Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 6. dec 2018 kl. 08:00

Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalgslokalet

Referat

Resumé

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje til et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap. Ansøgningsfristen er den 14. december 2018, og der forventes svar inden jul. Puljen er på 21 mio. kroner.

 

Formålet med puljen er at integrere og fastholde personer fra målgruppen på arbejdsmarkedet. Projektet starter op i december 2018 – 30. september 2020.

 

Målgruppen for projektet er ledige personer med handicap, uanset ydelsesgrundlag.

 

Med ansøgningen ønsker jobcentret at arbejde videre med det igangværende projekt bevilget af STAR i 2017. Arbejdsmarkedsudvalget behandlede og godkendte den ansøgning på deres udvalgsmøde den 6. december 2017.

 

I 2017 fik jobcentret bevilget 1,3 mio. kr. fra puljen. I 2018 søges der om 1,6 mio. kr.

 

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet.

 

Forslag

Beskæftigelses – og Integrationsdirektøren indstiller,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget godkender at fremsende ansøgning, og

 

at Handicaprådet udpeger en repræsentant til styregruppen.

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje til et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap. Ansøgningsfristen er den 14. december 2018, og der forventes svar inden jul.

 

Puljen er på 21 mio. kroner og kan søges til videreførelsen af nuværende projekt eller nye projekter. I 2017 søgte jobcentret puljemidler til systematisk og tidlig screening samt håndholdt virksomhedsindsats. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte ansøgningen på deres udvalgsmøde den 6. december 2017.

 

Med puljemidlerne for 2018 ønsker STAR at udvikle videre på en fælles screeningsmodel i kommunerne. Derfor er det jobcentrets prioritering at arbejde videre med indholdet i den hidtidige projektbevilling fra 2017.

 

I projektet ønskes fortsat repræsentation fra Dansk Handicapforbund såvel som Handicaprådet i Kolding Kommune. Derfor foreslås det at sende punktet til behandling i Handicaprådet og bede dem udpege en repræsentant til styregruppen.

 

I 2017 fik jobcentret bevilget 1,3 mio. kr. fra puljen. I 2018 søges der om 1,6 mio. kr.

 


Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejder månedlig ledelsesinformation, der viser:

 

Del 1 – nøgletal for den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet.

Under del 1 vises nøgletal for udviklingen i ledighedsprocenten, øvrige borgere på ydelse samt udviklingen i antal arbejdspladser og virksomheder.

 

Del 2 - udvikling i antallet af borgere tilknyttet Jobcenter Kolding.

Under del 2 vises udviklingen det seneste år for alle målgrupper.

 

Del 3 – status på de væsentligste persongrupper i beskæftigelsesindsatsen.

Under del 3 vises for den enkelte målgruppe tilgang og afgang i antallet af borgere, varighed og udvikling i aktivering fordelt på tilbudstyper.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med de månedsvise nøgletal er at give en status på de mest centrale indikatorer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

 

I Kolding Kommune var ledighedsprocenten i oktober 2018 på niveau med gennemsnittet af kommunerne i jobcenterklyngen og lavere end gennemsnittet for hele landet. Ledighedsprocenten var 3,5% i Kolding Kommune mod 3,9% i hele landet.

 

I oktober 2017 var ledighedsprocenten i Kolding Kommune på 3,7% og 4,2% for hele landet.

 

Sygemeldte og ledige med andre problemer ud over ledighed udgjorde i september 2018 18,2% af arbejdsstyrken i Kolding Kommune. Samme tal var i september 2017 18,6%, hvilket svarer til et fald på 75 personer.

 

Der var i september 2018 i alt 36.541 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Kolding Kommune. Det er en stigning på 220 fuldtidsbeskæftigede i forhold til september 2017.

 

Antallet af arbejdspladser i Kolding Kommune var i september 2018 i alt 41.120 fuldtidsbeskæftigede. Det er en stigning på 1239 arbejdspladser i forhold til september 2017.

 

 

 

Antal personer fordelt på målgrupper


Resumé

Ledelsesinformation for integrationsområdet viser en status på antallet af borgere omfattet af integrationsloven, en status på boligtilbud til flygtninge samt en oversigt over anvendte aktiveringstilbud i form af danskuddannelse m.v.

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejder månedsvis ledelsesinformation for integrationsområdet til Arbejdsmarkedsudvalget, der viser:

 

Del 1

Del 1 viser et overblik over antallet af nye borgere i Kolding Kommune samt et overblik over den arbejdskraft, som er kommet med det ekstraordinære antal flygtninge. Derudover viser del 1, hvor mange personer, der deltager i IGU-forløb.

 

Del 2

Del 2 viser en opfølgning på tilbud om boligplacering til flygtninge samt en status på antallet af kursister på Sprogskolen Kolding, fordelt på skolens forskellige kursustilbud.

 

Del 3

Del 3 viser en status på de væsentligste persongrupper i integrationsindsatsen. Der henvises til det vedlagte bilag, for en gennemgang af tabeller og figurer nævnt i beskrivelsen af del 3.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Figur 1: Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte, som ankom til kommunerne i løbet af 2014 og 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram og aktuelt antal

 

Tabel 2: Uddannelsesniveau for personer omfattet af integrationsprogram

Note: Uddannelsesniveauet er fastlagt efter uddannelsessystemet i oprindelseslandet. En persons højeste uddannelsesniveau fremgår af oversigten.

 

Tabel 3: Brancheerfaring for personer omfattet af integrationsprogram

 

 

 

 

Tabel 4: Antal personer, som er overgået til arbejde eller uddannelse fordelt efter varighed af integrationsindsats, oktober 2018

 

Tabel 5: Antal personer, der har haft ordinære løntimer (småjobs)

 

Figur 2: Antal personer i Kolding Kommune, som er påbegyndt i IGU-forløb

 

En status på IGU-forløb viser, at ud af 44 påbegyndte forløb er 12 afsluttet. En person er bosiddende i Vejle Kommune, hvorfor personen ikke er medtalt i det følgende.

 

Afslutningsårsagerne fordeler sig på seks personer i arbejde, to i uddannelse, tre modtager forsørgelsesydelse fra kommunen og en person er afsluttet, da vedkommende er midlertidig udrejst.

 

Igangværende og afsluttede forløb fordeler sig på følgende brancher. Branchen er efter arbejdsstedets branche.

 

 

 

Del 2 – boligtilbud, danskopkvalificering og Sprogskole Kolding

 

Tabel 6: Oversigt over anvendt boligkapacitet til midlertidig boligplacering til flygtninge samt ejerforhold for boligerne, ultimo november 2018

 

Tabel 7: Oversigt over anvendt boligkapacitet til permanent boligplacering til flygtninge, ultimo november 2018

 

Figur 3: Antal personer, som deltager i danskundervisning på Sprogskolen Kolding eller danskuddannelse ved ”Job og Sprog – Dansk Flygtningehjælp”

 

 

Figur 4: Antal personer, som deltager i forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning på Sprogskolen Kolding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resumé

Dagsordenspunktet indeholder en kvartalsvis orientering om antallet af sager, der indbringes for Ankestyrelsen, og hvordan de afgøres. Der sammenlignes med resten af landets kommuner.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen behandler bl.a. klagesager på beskæftigelsesområdet, og de udgiver statistik over, hvordan sager, indbragt for dem, afgøres. De anvender følgende begreber i deres statistik:

 

  • Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

 

  • Ændring betyder, at afgørelsen er forkert, og Ankestyrelsen ophæver kommunens afgørelse.

 

  • Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Årsag til hjemvisning kan f.eks. være manglende oplysninger eller sagsbehandlingsfejl.

 

  • Henvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan f.eks. være, fordi Ankestyrelsen ikke er den rigtige myndighed og derfor sender klagen videre til en anden instans.

 

Antal afgørelser indbragt for Ankestyrelsen vedrørende Kolding Kommune

 

Note 1: Da lovgivningen under Lov om aktiv Socialpolitik er delt med andre forvaltninger i kommunen vises antallet ikke, da det omfatter en gruppe personer, som ikke er tilknyttet Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningen.

 

Note 2: Øvrige love er: Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven samt Lov om seniorjob.

 

For så vidt angår de viste tal vedrørende sanktioner var der 2.376 omfattet af lovgivningen om sanktioner, heraf blev 265 sanktioneret og 7 sager indbragt for Ankestyrelsen.

 

Antallet af afgjorte sager er det antal sager, Ankestyrelsen har modtaget vedrørende Kolding Kommune. Sagerne er ikke nødvendigvis modtaget i det kvartal, de er afgjort.

 

Antal afgørelser indbragt for Ankestyrelsen vedrørende hele landet


Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren vil på mødet give en orientering om udvalgt nyt fra arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2018

Godkendt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2018

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget orienterede om:

 

  • Arrangement med Nyd bare Danmark
  • Møde i Multikulturelt Forum.

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2018

Godkendt.


Resumé

Siden sommeren 2018 har Arbejdsmarkedsudvalget været i gang med et forløb hen imod formuleringen af en række nye politikker, som dækker udvalgets ansvarsområde. De nye politikker skal sætte retningen for initiativer og indsatser de kommende år, og vil blive præsenteret i starten af 2019.

 

For at skabe et overblik og en faglig indsigt i udvalgets portefølje, har forløbet været planlagt, med introduktion til de eksisterende politikker, strategier og indsatser, som forvaltningen arbejder ud fra. Desuden er tendenser på området blevet præsenteret sammen med evidens og resultater fra beskæftigelses- og integrationsområdet.

 

Endelig indeholdt seminaret i oktober 2018 en rundtur til Hjørring, Brønderslev og Aarhus Kommuner for at søge inspiration fra, hvordan de har valgt at arbejde med området. På udvalgsmødet i december 2018 tages sidste skridt på denne politikrejse, i det der skal arbejdes med Borgens Centrum set ud fra Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde.

 

Udvalget vil blive præsenteret for en række oplæg med indsigter og tiltag, der er blevet sat i værk efter forskellige designprocesser og dialogmøder med borgergrupper og samarbejdspartnere. Temaerne vil komme rundt om Det Hjertelige Jobcenter, sygemeldte borgere, gruppen af unge der skal i arbejde og samarbejdet med virksomhederne.

 

På udvalgsmødet vil repræsentanter fra forvaltningen deltage med korte oplæg.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter oplæggene, og

 

at udvalget peger på emner, der skal med i den videre politikdannelse. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2018

Udvalget drøftede oplæggene og udvalgte forskellige emner til det videre arbejde med politikker. Forvaltningen udarbejder udkast til disse og forelægger dem for udvalget i starten af 2019.