kan tiltrække graffitimalere fra både ind- og udland og være med til at sætte Kolding på landkortet som en by, der aktivt støtter op om lovlig graffiti.
 
De har p.t. kontakt til flere internationalt kendte graffitimalere. Forvaltningen understøtter arbejdet med bl.a. at rejse midler – samt med midler fra graffitindsatsten – til at etablere Danmarks længste graffitivæg, der åbner i forbindelse med Get Down.
 
Kulturlogen har i den forbindelse indgået aftale med Hansenberg, der bygger væggen i forbindelse med undervisningen på tømreruddannelsen.
 
Kulturlogen forventer, at den nye væg vil gøre det ekstra attraktivt for kommunens børn og unge at male lovlig graffiti i Kulturlogen, ligesom den også vil gøre det muligt for Kulturlogen at afholde graffitiworkshops i storformat eksempelvis for folkeskoler, ungdomsskoler o.a. Der er til Get Down bevilget penge fra Kulturstyrelsen både til selve eventen og den nye graffitivæg.
 
Råværket på Esbjergvej har netop gennemgået en større renovering. Værkstedet/hallen har bl.a. fået nyt tag og nye lysarmaturer, hvilket gør det muligt for Kulturlogen fortsat at afholde graffitiworkshops og lignende.
 
Kommunal aftale om graffitifjernelse
By- og Udviklingsforvaltningen, Vej og Park har en abonnementsordning med firmaet All Remove omkring graffitiafrensning på broer, tunneller, støttemure, toiletter, bygværker og el-skabe i Kolding by.
 
Aftalen indebærer, at firmaet fører tilsyn og fjerner graffiti en gang om ugen på kommunale bygningsværker. Det er ikke lovligt, at Kolding Kommune betaler fjernelse af graffiti fra private ejendomme.
 
Aftalen indeholder også en ordning omkring anti-graffiti behandling af elementerne. Herved behandles overfladerne med en usynlig beskyttende hinde. Hinden beskytter bygværket så graffitien nemmere kan vaskes af med varmt vand.
 
Forvaltningen undersøger løbende, om ”afrensningsruten” skal lægges om så den i stedet prioriteres andre steder i byen, der måtte være præget af tags og graffitihærværk.
 
Ud over Vej og Park har andre afdelinger og forvaltninger i Kolding Kommune også tilsvarende aftaler med All Remove.
Ved siden af det faste abonnement på bygværkerne bliver bænke, affaldsspande og andet inventar også behandlet med anti-graffiti inden det opsættes.
 
Ligeledes foretager kommunens Materialegård løbende afrensning på kommunale genstande og inventar, som ikke indgår i abonnementsordningen.
 
Kolding Kommune er løbende i dialog med private bygningsejere, hvis ejendom er plaget af graffitihærværk. Det har dog vist sig vanskeligt at indgå frivillige aftaler om egenfinansieret løbende afrensning af graffiti.
 
Forvaltningen afholder i foråret møde med City Kolding for at sikre fortsat koordineret indsatser omkring graffiti i midtbyen.  
 
Samarbejde med Kolding Politi omkring hærværkssager 2013 – 2017
I perioden på 4 år er der registreret 1443 hærværkssager, hvoraf 756 er anmeldt til Politiet.
 
På et møde mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Politiet den 3. juli 2014 blev det aftalt, at der fremadrettet kun blev foretaget anmeldelser i hærværkssager af grov karakter eller ved sager, hvor der var tale om genkendelse eller gentagelse, da Politiet ikke var i stand til at håndtere det store antal anmeldelser, som var indkommet frem til mødedatoen.
 
I dag varetager en medarbejder ved Vej og Park de hærværkssager der meldes ind fra bl.a. Materialegårdens medarbejdere. Billeder eller anden dokumentation indsamles og hvor der er tale om grov hærværk eller genkendelse fra tidligere sager, foretages der anmeldelse.
 
Statistik
2013   347 hærværkssager, heraf 344 anmeldt til Politiet.
2014   371 hærværkssager, heraf 227 anmeldt til Politiet.
2015   392 hærværkssager, heraf 109 anmeldt til Politiet.
2016   333 hærværkssager, heraf 76 anmeldt til Politiet.
 
I perioden 2013 – 2017 er der faldet dom i 1 sag omkring hærværk.

Beslutning Teknikudvalget den 06-02-2017

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 08-02-2017

Godkendt med den tilføjelse, at udvalgene skal have en ny status inden sommerferien.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 08-02-2017

Godkendt

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Beslutning Kulturudvalget den 08-02-2017

Godkendt

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.
 
 
Aktivitet
Deltagere
Afbud
Nytårskur 26/1 2017
Merete Due Paarup
 
Bibliotekspolitisk Tomøde 30-31/3 2017
Merete Due Paarup
 
KLs kultur- og fritdskonference 9-10/5
Jesper Elkjær
Merete Due Paarup
 
 

Beslutning Kulturudvalget den 08-02-2017

Godkendt