Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 16. aug 2018 kl. 10:30

Ældrerådet

Nicolaiplads 6 - mødelokale A+B stuen, Mødeleder: Bent Jørgensen<br>Ældrerådet afholder internt formøde fra kl. 09.00-10.30

Referat

Resumé

Jurist Katja Hartvig vil på mødet fra kl. 10.30 – 10.50 orientere om hvad landsbyggefonden er for en størrelse og udfordringerne kommunen har ift. omlægning af ældreboliger.
 
Orienteringen sker på baggrund af Ældrerådets behandling af dagsordenspunkter på møde den 14. juni 2018 om tomgangsleje og omdannelse af ældrebolig til serviceareal.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Orientering taget til efterretning. Bilag omkring Landsbyggefonden blev udleveret på mødet.

Resumé

Formand og næstformand for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
 
- Opfølgning fra møde Ældreminister Thyra Frank den 25. juni 2018
- Frivilligfest den 3. oktober 2018

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Formand for Ældrerådet Henry Clausen orienterede fra mødet med ældreminister Thyra Frank den 25. juni 2018.
 
Formandskabet roset cirkusarrangementet for plejehjemmenes beboere.
 
Følgende Ældrerådsmedlemmer deltager i 4-bymødet den 12. september 2018 i Fredericia: Henry Clausen, Margit Steenberg Jensen, Inger Rotne, Anni Aarestrup, Ellen Andersen Toldshøj, Aase Thomsen og Lisbeth Kessler.
 
Der blev orienteret om indvielse af ny fløj på plejehjemmet Kongebrocentret samt indvielse af demensfællesskabet Lillebælt på Sundhedscentret.
 
Der afholdes Regionsældrerådsmøde den 6. november 2018
 
Ældrerådet drøftede det offentliggjorte mulighedskataloget fra avisen. Ældrerådet udsender pressemeddelelse herom.

Resumé

Orientering og information fra Ældrerådets medlemmer fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Ældrerådsmedlem Margit Steenberg Jensen orienterede fra Sundhedsudvalgets arbejde.
 
Ældrerådsmedlem Bent Ginnerskov Jensen orienterede fra boligudvalget. Boligudvalget skal ud og besøge seniorbofællesskabet på Baldersvej.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Ultimo juni 2018 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Området var i 2017 under pres, og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budgetoverholdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde, iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse. Korrigeret budget er 655,5 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0 kr.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet forventes at være tæt på det korrigerede budget på 2,0 mio. kr.

Der forventes ingen overførsel til 2019.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (fælles sag), Byrådet (fælles sag).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen om budgetopfølgning pr. 30. juni tages til efterretning,

at bevillingskontrollen godkendes med de i sagsfremstillingen nævnte korrektioner.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 14-08-2018

Orienteringen om budgetopfølgningen pr. 30 juni 2018 blev taget til efterretning, og bevillingskontrollen blev indstillet til godkendelse med de nævnte korrektioner.

Sagsfremstilling

Ultimo juni 2018 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Området var i 2017 under pres og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budgetoverholdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde, iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse. Korrigeret budget er 655,5 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0 kr.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet forventes at være tæt på det korrigerede budget på 2,0 mio. kr.

Der forventes ingen overførsel til 2019.

Nærværende opfølgning danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune medio 2018. Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde, og alle vedrører overførsler mellem forskellige bevillinger og som derfor samlet set er udgiftsneutrale i forhold til kommunens samlede budgetbalance:

  1. Regeringsaftalen, midtvejsregulering 2018.
Der sker en negativ midtvejsregulering vedrørende ændret PL-skøn svarende til 0,3%. Det giver en nedjustering af det korrigerede budget for serviceudgifter for Seniorpolitik på 1,986 mio. kr.
  1. Regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogram.
Der tilføres Seniorpolitikken 3,911 mio. kr. vedrørende:
- Individuel handicapkørsel, blinde og svagtseende, 266.000 kr.
- Aflastning af pårørende, 960.000 kr.
- En værdig død, 960.000 kr.
- Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale, 1,6 mio. kr.
- Synlighed og åbenhed om resultater – drift – f.eks. til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Seniorpolitikken får tilført 125.000 kr.
  1. Budgetudligning mellem forvaltninger vedrørende kørsel.
Seniorpolitikkens budget bliver nedjusteret med 0,6 mio. kr.
  1. Regulering af budget vedrørende tidligere afleveret budget til Appinux. Seniorpolitikken tilføres 252.000 kr.
  2. Til dækning af merudgifter til Sydtrafik vedrørende efterregulering af handicapkørsel 2017 overføres 368.000 kr. fra Vej og Parkpolitik til Seniorpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Resumé

Der er udarbejdet forslag til bevillingsnoter 2019.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at bevillingsnote vedr. cafeteriapriser indarbejdes i budgetforslag 2019-2022,

at bevillingsnote vedr. Seniorområdet, demografiudviklingen indarbejdes i budgetforslag 2019-2022,

at bevillingsnote vedr. Seniorområdet, mad til Seniorområdet indarbejdes i budgetforslag 2019-2022.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 14-08-2018

Seniorudvalget godkendte, at bevillingsnoterne vedr. cafeteriapriser, demografiudviklingen og mad til Seniorområdet videresendes til Centralforvaltningen med den tilføjelse, at det under bevillingsnoten ”Mad til Seniorområdet” indarbejdes, at det er prisen for mad til borgeren, som leveres fra Elbo Køkkenet og private leverandører, som ikke må stige mere end den almindelige P/L fremskrivning i 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. Ønsker til nye bevillingsnoter fremsættes af byrådets medlemmer.
 
Det foreslås, at følgende bevillingsnoter indarbejdes i budgetforslag 2019-2022:
 
Cafeteriapriser
Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik
 
Seniorområdet, demografiudviklingen
Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet Seniorområdet, tilføres Seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2019 og fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på området.
 
Mad til Seniorområdet
Det aftales, at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L fremskrivning i 2019, set i forhold til prisen den 1. januar 2018.
 
Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2019, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter.

Resumé

Evaluering af Seniortræf 2018 og fremtidige Seniortræf.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Blev drøftet – punktet tages på igen til næste Ældrerådsmøde i september måned.

Resumé

Ældrerådet anmoder om en orientering om reglerne for kørselsgodtgørelse til frivillige.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.
 
Ældrerådet finder, at hvis man afskaffer buskortet til pensionister, vil det gå ud over frivilliges lyst til at deltage i frivilligt arbejde.

Sagsfremstilling

Senior- og Socialforvaltningen oplyser, at frivillige i foreninger kan få skattefri godtgørelser til kørsel, kontor mv. af foreningen efter faste satser. Det er kun foreninger, som kan betale skattefri kørselsgodtgørelse til frivillige.
 
Frivillige, som er organiseret direkte i en kommunal institution f.eks. et plejehjem, skal betale fuld skat af godtgørelsen.
 
Foreninger i Kolding Kommune, som modtager tilskud fra f.eks. servicelovens §79 (Seniorpuljen) må ikke bruge tilskuddet til at betale kørselsgodtgørelse til frivillige, da midlerne er øremærket til aktiviteter.
 

Resumé

Kommunikation fra Ældrerådet og informationsavisen 60+.
 
- Udgivelse af 60+ avisen den 25. august 2018
- Kaffemøder med Ældrerådet i 2019?

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.
 
Hver af de kommende udgaver af 60+ avisen vil indeholde en præsentation af 2 af Ældrerådets medlemmer.
 
Kommunikationsudvalget kommer med oplæg til kaffemøder i løbet af efteråret.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
- Venteliste til plejeboliger primo august 2018
(plejeboliggaranti=3/øvrig=55)
- Besøg af palliationssygeplejerske på mødet i september 2018.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 16-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.